Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 21 Sayı: 3, 1274 - 1303, 31.12.2020
https://doi.org/10.17679/inuefd.770066

Öz

Öğrenme güçlükleri bireylerin akademik başarılarına olumsuz yönde etki edebilmektedir ve okuma, yazma, matematik, okuduğunu anlama ve konuşma gibi birçok alanda görülmekle birlikte bu güçlükler bireyden bireye farklı boyutlarda ve etkilerde kendini gösterebilmektedir. Bu alanlardan biri olarak okuduğunu anlama, bireylerin bir metni okuma ve okuduklarını anlama becerileriyle ilişkili olup hayat boyu hem akademik hem de kişisel öğrenmeleri için oldukça önemli bir beceridir. Alanyazın incelendiğinde, özel öğrenme güçlüğü olan bireylere yönelik birçok müdahale çalışması bulunmakla birlikte okuduğunu anlama alanına yönelik oldukça sınırlı sayıda çalışma gerçekleştirildiği görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada, özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin okuduğunu anlama becerileri konusunda 2000-2017 yılları arasında yapılmış müdahale çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, üniversitelerin e-kütüphanelerindeki veri tabanlarından faydalanılarak, Google Akademik, ERIC, ProQuest, EBSCOHost, SAGE ve Elsevier Science Direct gibi veri tabanlarında tarama gerçekleştirilmiş ve araştırmaya dâhil edilme ölçütlerini karşılayan 21 makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan makaleler alanyazındaki derleme çalışmaları ve uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulan; “amaç, katılımcı özellikleri (sınıf düzeyi, cinsiyet, sayı, yaş), yöntem (araştırma desenleri), yazar sayıları, çalışmanın yayınlandığı yıl, çalışmanın yapıldığı dil ve bulgular” kategorilerine göre incelenmiştir. İncelenen makale bulguları, en çok çalışmanın hikâye haritası ve kendini yönetme stratejilerinin etkililiğine yönelik yapıldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışmaların katılımcıları açısından erkek katılımcıların sayısal anlamda daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra makalelerde incelenen katılımcıların çoğunluk olarak ortaokul düzeyinde oldukları belirlenmiştir. Bu araştırma kapsamında incelenen makalelerde kullanılan stratejiler Türkiye’de hem özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere hem de diğer gruplara yönelik uygulanabilir. Ayrıca, özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin okuduğunu anlama becerilerine yönelik müdahale çalışmalarının artarak devam ettirilmesi ve kullanılan farklı stratejilerin etkililiklerinin karşılaştırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akça, G. (2002). Hikâye haritası yönteminin, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama beceri düzeyleri üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Alfassi, M. (1998). Reading for meaning: The Efficacy of reciprocal teaching in fostering comprehension in high school students in remedial reading classes. American Educational Research Journal, 35(2), 309-332.
 • Altun, T., Ekiz, D. ve Odabaşı, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları okuma güçlüklerine ilişkin nitel bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 80-101.
 • Alturki, N. (2017). The effectiveness of using group story-mapping strategy to improve reading comprehension of students with learning disabilities. Educational Research and Reviews, 12(18), 915-926.
 • Antoniou, F., & Souvignier, E. (2007). Strategy instruction in reading comprehension: An intervention study for students with learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 5(1), 41-57.
 • Ataman, A. ve Kahveci, G. (2009). Öğrenme yetersizliği ya da özgül öğrenme güçlüğü. A. Ataman (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş içinde (s. 153-170). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Babür, N., Haznedar, B., Erçetin, G., Özerman, D. ve Çekelek, E. E. (2011). Türkçe'de Kelime Okuma Bilgisi Testi'nin (KOBİT) Geliştirilmesi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 28(2), 1-21.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2277-2290.
 • Balıkçı, Ö. S. (2017). Erken çocukluk dönemi öğrenme güçlüğü belirtileri. Melekoğlu, M. A. ve Çakıroğlu, O. (Ed), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 181-198). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Baydık, B. (2012). Okuma güçlükleri. S. S. Yıldırım Doğru (Ed.), Öğrenme güçlükleri içinde (s. 131-166). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Berkeley, S., Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (2011). Reading comprehension strategy instruction and attribution retraining for secondary students with learning and other mild disabilities. Journal of Learning Disabilities, 44(1), 18-32.
