Düzeltme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Düzeltme: Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt: 15 Sayı: 3, 43 - 64, 04.05.2015
Bu makalenin ilk hali 4 Mayıs 2015 tarihinde yayınlandı. https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8713/108764

Düzeltme Notu

Yazarların isteği doğrultusunda makale başlığı değiştirilmiş olup dipnot eklenmiştir.

Öz

Bu araştırmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin zorba ve kurban olma eğilimleri cinsiyet, yaş, sınıf, akademik başarı, ailenin sosyo-ekonomik durumu, anne-baba tutumu, okul ve çevresinde yaşanan şiddet olaylarına göre bir farklılık gösterip göstermedikleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu farklı sosyo-ekonomik duruma sahip ilköğretim okullarının 6., 7. ve 8. sınıflarına devam eden  210’u (% 49) kız;  219’u  (% 51) erkek toplam 429  öğrenciden oluşmaktadır. Veriler “Geleneksel Akran Zarbalığı Ölçeği’nin” yeni düzenlemeler yapılmış olan hali ile araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Veriler t –testi, tek yönlü varyans analizi ve varyans analizi sonrası farkların hangi gruplar arasında olduğuna ilişkin ortalamaların karşılaştırılmasına yönelik olarak da “Tukey Testi” kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyo-ekonomik durum değişkenine göre zorba olma düzeylerinde anlamlı bir fark göstermezken, cinsiyet, akademik başarı, anne-baba tutumu ve okul ve çevresinde yaşanan şiddet değişkenine göre zorba olma düzeylerinde anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Bunun yanında öğrencilerin okul ve çevresinde yaşanan şiddet olayları değişkeninin kurban olma düzeylerinde anlamlı bir fark gösterirken diğer değişkenler açısından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Ahmet, E, Braithwaite, V. (2004). Bullying And Victimization: Cause for Concern for Both Families And
 • Schools. Social Psychology of Education, 7,35-54.
 • Alikaşifoğlu, M. Erginoz, E. Ercan, O. Uysal, O. Kaymak, D. A. İlter, O. (2004). Violent Behavior Among
 • Turkish School Studets and Correlates of Physical Fighting. European Journal of Public Heallth. 14 (2): 173-177
 • Alper, İ. S. (2008). İlköğretimde Zorbalık. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi. Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü. Bursa.
 • Ayas, T. (2008). Zorbalığı Önlemede Tüm Okul Yaşamına Dayalı Bir Programın Etkililiği.Yayınlanmamış
 • Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Banks, R. (1997). Bullying in Schools. ERIC Digest [Online]. Available:
 • http://npin.org/library/pre1998/n00416/n00416.html
 • Bektaş, M. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okul Zorbalığının Yordanması. Yayınlanmamış
 • Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitütü.
 • Beane, A.L. (2008). Protect Your Child From Bullying. Expert Advice to Help Yuo Recognize, Prevent and Stop Bullying Before Your Child Gets Hurt. ABD: Jossey-Bass.
 • Bilgiç, E. ve Yurtal, F. (2009). Zorbalık Eğilimlerinin Sınıf İklimine Göre İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve
 • Uygulama. 5 (2):180-194.
 • Bosworth, K. Espelage, D. L. ve Simon, T. R. (1999). Factors Associated With Bullying Behavior in Midddle
 • School Students. Journal of Early Adolescence. Vol 19 (3): 341-362.
 • Brigman, G.A. Webb, L. D. ve Campbell, C. (2007). Building Skills for School Success:Improving the
 • Academic and Social Competence of Students. ASCA. 10 (3): 279-287.
 • Carr, A. (2006). Prevention: What Works With Children and Adolescents. New York: Brunner-Routledge.
 • Cheminais, R. (2008). Every Child Matters A Practical Guide for Teaching Assistants. New York: Routledge.
