PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Analysing Teachers’ Attitudes Towards Democracy In Terms of Some Variables

Yıl 2014, Cilt: 15 Sayı: 3, 65 - 82, 25.03.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.15384557

Öz

The aim of this research is to investigate teachers’ attitudes towards democracy according to some personal variables. The research has been conducted among 234 teachers in high schools in Diyarbakır in the 2010 – 2011 educational year. The Attitude Scale toward Democracy and a personal collection form were used as a data collection tool. In the obtained results, it has been found out that female teachers and teachers who have longer service have more positive attitudes towards democracy than others. 

Kaynakça

 • Akbari, H. (2008). Educating business professionals for year 2010 and beyond: six critical management themes and skills to emphasize. International Business &Economics Research Journal, 7(7), 57–62.
 • Akbaşlı, S, Yanpar Yelken T. ve Sünbül, Ö. (2010). Öğretmen Adayı Demokratik Eğilim Ölçeği Geliştirme Çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 94–108.
 • Akın, U. ve Özdemir, M. (2009). Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 183–198.
 • Akpınar, B. & Turan, M. (2004). Avrupa birliği uyum sürecinde ilköğretim öğretmenlerinin demokrasi ve demokrasi eğitimine bakış açısı. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss.386-396). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları.
 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Bulut, N. (2006). Bir grup üniversite öğrencisinin demokratik tutumları ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 45, 37-59
 • Büyükkaragöz, S. Ve Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin Hoşgörü ve Demokratik Tutumları. Eğitim Yönetimi. 2 (3) 353–365.
 • Cunat, M. 1996. Vision, vitality, and values: Advocating the democratic classroom. In Creriting democratic classrooms: The strugle to integrate theory and practice, edited by L. E. Beyer. New York: Teachers College Press.
 • Davis, O. L. (2003). Editorial / does democracy in education still live. Journal of Cumculum an Supervision 19 (1), 1– 4.
 • Dewey, J. (1966). Democracy and Education. An introduction to the philosophy of education. New York: Free Press.
 • Ektem, I.S. ve Sünbül, A.M. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Faakültesi Dergisi. 31, 159–168.
 • Genç, S. Z. (2006). Demokratik Kazanımların Gerçekleştirilmesinde İlköğretim Öğretmenlerinin Etkiliğinin Değerlendirilmesi. Millî Eğitim. 171.
 • Genç, S. Z. ve Kalafat. T. (2007). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(22), 10–22.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2008). Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Milli Eğitim Dergisi, 178, 44–63.
 • Gömleksiz, M.N. ve Çetintaş, S. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 17, 1–14.
 • Gözütok, D. F. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı.
 • Hesapçıoğlu, M. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım.
 • Kahne, j. ve Westheimer, J. (2003). “Teaching democracy: what schools need to do”. Phi Delta Kappan 85 (1). 34–40.
 • Karahan, T.F., Sardoğan, M.E., Özkamalı, E. ve Dicle, A.N. (2006). Öğretmen adaylarında demokratik tutum, nevrotik eğilimler ve kendini gerçekleştirme. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, 149–158.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kesici, Ş. ( 2008 ). Democratic Teacher Beliefs According to the Teacher’s Gender and Locus of Control. Journal of Instructional Psychology, 35 (1), 62–69.
 • Kıncal, R. Y. (2009). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Koç, Y. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Demokratik Tutumlarının Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • MEB. (2006). Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi. 2006/2588 sayılı Tebliğler Dergisi.
 • Okutan, M. (2010). Türk Eğitim Sistemi’nde Demokrasi Eğitimi. Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi. 7 (1), 938–946.
 • Oral, B. (2008). The evaluation of the student teachers’ attitudes toward Internet and democracy. Computers & Education, 50, 437–445.
 • Oswald, M. & Engelbrecht, P. (2004). High school educators' democratic values as manifested in their educational practice and attitudes towards inclusive education. Education as Change. 8 (2), 4–32.
 • Pajares, F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307–332.
 • Pike, M. A. (2008). Faith in citizenship? On teaching children to believe in liberal democracy. British Joumal of Religious Education, 30 (2), 113–122.
 • Print, M., Ornstrom, S., & Nielsen, H. S. (2002). Education for democratic processes in schools and classrooms. European Journal of Education, 37(2), 193–210.
 • Samanci, O. (2010). Democracy Education in Elementary Schools, The Social Studies, 101:1, 30–33.
 • Semerci, Ç. (2003). Eğitim Sisteminde Öğreticilerin Kalitesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 203–210.
 • Senemoğlu, N. (2011). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, G. (2008). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Demokratik Tutumları ile Dogmatik Düşünce Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 235–250.
 • Taçman, M. (2006). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları. Cypriot Journal of Educational Sciences. 1(1), 60–46.
 • Toktok, N. (2010). Türkiye’de Demokrasi Kültürü. Turan Stratejik Araştırmaları Merkezi Dergisi. Turan-Sam. 2 (7), 135–142.
 • Toper, T. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Demokrasi Eğitimi: İkinci Kademe Öğretmenlerinin Demokratik Tutum ve Davranışları Sergileme Düzeyleri (Kars İli Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
 • Tuncel, G.; Balcı, A. (2015). Demokratik toplumlarda öğretmen nitelikleri ve öğrencilere yansımaları. Marmara Coğrafya Dergisi. 31, s.82-97
 • Yalçın Durmuş, G., & Demirtaş, H. (2009). Genel lise öğretmenlerinin sınıf yönetiminde gösterdikleri davranışların demokratikliğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 121–138.
 • Yalçın, G. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Gösterdikleri Davranışların Demokratikliğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (Malatya İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Yurtseven, R. (2003). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin demokratik tutumları. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt: 15 Sayı: 3, 65 - 82, 25.03.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.15384557