 • Berninger, V. W., Abbott, R. D., Vermeulen, K., & Fulton, C. M. (2006). Paths to reading comprehension in at-risk second-grade readers. Journal of Learning Disabilities, 39(4), 334-351.
 • Boulineau, T., Fore III, C., Hagan-Burke, S., & Burke, M. D. (2004). Use of story-mapping to increase the story-grammar text comprehension of elementary students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 27(2), 105-121.
 • Brown, D. P. (1992). Preschool language intervention in the classroom: rationale and organizational structure. S. Vogel (Ed.) Educational Alternatives for Students with Learning Disabilities içinde, New York: Springer-Verlag.
 • Cain, K., & Oakhill, J. (2006). Profiles of children with specific reading comprehension difficulties. British Journal of Educational Psychology, 76(4), 683-696.
 • Cakiroglu, O., & Melekoglu, M. A. (2014). Statistical trends and developments within inclusive education in Turkey. International Journal of Inclusive Education, 18(8), 798–808. http://dx.doi.org/10.1080/ 13603116.2013.836573.
 • Chalk, J. C., Hagan-Burke, S., & Burke, M. D. (2005). The effects of self-regulated strategy development on the writing process for high school students with learning disabilities. Learning Disabilities Quarterly, 28(1), 75-87.
 • Catts, H. W., Adlof, S. M., & Weismer, S. E. (2006). Language deficits in poor comprehenders: A case for the simple view of reading. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49(2), 278-293.
 • Cavkaytar, A. ve Diken, İ. H. (2005). Özel eğitime giriş. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Cortiella, C. & Horowitz, S. H. (2014). The state of learning disabilities: Facts, trends and emerging issues (3rd ed.). New York: National Center for Learning Disabilities.
 • Crabtree, T., Alber-Morgan, S. R., & Konrad, M. (2010). The effects of self-monitoring of story elements on the reading comprehension of high school seniors with learning disabilities. Education and Treatment of Children, 33(2), 187-203.
 • De Corte, E., Verschaffel, L., & Van De Ven, A. (2001). Improving text comprehension strategies in upper primary school children: A design experiment. British Journal of Educational Psychology, 71, 531-559.
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Deretarla, E. (2000). Kaynaştırma uygulaması yapan ilköğretim okullarının 3. sınıfına devam eden normal işiten ve işitme engelli öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Deshler, D. D., Ellis, E. S., & Lenz, B. K. (1996). Teaching adolescents with learning disabilities: Strategies and methods. Denver, CO: Love Publishing Company.
 • Dikici-Sığırtmaç, A. ve Deretarla-Gül, E. (2010). Okul öncesinde özel eğitim. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Doğan, H. (2012). Özel öğrenme güçlüğü riski taşıyan 5-6 yaş çocukları için uygulanan erken müdahale eğitim programının etkisinin incelenmesi (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Duran, E. (2011). Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69.
 • Durkin, D. (1993). Teaching them to read (6th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Durukan, E. ve Alver, M. (2008). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 274-289.
 • Elbaum, B., Arguelles, M. E., Campbell, Y., & Saleh, M. B. (2004). Effects of a student-reads-aloud accommodation on the performance of students with and without learning disabilities on a test of reading comprehension. Exceptionality, 12(2), 71-87.
 • Ennis, R. P., & Jolivette, K. (2012). Existing research and future directions for self-regulated strategy development with students with and at risk for emotional and behavioral disorders. Journal of Special Education, 48(1), 32-45.
 • Ennis, R. P., Jolivette, K., & Boden, L. J. (2013). STOP and DARE: Self-regulated strategy development for persusive writing with elementary students with E/BD in a residential facility. Education and Treatment of Children, 36(3), 81-99.
 • Erden, G. ve Çelik, C. (2019). Sesli okuma becerisi ve okuduğunu anlama testinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nesne, 7(14), 1-18. DOI: 10.7816/nesne-07-14-01.
 • Floyd, K. K., & Judge, S. L. (2012). The efficacy of assistive technology on reading comprehension for postsecondary students with learning disabilities. Assistive Technology Outcomes and Benefits, 8(1), 48-64.
 • Fritschmann, N. S., Deshler, D. D., & Schumaker, J. B. (2007). The effects of instruction in an inference strategy on the reading comprehension skills of adolescents with disabilities. Learning Disability Quarterly, 30(4), 245-262.
