Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 1597 - 1610, 31.08.2021
https://doi.org/10.17679/inuefd.952657

Öz

Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yayınları ve Koza Yayınları’na ait ilkokul 4. sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı, ortak söz varlığı ve bu ders kitaplarında Aksan vd. tarafından hazırlanan Türkçe Sıklık Sözlüğü’ne göre Türkçenin en sık kullanılan 1000 sözcüğüne hangi oranda yer verildiğini belirlemektir. Tarama modelinde tasarlanan araştırmanın verilerinin toplanmasında doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Koza Yayınları ders kitabındaki metinlerde, MEB Yayınları ders kitabındakilere kıyasla, toplam sözcük sayısı (sırasıyla 9650; 8153) ve farklı sözcük sayısının (sırasıyla 1910; 1833) daha çok olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, sözcük hazinesi katsayısı Koza Yayınları ders kitabında MEB Yayınları ders kitabına göre daha az olarak (sırasıyla 0.20; 0.23) bulgulanmıştır. Çalışmada farklı yayınevleri tarafından hazırlanan 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin %50 civarında (MEB Yayınları %54.8; Koza Yayınları % 52.6) ortak sözcük içerdiği belirlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde Türkçede en sık kullanılan 1000 sözcüğe yaklaşık %70 oranında (MEB Yayınları %69; Koza Yayınları %69.7) yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aksan, Y., Aksan, M., Koltuksuz, A., Sezer, T., Mersinli, Ü., Demirhan, U. U., Yılmazer, H., Kurtoğlu, Ö., Atasoy, G., Öz, S., & Yıldız, İ. (2012). Construction of the Turkish National Corpus (TNC). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation. İstanbul, Turkey.
 • Aksan, Y., Aksan, M., Mersinli, Ü., & Demirhan, U. U. (2017). A frequency dictionary of Turkish: Core vocabulary for learners. Routledge.
 • Aksan, Y., Mersinli, Ü., & Yaldır, Y. (2011). İlköğretim Türkçe Ders Kitapları Derlemi ve Türkçe Ulusal Dil Derlemi örneklemindeki sözcük sıklıkları (Ed.ler: V.D. Günay, F. Özden, B. Çetin, F. Yıldız). Türkçe öğretimi üzerine çalışmalar (ss. 397-408). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Apaydın, N. (2010). 6. sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Ataşçi, Abdullah (2019). İlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabı. Ankara: Koza Yayınları. Baldan, N. (2009). Yeni program 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin kelime serveti ve güçlük seviyesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.
 • Büyükhellaç, S. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies, 4(4), 1025-1055.
 • Göz, İ. (2003). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Güzel, A. (2006). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine ortak kelime hazinesi kazandırmanın önemi. (Ed.ler: C. Yıldız & L. Beyreli). Dilbilim, dil öğretimi ve çeviribilim yazıları (ss. 323-331). Ankara: PegemA Yayınları
 • İpek Eğilmez, N. (2010). İlköğretim Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarına aktarımı (Yayınlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • Kaftan Ayan, H., Arslan, Ü., Kul, S., Yılmaz, N. (2019). İlkokul Türkçe ders kitabı 4. Ankara: MEB: Devlet Kitapları Dizisi.
 • Karadağ, Ö. (2018). Dil eğitimi araştırmaları için bir değişken önerisi: Kelime hazinesi katsayısı, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6 (2), 532-537.
 • Karadağ, Ö. (2019). Aynı Sınıf düzeyi için hazırlanan Türkçe ders kitaplarının ortak sözvarlığı açısından karşılaştırılması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1130-1140.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kumova Metin, S., Karaoğlan, B., Dinçer, B.T. (2006). Kelime sayısı-kelime dağarcığı ilişkisinin belirlenmesi. Proceedings of Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, pp. 269-276.
 • Kurt, B. (2018). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin söz varlığı üzerine bir inceleme. Anadolu I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi.
 • Kurudayıoğlu, M. & Karadağ, Ö. (2006). Ortak kelime hazinesi kazandırmada ilköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarının durumu. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 335-343.
 • Mete, F. (2020). 5. Sınıf Türkçe ders kitabının söz varlığı açısından derlem temelli sıklık listeleriyle karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24(1), 195-208.
 • Ölker, G. (2011). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü (1945-1950 Arası). Konya: Kömen Yayınları.
 • Şahin, A. (2010). İlköğretim ikinci ve üçüncü sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 185, 48-65.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2019). Taslak ders kitabı ve eğitim araçları ile bunlara ait e-içeriklerin incelenmesinde değerlendirmeye esas olacak kriterler ve açıklamaları. Ankara: TTKB Hizmete Özel Doküman.
 • Yiğit, A. (2011). Milli Eğitim Bakanlığı 8.sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin kelime serveti açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.