Öz

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin demokrasiye yönelik tutumlarını cinsiyetlerine, kıdem yılına, mezun
oldukları bölüme ve eğitim durumlarına göre incelemektir. Çalışmanın örneklemini, 2010-2011 öğretim
yılında Diyarbakır merkezdeki genel liselerde görev yapan 234 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı
olarak Demokrasiye Yönelik Tutum Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Elde edilen bulgular bir bütün
olarak değerlendirildiğinde, öğretmenlerin genel olarak demokratik tutumlarının yüksek olduğunu söylemek
mümkündür. Ayrıca bayan öğretmenlerin ve mesleki kıdemi yüksek olan öğretmenlerin demokrasiye yönelik
daha olumlu tutuma sahip oldukları görülmüştür.

Kaynakça

 • Akbari, H. (2008). Educating business professionals for year 2010 and beyond: six critical management themes and skills to emphasize. International Business &Economics Research Journal, 7(7), 57–62.
 • Akbaşlı, S, Yanpar Yelken T. ve Sünbül, Ö. (2010). Öğretmen Adayı Demokratik Eğilim Ölçeği Geliştirme Çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 94–108.
 • Akın, U. ve Özdemir, M. (2009). Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Eğitim Bilimleri Fakültesi Örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 183–198.
 • Akpınar, B. & Turan, M. (2004). Avrupa birliği uyum sürecinde ilköğretim öğretmenlerinin demokrasi ve demokrasi eğitimine bakış açısı. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss.386-396). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları.
 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Bulut, N. (2006). Bir grup üniversite öğrencisinin demokratik tutumları ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 45, 37-59
 • Büyükkaragöz, S. Ve Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin Hoşgörü ve Demokratik Tutumları. Eğitim Yönetimi. 2 (3) 353–365.
 • Cunat, M. 1996. Vision, vitality, and values: Advocating the democratic classroom. In Creriting democratic classrooms: The strugle to integrate theory and practice, edited by L. E. Beyer. New York: Teachers College Press.
 • Davis, O. L. (2003). Editorial / does democracy in education still live. Journal of Cumculum an Supervision 19 (1), 1– 4.
 • Dewey, J. (1966). Democracy and Education. An introduction to the philosophy of education. New York: Free Press.
 • Ektem, I.S. ve Sünbül, A.M. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Faakültesi Dergisi. 31, 159–168.
 • Genç, S. Z. (2006). Demokratik Kazanımların Gerçekleştirilmesinde İlköğretim Öğretmenlerinin Etkiliğinin Değerlendirilmesi. Millî Eğitim. 171.
 • Genç, S. Z. ve Kalafat. T. (2007). Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(22), 10–22.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2008). Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). Milli Eğitim Dergisi, 178, 44–63.
 • Gömleksiz, M.N. ve Çetintaş, S. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 17, 1–14.
 • Gözütok, D. F. (1995). Öğretmenlerin Demokratik Tutumları, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı.
 • Hesapçıoğlu, M. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım.
 • Kahne, j. ve Westheimer, J. (2003). “Teaching democracy: what schools need to do”. Phi Delta Kappan 85 (1). 34–40.
 • Karahan, T.F., Sardoğan, M.E., Özkamalı, E. ve Dicle, A.N. (2006). Öğretmen adaylarında demokratik tutum, nevrotik eğilimler ve kendini gerçekleştirme. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, 149–158.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kesici, Ş. ( 2008 ). Democratic Teacher Beliefs According to the Teacher’s Gender and Locus of Control. Journal of Instructional Psychology, 35 (1), 62–69.
 • Kıncal, R. Y. (2009). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Koç, Y. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Demokratik Tutumlarının Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • MEB. (2006). Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi. 2006/2588 sayılı Tebliğler Dergisi.
 • Okutan, M. (2010). Türk Eğitim Sistemi’nde Demokrasi Eğitimi. Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi. 7 (1), 938–946.
 • Oral, B. (2008). The evaluation of the student teachers’ attitudes toward Internet and democracy. Computers & Education, 50, 437–445.
 • Oswald, M. & Engelbrecht, P. (2004). High school educators' democratic values as manifested in their educational practice and attitudes towards inclusive education. Education as Change. 8 (2), 4–32.
