Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A GENERAL OVERVIEW OF THE DEFINITION AND SCOPE OF CONSUMER CREDIT AGREEMENTS IN ENGLISH LAW VIA CCA 1974

Yıl 2022, Cilt: 13 Sayı: 1, 221 - 236, 30.06.2022
https://doi.org/10.21492/inuhfd.1087194

Öz

After World War II, a massive increase in global consumption has taken place in the world. People's constant focus on consuming something has begun to be interrupted in some cases by their inability to have sufficient financial strength. At this point, people have sought different financial supports to meet their needs. Thus, contracts have been started to be made for credits, which include cash and other financial lending methods. Consumers who seek to engage in a contractual relationship for their personal needs and who are borrowers of the agreement need to be protected by law in order to strengthen their position against creditors, who have more knowledge and experience than consumers within consumer credit agreements. English Law was one of the first legal systems that secured this state of protection by law. Since it is one of the first regulations in this field, this study aims to explain the general definition and scope of consumer credit agreements in English Law, and accordingly, to discuss the aim of consumer protection in consumer credit agreements by making a general assessment based on the approach of Turkish Law in this field.

Kaynakça

 • AKİPEK, Şebnem: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kredi Kartları”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, 52(3), 2003, s.103-119.
 • ASLAN, İ. Yılmaz: 6502 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Hukuku, Dördüncü Bası, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2014.
 • ATAMER, Yeşim M.: Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması, On İki Levha, İstanbul, 2016.
 • AYDOĞDU, Murat: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yeniliklere Genel Bakış, Sözleşmeye Aykırılık, Ayıplı İfa Kavramlarına Getirdiği Farklı Yaklaşım ve Bu Konudaki Önerilerimiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(2), 2013, s.1-62.
 • BISPING, Christopher: “The Case Against S.75 of the Consumer Credit Act 1974 in Credit Card Transactions”, The Journal of Business Law, 2011, s.457-474.
 • CEYLAN, Ebru: “Kredi Kartlarıyla İlgili 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yenilikler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 117, 2015, s.233-284.
 • DIAMOND, Aubrey L.: Commercial and Consumer Credit: An Introduction, Butterworth & Co, Londra, 1982.
 • DUKIC MIJATOVIC, Marijana/GONGETA, Sanja: “Consumer Credit in European Union”, European Scientific Journal, 2014, s.410-420.
 • EDMONDS, Timothy: “Consumer Credit Regulation”, Briefing Paper of House of Commons Library, 06842, 2014.
 • EU DIRECTIVE, Council Directive for the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member States Concerning Consumer Credit, 22.12.1986, L 42/48.
 • EU DIRECTIVE, Council Directive on Credit Agreements for Consumers and Repealing Council Directive 87/102/EEC, 23.04.2008, L 133/66.
 • FENTEM, Ross/WALKER, Lucy: Crunching Credit Agreements: Forms, Formalities and Reformation in Consumer Credit Practice, Guildhall Chambers, 2008, http://www.guildhallchambers.co.uk/files/theConsumerCreditActThePitfallsPracticalitiesLWRF.pdf, (Erişim: 12.03.2022).
 • FINANCE HOUSES ASSOCIATION, A Conference Report on the Practical Implications of the Crowther Report, 1971.
 • FINLAY, Steven: Consumer Credit Fundamentals, İkinci Bası, Palgrave Macmillan, Londra, 2009. (Consumer Credit Fundamentals).
 • FINLAY, Steven: The Management of Consumer Credit Theory and Practice, İkinci Bası, Palgrave Macmillan, Londra, 2010.
 • GOODE, Royston Miles: Consumer Credit, A. W. Sijthoff International Publishing, Londra, 1978.
 • GREAT BRITAIN DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY: Consumer Credit: Report of the Committee, London: H.M.S.O., 4596, 1971.
 • GREAT BRITAIN DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, White Paper, Reform of the Law on Consumer Credit, London: H.M.S.O., 5427, 1972.
 • HELLWEGE, Phillip: “Consumer Protection in Britain in Need of Reform”, Cambridge L.J., 63(3), 2004, s.712-742.
 • İLAL, Ersan: “Magna Carta”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 34, 1968, s.210-242.
 • İNAL, H. Tamer: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Hazırlanmış Tüketici Hukuku, 3. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara, 2014.
 • KARA, İlhan: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Tüketici Hukuku, Engin Yayınevi, İstanbul, 2015.
 • KARAKOCALI, Ahmet/KURŞUN, Ali Suphi: Tüketici Hukuku, Aristo Hukuk Yayınevi, İstanbul, 2015.
 • KINDGREN, K. E.: “The Consumer Credit Act 1974: Its Scope”, The Modern Law Review, 40(2), 1977.
 • MCMANUS, John J.: “The Consumer Credit Act 1974”, British Journal of Law and Society, 2(1), 1975.
 • PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM, Enterprise Act 2002, Chapter (c.) 40.
 • PARLIAMENT OF UNITED KINGDOM, Consumer Credit Act 2006, Chapter 14.
 • REICH, Norberth: “From Minimal to Full to ‘Half’ Harmonisation”, European Consumer Protection, (Ed. James Devenney, Mel Kenny), Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
 • ROSENTHAL, Dennis: Consumer Credit Law and Practice – A Guide, Bloomsbury Professionals Ltd, Sussex, 2013.
 • SECRETARY OF STATE FOR TRADE AND INDUSTRY OF THE UNITED KINGDOM, Fair, Clear and Competitive The Consumer Credit Market in the 21st Century, 2003.
 • SLAUGHTER AND MAY, Consumer Credit Act 2006: Amendments to the Consumer Credit Act 1974, 2008, < https://docplayer.net/21517977-Consumer-credit-act-2006-amendments-to-the-consumer-credit-act-1974-slaughter-and-may-october-2008.html>, (Erişim: 12.03.2022).
 • TURNER, Ralph V.: Magna Carta: Through The Ages, Pearson/Longman, 2003.
 • YENER, Mehmet Deniz: “6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Tüketici Kredileri Bakımından Getirdiği Yenilikler”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(13), 2015, s.409-436.
 • ZEVKLİLER, Aydın/AYDOĞDU, Murat, Tüketicinin Korunması Hukuku, Üçüncü Baskı, Seçkin Yayın, Ankara, 2004.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ TANIMINA VE KAPSAMINA CCA 1974 ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ

Yıl 2022, Cilt: 13 Sayı: 1, 221 - 236, 30.06.2022
https://doi.org/10.21492/inuhfd.1087194

Öz

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya üzerinde tüketim oranında büyük bir artış meydana gelmiştir. İnsanların sürekli bir şeyler tüketmeye odaklanması, bazı durumlarda yeterli finansal güce sahip olamamaları ile sekteye uğramaya başlamıştır. Bu noktada insanlar ihtiyaçlarını gidermek için farklı finansal destekler aramışlardır. Buna bağlı olarak nakit para ve diğer finansal ödünç yollarını içerecek şekilde krediler için sözleşmeler yapılmaya başlanmıştır. Bilgi ve deneyimleri kredi veren ile karşılaştırılamayacak düzeyde olan, kendi kişisel ihtiyaçları için sözleşme ilişkisi içerisine girmeye çalışan kredi alan konumundaki tüketiciler, tüketici kredisi sözleşmelerinde kredi veren karşısındaki konumlarının güçlendirilmesi adına hukuk eliyle korunmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında tüketicilere kanun ile koruma sağlayan ilk hukuk sistemlerinden biri İngiliz Hukuku olmuştur. İngiliz Hukunda yer alan düzenlemelerin bu alanda ortaya konan ilk örneklerden olması nedeniyle, bu çalışma tüketici kredisi sözleşmelerinin İngiliz Hukukundaki genel tanımını ve kapsamını açıklamayı ve buna bağlı olarak Türk Hukuku uygulaması ile genel bir değerlendirme yaparak iki hukuk sisteminde tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında tüketicinin korunması amacını tartışmayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • AKİPEK, Şebnem: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kredi Kartları”, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, 52(3), 2003, s.103-119.
 • ASLAN, İ. Yılmaz: 6502 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Hukuku, Dördüncü Bası, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2014.
 • ATAMER, Yeşim M.: Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması, On İki Levha, İstanbul, 2016.
 • AYDOĞDU, Murat: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yeniliklere Genel Bakış, Sözleşmeye Aykırılık, Ayıplı İfa Kavramlarına Getirdiği Farklı Yaklaşım ve Bu Konudaki Önerilerimiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(2), 2013, s.1-62.
 • BISPING, Christopher: “The Case Against S.75 of the Consumer Credit Act 1974 in Credit Card Transactions”, The Journal of Business Law, 2011, s.457-474.
 • CEYLAN, Ebru: “Kredi Kartlarıyla İlgili 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yenilikler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 117, 2015, s.233-284.
 • DIAMOND, Aubrey L.: Commercial and Consumer Credit: An Introduction, Butterworth & Co, Londra, 1982.
 • DUKIC MIJATOVIC, Marijana/GONGETA, Sanja: “Consumer Credit in European Union”, European Scientific Journal, 2014, s.410-420.
 • EDMONDS, Timothy: “Consumer Credit Regulation”, Briefing Paper of House of Commons Library, 06842, 2014.
 • EU DIRECTIVE, Council Directive for the Approximation of the Laws, Regulations and Administrative Provisions of the Member States Concerning Consumer Credit, 22.12.1986, L 42/48.
 • EU DIRECTIVE, Council Directive on Credit Agreements for Consumers and Repealing Council Directive 87/102/EEC, 23.04.2008, L 133/66.
 • FENTEM, Ross/WALKER, Lucy: Crunching Credit Agreements: Forms, Formalities and Reformation in Consumer Credit Practice, Guildhall Chambers, 2008, http://www.guildhallchambers.co.uk/files/theConsumerCreditActThePitfallsPracticalitiesLWRF.pdf, (Erişim: 12.03.2022).
 • FINANCE HOUSES ASSOCIATION, A Conference Report on the Practical Implications of the Crowther Report, 1971.
 • FINLAY, Steven: Consumer Credit Fundamentals, İkinci Bası, Palgrave Macmillan, Londra, 2009. (Consumer Credit Fundamentals).
 • FINLAY, Steven: The Management of Consumer Credit Theory and Practice, İkinci Bası, Palgrave Macmillan, Londra, 2010.
 • GOODE, Royston Miles: Consumer Credit, A. W. Sijthoff International Publishing, Londra, 1978.
 • GREAT BRITAIN DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY: Consumer Credit: Report of the Committee, London: H.M.S.O., 4596, 1971.
 • GREAT BRITAIN DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, White Paper, Reform of the Law on Consumer Credit, London: H.M.S.O., 5427, 1972.
 • HELLWEGE, Phillip: “Consumer Protection in Britain in Need of Reform”, Cambridge L.J., 63(3), 2004, s.712-742.
 • İLAL, Ersan: “Magna Carta”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 34, 1968, s.210-242.
 • İNAL, H. Tamer: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Hazırlanmış Tüketici Hukuku, 3. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara, 2014.
 • KARA, İlhan: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Tüketici Hukuku, Engin Yayınevi, İstanbul, 2015.
 • KARAKOCALI, Ahmet/KURŞUN, Ali Suphi: Tüketici Hukuku, Aristo Hukuk Yayınevi, İstanbul, 2015.
 • KINDGREN, K. E.: “The Consumer Credit Act 1974: Its Scope”, The Modern Law Review, 40(2), 1977.
 • MCMANUS, John J.: “The Consumer Credit Act 1974”, British Journal of Law and Society, 2(1), 1975.
 • PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM, Enterprise Act 2002, Chapter (c.) 40.
 • PARLIAMENT OF UNITED KINGDOM, Consumer Credit Act 2006, Chapter 14.
 • REICH, Norberth: “From Minimal to Full to ‘Half’ Harmonisation”, European Consumer Protection, (Ed. James Devenney, Mel Kenny), Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
 • ROSENTHAL, Dennis: Consumer Credit Law and Practice – A Guide, Bloomsbury Professionals Ltd, Sussex, 2013.
 • SECRETARY OF STATE FOR TRADE AND INDUSTRY OF THE UNITED KINGDOM, Fair, Clear and Competitive The Consumer Credit Market in the 21st Century, 2003.
 • SLAUGHTER AND MAY, Consumer Credit Act 2006: Amendments to the Consumer Credit Act 1974, 2008, < https://docplayer.net/21517977-Consumer-credit-act-2006-amendments-to-the-consumer-credit-act-1974-slaughter-and-may-october-2008.html>, (Erişim: 12.03.2022).
 • TURNER, Ralph V.: Magna Carta: Through The Ages, Pearson/Longman, 2003.
 • YENER, Mehmet Deniz: “6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Tüketici Kredileri Bakımından Getirdiği Yenilikler”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(13), 2015, s.409-436.
 • ZEVKLİLER, Aydın/AYDOĞDU, Murat, Tüketicinin Korunması Hukuku, Üçüncü Baskı, Seçkin Yayın, Ankara, 2004.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erman EKİNGEN 0000-0001-9534-2860

