Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 220 - 233 2019-04-30

Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması
The Effect of Concept Cartoons Used in Science Education to Achievement: Meta-Analysis Study

Menşure Alkış Küçükaydın [1]


Bu çalışmanın amacı fen eğitiminde kullanılan kavram karikatürlerinin öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisini belirlemeye çalışmaktır. Bu amaçla yürütülmüş olan meta-analiz çalışmasında toplam 7 adet araştırma, çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda dâhil edilme ölçütlerini karşılayan araştırmalar, bir meta-analiz yazılımı olan CMA programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen araştırmaların Hedges g’ye göre bireysel ve genel etki büyüklüğü katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre fen eğitiminde kullanılan kavram karikatürlerinin öğrencilerin akademik başarısı üzerinde orta düzeyde etkiye sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuç, fen eğitiminde kullanılan kavram karikatürlerinin akademik başarı üzerinde önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. Ancak daha geniş çaplı meta-analiz çalışmalarının yürütülebilmesi için kavram karikatürünün akademik başarı üzerinde etkisini inceleyen deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

The aim of this study is to try to determine the effect of concept cartoons used in science education on students' achievement. In the meta-analysis study conducted for this purpose, a total of 7 researches were included in the study. Researches that meets the inclusion criteria for the purpose of the study was analyzed using the CMA program, a meta-analysis software. The effect size coefficients of the researches included in the study were calculated according to the Hedges g. According to the analysis results, concept cartoons used in science education have a medium effect on student achievement. These result show that concept cartoons used in science education are an important variable on achievement. However, in order to carry out broader meta-analysis studies, there is a need for empirical studies that examine the impact of concept cartoon on achievement.

