Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 491 - 506 2019-08-31

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi
An Investigation of Preservice Preschool Teachers' Knowledge and Attitudes toward Children with Autism Spectrum Disorders

Binnur Hacıibrahimoğlu [1] , Ayşegül Ustaoğlu [2]


Okul öncesi öğretmen adaylarının otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara ilişkin bilgi ve tutumlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, betimsel tarama deseninde yürütülmüştür. Araştırma okul öncesi öğretmenliği üçüncü ve son sınıfta öğrenimine devam eden 193 öğretmen adayı ile yürütülmüştür.  Araştırmada “Otizm Kaynaştırma Ölçeği kullanılmıştır. Ölçme aracı bilgi ve tutum boyutu olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin öğretmen adaylarının otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik bilgilerinin elde edilmesi amacıyla kullanılan bölümü “doğru, yanlış ve bilmiyorum” kategorilerine göre derecelendirilmiştir. Ölçekte yer alan otizmli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin tutum bölümü ise öğretmen adaylarının belirtilen görüşlere katılıp katılmama durumu yedi dereceli likert tipi maddelerden oluşmaktadır. Araştırmada, öğretmen adaylarının tutum ve bilgi düzeylerinin, adayların özelliklerine göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklemler için t-testi istatistiksel yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik tutumlarının otizm konusunda eğitim alma durumuna göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Sınıf düzeyi, otizmli çocukla çalışma ve özel eğitim dersi alma değişkenlerine göre öğretmen adaylarının tutumlarında farklılık tespit edilmemiştir.  Çalışmanın bilgi düzeyi boyutunda ise öğretmen adaylarının genel olarak otizme yönelik bilgilerinin yeterli olmadığı elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının bilgi formunda özellikle altı maddeye ilişkin yanlış bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir.

The aim of this study was to investigate the attitude and knowledge of the early childhood preservice teachers about Autism Spectrum Disorders (ASD). The study was designed as a descriptive study and conducted with 193 preservice teachers from third and fourth grade studying early childhood education. Autism Inclusion Questionnaire developed by Segall in 2008 was used to collect data in the study. The scale consists of two parts as knowledge and attitude dimensions. The part of the scale that was used to measure preservice teachers’ level of knowledge about children with ASD was rated according to the categories "true, false and I do not know". The attitude part in the scale is composed of seven point Likert items by expressing according to the participation of the preservice teacher in the opinions stated. Independent samples T-test was used to determine whether the attitudes and knowledge levels of the preservice teachers differed significantly from the characteristics of the preservice teachers. The results of the study showed that preservice teachers' attitudes towards children with ASD differed based on their background of taking education on autism. Results revealed that preservice teachers' attitudes did not differ in terms of the variables of class level, working with children with ASD, and getting special education course. When the knowledge level of the participants was examined, it was found that preservice teachers have not sufficient knowledge about autism generally.  It was found that preservice teachers have especially incorrect knowledge on six items on the knowledge scale.

