Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 452 - 460 2018-12-30

Adolescents and Internet Cafes
Adolescents and Internet Cafes

Yasin Demir [1] , Mustafa Kutlu [2]


The purpose of this study was to examine the levels of aggression of adolescents playing game in the internet cafes located in the city of Elazig in terms of different variables (gender, academic achievement, and most played game type). The universe of study consists of high school students playing game in the internet cafes in the city of Elazığ in Turkey. The sample of study consists of 119 females, and 268 males, totally 387, high school students playing game in the internet cafes. As the research data collection tool,  Aggression Scale developed by Tuzgol were used. According to the findings obtained from the study, the levels of agression in male students are higher than female students, the levels of agression in students having low levels of academic achievement are higher than  the levels of agression in students having high levels of academic achievement, the levels of agression in the students who play war and violent games are higher than the levels of agression in the students who play different types of games

The purpose of this study was to examine the levels of aggression of adolescents playing game in the internet cafes located in the city of Elazig in terms of different variables (gender, academic achievement, and most played game type). The universe of study consists of high school students playing game in the internet cafes in the city of Elazığ in Turkey. The sample of study consists of 119 females, and 268 males, totally 387, high school students playing game in the internet cafes. As the research data collection tool,  Aggression Scale developed by Tuzgol were used. According to the findings obtained from the study, the levels of agression in male students are higher than female students, the levels of agression in students having low levels of academic achievement are higher than  the levels of agression in students having high levels of academic achievement, the levels of agression in the students who play war and violent games are higher than the levels of agression in the students who play different types of games. 

