Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 520 - 530 2018-12-30

A Study of Teachers’ Views on Giving Poet and Writer Names to Schools Related to Its Contribution to Literature Teaching: Ankara Example
ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ

FATMA SÜREYYA KURTOĞLU [1]


Naming / giving names in the lives of nations occupy an important place. Every society has had the need to name everything it has to give to its children, from the things they have done, to the places they have lived, to the products they produce, to the things they have written or made. Societies try to connect with the past and keep this connection alive by naming their past, ancestors, heroes, and important events in history to their children, places, institutions, etc.

The aim of this research is to determine the views of Turkish Language and Literature teachers on whether the names of the poets and writers should be given as names to the secondary education institutions and whether they contribute to the teaching of Turkish Language and Literature.

This study, which is based on the qualitative research methods and situation study design, was conducted in the province center of Ankara by Abdurrahim Karakoç Anatolian High School (Keçiören), Halide Edip Vocational and Technical Anatolian High School (Yenimahalle), Yunus Emre Vocational and Technical Anatolian High School (Yenimahalle), Ömer Seyfeddin Anatolian High School (Çankaya), and Yahya Kemal Beyatlı Anatolian High School (Yenimahalle), was conducted with teachers of Turkish Language and Literature who worked in the academic year of 2017-2018. The research data were obtained by a semi-structured interview form aiming to determine the opinions of the teachers in the study group.

As a result of the content analysis of the data obtained, it was seen that the findings of the study were gathered under four main themes. These are "giving schools the names of writers and poets; the place of the given names in literature teaching; and the artists whose names are given to schools in terms of the students ".

As a result of the research, participants commented "The continuation of this practice; the students' curiosity about the poet and the author increased whereas the practice did not affect the students' school preferences" and some of the participants found the place of the artists whose names were given to schools and their activities related to these names in the curriculum were "adequate", while some participants found "inadequate" and they added that additional efforts must be made to overcome this inadequacy, and that pupils' awareness in this area is not at the desired level

Milletlerin hayatında ad verme/adlandırma önemli bir yer işgal etmektedir. Her toplum çocuklarına vereceği isimden başlamak üzere, yapmış olduğu işlere, yaşadığı mekânlara, ürettiği ürünlere, yazdığı veya yaptığı esere varıncaya kadar her şeyi isimlendirme ihtiyacı duymuştur. Toplumlar, geçmişlerini, atalarını, kahramanlarını ve tarihteki önemli olaylarını çocuklara, mekânlara, kurumlara vs. ad olarak vererek geçmişle bağ kurmaya ve kurulan bu bağı da diri tutmaya çalışırlar.

Bu araştırmanın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin şair ve yazar isimlerinin ortaöğretim kurumlarına ad olarak verilmesinin Türk Dili ve Edebiyatı öğretimine katkı sağlayıp sağlamadığına dair düşüncelerini belirlemektir.

Nitel araştırma yöntemleri ve durum çalışması deseninden faydalanılan bu çalışma, Ankara ili merkezinde bulunan Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesi (Keçiören), Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle), Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle), Ömer Seyfeddin Anadolu Lisesi (Çankaya), Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi  (Yenimahalle)’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile yürütülmüştür. Araştırma verileri, çalışma grubundaki öğretmenlerin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir.

Elde edilen verilerin, yapılan içerik analizi sonucunda, araştırmanın bulguları dört ana tema altında toplanmıştır. Bunlar, “okullara yazar ve şair isimleri vermek; ismi verilenlerin edebiyat öğretimindeki yeri; ismi verilenlerle ilgili okullarda yapılanlar ve öğrenciler açısından ismi okullara verilen sanatçılar”dır.

Araştırma sonucunda katılımcılar, “bu uygulamanın devam etmesi; öğrencilerin ilgili şair ve yazarla ilgili meraklarının arttığı, buna karşılık uygulamanın öğrencilerin okul tercihlerine etki etmediği” düşüncelerini ifade etmişler; katılımcıların bir kısmı okullarına isimleri verilen sanatçıların ders öğretim programındaki yeri ve bu isimlerle ilgili okullarda yapılan faaliyetleri “yeterli” görürken, bazı katılımcılar ise “yetersiz” bulmuşlar; bu yetersizliği gidermek için ilave çaba harcanması gerektiğini ve öğrencilerin bu husustaki farkındalığının istenilen seviyede olmadığını belirtmişlerdir.

 • Abdurrahman, V. (2004). “Türklerin Ad Koyma Gelenekleri Üzerine Bir İnceleme”. Millî Folklor. 61, 124-133.
 • Acıpayamlı, O. (1992). “Türk Kültüründe Ad Koyma Folklorunun Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi”. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri. IV: 1-14. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yay.
 • Balta, N. (2013). “Gaziantep’te Çocuklara Ad Verme Geleneği”. Folklor/Edebiyat. 19 (76), 195-206).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Ankara: Siyasal.
 • Gülensoy, T. (1998). “Anadolu Yer Adlarına Genel Bir Bakış”. Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı. Ankara. 41-48.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Vaka Çalışması (Çev. E. Karadağ), S. Turan (Çev. Ed.), Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, Ankara. Nobel. 39-54.
 • Polat, H. (2013). “Kültürün Yansıması Olarak Okul İsimleri (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği)”. Türk Dünyası Araştırmaları. 207, 139-168.
 • Uca. A. (2004). “Türk Toplumunda Ad Verme Geleneği”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 11(23): 145-150.
 • Yakıcı, A. (1990a). “Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde Öğrencilerin Ad Almaları Üzerine Bir Değerlendirme”. Millî Folklor. 5, 38-40.
 • Yakıcı, A. (1990b). “Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsünde Öğrencilerin Ad Almaları Üzerine Bir Değerlendirme”. Millî Folklor. 6, 39-41.
 • Yediyıldız, B. (1984). “Türkiye’de Yer-Adı Verme Usulleri”. Türk Yer Adları Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yönetmelik (1993). “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”. Resmî Gazete. 2/4/1993 tarih ve 21540 sayılı.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-2914-4193
Yazar: FATMA SÜREYYA KURTOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd424811, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {520 - 530}, doi = {10.17679/inuefd.424811}, title = {ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KURTOĞLU, FATMA SÜREYYA} }
APA KURTOĞLU, F . (2018). ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 520-530 . DOI: 10.17679/inuefd.424811
MLA KURTOĞLU, F . "ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 520-530 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/424811>
Chicago KURTOĞLU, F . "ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 520-530
RIS TY - JOUR T1 - ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ AU - FATMA SÜREYYA KURTOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.424811 DO - 10.17679/inuefd.424811 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 520 EP - 530 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.424811 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.424811 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ %A FATMA SÜREYYA KURTOĞLU %T ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.424811 %U 10.17679/inuefd.424811
ISNAD KURTOĞLU, FATMA SÜREYYA . "ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 520-530 . https://doi.org/10.17679/inuefd.424811
AMA KURTOĞLU F . ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ. inuefd. 2018; 19(3): 520-530.
Vancouver KURTOĞLU F . ŞAİR VE YAZAR İSİMLERİNİN OKULLARA AD OLARAK VERİLMESİNİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNE KATKISINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 530-520.