 • Akalın, S., Demir, Ş., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H. ve İşcen, F. (2014). The needs of inclusive preschool teachers about inclusive practices. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 39-60.
 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing
 • Autism Europe. (2015). European prevalence rate of autism. Retrieved from http://www.autismeurope.org/about-autism
 • Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclusion: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129-147.
 • Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000). A survey into mainstream teachers’ attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school in one local education authority. Educational Psychology, 20(2), 191-211.
 • Bakkaloğlu, H., Yılmaz, B., Altun Könez, N., & Yalçın, G. (2018). Türkiye’de okul öncesi kaynaştırma konusunda yapılan araştırmalar bize neler söylüyor? İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 119-150. DOI: 10.17679/inuefd.302031
 • Barned, N., Knapp, N., & Neuharth-Pritchett, S. (2011). Knowledge and attitudes of early childhood preservice teachers regarding the inclusion of children with autism spectrum disorder. Journal of Early Childhood Teacher Education, 32(4), 302-321.
 • Batu, S. (2010). Factors for the success of early childhood inclusion & Related studies. International Journal of Early Childhood Special Education, 2(1), 57-71.
 • Bredekamp, S., & Copple, C. (1997). Developmentally appropriate practice in early childhood programs. Revised edition. Washington, DC: NAEYC.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (On üçüncü baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Campbell, J., Gilmore, L., & Cuskelly, M. (2003). Changing student teachers’ attitudes towards disability and inclusion. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 28(4), 369-379.
 • Centers for Disease Control & Prevention (2018). Data & Statistics. Retrieved from https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
 • Dahle, K. B. (2003). Services to include young children with autism in the general classroom. Early Childhood Special Education, 31(1), 65-70.
 • Demir, Ş., Aydın, E. (2012). Öğretmen adaylarının otizm spektrum bozukluğuna sahip (otizmli) çocuklara ilişkin bilgilerinin ve kaynaştırmaya yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 10-11 Ekim 2012, KTÜ Trabzon
 • Er-Sabuncuoğlu, M. (2016). Otizm bilgi düzeyi: Okul öncesi eğitimcileri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1).
 • Ergenekon, Y. (2005). İşe yeni başlayan zihin özürlüler öğretmenlerinin mesleksel sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunları gidermeye yönelik önerilerin geliştirilmesi (No.1622). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Ergül, C., Baydık, B., Demir, Ş. (2013). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygu¬lamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 499-522
 • Griffin, H. C., Griffin, L. W., Fitch, C. W., Albera, V., & Gingras, H. (2006). Educational interventions for individuals with Asperger syndrome. Intervention in School and Clinic, 41(3), 150-155.
 • Gök, G. ve Erbaş, D. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri [Early childhood teachers’ opinions about and suggestions for inclusion programs]. International Journal of Early Childhood Special Education, 3(1), 66-87.
 • Güleç-Aslan, Y. (2013). A Training Programme for a Teacher Working with a Student with ASD: An Action Research. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Advance online publication. doi: 10.12738/estp.2013.4.1738.
 • Haimour, A. I., & Obaidat, Y. F. (2013). School teachers’ knowledge about autism in Saudi Arabia. World Journal of Education, 3(5), 45-56.
 • Hannah, M. E., & Pilner, S. (1983). Teacher attitudes toward handicapped children: A review and synthesis. School Psychology Review, 12, 12-25.
 • Harrower, J. K., & Dunlap, G. (2001). Including children with autism in general education classrooms: A review of effective strategies. Behavior Modification, 25(5), 762-784.
 • Hart, J. E. & Malian, I. (2013). A statewide survey of special education directors on teacher preparation and licentiate ın autism spectrum disorders: A Model For University And State Collaboration, International Journal Of Special Education, Vol 28-1, 4-13
 • Hart, J.E. & More, C.M. (2013). Investigating the impact of technology on pre-service teacher knowledge of autism spectrum disorder, Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 48(4), 504–513
 • Helps, S., Newsom-Davis, I., & Callias, M. (1999). Autism: The teacher’s view. Autism: The International Journal of Research & Practice, 3, 287–298.
 • Hendricks, D. R. (2008). A descriptive study of special education teachers serving students with autism: Knowledge, practices employed, and training needs (Doctoral dissertation, Virginia Commonwealth University). http://scholarscompass.vcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2312&context=etd adresinden alındı.
 • Jordan, R. (2005). Managing autism and Asperger’s syndrome in current educational provision. Pediatric Rehabilitation, 8(2), 104-112.
 • Kodal, B. (2006). Eskişehir ilinde otistik çocuklarla çalışan özel eğitim öğretmenlerinin yaşadık¬ları sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
 • Landa, R. J., & Kalb, L. G. (2012). Long-term outcomes of toddlers with autism spectrum disorders exposed to short-term intervention. Pediatrics, 130- 2, S186-S190.