 • Aktaş, C. (2006). Türkiye'de bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaştırılmasında internet kafelerin rolü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, (27), 1-16.
 • Anderson, C. A. (2004). An update on the effects of playing violent video games. Journal of Adolescence, 27, (1), 113–122.
 • Bavelier, D., Green, C. S., Han, D. H., Renshaw, P. F., Merzenich, M. M., & Gentile, D. A. (2011). Brains on video games. Perspectives. 12, 763-768.
 • Bilgi, A. (2005). Bilgisayar oyunu oynayan ve oynamayan ergenlerin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Binark, M., & Bayraktutan-Sütcü, G. (2007). Ankara mikro ölçeğinde internet kafeler kullanım biçimleri. XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı, Ankara.
 • Björkqvist, K. (1994). Sex differences in physical, verbal, and indirect aggression: A review of recent research. Sex Roles, 30, 177-188.
 • Brooks, V. R. (1982). Sex Differences in student dominance behavior in female and male professors' classrooms. Sex Roles, 8, (7), 683-690.
 • Burton, L. A., Hafetz, J., & Henninger, D. (2007). Gender differences in relational and physical aggression. Social Behavior and Personality: an International Journal, 35, (1), 41-50.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Corey, G. (2008). Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları (T. Ergene, Çeviren). Ankara: Mentis Yayıncılık (Orijinal eser 2005 yılında basılmıştır).
 • Crane-Ross, D., Tisak, M. S., & Tisak, J. (1998). Aggression and conventional rule violation among adolescents: Social-reasoning predictors of social behavior. Aggressive Behavior, 24, (5), 347–365.
 • Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment. Child Development, 66, (3), 710–722.
 • Çağlayan, S. (2001). Enformasyon toplumu: İnternet kafeler ve kahvehanelerin karşılaştırmalı araştırması (Yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çavuş, S., Ayhan, B., & Tuncer, M. (2016). Bilgisayar oyunları ve bağımlılık: Üniversite öğrencileri üzerine bir alan araştırması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2016(43).
 • Dilekmen, M., Ada, Ş., & Alver, B. (2011) İlköğretim II. kademe öğrencilerinin saldırganlık özellikleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 927 -944.
 • Donat Bacı, S. (2011). Çocuk ve Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlığın Önlenmesi (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Douglas, P. F., & Ayala, H. G. (1994). Preface: The cultural construction of gender and aggression. Sex Roles, 30, 165-167.
 • Durmuş, E. (2013). Ergen bakış açısıyla okulda şiddet ve çözüm önerileri. E-International Journal of Educational Research, 4(3), 41-57.
 • Durmuş, E. ve Gürgan, U. (2005). Lise Öğrencilerinin Şiddet ve Saldırganlık Eğilimleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 3, Sayı 3, ss: 253-269.
 • Espelage, D. L. ve Holt, M. K. (2008). Bullying and Victimization During Early Adolescence. Journal of Emotional Abuse. Volume 2, Issue 2-3, ss: 123-142.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using Spss. London: Sage Publications Ltd.
 • Fikkers, K. M., Piotrowski, J. T., & Valkenburg, P. M. (2016). Beyond the lab: Investigating early adolescents' cognitive, emotional, and arousal responses to violent games. Computers in Human Behavior, 60, 542-549.
 • Geçtan, E. (1994). Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gençtarım Kuru, D. (2013). Ergenlerde Riskli Davranışların Yordanması (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Griffiths, M. (1999). Violent Video Games and Aggression: A Review of The Literature. Aggression and Violent Behavior. Vol. 4, No. 2, pp. 203–212.
 • Günay, G. (2011). Şiddet İçerikli Online Bilgisayar Oyunlarının İlköğretim Öğrencilerinin Saldırganlık Tepkileri Üzerindeki Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Işıklar, E. (2012). İstatistik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2009). Saldırganlık ve Linç. 24.05.2014 tarihinde www.bilimvegelecek.com.tr internet adresinden erişildi.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi-Kavramlar, İlkeler, Teknikler-10.Baskı. Nobel Yayınevi. Ankara.
 • Karriker, K. J., Karriker, J., Foshee, V. A., Ennett, S. T. ve Suchindran, C. (2008). The Development of Aggression During Adolescence: Sex Differences in Trajectories of Physical and Social Aggression Among Youth in Rural Areas. J Abnorm Child Psychol. November; 36(8): 1227–1236.
 • Kars, G. B. (2010). Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının çocuklarda saldırganlığa etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Khoo, A. (2012). Video Games As Moral Educators? Asia Pacific Journal of Education. Vol. 32, No. 4, December: 416–429.
 • Kılıç, M. (2013). Gerçek Yaşam Tadında: Gelişim Dönemleri 2, Erinlik-Ergenlik. Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Kocatürk, R. (1982). Saldırganlık Güdüsünün Spor ve Eğitim Alanında Meslek Seçimine Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Kumru Sarıca, A. (2008). Sosyal beceri programının ergenlerin saldırganlık düzeyine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Kurtoğlu, E. (2009). Lise Öğrencilerinde Görülen Saldırganlık Düzeylerinin Otomatik Düşünceler, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Ögel, K. (2012). İnternet Bağımlılığı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • López, E. E., Olaizola, J. H., Ferrer, B. M., ve Ochoa, G. M. (2006). Aggressive and Nonaggressive Rejected Students: An Analysis of Their Differences. Psychology in the Schools.Volume 43, Issue 3, pages 387–400, March.
 • Marcus, R. F. (2007). Aggression and Violence in Adolescence. New York: Cambridge University Press.
 • Norris, K. O. (2004). Gender Stereotypes, Aggression, and Computer Games: An Online Survey of Women. Cyberpsychology & Behavior. Volume 7, Number 6: 714-728.
 • Polcari, A., Rabib, K., Bolgerb, E. ve Teicher, M. H. (2013). Neglect Parental Verbal Affection and Verbal Aggression in Childhood Differentially Influence Psychiatric Symptoms and Wellbeingin Young Adulthood. Child Abuse & Neglect. 38: 91–102.
 • Rink, E.., Tricker, R. ve Harvey, S. M. (2007). Onset of Sexual Intercourse among Female Adolescents: The Influence of Perceptions, Depression, and Ecological Factors. Journal of Adolescent Health. 41: 398 – 406.
 • Seals, D. ve Young, J. (2003). Bullying and Victimization: Prevalence and Relationship to Gender, Grade Level, Ethnicity, Self-Esteem, and Depression. Adolescence. Winter, Vol. 38. Issue 152, p735-747.
 • Şahan, M. (2007). Lise Öğrencilerinde Saldırganlığı Yordayan Bazı Değişkenlerin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tarı Cömert, I., & Kayıran, S. M. (2010). Çocuk ve ergenlerde internet kullanımı. Çocuk Dergisi, 10(4), 166-170. TUİK. (2017). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı. 06.05.2018 tarihinde rapor.tuik.gov.tr internet adresinden erişildi.
 • Tuzgöl, M. (1998). Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Underwood, M. K., Galenand, B. R. ve Paquette, J. A. (2001). Top Ten Challenges for Understanding Gender and Aggression in Children: Why Can’t We All Just Get Along? Social Development. Volume 10, Issue 2, pages 248–266, May.
 • WHO. (2013). Adolescent Health. 05.05.2014 tarihinde www.euro.who.int internet adresinden erişildi. Yaman, E., Eroğlu, Y. ve Peker, A. (2011). Başaçıkma Stratejileriyle Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Yavuzer, Y. (2009). Saldırganlığı Önlemeye Yönelik Psiko-Eğitim Programlarının Lise Öğrencilerindeki Etkisinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yasin Demir (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ABD
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Kutlu
Kurum: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd420378, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {452 - 460}, doi = {10.17679/inuefd.420378}, title = {Adolescents and Internet Cafes}, key = {cite}, author = {Demir, Yasin and Kutlu, Mustafa} }
APA Demir, Y , Kutlu, M . (2018). Adolescents and Internet Cafes. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 452-460 . DOI: 10.17679/inuefd.420378
MLA Demir, Y , Kutlu, M . "Adolescents and Internet Cafes". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 452-460 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/420378>
Chicago Demir, Y , Kutlu, M . "Adolescents and Internet Cafes". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 452-460
RIS TY - JOUR T1 - Adolescents and Internet Cafes AU - Yasin Demir , Mustafa Kutlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.420378 DO - 10.17679/inuefd.420378 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 452 EP - 460 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.420378 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.420378 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Adolescents and Internet Cafes %A Yasin Demir , Mustafa Kutlu %T Adolescents and Internet Cafes %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.420378 %U 10.17679/inuefd.420378
ISNAD Demir, Yasin , Kutlu, Mustafa . "Adolescents and Internet Cafes". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 452-460 . https://doi.org/10.17679/inuefd.420378
AMA Demir Y , Kutlu M . Adolescents and Internet Cafes. inuefd. 2018; 19(3): 452-460.
Vancouver Demir Y , Kutlu M . Adolescents and Internet Cafes. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 460-452.