Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ

Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 2, 757 - 771, 31.08.2020
https://doi.org/10.17679/inuefd.654571

Öz

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin astronomiyi bilim ve astrolojiyi sözde bilim olarak ayırt edip edemediklerini saptamak amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde olup, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Malatya il merkezinde bağımsız anaokullarında görev yapan 115 okul öncesi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin astronomiyi bilim ve astrolojiyi sözde bilim olarak ayırt edip edemediklerini saptamak için Kallery (2001) tarafından hazırlamış altı maddelik bir anket kullanılmıştır. Anket maddeleri araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilmiş ve uzman görüşü almak için 4 uzmana gönderilmiştir. Uzmanların önerileri doğrultusunda ankete son hali verilmiştir. Öğretmenlerin ankete verdiği cevaplar betimsel analize tabi tutularak öğretmenleri bilim (astronomi) ve sözde bilim (astroloji) algılarına bakılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yarısından fazlasının burçlarını bazen okudukları, yarısının da hem astroloji hem de astronomiyi bilimsel olarak gördükleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin çoğunluğunun astrolojinin kişinin karakterini ve kaderini Güneş, gezegen ve yıldızların konumlarından anlaşılacağı öngörüsüne kısmen katıldıkları belirlenmiştir. Bu durum araştırmaya katılan öğretmenlerin bilim ile sözde bilim arasında ayrım yapamadıklarını göstermiştir.

Kaynakça

 • Alan, Ü. (2018). Erken çocuklukta bilim okuryazarlığı ve bilimin doğası. B. Akman, G. Balat, T. Güler (Ed.) Erken çocukluk döneminde fen eğitimi (6.baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Bağ, H. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının bilim sözde-bilim ayrımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 539-566. Doi: 10.17539/aej.62204
 • Bok, B. J. ve Jerome, L. (1975). Objections to astrology.Buffalo, NY: Prometheus Books).
 • Çepni, S.(2007). Bilim, fen, teknoloji kavramlarının eğitim programlarına yansımaları, Kuram ve uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi, S. Çepin (Ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çetinkaya E. (2012). Bilim sözde-bilim ayrımı tartışmasının ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin bilimsellik algıları ve akademik bilgi düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • DeRobertis, M. M. ve Delaney, P. A. (2000). A second survey of the attitudes of university students to Astrology and Astronomy. Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, 94, 112-122. http://www.rasc.ca/sites/default/files/publications/JRASC-2000-06.pdf
 • DeRobertis, M. M. ve Delaney, P. A. (1993). A survey of the attitudes of university students to astrology and astronomy. Journal of the Royal Astronomy Society of Canada, 87(1), 34–50. http://adsabs.harvard.edu/full/1993JRASC..87...34D
 • Durrani, M. (1998). Physicists debate meaning of science. Physics World, 11, 9. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-7058/11/6/11/pdf
 • Emrahoğlu, Y., Öztürk, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi kavramlarını anlama seviyelerinin ve kavram yanılgılarının incelenmesi üzerine boylamsal bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 165-180. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4381/60102
 • Eve, R. ve Dunn, D. (1990). Psychic powers, astrology, & creationism in the classroom. American Biology Teacher, 52(1), 10–21. https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/D_Dunn_Psychic_1990.pdf Fraknoi, A. (2004). Dealing with astrology, UFOs, and faces on other worlds: A guide to addressing astronomical pseudoscience in the classroom. Astronomy Education Review, 2(2), 150-160). Doi: 10.3847/AER2003022
 • Good, R. ve Slezak, P. (2011). Editors’ introduction. Science&Education, 20(5–6), 401–409.
 • Hansson, S. O. (2008). "Science and Pseudo-Science",The Stanford Encyclopedia of Philosophy Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL: https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/pseudo-science/
 • Kallery, M. (2001). Early-years educators’ attitudes to science and pseudo-science: The case of astronomy and astrology. European Journal of Teacher Education, 24(3), 329-342. Doi: 10.1080/02619760220128888.
 • Kaptan S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Yayıncılık.
 • Kruglak, H. (1978) Deprogramming student attitudes toward astrology. The Physics Teacher, 16(3), 165–167. https://doi.org/10.1119/1.2339863
 • Kurtdaş, Em. M. (2017). Üniversite eğitiminin değerlerin değişimine etkisi: İnönü Üniversitesi örneklemi, Yayımlanmamış doktora tezi) İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Mackintosh, R., Lovas, R. ve Schopper, H. (1999) Helping physics to help itself. Physics World, 12(6), 15-16. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-7058/12/6/13/pdf
 • Martin, M. (1994). Pseudoscience, the paranormal, and science education. Science&Education, 3, 357-371. Doi: 10.1007/BF00488452 Preece, P. F. W. ve Baxter, J. H. (2000) Scepticism and gullibility: The superstitious and pseudo-scientific beliefs of secondary school students. International Journal of Science Education, 22(1), 1147–1156. Doi: 10.1080/09500690050166724
 • Sagan, C. (1996) The demon haunted world. New York: Random House).
 • Sugarman, H., Impey, C., Buxner, S. ve Antonellis, J. (2011). Astrology beliefs among undergraduate students. Astronomy Education Review, 10(1), 1-9. DOI:10.3847/aer2010040
 • Toynbee, P.(1998, 25 May). Pope versus the aliens. The Gardian, 14.
 • Trefil, J. (1978) A consumer’s guide to pseudoscience. Saturday Review, 4, 16–21.
 • Turgut, H., Akçay, H. ve İrez,S. (2010). Bilim sözde-bilim ayrımı tartışmasının öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarına etkisi. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(4):2621-2663. http://oldsite.estp.com.tr/pdf/tr/963e1550f05216c956f80b3bd9f90902turgut.pdf
 • Turgut, H. (2009). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilimsel sözde-bilimsel ayrımına yönelik algıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34 (154), 50-69. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/ article/view/548/36
 • Turgut, H. (2011). The context of demarcation in nature of science teaching: The case of astrology. Science & Education, 20, 491-515. Doi: 10.1007/s11191-010-9250-2
 • Turgut, H., Eş, H., Bozkurt Altan, E. ve Öztürk Geren, N. (2016). Pre-service pre-school teachers’ perceptions of science and pseudo-science. International Online Journal of Educational Sciences, 8(1), 150-169. Doi: 10.15345/iojes.2016.01.013

Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 2, 757 - 771, 31.08.2020
https://doi.org/10.17679/inuefd.654571

Öz

In this study, it is aimed to determine whether pre-school teachers can distinguish astronomy from science and astrology as pseudo-science. The research was conducted with 115 preschool teachers working in independent kindergartens in Malatya city center in the 2016-2017 academic year. A six-item questionnaire prepared by Kallery (2001) was used to determine whether pre-school teachers could distinguish astronomy from science and astrology as pseudo-science. The questionnaire was translated into Turkish by the researcher and sent to 4 experts for expert opinion. The survey was finalized in line with the recommendations of the experts. Teachers' responses to the questionnaire were subjected to descriptive analysis and their perceptions of science (astronomy) and pseudo-science (astrology) were examined. As a result of the research, it was determined that more than half of the teachers read horoscopes sometimes and half of them saw both astrology and astronomy scientifically. It was determined that the majority of teachers partially agree with astrology's prediction that one's character and destiny can be understood from the positions of the Sun, planet and stars. This shows that the teachers involved in the research cannot distinguish between science and pseudo-science.

Kaynakça

 • Alan, Ü. (2018). Erken çocuklukta bilim okuryazarlığı ve bilimin doğası. B. Akman, G. Balat, T. Güler (Ed.) Erken çocukluk döneminde fen eğitimi (6.baskı), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Bağ, H. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının bilim sözde-bilim ayrımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 539-566. Doi: 10.17539/aej.62204
 • Bok, B. J. ve Jerome, L. (1975). Objections to astrology.Buffalo, NY: Prometheus Books).
 • Çepni, S.(2007). Bilim, fen, teknoloji kavramlarının eğitim programlarına yansımaları, Kuram ve uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi, S. Çepin (Ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çetinkaya E. (2012). Bilim sözde-bilim ayrımı tartışmasının ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin bilimsellik algıları ve akademik bilgi düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • DeRobertis, M. M. ve Delaney, P. A. (2000). A second survey of the attitudes of university students to Astrology and Astronomy. Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, 94, 112-122. http://www.rasc.ca/sites/default/files/publications/JRASC-2000-06.pdf
 • DeRobertis, M. M. ve Delaney, P. A. (1993). A survey of the attitudes of university students to astrology and astronomy. Journal of the Royal Astronomy Society of Canada, 87(1), 34–50. http://adsabs.harvard.edu/full/1993JRASC..87...34D
 • Durrani, M. (1998). Physicists debate meaning of science. Physics World, 11, 9. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-7058/11/6/11/pdf
 • Emrahoğlu, Y., Öztürk, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi kavramlarını anlama seviyelerinin ve kavram yanılgılarının incelenmesi üzerine boylamsal bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1), 165-180. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4381/60102
 • Eve, R. ve Dunn, D. (1990). Psychic powers, astrology, & creationism in the classroom. American Biology Teacher, 52(1), 10–21. https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/D_Dunn_Psychic_1990.pdf Fraknoi, A. (2004). Dealing with astrology, UFOs, and faces on other worlds: A guide to addressing astronomical pseudoscience in the classroom. Astronomy Education Review, 2(2), 150-160). Doi: 10.3847/AER2003022
 • Good, R. ve Slezak, P. (2011). Editors’ introduction. Science&Education, 20(5–6), 401–409.
 • Hansson, S. O. (2008). "Science and Pseudo-Science",The Stanford Encyclopedia of Philosophy Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL: https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/pseudo-science/
 • Kallery, M. (2001). Early-years educators’ attitudes to science and pseudo-science: The case of astronomy and astrology. European Journal of Teacher Education, 24(3), 329-342. Doi: 10.1080/02619760220128888.