 • Coşkun, G. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorbalık Eğilimleri İle Problemli İnternet
 • Kullanımı Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Craig, W. M. (1998). The Relationship Among Bullying, Victimization, Depression, Anxiety,and Aggression in
 • Elementary School Children. Person İndivid. Diff. 24(1): 123-130.
 • Çayırdağ, N. (2006). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Kültürünü Algılayışları İle Zorbalık Eğilimleri ve Zorbalıkla Baş Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul .
 • Dölek, N. (2002). İlk ve Ortaöğretim Okullarındaki Öğrenciler Arasında Zorbacı Davranışların İncelenmesi ve “Zorbalığı Önleme Tutumu” Programının Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Dönmez, B. Özer, N. (2009). Okul Güvenliği ve Güvenli Okul. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Fosse, G. K. (2006). Mental Healt of Psychiatric Outpatients Bullied in Childhood. Norwegian University of
 • Science and Technology Faculty of Medicine Department of Neuroscience. Thesis For the Degree of Doctor Medicinae.
 • Frisen, A. Jonsson, A. K. ve Persson, C. (2007). Adolescents' Perceptıon of Bullyıng: Who ıs The Vıctım?
 • Who ıs The Bully? What Can be Done to Stop Bullyıng? Adolescence. 42 (168): 750- 761.
 • Greeff, P. (2004). The Nature and Prevalence of Bullying During the Intermediate School Phase. Master Thesis.
 • Depertman of Psychology. University of the Free State.
 • Harris, M.J. (2009). Bullying, Rejection and Peer Victimization. New York: Springer Publishing Campany.
 • Hernandez, T. ve Seem, S. R. (2004). A Safe School Climate: A Systemic Approach and the School
 • Counselor.ASCA Professıonal School Counseling. 7(4): 256-262.
 • Kaltiala-Heino, R. Rimpela, M. Marttunen, M. Rimpela, A. Ve Rantanen, P.(1999). Bullying, Depression
 • and Suicidal İdeation in Finnish Adolescents: School Survey. PMJ. 319 (7206): 319-348.
 • Kapçı, E. G. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı
 • ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 37 (1): 1-13.
 • Kapıkıran, N.A. Fiyakalı, C. (2005). Lise Öğrencilerinde Akran Baskısı ve Problem Çözme. Pamukkale
 • Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18:16-25.
 • Karatzias, A. ve Power,K.(2002). Bullying and Victimisation in Scottish Secondary School:Same or Separate
 • Entities. Aggressive Behavior. 28:45-61.
 • Koç, Z. (2006). Lise Öğrencilerinin Zorbalık Düzeylerinin Yordanması. Yayımlanmamış Doktora Tez. Gazi
 • Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Nansel, T.R. Overpeck, M. Pilla, R. S. Ruan, J. Simons-Morton, B. Scheidt, P. (2001). Bullying Behaviors
 • Among US Youth: Prevalence and Association With Psychosocial Adjustment. JAMA. 2001 April 25; 285(16): 2094–2100.
 • Newman- Carlson, D ve Horne, A. M. (2004). Bully Busters: A Psychoeducational Intervention for Reducing
 • Bullying Behavior in Middle School Students. Journal of Counseling and Development. 82 (3): 259-267.
 • O'Connell, P. Pepler, D. ve Craig, W. (1999). Peer İnvolvement in Bullying: İnsights and Challenges for İntervention. Journal of Adolescence. 22:437-452.
 • Olweus, D. (1991). Bully/victim Problems Among School Children: Basic facts and effects of a school based intervention program. İçinde: D. Pepler ve K. Rubin (Ed.), The Development and Treatment of Childhood Aggression (s. 411-448). Hillsdale, N.J: Erlbaum.
 • -
 • Olweus, D. (1993). Bulliying At Schooll-What We Know and What We Can Do. Oxford: Blackwell Publishers
 • O’Shea, H. K. (2004). Assesment of Aggression in Children: An Exploration of Self and Peer Report Methods.
