PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of Context-Based Learning Approach on 12 Grade Students' Conceptual Understanding about Alkanes

Yıl 2015, Cilt 16, Sayı 1, 43 - 61, 18.08.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.16124860

Öz

 

The aim of this study is to analyze the effect of context-based learning approach on both correcting misconceptions and increasing their conceptual success on the subject of ‘‘Alkanes’’. A quasi-experimental approach with a pre-test−post-test design was used in this study. The sample of the study consisted of 34 12th grade students enrolled in two different classes of Gölköy Anatolian Teacher High School, Ordu. The experimental group consisted of 18 students; control group consisted of 16 students. Experimental group was instructed with guide materials prepared by context based learning approach; control group was instructed with traditional methods (theoretical knowledge, question-answer, and experiment). The data were gathered by means of two-tier Alkanes Concept Test (ACT) and semi-structured interviews about the alkanes developed by researchers. The results obtained from quantitative and qualitative data indicated that guide materials based on the context based learning approach helped the students achieve conceptual change together with removing their misconceptions.

 

Kaynakça

 • KAYNAKÇA
 • Akpınar, M. (2009). Öğrencilerin Ortaöğretim Fizik Dersi Konularının Günlük Hayatla İlişkisi Hakkındaki Düşünceleri, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 18-20 Kasım 2009, Giresun Üniversitesi, Giresun, Bildiri Kitabı: 96-103.
 • Ataseven, B. (2012). Nitel Bilimsel Araştırmalarda Veri Kalitesinin Önemi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33 (2), 543-564.
 • Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: iki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.
 • Ayas, A. ve Demirbas, A. (1997). Turkish Secondary Students’ Conception of Introductory Chemistry Concepts, Journal of Chemical Education, 74 (5), 518-521.
 • Ayvacı, H. Ş., Ültay, E. ve Mert, Y. (2013). Dokuzuncu Sınıf Fizik Kitabında Yer Alan Bağlamların Değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 7 (1), 242-263.
 • Barker, V. ve Millar, R. (1999). Students’ Reasoning about Chemical Reactions: What Changes Occur During a Context-Based Post-16 Chemistry Course? International Journal of Science Education, 21, 645-665.
 • Barker, V. ve Millar, R. (2000). Students’ Reasoning about Basic Chemical Thermodynamics and Chemical Bonding: What Changes Occur During a Context-Based Post-16 Chemistry Course? International Journal of Science Education, 22, 1171- 1200.
 • Belt, S. T., Leisvik, M. J., Hyde, A. J. ve Overton, T. L. (2005). 9. Using a Context-Based Approach to Undergraduate Chemistry Teaching – A Case Study for Introductory Physical Chemistry, Chemistry Education Research and Practice, 6 (3), 166-179.
 • Bennett, J. ve Lubben, F. (2006). Context-based chemistry: The Salters approach, International Journal of Science Education, 28 (9), 999-1015.
 • Bennett, J., Gräsel, C., Parchmann, I. ve Waddington, D. (2005). Context-Based and Conventional Approaches to Teaching Chemistry: Comparing Teachers’ Views, International Journal of Science Education, 27 (13), 1521-1547.
 • Boström, A. (2008). Narratives as Tools in Designing the School Chemistry Curriculum, Interchange, 39 (4), 391–413.
 • Bulte, A. M. W., Westbroek, H. B., de Jong, O. ve Pilot, A. (2006). A Research Approach to Designing Chemistry Education Using Authentic Practices as Contexts, International Journal of Science Education, 28 (9), 1063-1086.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, PegemA Yayıncılık, Genişletilmiş 18. Baskı, Ankara.
 • Campbell, B., Lazonby, J., Millar, R., Nicolson, P., Ramsden, J. ve Waddington, D. (1994). Science: The Salters’ Approach- A Case Study of the Process of Large Scale Curriculum Development, Science Education, 78 (5), 415-447.
 • Campbell, B., Lubben, F., ve Dlamini, Z. (2000). Learning Science through Contexts: Helping Pupils Make Sense of Everyday Situations, International Journal of Science Education, 22, 239-252.
 • Childs, P. E. ve Sheehan, M. (2009). What is difficult about chemistry? an Irish perspective. Chemistry Education Research and Practice, 10, 204–218.