 • Fuchs, L. S., Fuchs, D., Kazdan, S., & Allen, S. (1999). Effects of peer-assisted learning strategies in reading with and without training in elaborated help giving. The Elementary School Journal, 99(3), 201-219.
 • Gaddy, S. A., Bakken, J. P., & Fulk, B. M. (2008). The Effects of teaching text-structure strategies to postsecondary students with learning disabilities to improve their reading comprehension on expository science text passages. Journal of Postsecondary Education and Disability, 20(2), 100-119.
 • Gajria, M., Jitendra, A. K., Sood, S., & Sacks, G. (2007). Improving comprehension of expository text in students with LD: A research synthesis. Journal of Learning Disabilities, 40(3), 210-225.
 • Gjessing, H. J., & Karlsen, B. (1989). A longitudinal study of dyslexia: Bergen’s multivariate study of children’s learning disabilities. New York: Springer Science-Business Media.
 • Graham, S., & Harris, K. (1997). Self-regulation and writing: Where do we go from here? Contemporary Educational Psychology, 22, 102-114.
 • Guthrie, J. T., Anderson, E., Alao, S., & Rinehart, J. (1999). Influences of concept-oriented reading instruction on strategy use and conceptual learning from text. The Elementary School Journal, 99(4), 343-366.
 • Gülpınar, Ö. ve Güçlü, A. G. (2013). Derleme makalesi nasıl yazılır? Turkish Journal of Urology, 39(1), 44-48.
 • Güngör, A. (2005). Altıncı yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama stratejilerini kullanma düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 101-108.
 • Güngörmüş-Özkardeş, O. (2011). Türkiye’de özel öğrenme güçlüğüne ilişkin yapılan uygulamalar. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 25-38.
 • Higgins, E. L., & Raskind, M. H. (2004). The compensatory effectiveness of the quicktionary reading pen II on the reading comprehension of students with learning disabilities. Journal of Special Education Technology, 20(1), 31-40.
 • Hennes, A. K., Büyüknarci, Ö., Rietz, C., & Grünke, M. (2015). Helping children with specific learning disability to improve their narrative writing competence by teaching them to use the story maps strategy. Insights on Learning Disabilities, 12(1), 35-56.
 • Huesman Jr, R. L., & Frisbie, D. A. (2000). The Validity of ITBS Reading Comprehension Test Scores for Learning Disabled and Non Learning Disabled Students under Extended-Time Conditions. 02 Temmuz 2019 tarihinde https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED442210.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Idol, L. (1987). Group story mapping: a comprehension strategy for both skilled and unskilled readers. Journal of Learning Disabilities, 20(4), 196-205.
 • İlker, Ö. ve Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim döneminde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin çalışmaların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 443-469.
 • Jitendra, A. K., Hoppes, M. K., & Xin, Y. P. (2000). Enhancing main idea comprehension for students with learning problems: The role of a summarization strategy and self-monitoring instruction. The Journal of Special Education, 34(3), 127-139.
 • Joint Statement (2009). Learning disabilities, dyslexia, and vision. Pediatrics (American Academy of Pediatrics), 124(2), 837-844. doi:10.1542/peds.2009-1445.
 • Jones, F. W., Long, K., & Finlay, W. M. L. (2007). Symbols can improve the reading comprehension of adults with learning disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 51(7), 545-550.
 • Jozwik, S. L., & Douglas, K. H. (2016). Effects of semantic ambiguity detection training on reading comprehension achievement of English learners with learning difficulties. Multiple Voices for Ethnically Diverse Exceptional Learners, 16(2), 37-57.
 • Karaman, D., Kara, K. ve Durukan, İ. (2012). Özgül öğrenme bozukluğu. Anatolian Journal of Clinic Investigation, 6(4), 288-298.
 • Kennedy, K. M., & Backman, J. (1993). Effectiveness of the Lindamood Auditory Discrimination in Depth Program with students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice.
 • Keskin, H. K. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.
 • Kintsch, W. (1998). Comprehension. A paradigm for cognition. Cambridge, UK: University Press.
 • Klingner, K. J., Vaughn, S., & Schumm, S. J. (1998). Collaborative strategic reading during social studies in heterogeneous fourth-grade classroom. The Elementary School Journal, 99(1), 3-22.
 • Koçyiğit, S. (2003). İlköğretim I. kademedeki öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin öğrencilere kazandırılmasının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Lewandowski, L., Cohen, J., & Lovett, B. J. (2013). Effects of extended time allotments on reading comprehension performance of college students with and without learning disabilities. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(3), 326-336.