A Corpus-Based Comparison: Examination of 4th Grade Turkish Textbooks in Terms of Vocabulary

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 1597 - 1610, 31.08.2021
https://doi.org/10.17679/inuefd.952657

Öz

Kaynakça

 • Aksan, Y., Aksan, M., Koltuksuz, A., Sezer, T., Mersinli, Ü., Demirhan, U. U., Yılmazer, H., Kurtoğlu, Ö., Atasoy, G., Öz, S., & Yıldız, İ. (2012). Construction of the Turkish National Corpus (TNC). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation. İstanbul, Turkey.
 • Aksan, Y., Aksan, M., Mersinli, Ü., & Demirhan, U. U. (2017). A frequency dictionary of Turkish: Core vocabulary for learners. Routledge.
 • Aksan, Y., Mersinli, Ü., & Yaldır, Y. (2011). İlköğretim Türkçe Ders Kitapları Derlemi ve Türkçe Ulusal Dil Derlemi örneklemindeki sözcük sıklıkları (Ed.ler: V.D. Günay, F. Özden, B. Çetin, F. Yıldız). Türkçe öğretimi üzerine çalışmalar (ss. 397-408). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.
 • Apaydın, N. (2010). 6. sınıf Türkçe ders kitaplarının söz varlığı açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Ataşçi, Abdullah (2019). İlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitabı. Ankara: Koza Yayınları. Baldan, N. (2009). Yeni program 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin kelime serveti ve güçlük seviyesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye.
 • Büyükhellaç, S. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies, 4(4), 1025-1055.
 • Göz, İ. (2003). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Güzel, A. (2006). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine ortak kelime hazinesi kazandırmanın önemi. (Ed.ler: C. Yıldız & L. Beyreli). Dilbilim, dil öğretimi ve çeviribilim yazıları (ss. 323-331). Ankara: PegemA Yayınları
 • İpek Eğilmez, N. (2010). İlköğretim Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarına aktarımı (Yayınlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.
 • Kaftan Ayan, H., Arslan, Ü., Kul, S., Yılmaz, N. (2019). İlkokul Türkçe ders kitabı 4. Ankara: MEB: Devlet Kitapları Dizisi.
 • Karadağ, Ö. (2018). Dil eğitimi araştırmaları için bir değişken önerisi: Kelime hazinesi katsayısı, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6 (2), 532-537.
 • Karadağ, Ö. (2019). Aynı Sınıf düzeyi için hazırlanan Türkçe ders kitaplarının ortak sözvarlığı açısından karşılaştırılması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1130-1140.
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kumova Metin, S., Karaoğlan, B., Dinçer, B.T. (2006). Kelime sayısı-kelime dağarcığı ilişkisinin belirlenmesi. Proceedings of Fifteenth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, pp. 269-276.
 • Kurt, B. (2018). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin söz varlığı üzerine bir inceleme. Anadolu I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi.
 • Kurudayıoğlu, M. & Karadağ, Ö. (2006). Ortak kelime hazinesi kazandırmada ilköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarının durumu. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 335-343.
 • Mete, F. (2020). 5. Sınıf Türkçe ders kitabının söz varlığı açısından derlem temelli sıklık listeleriyle karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24(1), 195-208.
 • Ölker, G. (2011). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü (1945-1950 Arası). Konya: Kömen Yayınları.
 • Şahin, A. (2010). İlköğretim ikinci ve üçüncü sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 185, 48-65.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2019). Taslak ders kitabı ve eğitim araçları ile bunlara ait e-içeriklerin incelenmesinde değerlendirmeye esas olacak kriterler ve açıklamaları. Ankara: TTKB Hizmete Özel Doküman.
 • Yiğit, A. (2011). Milli Eğitim Bakanlığı 8.sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin kelime serveti açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

M. Onur KAN (Sorumlu Yazar)
Mustafa Kemal University, TURKEY
0000-0001-8319-0791
Türkiye


Zeynep KARADAVUT
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-6076-0675
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd952657, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {22}, pages = {1597 - 1610}, doi = {10.17679/inuefd.952657}, title = {Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kan, M. Onur and Karadavut, Zeynep} }
APA Kan, M. O. & Karadavut, Z. (2021). Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 1597-1610 . DOI: 10.17679/inuefd.952657
MLA Kan, M. O. , Karadavut, Z. "Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 1597-1610 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/64392/952657>
Chicago Kan, M. O. , Karadavut, Z. "Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2021 ): 1597-1610
RIS TY - JOUR T1 - Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi AU - M. Onur Kan , Zeynep Karadavut Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17679/inuefd.952657 DO - 10.17679/inuefd.952657 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1597 EP - 1610 VL - 22 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.952657 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.952657 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi %A M. Onur Kan , Zeynep Karadavut %T Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi %D 2021 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 22 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.952657 %U 10.17679/inuefd.952657
ISNAD Kan, M. Onur , Karadavut, Zeynep . "Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 2 (Ağustos 2021): 1597-1610 . https://doi.org/10.17679/inuefd.952657
AMA Kan M. O. , Karadavut Z. Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi. INUEFD. 2021; 22(2): 1597-1610.
Vancouver Kan M. O. , Karadavut Z. Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 22(2): 1597-1610.
IEEE M. O. Kan ve Z. Karadavut , "Derlem Temelli Bir Karşılaştırma: 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 1597-1610, Ağu. 2021, doi:10.17679/inuefd.952657

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.