 • Çam, F. ve Özay Köse, E. (2008). Yaşam Temelli Öğrenme, Eğitişim Dergisi, Sayı:20.
 • De Jong, O. (2008). Context-based chemical education: how to improve it? Chemical Education International, 8 (1), 1-7, [Online]: http://old.iupac.org/ publications/cei adresinden 15 Aralık 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Demircioğlu, H. (2008). “Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Maddenin Halleri Konusu ile İlgili Bağlam Temelli Materyal Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması.” Yayımlanmış doktora tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Çalık, M. (2009). Investigating Effectiveness of Storylines Embedded within Context Based Approach: A Case for the Periodic Table, Chemistry Education Research and Practice, 10, 241-249.
 • Demircioğlu, H., Dinç, M. ve Çalık, M. (2013). The effect of storylines embedded within context-based learning approach on grade 6 students' understanding of 'Physcial and Chemcal Change' concepts, Journal of Baltic Science Education, 12 (5), 682-691.
 • Dlamini, B. ve Lubben, F. (1996). Liked and Disliked Learning Activities: Responses of Swazi Students to Science Materials with a Technological Approach, Research in Science and Technological Education, 14 (2), 221–236.
 • Doymus, K., Karacop, A. ve Simsek, U. (2010). Effects of Jigsaw and Animation Techniques on Students’ Understanding of Concepts and Subjects in Electrochemistry, Education Technology Research Development, 5 (6), 671-691.
 • Driver, R. (1989). Students' conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education,11, 481- 490.
 • Gilbert, J. K. (2006). On the Nature of “Context” in Chemical Education, International Journal of Science Education, 28 ( 9), 957-976.
 • Graber, W., Erdmann, T. ve Schlieker, V. (2002). ‘‘ParCIS: Partnership between Chemical Industry and Schools.’’ Paper presented at the 2nd International IPN – YSEG Symposium, Kiel, Germany.
 • Guzzetti, B. J., Williams, W. O., Skeels, S. A. ve Wu, S. M. (1997). Influence of Text Structure on Learning Counterintuitive Physics Concepts, Journal of Research in Science Teaching, 34, 701-719.
 • Hennessy, S. (1993). Situated cognition and cognitive apprenticeship: implications for classroom learning. Studies in Science Education, 22 (1), 1-41.
 • Hoffman, D., Demuth, R. (2007). Chemie in kontext in der hauptschule-geht den das? Der mathematische und naturwissenschaftliche, Unterricht-MNU, 60 (5), 299-303.
 • Hofstein, A. ve Kesner, M. (2006). Industrial Chemistry and School Chemistry: Making Chemistry Studies More Relevant, International Journal of Science Education, 28 ( 9), 1017-1039.
 • Hofstein, A. ve Kesner, M., 2006. Industrial Chemistry and School Chemistry: Making Chemistry Studies More Relevant, International Journal of Science Education, (28) 9, 1017-1039.
 • Holman, J. and Pilling, G. (2004). Thermodynamics in context: a case study of contextualized teaching for undergraduates, Journal of Chemical Education, 81 (3), 373–375.
 • İlhan, N. (2010). ‘‘Kimyasal Denge Konusunun Öğrenilmesinde Yaşam Temelli (Context Based) Öğretim Yaklaşımının Etkisi.’’ Yayımlanmış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kesner, M., Frailich, M., ve Hofstein, A. (2003). Implementing the internet learning environment into the chemistry curriculum in high schools in Israel. M. S. Khine ve D. L. Fisher (Ed.), Technology-rich learning environments: A future perspective içinde (ss. 209–234). Singapore: World Scientific.
 • King, D. T., Winner, E. ve Ginns, I. (2011). Outcomes and Implications of One Teacher’s Approach to Context-Based Science in the Middle Years, Teaching Science, 57 (2), 26-30.
 • King, D., Bellocchi, A ve Ritchie, S. M. (2008). Making Connections: Learning and Teaching Chemistry in Context, Research Science in Education, 38, 365-384.
 • King, D., ve Ritchie, S. M. (2007). Implementing a Context-based Approach in a Chemistry Class: Successes and Dilemmas, Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, New Orleans, LA: April.
 • Koçak, C. ve Önen, A.S. (2012). Kimya Konularının Günlük Yaşam Konsepti Çerçevesinde Değerlendirilmesi, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 42, 262-273