 • Degree Doctor of Philosophy. San Diego: Alliant Inetrenational Universty.
 • Pişkin, M. (2003). Okullarımızda Yaygın Bir Sorun: Akran Zorbalığı. VII.Ulusal PDR Kongresi , Malatya , 9-
 • Temmuz
 • Pişkin, M. ve Ayas, T. (2005). Zorba ve Kurban Öğrencilerin Utangaçlık, İçedönüklük, Dışadönüklük ve
 • Özsaygı Değişkenleri Bakımından İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Kongresi’nde Sunulmuş Bildiri (21–23 Eylül) Marmara Üniversitesi, İstanbul: Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Rigby, K. (2007). Bullyıng in Schools and What to do About It. Austrailan Council for Educational Reserach
 • Ltd. Australia.
 • Satan, A. (2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorba Davranış Eğilimlerinin Okul Türü ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler İle İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Stein, A. J. Dukes, R. Warren, J. I. (2006). Adolescent Male Bullies, Victims, and Bully-Victims: A Comparison
 • of Psychosocial and Behavioral Character, Oxfort Journals Medicine Journal of Pediatric Psychology. 32 (3): 273-282.
 • Smokowski, P. R. ve Kopasz, K. H. (2005). Bullying in School: An Overview of Types, Effects, Family
 • Characteristics, and Intervention Strategies. Children and Schools. 27 (2): 101-110.
 • Sweeting, H. West, P. (2001) Being Different: Correlates of the Experience of Teasing and Bullying at aAge 11.
 • Research Papers in Education .16 (3): 225-46.
 • Tubitak, (Tarihsiz). Okulda Şiddet Projesi: Okullarda Şiddet ve Zorbalığın Önlenmesi Öğretmen El Kitabı. Proje
 • No:108K-305
 • Twemlow, S.W. ve Sacco, F.C. (2008). Why School Antibullying Programs Don’t Work. ABD: The Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • Uçanok, Z. Karasoy, D. Durmuş, E. (2011). Yeni Bir Akran Zorbalığı Türü Olarak Sanal Zorbalık: Ergenlerde
 • Yaygınlığı ve Önemi. Tübitak Proje Raporu. Proje No: 108K-424.
 • Uludağlı, N ve Uçanok, Z (2005). Akran Zorbalığı Gruplarında Yalnızlık ve Akademik Başarı ile Sosyometrik
 • Statüye Göre Zorba/Kurban Davranış Türleri. Türk Psikoloji Dergisi. 20:77-92
 • Umutlu, Ç. (2010). “Çocuk Dostu Okul Projesi” Kapsamında Olan ve Olmayan İlköğretim Okulu
 • Öğrencilerinin Özgüvenlerine Göre Zorbalık Eğilimlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Whitted, K.S. Dupper, D. R. (2005). Best Practices for Preventing or Reducing Bullying in Schools. Children
 • and Schools. 27(3):167-175.
 • Whithey, I ve Smith. P. K. (1993). A Survey of The Nature and of Bully/ Victim Problems in Junior/Middle and
 • Secondary Schools. Educational Research,35:3-25.
 • -
 • Wolke, D., Woods, S., Stanford, K., Schulz, H. (2001). Bullying and Victimization of Primary School Children
 • in England and Germany: Prevalence and School Factors. British Journal of Psychology. 92,673-696.
 • Woods, S. Wolke, D. (2003). Does the Content of Anti-Bullying Policies Inform us About the Prevalence of
 • Direct and Relational Bullying Behaviour in Primary Schools? Educational Psychology, Vol. 23 (4): 381-401
 • Veenstra, R. Linderbeng,S. Oldehinkel, A. J. Winter, A. F. Verhults, F. ve Ormel, J. (2005). Bullying and
 • Victimization in Elementary Schools: A Comparison of Bullies, Victims, Bully/Victims, and
 • Uninvolved Preadolescents. Developmental Psychology. 41 (4): 672–682.
 • Yaman, E. (2010). Sınıftaki Öğrenci Sayılarının, Zorbalık Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.
 • Yıldırım, S. (2001). The Relationships of Bullying, Family Environment and Popularity. Yayınlanmamış Yüksek
 • Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Yurtal, F. Ve Cenkseven, F. (2006). İlköğretim Okullarında Zorbalığın İncelenmesi. 1.Şiddet ve Okul