 • Li, D. (2007). Story mapping and its effects on the writing fluency and word diversity of students with learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 5(1), 77-93.
 • Little, M. A., Lane, K. L., Harris, K. R., Graham, S., Story, M., & Sandmel, K. (2010). Self-regulated strategies development for persuasive writing in tandem with schoolwide positive behavioral support: Effects for second-grade students with behavioral and writing difficulties. Behavioral Disorders, 35(2), 157-179.
 • MEB (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 31.05.2006 tarih ve 26184 Sayılı Resmî Gazete.
 • MEB. (2017). Özel eğitim öğrencileri istatistiki verileri (2014-15, 2015-16 & 2016-17). Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 05.06.2017 tarih ve 49614598-42-E.8264250 sayılı yazısı ile alınmıştır.
 • Melekoğlu, M. A. (2017). Özel öğrenme güçlüğüne giriş. Melekoğlu, M. A. ve Çakıroğlu, O. (Ed), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 15-44). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Melekoglu, M. A., Erden, H. G., & Çakiroglu, O. (2019). Development of the Oral Reading Skills and Comprehension Test-II (Sobat®-II) for Assessment of Turkish Children with Specific Learning Disabilities: Pilot Study Results. Journal of Educational Issues, 5(2), 135-149.
 • Meloy, L. L., Deville, C., & Frisbie, D. A. (2002). The effect of a read aloud accommodation on test scores of students with and without a learning disability in reading. Remedial and Special Education, 23(4), 248-255.
 • Memiş, A. D. ve Harmankaya, T. (2012). İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik el yazısı hataları ile görsel algı düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2012), 136-150.
 • Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi [MEGEP] (2007). Çocuk gelişimi ve eğitimi: Öğrenme güçlüğü. Ankara.
 • Mihandoost, Z., Elias, H., Nor, S., & Mahmud, R. (2011). The effectiveness of the intervention program on reading fluency and reading motivation of students with dyslexia. Asian Social Science, 7(3), 187.
 • Nation, K., & Norbury, C. F. (2005). Why reading comprehension fails: Insights from developmental disorders. Topics in Language Disorders, 25(1), 21-32.
 • Nist, S. L., & Holschuh, J. (2000). Active learning strategies for college success. London: Ally & Bacon.
 • Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension – fostering and comprehension- monitoring activities. Cognition and Instruction, 1, 117-175.
 • Peverly, S. T., & Wood, R. (2001). The effects of adjunct questions and feedback on improving the reading comprehension skills of learning-disabled adolescents. Contemporary Educational Psychology, 26(1), 25-43.
 • Roberts, G., Torgesen, J. K., Boardman, A., & Scammacca, N. (2008). Evidence‐based strategies for reading instruction of older students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 23(2), 63-69.
 • Shanahan, T., Callison, K., Carriere, C., Duke, N. K., Pearson, P. D., Schatschneider, C., & Torgesen, J. (2010). Improving reading comprehension in kindergarten through 3rd grade: A practice guide (NCEE 2010-4038). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. 04 Temmuz 2018 tarihinde https://whatworks.ed.gov/publications/practiceguides adresinden erişilmiştir.
 • Sorrell, A. L. (1990). Three reading comprehension strategies: tells, story mapping and qars. Academic Therapy, 25(3), 359-368.
 • Stagliano, C., & Boon, R. T. (2009). The effects of a story-mapping procedure to improve the comprehension skills of expository text passages for elementary students with learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 7(2), 35-58.
 • Stothers, M., & Klein, P. D. (2010). Perceptual organization, phonological awareness, and reading comprehension in adults with and without learning disabilities. Annals of Dyslexia, 60(2), 209-237.
 • Susar-Kırmızı, F. ve Kasap, D. (2013). İlkokuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitimin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması. Turkish Studies, 8(8), 1167-1186.
 • Şahin, S. ve Gül-Akoğlu, G. (2014). Öğrenme güçlükleri olan çocuklar ve eğitimleri. Baykoç, N. (Ed), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim içinde (s.253-270). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Yücesoy-Özkan, Ş., Gürsel, O. ve Kırcaali-İftar, G. (2014). Zihin yetersizliği olan öğrencilere yönelik hazırlanan kendini yönetme stratejileri öğretim paketinin etkililiği. İlköğretim Online, 13(1), 94-108.