 • Korkmaz, H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklasımları, Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Kutu, H. ve Sözbilir, M. (2011). Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9. Sınıf Kimya Dersi “Hayatımızda Kimya” Ünitesinin Öğretimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 29-62
 • Lim, C.H.B. (2007). ‘‘Identifying students misconceptions in a-level organic chemistry.’’ Paper presented at Redesigning Pedagogy Culture, Knowledge and Understanding Conference, Nanyang, Nanyang Technological University.
 • Markic, S. ve Eilks, I. (2006). Cooperative and Context-Based Learning on Electrochemical Cells in Lower Secondary Science Lessons - A Project of Participatory Action Research, Science Education International, 4 (17), 253-273.
 • Murphy, P. (1994). Gender differences in pupils’ reactions to practical work. Teaching Science, ed R Levinson (London: Routledge).
 • Overton, T. L. ve Bradley, J. S. (2010). Internationalisation of the Chemistry Curriculum: Two Problem-Based Learning Activities for Undergraduate Chemists, Chemistry Education Research and Practice, 11, 124-128.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1, 5.Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özmen, H., Demircioğlu, G. ve Coll, R. K. (2009). A Comparative Study of the Effects of a Concept Mapping Enhanced Laboratory Experience on Turkish High School Students’ Understanding of Acid-Base Chemistry, International Journal of Science and Mathematics Education, 7, 1-24.
 • Özmen, H., Demircioğlu, H. ve Demircioğlu, G. (2009). The Effects of Conceptual Change Texts Accompanied with Animations on Overcoming 11th Grade Students’ Alternative Conceptions of Chemical Bonding, Computers and Education, 52, 681- 695.
 • Parchmanna, I., Graselb, C., Baerc, A., Nentwigc, P., Demuthc, R., Ralled, B. ve the ChiK Project Group, (2006). “Chemie im Kontext”: A Symbiotic Implementation of A Context-Based Teaching and Learning Approach, International Journal of Science Education, 28 ( 9), 1041–1062.
 • Pınarbaşı, T. (2002). ‘‘Çözünürlük ile İlgili Kavramların Anlaşılmasında Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi.’’ Yayımlanmış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Potter, N. M. ve Overton, T. L. (2006). Chemistry in Sport: Context-Based E-Learning in Chemistry, Chemistry Education Research and Practice,7, 195-202.
 • Ramsden, J. (1992). If it’s Enjoyable, Is It Science? School Science Review, 73, 65–71.
 • Sanger, M. J. ve Greenbowe, T. J. (2000). Addressing Student Misconceptions Concerning Electron Flow in Aqueous Solutions with Instruction Including Computer Animations and Conceptual Change Strategies, International Journal of Science Education, 22 (5), 521-537.
 • Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H. ve Yıldırım, A. (2007). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) Öğretim Yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları, I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran, s. 108.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şendur, G. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Organik Kimyadaki Kavram Yanılgıları: Alkenler Örneği, Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUSED), 9 (3), 160-185
 • Ültay, N. (2012). ‘‘Asit Ve Baz Konusuyla İlgili React Stratejisine ve 5E Modeline Göre Etkinliklerin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Karşılaştırılması.” Yayımlanmış doktora tezi, KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Westbroek, H. B. (2005). ‘‘Characteristics of Meaningful Chemistry Education, The case of Water Quality.’’ Yayımlanmış doktora tezi, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
 • Westbrook, S. L. ve Marek, E. A. (1991). A Cross-Age of Student Understanding of the Concept of Diffusion, Journal of Research in Science Teaching, 28 (8), 649-660.
 • Wu, H. K. (2003). Linking the Microscopic View of Chemistry to Real-Life Experiences: Intertextuality in a High-School Science Classroom, Science Education, 87, 868–891.
 • Yağbasan, R. ve Gülçiçek, C. (2003). Fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının. Karakteristiklerinin Tanımlanması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1, 102-120.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi

Yıl 2015, Cilt 16, Sayı 1, 43 - 61, 18.08.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.16124860

Öz

Bu çalışmanın amacı, bağlam temelli öğrenme (BTÖ) yaklaşımına uygun etkinlikler içeren ‘‘Alkanlar’’ konulu kimya dersinin, öğrencilerde tespit edilen yanılgıları gidermeye ve onların kavramsal başarılarını arttırmaya etkisini incelemektir. Ön test son test dizaynlı yarı deneysel yönteme göre yürütülen çalışmada uygulama, Ordu İli Gölköy İlçesindeki Gölköy Anadolu Öğretmen Lisesi’nin 12. sınıfında öğrenim gören toplam 34 öğrenci ile yürütülmüştür. Deney grubunda (N=18) alkanlar konusu BTÖ’ye uygun hazırlanmış etkinliklerle işlenirken, kontrol grubunda (N=16) geleneksel yaklaşıma uygun olarak işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen iki aşamalı Alkanlar Kavram Testi (AKT) ve “Alkanlar” konulu yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Araştırmada nicel veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilirken, nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin “Alkanlar” konusunda çeşitli kavram yanılgılarına sahip oldukları ve BTÖ yaklaşımının gruplar arasında olumlu yönde kavramsal değişim sağlama ve kavramsal başarıları arttırma açılarından deney grubu lehine anlamlı farklılıklar oluşturduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA
 • Akpınar, M. (2009). Öğrencilerin Ortaöğretim Fizik Dersi Konularının Günlük Hayatla İlişkisi Hakkındaki Düşünceleri, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, 18-20 Kasım 2009, Giresun Üniversitesi, Giresun, Bildiri Kitabı: 96-103.
 • Ataseven, B. (2012). Nitel Bilimsel Araştırmalarda Veri Kalitesinin Önemi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33 (2), 543-564.
 • Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: iki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.
 • Ayas, A. ve Demirbas, A. (1997). Turkish Secondary Students’ Conception of Introductory Chemistry Concepts, Journal of Chemical Education, 74 (5), 518-521.
 • Ayvacı, H. Ş., Ültay, E. ve Mert, Y. (2013). Dokuzuncu Sınıf Fizik Kitabında Yer Alan Bağlamların Değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 7 (1), 242-263.
 • Barker, V. ve Millar, R. (1999). Students’ Reasoning about Chemical Reactions: What Changes Occur During a Context-Based Post-16 Chemistry Course? International Journal of Science Education, 21, 645-665.
 • Barker, V. ve Millar, R. (2000). Students’ Reasoning about Basic Chemical Thermodynamics and Chemical Bonding: What Changes Occur During a Context-Based Post-16 Chemistry Course? International Journal of Science Education, 22, 1171- 1200.
 • Belt, S. T., Leisvik, M. J., Hyde, A. J. ve Overton, T. L. (2005). 9. Using a Context-Based Approach to Undergraduate Chemistry Teaching – A Case Study for Introductory Physical Chemistry, Chemistry Education Research and Practice, 6 (3), 166-179.
 • Bennett, J. ve Lubben, F. (2006). Context-based chemistry: The Salters approach, International Journal of Science Education, 28 (9), 999-1015.
 • Bennett, J., Gräsel, C., Parchmann, I. ve Waddington, D. (2005). Context-Based and Conventional Approaches to Teaching Chemistry: Comparing Teachers’ Views, International Journal of Science Education, 27 (13), 1521-1547.
 • Boström, A. (2008). Narratives as Tools in Designing the School Chemistry Curriculum, Interchange, 39 (4), 391–413.
 • Bulte, A. M. W., Westbroek, H. B., de Jong, O. ve Pilot, A. (2006). A Research Approach to Designing Chemistry Education Using Authentic Practices as Contexts, International Journal of Science Education, 28 (9), 1063-1086.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, PegemA Yayıncılık, Genişletilmiş 18. Baskı, Ankara.
 • Campbell, B., Lazonby, J., Millar, R., Nicolson, P., Ramsden, J. ve Waddington, D. (1994). Science: The Salters’ Approach- A Case Study of the Process of Large Scale Curriculum Development, Science Education, 78 (5), 415-447.
 • Campbell, B., Lubben, F., ve Dlamini, Z. (2000). Learning Science through Contexts: Helping Pupils Make Sense of Everyday Situations, International Journal of Science Education, 22, 239-252.
 • Childs, P. E. ve Sheehan, M. (2009). What is difficult about chemistry? an Irish perspective. Chemistry Education Research and Practice, 10, 204–218.