Düzeltme: An Investigation of Bullying Cases in Middle School Students in Terms of Some Variables

Yıl 2014, Cilt: 15 Sayı: 3, 43 - 64, 04.05.2015
Bu makalenin ilk hali 4 Mayıs 2015 tarihinde yayınlandı. https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8713/108764

Düzeltme Notu

Öz

In this study, middle school students' tendencies of bullying and victimisation in terms of their gender, grade and the violent events taking place at and around the school were examined. The study group consists of 429 students, 210 (49%) of whom are female and 219 (51%) are male. Students with different socio-economic status were attending to 6th, 7th and 8th grades. Data were collected through the latest form of "Traditional Peer Bullying Scale" and "Personal Information Form" developed by the researchers. The data were analyzed through t-test, one-way analysis of variance and "Tukey’s Test".  The levels of bullying with respect to the grade level showed no significant difference. On the other hand, significant differences were observed with regard to gender and violence in and around the school. In addition, the varience of being a victim of violence in and around the schools makes a significant difference in their level of being victims. Whereas, it has been found out that the variences of grade level and gender didn’t make any differences.

Kaynakça

 • Ahmet, E, Braithwaite, V. (2004). Bullying And Victimization: Cause for Concern for Both Families And
 • Schools. Social Psychology of Education, 7,35-54.
 • Alikaşifoğlu, M. Erginoz, E. Ercan, O. Uysal, O. Kaymak, D. A. İlter, O. (2004). Violent Behavior Among
 • Turkish School Studets and Correlates of Physical Fighting. European Journal of Public Heallth. 14 (2): 173-177
 • Alper, İ. S. (2008). İlköğretimde Zorbalık. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi. Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü. Bursa.
 • Ayas, T. (2008). Zorbalığı Önlemede Tüm Okul Yaşamına Dayalı Bir Programın Etkililiği.Yayınlanmamış
 • Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Banks, R. (1997). Bullying in Schools. ERIC Digest [Online]. Available:
 • http://npin.org/library/pre1998/n00416/n00416.html
 • Bektaş, M. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okul Zorbalığının Yordanması. Yayınlanmamış
 • Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitütü.
 • Beane, A.L. (2008). Protect Your Child From Bullying. Expert Advice to Help Yuo Recognize, Prevent and Stop Bullying Before Your Child Gets Hurt. ABD: Jossey-Bass.
 • Bilgiç, E. ve Yurtal, F. (2009). Zorbalık Eğilimlerinin Sınıf İklimine Göre İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve
 • Uygulama. 5 (2):180-194.
 • Bosworth, K. Espelage, D. L. ve Simon, T. R. (1999). Factors Associated With Bullying Behavior in Midddle
 • School Students. Journal of Early Adolescence. Vol 19 (3): 341-362.
 • Brigman, G.A. Webb, L. D. ve Campbell, C. (2007). Building Skills for School Success:Improving the
 • Academic and Social Competence of Students. ASCA. 10 (3): 279-287.
 • Carr, A. (2006). Prevention: What Works With Children and Adolescents. New York: Brunner-Routledge.
 • Cheminais, R. (2008). Every Child Matters A Practical Guide for Teaching Assistants. New York: Routledge.
 • Coşkun, G. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorbalık Eğilimleri İle Problemli İnternet
 • Kullanımı Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Craig, W. M. (1998). The Relationship Among Bullying, Victimization, Depression, Anxiety,and Aggression in
 • Elementary School Children. Person İndivid. Diff. 24(1): 123-130.
 • Çayırdağ, N. (2006). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Kültürünü Algılayışları İle Zorbalık Eğilimleri ve Zorbalıkla Baş Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul .
 • Dölek, N. (2002). İlk ve Ortaöğretim Okullarındaki Öğrenciler Arasında Zorbacı Davranışların İncelenmesi ve “Zorbalığı Önleme Tutumu” Programının Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Dönmez, B. Özer, N. (2009). Okul Güvenliği ve Güvenli Okul. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Fosse, G. K. (2006). Mental Healt of Psychiatric Outpatients Bullied in Childhood. Norwegian University of
 • Science and Technology Faculty of Medicine Department of Neuroscience. Thesis For the Degree of Doctor Medicinae.
 • Frisen, A. Jonsson, A. K. ve Persson, C. (2007). Adolescents' Perceptıon of Bullyıng: Who ıs The Vıctım?
 • Who ıs The Bully? What Can be Done to Stop Bullyıng? Adolescence. 42 (168): 750- 761.
 • Greeff, P. (2004). The Nature and Prevalence of Bullying During the Intermediate School Phase. Master Thesis.
 • Depertman of Psychology. University of the Free State.
 • Harris, M.J. (2009). Bullying, Rejection and Peer Victimization. New York: Springer Publishing Campany.
 • Hernandez, T. ve Seem, S. R. (2004). A Safe School Climate: A Systemic Approach and the School
 • Counselor.ASCA Professıonal School Counseling. 7(4): 256-262.
 • Kaltiala-Heino, R. Rimpela, M. Marttunen, M. Rimpela, A. Ve Rantanen, P.(1999). Bullying, Depression
 • and Suicidal İdeation in Finnish Adolescents: School Survey. PMJ. 319 (7206): 319-348.
 • Kapçı, E. G. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün ve Sıklığının Depresyon, Kaygı