Erken Görünüm Tarihi 4 Ocak 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 13 Mart 2022
Kabul Tarihi 10 Haziran 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 13 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA EKİNGEN, E. (2022). TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ TANIMINA VE KAPSAMINA CCA 1974 ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(1), 221-236. https://doi.org/10.21492/inuhfd.1087194
AMA EKİNGEN E. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ TANIMINA VE KAPSAMINA CCA 1974 ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ. İnÜHFD. Haziran 2022;13(1):221-236. doi:10.21492/inuhfd.1087194
Chicago EKİNGEN, Erman. “TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ TANIMINA VE KAPSAMINA CCA 1974 ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ”. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13, sy. 1 (Haziran 2022): 221-36. https://doi.org/10.21492/inuhfd.1087194.
EndNote EKİNGEN E (01 Haziran 2022) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ TANIMINA VE KAPSAMINA CCA 1974 ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13 1 221–236.
IEEE E. EKİNGEN, “TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ TANIMINA VE KAPSAMINA CCA 1974 ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ”, İnÜHFD, c. 13, sy. 1, ss. 221–236, 2022, doi: 10.21492/inuhfd.1087194.
ISNAD EKİNGEN, Erman. “TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ TANIMINA VE KAPSAMINA CCA 1974 ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ”. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13/1 (Haziran 2022), 221-236. https://doi.org/10.21492/inuhfd.1087194.
JAMA EKİNGEN E. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ TANIMINA VE KAPSAMINA CCA 1974 ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ. İnÜHFD. 2022;13:221–236.
MLA EKİNGEN, Erman. “TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ TANIMINA VE KAPSAMINA CCA 1974 ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ”. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 13, sy. 1, 2022, ss. 221-36, doi:10.21492/inuhfd.1087194.
Vancouver EKİNGEN E. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ TANIMINA VE KAPSAMINA CCA 1974 ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ. İnÜHFD. 2022;13(1):221-36.