 • Çam, F. ve Özay Köse, E. (2008). Yaşam Temelli Öğrenme, Eğitişim Dergisi, Sayı:20.
 • De Jong, O. (2008). Context-based chemical education: how to improve it? Chemical Education International, 8 (1), 1-7, [Online]: http://old.iupac.org/ publications/cei adresinden 15 Aralık 2013 tarihinde erişilmiştir.
 • Demircioğlu, H. (2008). “Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Maddenin Halleri Konusu ile İlgili Bağlam Temelli Materyal Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması.” Yayımlanmış doktora tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Çalık, M. (2009). Investigating Effectiveness of Storylines Embedded within Context Based Approach: A Case for the Periodic Table, Chemistry Education Research and Practice, 10, 241-249.
 • Demircioğlu, H., Dinç, M. ve Çalık, M. (2013). The effect of storylines embedded within context-based learning approach on grade 6 students' understanding of 'Physcial and Chemcal Change' concepts, Journal of Baltic Science Education, 12 (5), 682-691.
 • Dlamini, B. ve Lubben, F. (1996). Liked and Disliked Learning Activities: Responses of Swazi Students to Science Materials with a Technological Approach, Research in Science and Technological Education, 14 (2), 221–236.
 • Doymus, K., Karacop, A. ve Simsek, U. (2010). Effects of Jigsaw and Animation Techniques on Students’ Understanding of Concepts and Subjects in Electrochemistry, Education Technology Research Development, 5 (6), 671-691.
 • Driver, R. (1989). Students' conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education,11, 481- 490.
 • Gilbert, J. K. (2006). On the Nature of “Context” in Chemical Education, International Journal of Science Education, 28 ( 9), 957-976.
 • Graber, W., Erdmann, T. ve Schlieker, V. (2002). ‘‘ParCIS: Partnership between Chemical Industry and Schools.’’ Paper presented at the 2nd International IPN – YSEG Symposium, Kiel, Germany.
 • Guzzetti, B. J., Williams, W. O., Skeels, S. A. ve Wu, S. M. (1997). Influence of Text Structure on Learning Counterintuitive Physics Concepts, Journal of Research in Science Teaching, 34, 701-719.
 • Hennessy, S. (1993). Situated cognition and cognitive apprenticeship: implications for classroom learning. Studies in Science Education, 22 (1), 1-41.
 • Hoffman, D., Demuth, R. (2007). Chemie in kontext in der hauptschule-geht den das? Der mathematische und naturwissenschaftliche, Unterricht-MNU, 60 (5), 299-303.
 • Hofstein, A. ve Kesner, M. (2006). Industrial Chemistry and School Chemistry: Making Chemistry Studies More Relevant, International Journal of Science Education, 28 ( 9), 1017-1039.
 • Hofstein, A. ve Kesner, M., 2006. Industrial Chemistry and School Chemistry: Making Chemistry Studies More Relevant, International Journal of Science Education, (28) 9, 1017-1039.
 • Holman, J. and Pilling, G. (2004). Thermodynamics in context: a case study of contextualized teaching for undergraduates, Journal of Chemical Education, 81 (3), 373–375.
 • İlhan, N. (2010). ‘‘Kimyasal Denge Konusunun Öğrenilmesinde Yaşam Temelli (Context Based) Öğretim Yaklaşımının Etkisi.’’ Yayımlanmış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kesner, M., Frailich, M., ve Hofstein, A. (2003). Implementing the internet learning environment into the chemistry curriculum in high schools in Israel. M. S. Khine ve D. L. Fisher (Ed.), Technology-rich learning environments: A future perspective içinde (ss. 209–234). Singapore: World Scientific.
 • King, D. T., Winner, E. ve Ginns, I. (2011). Outcomes and Implications of One Teacher’s Approach to Context-Based Science in the Middle Years, Teaching Science, 57 (2), 26-30.
 • King, D., Bellocchi, A ve Ritchie, S. M. (2008). Making Connections: Learning and Teaching Chemistry in Context, Research Science in Education, 38, 365-384.
 • King, D., ve Ritchie, S. M. (2007). Implementing a Context-based Approach in a Chemistry Class: Successes and Dilemmas, Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, New Orleans, LA: April.
 • Koçak, C. ve Önen, A.S. (2012). Kimya Konularının Günlük Yaşam Konsepti Çerçevesinde Değerlendirilmesi, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 42, 262-273