 • MacDonald, R., Parry-Cruwys, D., Dupere, S., & Ahearn, W. (2014). Assessing progress and outcome of early intensive behavioral intervention for toddlers with autism. Research in Developmental Disabilities, 35(12), 3632-3644.
 • McGregor, E., & Campbell, E. (2001). The attitudes of teachers in Scotland to the integration of children with autism into mainstream schools. Autism, 5(2), 189-207.
 • Odom, S. L., & Bailey, D. B. (2001). Inclusive preschool programs: classroom ecology and child outcomes. In M. J. Guralnick (Eds.), Early childhood inclusion: Focus on change (pp. 253-276). Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.
 • Pierce, K., Courchesne, E., & Bacon, E. (2016). To screen or not to screen universally for autism is not the question: why the task force got it wrong. The Journal of pediatrics, 176, 182-194.
 • Rakap, S., Balikci, S., Parlak-Rakap, A., & Kalkan, S. (2016). An analysis of Turkish pre-service teachers’ knowledge of autism spectrum disorder: Implications for teacher preparation programs. SAGE Open, 6(3), 1-11, doi: 10.1177/2158244016668853.
 • Reber, C. K., Marshak, L. E., Glor-Scheib, S. & Noll, M. B. (1995, April). Attitudes of Pre-Service Teachers toward Students with Disabilities: Do Practicum Experiences Make a Difference? Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association. San Francisco, CA. (ERIC Document ED390825).
 • Safran, J. S., & Safran, S. P. (2001). School-based consultation for Asperger syndrome. Journal of Educational and Psychological Consultation, 12(4), 385-395.
 • Safran, J. S. (2002). Supporting students with Asperger’s syndrome in general education. Teaching Exceptional Children, 34(4), 60-66.
 • Samms‐Vaughan, M. & Franklyn‐Banton, L. (2008) The role of early childhood professionals in the early identification of autistic disorder, International Journal of Early Years Education, 16:1, 75-84, DOI: 10.1080/09669760801892318
 • Sanz-Cervera,P., Fernandez-Andres, M., Pastor-Cerezuela, G. & Tarraga-Minguez, R. (2017). Pre-Service teachers’ knowledge, misconceptions and gaps about autism spectrum disorder. Teacher Education and Special Education, 40(3) 212–224, DOI: 10.1177/0888406417700963
 • Scruggs, T. E., & Mastropieri, M. A. (1996). Teacher perceptions of mainstreaming/inclusion,1958–1995: A research synthesis. Exceptional Children, 63(1), 59–74.
 • Segall, M. (2008). Inclusion of students with autism spectrum disorder: Educator experience, knowledge, and attitudes. (Unpublished master’s thesis, University of Georgia, GA). Athens, GA. https://getd.libs.uga.edu/pdfs/segall_matthew_j_200805_ma.pdf adresinden alındı
 • Sucuoğlu, B. (2012). Otizm Spektrum bozukluğu olan çocuklar ve kaynaştırma. E. Tekin-İftar (Ed.), Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimi (sf. 473-528). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Demir, Ş. ve İşcen Karasu, F. (2013). Okul öncesinde kaynaştırma: Öğretmen eğitiminin öğretmen çıktıları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi [Preschool inclusion: The effects of teacher training regarding inclusion on teacher outcomes] (Yayımlanmamış Araştırma Raporu). Ankara: TÜBİTAK, SOBAG.
 • Werts, M. G., Wolery, M., Snyder, E. D., & Caldwell, N. K. (1996). Teachers’ perceptions of the supports critical to the success of inclusion programs. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 21, 9-21.
 • Williams, K. (1995). Understanding the student with Asperger syndrome: Guidelines for teachers. Focus on Autistic Behavior, 10(2), 9-16.
 • York, A., von Fraunhofer, N., Turk, J., & Sedgwick, P. (1999). Fragile-X syndrome, Down’s syndrome and autism: Awareness and knowledge amongst special educators. Journal of Intellectual Disability Research, 43, 314–324.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Binnur Hacıibrahimoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ayşegül Ustaoğlu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd441184, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {491 - 506}, doi = {10.17679/inuefd.441184}, title = {Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Hacıibrahimoğlu, Binnur and Ustaoğlu, Ayşegül} }
APA Hacıibrahimoğlu, B , Ustaoğlu, A . (2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 491-506 . DOI: 10.17679/inuefd.441184
MLA Hacıibrahimoğlu, B , Ustaoğlu, A . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 491-506 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/45461/441184>
Chicago Hacıibrahimoğlu, B , Ustaoğlu, A . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 491-506
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi AU - Binnur Hacıibrahimoğlu , Ayşegül Ustaoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17679/inuefd.441184 DO - 10.17679/inuefd.441184 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 491 EP - 506 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.441184 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.441184 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi %A Binnur Hacıibrahimoğlu , Ayşegül Ustaoğlu %T Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.441184 %U 10.17679/inuefd.441184
ISNAD Hacıibrahimoğlu, Binnur , Ustaoğlu, Ayşegül . "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Ağustos 2019): 491-506 . https://doi.org/10.17679/inuefd.441184
AMA Hacıibrahimoğlu B , Ustaoğlu A . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi. inuefd. 2019; 20(2): 491-506.
Vancouver Hacıibrahimoğlu B , Ustaoğlu A . Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(2): 506-491.