 • ve Benlik Saygısıyla İlişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 37 (1): 1-13.
 • Kapıkıran, N.A. Fiyakalı, C. (2005). Lise Öğrencilerinde Akran Baskısı ve Problem Çözme. Pamukkale
 • Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18:16-25.
 • Karatzias, A. ve Power,K.(2002). Bullying and Victimisation in Scottish Secondary School:Same or Separate
 • Entities. Aggressive Behavior. 28:45-61.
 • Koç, Z. (2006). Lise Öğrencilerinin Zorbalık Düzeylerinin Yordanması. Yayımlanmamış Doktora Tez. Gazi
 • Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Nansel, T.R. Overpeck, M. Pilla, R. S. Ruan, J. Simons-Morton, B. Scheidt, P. (2001). Bullying Behaviors
 • Among US Youth: Prevalence and Association With Psychosocial Adjustment. JAMA. 2001 April 25; 285(16): 2094–2100.
 • Newman- Carlson, D ve Horne, A. M. (2004). Bully Busters: A Psychoeducational Intervention for Reducing
 • Bullying Behavior in Middle School Students. Journal of Counseling and Development. 82 (3): 259-267.
 • O'Connell, P. Pepler, D. ve Craig, W. (1999). Peer İnvolvement in Bullying: İnsights and Challenges for İntervention. Journal of Adolescence. 22:437-452.
 • Olweus, D. (1991). Bully/victim Problems Among School Children: Basic facts and effects of a school based intervention program. İçinde: D. Pepler ve K. Rubin (Ed.), The Development and Treatment of Childhood Aggression (s. 411-448). Hillsdale, N.J: Erlbaum.
 • -
 • Olweus, D. (1993). Bulliying At Schooll-What We Know and What We Can Do. Oxford: Blackwell Publishers
 • O’Shea, H. K. (2004). Assesment of Aggression in Children: An Exploration of Self and Peer Report Methods.
 • Degree Doctor of Philosophy. San Diego: Alliant Inetrenational Universty.
 • Pişkin, M. (2003). Okullarımızda Yaygın Bir Sorun: Akran Zorbalığı. VII.Ulusal PDR Kongresi , Malatya , 9-
 • Temmuz
 • Pişkin, M. ve Ayas, T. (2005). Zorba ve Kurban Öğrencilerin Utangaçlık, İçedönüklük, Dışadönüklük ve
 • Özsaygı Değişkenleri Bakımından İncelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Kongresi’nde Sunulmuş Bildiri (21–23 Eylül) Marmara Üniversitesi, İstanbul: Atatürk Eğitim Fakültesi
 • Rigby, K. (2007). Bullyıng in Schools and What to do About It. Austrailan Council for Educational Reserach
 • Ltd. Australia.
 • Satan, A. (2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Zorba Davranış Eğilimlerinin Okul Türü ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler İle İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Stein, A. J. Dukes, R. Warren, J. I. (2006). Adolescent Male Bullies, Victims, and Bully-Victims: A Comparison
 • of Psychosocial and Behavioral Character, Oxfort Journals Medicine Journal of Pediatric Psychology. 32 (3): 273-282.
 • Smokowski, P. R. ve Kopasz, K. H. (2005). Bullying in School: An Overview of Types, Effects, Family
 • Characteristics, and Intervention Strategies. Children and Schools. 27 (2): 101-110.
 • Sweeting, H. West, P. (2001) Being Different: Correlates of the Experience of Teasing and Bullying at aAge 11.
 • Research Papers in Education .16 (3): 225-46.
 • Tubitak, (Tarihsiz). Okulda Şiddet Projesi: Okullarda Şiddet ve Zorbalığın Önlenmesi Öğretmen El Kitabı. Proje
 • No:108K-305
 • Twemlow, S.W. ve Sacco, F.C. (2008). Why School Antibullying Programs Don’t Work. ABD: The Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • Uçanok, Z. Karasoy, D. Durmuş, E. (2011). Yeni Bir Akran Zorbalığı Türü Olarak Sanal Zorbalık: Ergenlerde
 • Yaygınlığı ve Önemi. Tübitak Proje Raporu. Proje No: 108K-424.
 • Uludağlı, N ve Uçanok, Z (2005). Akran Zorbalığı Gruplarında Yalnızlık ve Akademik Başarı ile Sosyometrik
 • Statüye Göre Zorba/Kurban Davranış Türleri. Türk Psikoloji Dergisi. 20:77-92
 • Umutlu, Ç. (2010). “Çocuk Dostu Okul Projesi” Kapsamında Olan ve Olmayan İlköğretim Okulu
 • Öğrencilerinin Özgüvenlerine Göre Zorbalık Eğilimlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Whitted, K.S. Dupper, D. R. (2005). Best Practices for Preventing or Reducing Bullying in Schools. Children
 • and Schools. 27(3):167-175.
 • Whithey, I ve Smith. P. K. (1993). A Survey of The Nature and of Bully/ Victim Problems in Junior/Middle and
 • Secondary Schools. Educational Research,35:3-25.
 • -
 • Wolke, D., Woods, S., Stanford, K., Schulz, H. (2001). Bullying and Victimization of Primary School Children
 • in England and Germany: Prevalence and School Factors. British Journal of Psychology. 92,673-696.
 • Woods, S. Wolke, D. (2003). Does the Content of Anti-Bullying Policies Inform us About the Prevalence of
 • Direct and Relational Bullying Behaviour in Primary Schools? Educational Psychology, Vol. 23 (4): 381-401
 • Veenstra, R. Linderbeng,S. Oldehinkel, A. J. Winter, A. F. Verhults, F. ve Ormel, J. (2005). Bullying and
 • Victimization in Elementary Schools: A Comparison of Bullies, Victims, Bully/Victims, and
 • Uninvolved Preadolescents. Developmental Psychology. 41 (4): 672–682.
 • Yaman, E. (2010). Sınıftaki Öğrenci Sayılarının, Zorbalık Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sakarya Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.
 • Yıldırım, S. (2001). The Relationships of Bullying, Family Environment and Popularity. Yayınlanmamış Yüksek
 • Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Yurtal, F. Ve Cenkseven, F. (2006). İlköğretim Okullarında Zorbalığın İncelenmesi. 1.Şiddet ve Okul