 • Korkmaz, H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklasımları, Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Kutu, H. ve Sözbilir, M. (2011). Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9. Sınıf Kimya Dersi “Hayatımızda Kimya” Ünitesinin Öğretimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 29-62
 • Lim, C.H.B. (2007). ‘‘Identifying students misconceptions in a-level organic chemistry.’’ Paper presented at Redesigning Pedagogy Culture, Knowledge and Understanding Conference, Nanyang, Nanyang Technological University.
 • Markic, S. ve Eilks, I. (2006). Cooperative and Context-Based Learning on Electrochemical Cells in Lower Secondary Science Lessons - A Project of Participatory Action Research, Science Education International, 4 (17), 253-273.
 • Murphy, P. (1994). Gender differences in pupils’ reactions to practical work. Teaching Science, ed R Levinson (London: Routledge).
 • Overton, T. L. ve Bradley, J. S. (2010). Internationalisation of the Chemistry Curriculum: Two Problem-Based Learning Activities for Undergraduate Chemists, Chemistry Education Research and Practice, 11, 124-128.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1, 5.Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özmen, H., Demircioğlu, G. ve Coll, R. K. (2009). A Comparative Study of the Effects of a Concept Mapping Enhanced Laboratory Experience on Turkish High School Students’ Understanding of Acid-Base Chemistry, International Journal of Science and Mathematics Education, 7, 1-24.
 • Özmen, H., Demircioğlu, H. ve Demircioğlu, G. (2009). The Effects of Conceptual Change Texts Accompanied with Animations on Overcoming 11th Grade Students’ Alternative Conceptions of Chemical Bonding, Computers and Education, 52, 681- 695.
 • Parchmanna, I., Graselb, C., Baerc, A., Nentwigc, P., Demuthc, R., Ralled, B. ve the ChiK Project Group, (2006). “Chemie im Kontext”: A Symbiotic Implementation of A Context-Based Teaching and Learning Approach, International Journal of Science Education, 28 ( 9), 1041–1062.
 • Pınarbaşı, T. (2002). ‘‘Çözünürlük ile İlgili Kavramların Anlaşılmasında Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi.’’ Yayımlanmış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Potter, N. M. ve Overton, T. L. (2006). Chemistry in Sport: Context-Based E-Learning in Chemistry, Chemistry Education Research and Practice,7, 195-202.
 • Ramsden, J. (1992). If it’s Enjoyable, Is It Science? School Science Review, 73, 65–71.
 • Sanger, M. J. ve Greenbowe, T. J. (2000). Addressing Student Misconceptions Concerning Electron Flow in Aqueous Solutions with Instruction Including Computer Animations and Conceptual Change Strategies, International Journal of Science Education, 22 (5), 521-537.
 • Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H. ve Yıldırım, A. (2007). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) Öğretim Yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları, I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran, s. 108.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlik ve Geçerlilik, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şendur, G. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Organik Kimyadaki Kavram Yanılgıları: Alkenler Örneği, Türk Fen Eğitimi Dergisi (TUSED), 9 (3), 160-185
 • Ültay, N. (2012). ‘‘Asit Ve Baz Konusuyla İlgili React Stratejisine ve 5E Modeline Göre Etkinliklerin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Karşılaştırılması.” Yayımlanmış doktora tezi, KTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Westbroek, H. B. (2005). ‘‘Characteristics of Meaningful Chemistry Education, The case of Water Quality.’’ Yayımlanmış doktora tezi, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
 • Westbrook, S. L. ve Marek, E. A. (1991). A Cross-Age of Student Understanding of the Concept of Diffusion, Journal of Research in Science Teaching, 28 (8), 649-660.
 • Wu, H. K. (2003). Linking the Microscopic View of Chemistry to Real-Life Experiences: Intertextuality in a High-School Science Classroom, Science Education, 87, 868–891.
 • Yağbasan, R. ve Gülçiçek, C. (2003). Fen Öğretiminde Kavram Yanılgılarının. Karakteristiklerinin Tanımlanması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1, 102-120.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fethiye KARSLI>