 • Pajares, F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307–332.
 • Pike, M. A. (2008). Faith in citizenship? On teaching children to believe in liberal democracy. British Joumal of Religious Education, 30 (2), 113–122.
 • Print, M., Ornstrom, S., & Nielsen, H. S. (2002). Education for democratic processes in schools and classrooms. European Journal of Education, 37(2), 193–210.
 • Samanci, O. (2010). Democracy Education in Elementary Schools, The Social Studies, 101:1, 30–33.
 • Semerci, Ç. (2003). Eğitim Sisteminde Öğreticilerin Kalitesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 203–210.
 • Senemoğlu, N. (2011). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, G. (2008). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Demokratik Tutumları ile Dogmatik Düşünce Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik Uygulaması Çalışmalarının Öğretmenlik Mesleğinin Algılanmasındaki Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 235–250.
 • Taçman, M. (2006). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Demokratik Tutumları. Cypriot Journal of Educational Sciences. 1(1), 60–46.
 • Toktok, N. (2010). Türkiye’de Demokrasi Kültürü. Turan Stratejik Araştırmaları Merkezi Dergisi. Turan-Sam. 2 (7), 135–142.
 • Toper, T. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Demokrasi Eğitimi: İkinci Kademe Öğretmenlerinin Demokratik Tutum ve Davranışları Sergileme Düzeyleri (Kars İli Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
 • Tuncel, G.; Balcı, A. (2015). Demokratik toplumlarda öğretmen nitelikleri ve öğrencilere yansımaları. Marmara Coğrafya Dergisi. 31, s.82-97
 • Yalçın Durmuş, G., & Demirtaş, H. (2009). Genel lise öğretmenlerinin sınıf yönetiminde gösterdikleri davranışların demokratikliğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 121–138.
 • Yalçın, G. (2007). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Gösterdikleri Davranışların Demokratikliğine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri (Malatya İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Yurtseven, R. (2003). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin demokratik tutumları. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Faysal ÖZDAŞ


Abdurrahman EKİNCİ


Recep BİNDAK

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 15 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { inuefd108810, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, number = {3}, pages = {65 - 82}, doi = {10.17679/iuefd.15384557}, title = {Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özdaş, Faysal and Ekinci, Abdurrahman and Bindak, Recep} }
APA Özdaş, F. , Ekinci, A. & Bindak, R. (2014). Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (3) , 65-82 . DOI: 10.17679/iuefd.15384557
MLA Özdaş, F. , Ekinci, A. , Bindak, R. "Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014 ): 65-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8713/108810>
Chicago Özdaş, F. , Ekinci, A. , Bindak, R. "Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014 ): 65-82
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - FaysalÖzdaş, AbdurrahmanEkinci, RecepBindak Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17679/iuefd.15384557 DO - 10.17679/iuefd.15384557 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 82 VL - 15 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.15384557 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.15384557 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Faysal Özdaş , Abdurrahman Ekinci , Recep Bindak %T Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2014 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 15 %N 3 %R doi: 10.17679/iuefd.15384557 %U 10.17679/iuefd.15384557
ISNAD Özdaş, Faysal , Ekinci, Abdurrahman , Bindak, Recep . "Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 3 (Mart 2015): 65-82 . https://doi.org/10.17679/iuefd.15384557
AMA Özdaş F. , Ekinci A. , Bindak R. Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. INUEFD. 2014; 15(3): 65-82.
Vancouver Özdaş F. , Ekinci A. , Bindak R. Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 15(3): 65-82.
IEEE F. Özdaş , A. Ekinci ve R. Bindak , "Öğretmenlerin Demokrasiye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 15, sayı. 3, ss. 65-82, Mar. 2015, doi:10.17679/iuefd.15384557

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.