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nilgün ÖZTÜRK


Mustafa KUTLU


Abdullah ATLİ

Yayımlanma Tarihi 4 Mayıs 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 15 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @düzeltme { inuefd1215428, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, number = {3}, pages = {43 - 64}, title = {Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Öztürk, Nilgün and Kutlu, Mustafa and Atli, Abdullah} }
APA Öztürk, N. , Kutlu, M. & Atli, A. (2014). Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (3) , 43-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8713/1215428
MLA Öztürk, N. , Kutlu, M. , Atli, A. "Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014 ): 43-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8713/1215428>
Chicago Öztürk, N. , Kutlu, M. , Atli, A. "Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014 ): 43-64
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - NilgünÖztürk, MustafaKutlu, AbdullahAtli Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 64 VL - 15 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Nilgün Öztürk , Mustafa Kutlu , Abdullah Atli %T Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2014 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD Öztürk, Nilgün , Kutlu, Mustafa , Atli, Abdullah . "Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 3 (Mayıs 2015): 43-64 .
AMA Öztürk N. , Kutlu M. , Atli A. Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. INUEFD. 2014; 15(3): 43-64.
Vancouver Öztürk N. , Kutlu M. , Atli A. Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 15(3): 43-64.
IEEE N. Öztürk , M. Kutlu ve A. Atli , "Ortaokul Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 15, sayı. 3, ss. 43-64, May. 2015

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.