 • Alkan, G. (2010). Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Allen,M., Bourhis, J., Burrell,N., & Mabry,E. (2002). Comparing student satisfaction with distance education to traditional classrooms in higher education: A meta-analysis. The American Journal of Distance Education, 16(2), 83-97.
 • *Atasoy, Ş.,Tekbıyık, A., & Gülay, A. (2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin ses kavramını anlamaları üzerine kavram karikatürlerinin etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 176-196.
 • Balım, A.G., İnel, D., & Evrekli, E. (2008). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarı ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. İlköğretim Online,7(1), 188-202.
 • Balım, A.G.,İnel-Ekici, D., & Özcan, E. (2016). Concept cartoons supported problem based learning method in middle school science classrooms. Journal of Education and Learning, 5(2),272-284.
 • Balım, A.G.,Türkoğuz, S.,Ormancı, Ü.,Kaçar, S.,Evrekli, E.,& Özkan, E. (2014). Teachers’ views about problem-based learning through concept cartoons. Journal of Baltic Science Education,13(4), 458-468.
 • Chin, C., & Teou, L. (2008). Using concept cartoons in formative assessment: Scaffolding students’ argumentation. International Journal of Science Education, 1–26.
 • Çelik, B. (2014). Dokuzuncu sınıf bilgi ve iletişim teknolojisi dersinde mizah ve kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısı, tutumu, kaygısı ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • *Çetin, E. (2012). Karikatürlerle zenginleştirilmiş fen ve teknoloji dersinin öğrencilerin başarısı ve tutumları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Çil, E. (2014). Teaching nature of science through conceptual change approach: Conceptual change texts and concept cartoons. Journal of Baltic Science Education,13(3),339-350.
 • Çinici, A.,Özden, M.,Akgün, A.,Herdem, K.,Karabiber, H.L., &Deniz, Ş.M.(2014). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş argümantasyon temelli uygulamaların etkinliğinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(18),571-596.
 • Dabell, J. (2004). The math’s coordinator’s file—Using concept cartoons. London: PFP Publishing.
 • Demirci, F.,& Özyürek, C. (2017). The effects of using concept cartoons in astronomy subjects on critical thinking skills among seventh grade student. International Electronic Journal of Elementary Education,10(2),243-254.
 • Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta-analiz. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Evrekli,E., İnel, D., & Balım, A.G.(2011). Fen öğretiminde kavram karikatürleri ve zihin haritalarının birlikte kullanımının etkileri üzerine bir inceleme. Necati bey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,5(2), 58-85.
 • *Gölgeli, D., & Saraçoğlu,S. (2011). Fen ve teknoloji dersi “ışık ve ses” ünitesinin öğretiminde kavram karikatürlerinin kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(2),113-124.
 • *Güngör, H. (2018). Fen ve teknoloji öğretiminde kavram karikatürü kullanımının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Hunter, J., & Schmidt, F. (1990). Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings. Newbury Park, CA: Sage.
 • Keeley, P.(2013). Formative assessment probes: When is the next full moon? Using K—2 concept cartoons. Science and Children, 51(1), 32-34.
 • Keogh, B. & Naylor, S. (1993). Learning in science: Another way in. Primary Science Review, 26, 22-23.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1996). Scientists and primary schools. Sandbach, Millgate House Publishers.
 • Kılıç Özün, S. (2010). Hayat bilgisi öğretiminde kavram karikatürü yaklaşımının öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • *Köklükaya, A.N.,Güven Yıldırım, E., &Selvi, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adayları tarafından hazırlanan karikatürlerin akademik başarı ve endişe düzeyine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(2), 427-446.
 • Minárechová, M. (2014). Using a concept cartoon© method to address elementary school students’ ideas about natural phenomena. European Journal of Science and Mathematics Education, 4(2), 214-228.
 • Naylor, S., & Keogh,B. (2012). Concept cartoons: What have we learnt? Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10 (1),3-11.
 • Naylor, S., Keogh, B. & Downing, B. (2007). Argumentation and primary science. Research in Science Education, 37, 17‐39.
 • Özay-Köse,E. (2013). Karikatürlerin biyoloji öğretiminde öğrenci başarılarına ve tutumlarına etkileri (Endokrin Sistem). Kastamonu Eğitim Dergisi,21(3),931-944.
 • Öztuna-Kaplan, A., & Boyacıoğlu,N. (2012). Çocuk karikatürlerinde maddenin tanecikli yapısı. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 156-175.
 • *Sinanoğlu, K. (2017). Kavram karikatürleri ve kavramsal değişim metinlerinin 6. sınıf öğrencilerinin bilişsel yüküne, akademik başarısına ve kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.
 • Seven, A. (2013). Görsel sanatlar dersi öğretiminde kavram karikatürü materyali kullanımının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Stephenson, P., & Warwick, P. (2002). Using concept cartoons to support progressin in students’ understanding of light. Physics Education, 37, 135-141.
 • Şaşmaz Ören, F., Meriç, G. (2014). Seventh grade students’ perceptions of using concept cartoons in science and technology course. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology,2(2), 116-136.
 • Taş, M.(2013). Karikatür destekli fen öğretimine ilişkin bir araştırma: İlköğretim 6. sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesi örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2), 473-500.
 • *Taşkın, Ö. (2014).Fen ve teknoloji öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified methodology. (05.06.2018). http://education.gsu.edu/coshima/EPRS8530/Effect_Sizes_pdf4.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Türkoğuz,S., &Cin, M. (2014). Effects of argumentation based concept cartoon activities on students' scientific process skills. Mersin University Journal of the Faculty of Education,10(2),142-156.
 • Üstün, U. (2012). To what extent is problem-based learning effective as compared to traditional teaching in science education? A meta-analysis study. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Üstün, U.,& Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Meta-analiz. Eğitim ve Bilim, 39(174), 1-32.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4410-1279
Yazar: Menşure Alkış Küçükaydın (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd434352, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {220 - 233}, doi = {10.17679/inuefd.434352}, title = {Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması}, key = {cite}, author = {Alkış Küçükaydın, Menşure} }
APA Alkış Küçükaydın, M . (2019). Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 220-233 . DOI: 10.17679/inuefd.434352
MLA Alkış Küçükaydın, M . "Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 220-233 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/43648/434352>
Chicago Alkış Küçükaydın, M . "Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 220-233
RIS TY - JOUR T1 - Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması AU - Menşure Alkış Küçükaydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17679/inuefd.434352 DO - 10.17679/inuefd.434352 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 220 EP - 233 VL - 20 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.434352 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.434352 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması %A Menşure Alkış Küçükaydın %T Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.434352 %U 10.17679/inuefd.434352
ISNAD Alkış Küçükaydın, Menşure . "Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Nisan 2019): 220-233 . https://doi.org/10.17679/inuefd.434352
AMA Alkış Küçükaydın M . Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması. inuefd. 2019; 20(1): 220-233.
Vancouver Alkış Küçükaydın M . Fen Eğitiminde Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Akademik Başarıya Etkisi: Meta-Analiz Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(1): 233-220.