 • Kaptan S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Yayıncılık.
 • Kruglak, H. (1978) Deprogramming student attitudes toward astrology. The Physics Teacher, 16(3), 165–167. https://doi.org/10.1119/1.2339863
 • Kurtdaş, Em. M. (2017). Üniversite eğitiminin değerlerin değişimine etkisi: İnönü Üniversitesi örneklemi, Yayımlanmamış doktora tezi) İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Mackintosh, R., Lovas, R. ve Schopper, H. (1999) Helping physics to help itself. Physics World, 12(6), 15-16. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-7058/12/6/13/pdf
 • Martin, M. (1994). Pseudoscience, the paranormal, and science education. Science&Education, 3, 357-371. Doi: 10.1007/BF00488452 Preece, P. F. W. ve Baxter, J. H. (2000) Scepticism and gullibility: The superstitious and pseudo-scientific beliefs of secondary school students. International Journal of Science Education, 22(1), 1147–1156. Doi: 10.1080/09500690050166724
 • Sagan, C. (1996) The demon haunted world. New York: Random House).
 • Sugarman, H., Impey, C., Buxner, S. ve Antonellis, J. (2011). Astrology beliefs among undergraduate students. Astronomy Education Review, 10(1), 1-9. DOI:10.3847/aer2010040
 • Toynbee, P.(1998, 25 May). Pope versus the aliens. The Gardian, 14.
 • Trefil, J. (1978) A consumer’s guide to pseudoscience. Saturday Review, 4, 16–21.
 • Turgut, H., Akçay, H. ve İrez,S. (2010). Bilim sözde-bilim ayrımı tartışmasının öğretmen adaylarının bilimin doğası inanışlarına etkisi. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(4):2621-2663. http://oldsite.estp.com.tr/pdf/tr/963e1550f05216c956f80b3bd9f90902turgut.pdf
 • Turgut, H. (2009). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilimsel sözde-bilimsel ayrımına yönelik algıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34 (154), 50-69. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/ article/view/548/36
 • Turgut, H. (2011). The context of demarcation in nature of science teaching: The case of astrology. Science & Education, 20, 491-515. Doi: 10.1007/s11191-010-9250-2
 • Turgut, H., Eş, H., Bozkurt Altan, E. ve Öztürk Geren, N. (2016). Pre-service pre-school teachers’ perceptions of science and pseudo-science. International Online Journal of Educational Sciences, 8(1), 150-169. Doi: 10.15345/iojes.2016.01.013

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Merve ÜNAL (Sorumlu Yazar)
İnönü Üniversitesi
0000-0001-9101-0666
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd654571, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, number = {2}, pages = {757 - 771}, doi = {10.17679/inuefd.654571}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ}, key = {cite}, author = {Ünal, Merve} }
APA Ünal, M. (2020). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 757-771 . DOI: 10.17679/inuefd.654571
MLA Ünal, M. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 757-771 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/56519/654571>
Chicago Ünal, M. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 757-771
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ AU - Merve Ünal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17679/inuefd.654571 DO - 10.17679/inuefd.654571 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 757 EP - 771 VL - 21 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.654571 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.654571 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ %A Merve Ünal %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ %D 2020 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 21 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.654571 %U 10.17679/inuefd.654571
ISNAD Ünal, Merve . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Ağustos 2020): 757-771 . https://doi.org/10.17679/inuefd.654571
AMA Ünal M. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ. INUEFD. 2020; 21(2): 757-771.
Vancouver Ünal M. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 21(2): 757-771.
IEEE M. Ünal , "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 21, sayı. 2, ss. 757-771, Ağu. 2020, doi:10.17679/inuefd.654571

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.