Mahmut YİĞİT>

Yayımlanma Tarihi 18 Ağustos 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { inuefd108741, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {16}, number = {1}, pages = {43 - 61}, doi = {10.17679/iuefd.16124860}, title = {Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi}, key = {cite}, author = {Karslı, Fethiye and Yiğit, Mahmut} }
APA Karslı, F. & Yiğit, M. (2015). Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 43-61 . DOI: 10.17679/iuefd.16124860
MLA Karslı, F. , Yiğit, M. "Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 43-61 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/8714/108741>
Chicago Karslı, F. , Yiğit, M. "Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2015 ): 43-61
RIS TY - JOUR T1 - Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi AU - FethiyeKarslı, MahmutYiğit Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17679/iuefd.16124860 DO - 10.17679/iuefd.16124860 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 61 VL - 16 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.16124860 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.16124860 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi %A Fethiye Karslı , Mahmut Yiğit %T Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi %D 2015 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 16 %N 1 %R doi: 10.17679/iuefd.16124860 %U 10.17679/iuefd.16124860
ISNAD Karslı, Fethiye , Yiğit, Mahmut . "Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Ağustos 2015): 43-61 . https://doi.org/10.17679/iuefd.16124860
AMA Karslı F. , Yiğit M. Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi. INUEFD. 2015; 16(1): 43-61.
Vancouver Karslı F. , Yiğit M. Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 16(1): 43-61.
IEEE F. Karslı ve M. Yiğit , "Lise 12. Sınıf Öğrencilerinin Alkanlar Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkisi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 43-61, Ağu. 2015, doi:10.17679/iuefd.16124860

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.