 • Taşkaya, S. M. ve Yetkin, R. (2015). İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinde görülen yazma sorunlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüş ve çözüm önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 157-169.
 • Taylor, L. K., Alber, S. R., & Walker, D. W. (2002). The comparative effects of a modified self-questioning strategy and story mapping on the reading comprehension of elementary students with learning disabilities. Journal of Behavioral Education, 11(2), 69-87.
 • Taymaz-Sarı, O., Yıldız, M., Akdemir, B. ve Cinoğlu, B. (2014). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında bulunan kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumlarının incelenmesi. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • The International Dyslexia Association [IDA] (2019). Dyslexia at a glance. 02 Temmuz 2019 tarihinde https://dyslexiaida.org/dyslexia-at-a-glance/ adresinden erişim sağlanmıştır.
 • The Scout Association (TSA) (2007). 21 Nisan 2019 tarihinde Dyslexia. https://members.scouts.org.uk/documents/AdultSupport/devfuninsfin/fs250012.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Uçar-Rasmussen, M. ve Cora-İnce, N. (2017). Özel öğrenme güçlüğü olan bireylere üstbilişsel okuduğunu anlama stratejilerinin öğretiminde sesli düşünme yönteminin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2180-2201.
 • U.S. Department of Education. (2018). 40th annual report to Congress on the implementation of the Individuals with Disabilities Education Act, 2018. Washington, DC: Office of Special Education and Rehabilitative Services, Office of Special Education Programs.
 • Ün, D. (2009). Özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik bilişsel müdahale programı (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Van den Broek, P., Rapp, D. N., & Kendeou, P. (2005). Integrating memory-based and constructionist processes in accounts of reading comprehension. Discourse Processes, 39, 299-316.
 • Vaughn, S., Levy, S., Coleman, M., & Bos, C. S. (2002). Reading instruction for students with LD and EBD: A synthesis of observation studies. The Journal of Special Education, 36(1), 2-13.
 • Wade, E., Boon, R. T., & Spencer, V. G. (2010). Use of kidspiration [c] software to enhance the reading comprehension of story grammar components for elementary-age students with specific learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 8(2), 31-41.
 • Wayman, M. M., Wallace, T., Wiley, H. I., Tichá, R., & Espin, C. A. (2007). Literature synthesis on curriculum-based measurement in reading. The Journal of Special Education, 41(2), 85-120.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan bir ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Eylem araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 281-310.
 • Yılmaz, O. (2006). Derleme yazılar. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık. 02 Temmuz 2019 tarihinde http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/ sempozyum4/page49-52.pdf adresinden erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Müslüm YILDIZ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2545-168X
Türkiye


Macid Ayhan MELEKOĞLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
0000-0002-9933-5331
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 21 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { inuefd770066, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, number = {3}, pages = {1274 - 1303}, doi = {10.17679/inuefd.770066}, title = {Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Müslüm and Melekoğlu, Macid Ayhan} }
APA Yıldız, M. & Melekoğlu, M. A. (2020). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (3) , 1274-1303 . DOI: 10.17679/inuefd.770066
MLA Yıldız, M. , Melekoğlu, M. A. "Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 1274-1303 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/57866/770066>
Chicago Yıldız, M. , Melekoğlu, M. A. "Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2020 ): 1274-1303
RIS TY - JOUR T1 - Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi AU - MüslümYıldız, Macid AyhanMelekoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17679/inuefd.770066 DO - 10.17679/inuefd.770066 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1274 EP - 1303 VL - 21 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.770066 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.770066 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi %A Müslüm Yıldız , Macid Ayhan Melekoğlu %T Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi %D 2020 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 21 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.770066 %U 10.17679/inuefd.770066
ISNAD Yıldız, Müslüm , Melekoğlu, Macid Ayhan . "Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 / 3 (Aralık 2020): 1274-1303 . https://doi.org/10.17679/inuefd.770066
AMA Yıldız M. , Melekoğlu M. A. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi. INUEFD. 2020; 21(3): 1274-1303.
Vancouver Yıldız M. , Melekoğlu M. A. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 21(3): 1274-1303.
IEEE M. Yıldız ve M. A. Melekoğlu , "Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 21, sayı. 3, ss. 1274-1303, Ara. 2020, doi:10.17679/inuefd.770066

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.