Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 461 - 477 2018-12-30

MIDDLE SCHOOL STUDENTS SELF ANALYSIS FROM VARIOUS TURKISH WORD TREASURES (EXAMPLE OF SIIRT PROVINCE)
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)

Erhan AKIN [1] , Seyithan KARA [2]


The main aim of this research 2013-2016 is implemented between Turkish section of the exam last self TEOG words 8. Class not knowing the levels of students in terms of different variables. Research, descriptive nature is designed to scan in the model. Research Assistant data-gathering tool developed by researchers as "self-Turkish Vocabulary Survey". Cronbach Alpha coefficient scale 0.959. The research study group 2016-2017 in the academic year of Siirt province in the Centre of the Ministry of national education of schools in different socio-economic levels in random (random) method by selected three of the school's 8. 75 students studying in classes. Study data from SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) have been analysed using the program. Study the following conclusions: students self-Turkish vocabulary; gender, family status, and the frequency with which to go to the library, pre-school education vary significantly according to a variable.

Bu araştırmanın temel amacı, 2013-2016 yılları arasında uygulanan TEOG sınavlarının Türkçe bölümünde geçen öz Türkçe kelimelerinin 8. Sınıf öğrencileri tarafından bilme düzeyleri farklı değişkenler açısından incelemektir. Araştırma, betimsel nitelikte olup tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öz Türkçe Kelime Bilgisi Anketi” kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,959 olarak bulunmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Siirt il merkezinde MEB’e bağlı bulunan farklı sosyoekonomik düzeydeki okullardan random( rastgele) yöntemle seçilmiş üç okulun 8. sınıflarında okuyan 75 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20,0 (Statistical Package for Social Sciences)  programı kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler araştırmanın amacına uygun olarak Tukey testi, tek yönlü varyans (ANOVA), aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi istatiksel yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrencilerin öz Türkçe kelime hazinesi; cinsiyet, kütüphaneye gitme sıklığı, aile gelir durumu ve okul öncesi eğitim alma değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

 • Adıgüzel, M. S. (2004). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Yeryüzü Yayınları.
 • Baş, B. (1985). 2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Baş, B. (2006). 1985-2005 Yılları Arasında Çocuk Edebiyatı Sahasında Yazılmış Tahkiyeli Metinlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Büyükkantarcıoğlu, N. (1992). İstanbul’daki üç ilkokulda farklı sosyal katmanlardan gelen üçüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinde ölçüt-dil sözcük dağarcığı farklılıkları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 227-237.
 • Calp, M. (2005). Özel Öğretim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları.
 • Ceylan, Ş. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime servetlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [A study of the vocabulary used by fıfth grade students in writing with respect to certain variables](Master’s thesis, Celal Bayar University, Manisa, Turkey). Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Manisa.
 • Çıplak, M. (2005). Uşak Merkez İlköğretim 5., 8. ve 11. Sınıfların Yazılı Kelime Hazinesinin Belirlenmesi (Master's thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Demir, C. (2006). Türkçe/edebiyat eğitimi ve kişisel kelime serveti. Millî eğitim dergisi, 34, 169.
 • Erciyas, O. (2010).Özleştirme Çalışmaları Işığında Türk Dil Kurumu Özleştirme Kılavuzu. Turkish Studies - International Periodical For the Languages, Literatureand History of Turkish or Turkic Volume 5/3, ss. 1187-1197.Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1483
 • Irvin, J. L. (1990). Vocabulary Knowledge: Guidelines for Instruction. What Research Says to the Teacher. NEA Professional Library, PO Box 509, West Haven, CT 06516 (Stokçu No. 1085-X-00, $3.95).
 • İnce, H. G. (2007). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin taşıdıkları sosyo-kültürel özellikler ile kelime hazinelerinin ilişkisi. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi.(18-20 Haziran Adana).
 • İpekçi, A. (2005). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin kelime serveti üzerine bir araştırma. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karakuş, İ. (2000). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Sistem Ofset Yayınları
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1).
 • Kurudayıoğlu, M., & Karadağ, Ö. (2005). Kelime Hazinesi Çalışmaları Açısından Kelime Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2).
 • MEB, (2006) ilköğretim Türkçe Dersi (6-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu.
 • Onan, B. (2013). Dil eğitiminin temel kavramları. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Özbay, M., Büyükikiz, K. K., & Uyar, Y. (2011). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15).
 • Püsküllüoğlu, A. (2002). Öz Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime hazinelerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.(Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • Tüysüz, H. (2007). Gediz (Merkez) İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Aktif Kelime Servetlerinin Tespiti (Yazılı Anlatım)(Gediz İlçe Örneği)(Master's thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Uygur, N. (1962). Dilin gücü: denemeler. " Kitap" Yayınları.
 • Ünsal, H. (2005). Afyon (merkez) ilköğretim 5., 8. ve ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin konuşma becerisinde geçen aktif kelimelerin tespiti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erhan AKIN
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Seyithan KARA
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd343018, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {461 - 477}, doi = {10.17679/inuefd.343018}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {AKIN, Erhan and KARA, Seyithan} }
APA AKIN, E , KARA, S . (2018). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 461-477 . DOI: 10.17679/inuefd.343018
MLA AKIN, E , KARA, S . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 461-477 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/343018>
Chicago AKIN, E , KARA, S . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 461-477
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ) AU - Erhan AKIN , Seyithan KARA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.343018 DO - 10.17679/inuefd.343018 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 461 EP - 477 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.343018 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.343018 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ) %A Erhan AKIN , Seyithan KARA %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ) %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.343018 %U 10.17679/inuefd.343018
ISNAD AKIN, Erhan , KARA, Seyithan . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 461-477 . https://doi.org/10.17679/inuefd.343018
AMA AKIN E , KARA S . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ). inuefd. 2018; 19(3): 461-477.
Vancouver AKIN E , KARA S . ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ TÜRKÇE KELİME HAZİNELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 477-461.