Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yazma Stratejilerine Yönelik Bir Derleme Çalışması ve Stratejilerin Yazma Kazanımlarıyla İlişkisi

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 14, 119 - 137, 05.11.2020
https://doi.org/10.29129/inujgse.701807

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı yazma eğitiminde kullanılan stratejileri sistematik bir biçimde ortaya koymak ve Türkçe Öğretim Programı’nda (2019) yer alan yazma becerisi kazanımlarının yazma stratejileriyle olan ilişkisini sorgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda yazmaya yönelik çalışmalar incelenerek yazmaya yönelik yaklaşımlar, sınıflamalar ve stratejiler ortaya konmaya çalışılacaktır.

Yöntem: Yazma stratejilerin ilişkin temel ve kapsamlı bilgiler sunmayı amaçlayan bu çalışma bir derleme makalesidir. Bu tür çalışmalarda ilgili alan yazında bulunan bilgiler araştırılır, sınıflandırılır, analiz edilir ve karşılaştırılır. Bu çalışmada veri kaynağı olarak Dergipark ve YÖK tez veri tabanında bulunan ulusal ya da uluslararası makaleler, lisansüstü tezler ve basılı kitaplar ve yurt dışı indeksli veri tabanlarında yer alan çalışmalar kullanılmıştır. Dijital ortamlarda tarama yaparken ‘yazma stratejileri’ anahtar kelimesi kullanılarak tarama yapılmıştır. Çalışmanın güvenirlik kat sayısı .94 olarak bulunmuştur.

Bulgular: Yazma stratejilerinin derlenmesini amaçlayan bu çalışmada, yazma eğitimiyle ilgili olarak kullanılan stratejilerin aşamalara göre ayrıldığı tespit edilmiştir. Yazma öncesinde, yazma esnasında ve yazma sonrasında kullanılan stratejilerin ortaya çıkan ürünün niteliğini artırdığı ve bireylere yazma sevgisi verdiği düşünülmektedir. Bunların yanında Türkçe Öğretim Programı’nda yer alan 67 yazma kazanımının 29’unun yazma stratejileriyle ilişkili olduğu görülmüştür.

Sonuçlar ve Öneriler: Türkçe öğretim programlarının yaklaşımı değiştikçe ürüne verilen önem azalmış, süreç daha önemli hale gelmiştir. Süreç odaklı yaklaşım da yazma eğitiminde belli başlı stratejilerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Literatür incelendiğinde görülmüştür ki yazma stratejileri “yazma öncesi, yazma esnası, yazma sonrası” stratejileri olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Bu stratejilerin 2019 Türkçe Öğretim Programı’ndaki (5,6,7 ve 8. sınıflar) yansımalarına baktığımızda yazma beceri alanında yer alan 67 kazanımın 29’u yazma stratejileri ile ilgilidir. Yazma stratejilerinin 2019 Türkçe Öğretim Programı’nda yüksek oranda yer aldığı söylenebilir.

Kaynakça

 • Akkaya, A., & Doyumğaç, İ. (2020). Türkçe eğitiminde temel kavramlar. Ahmet Zeki Güven (Ed.), Türkçe eğitimine genel bir bakış içinde (s. 21-38). Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2012). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Altunkaya, H., & Uyan, Ö. (2020). Dinleme üstbiliş stratejisi öğretiminin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinlediğini anlama becerisine etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 68-87. Doi: 10.30703/cije.536924
 • Applebee, A. N., Langer, J. A., & Mullis, I. V. S. (1986). The writing report card: Writing achievement in American schools. National Assessment of Educational Progress, Educational Testing Service, Rosedale Rd., NJ: Princeton.
 • Atkinson, D. (2003). L2 writing in the post-process era: Introduction. Journal of Second Language Writing, 12(1), 3–15. Doi: 10.1016/S1060-3743(02)00123-6
 • Bai, B. Hu., G. W., & Gu, P. Y. (2014). The relationship between writing strategies and English proficiency in Singapore primary schools. The Asia-Pacific Education Researcher, 23, 355-365. Doi: 10.1007/s40299-013-0110-0
 • Baker, W., & Boonkit, K. (2004). Learning strategies in reading and writing: EAP contexts. Regional Language Centre Journal, 35(3), 299–328.
 • Barnett, M. A. (1989). Writing as a process. The French Review, 63(1), 31-44. http://www.jstor.org/stable/394684 adresinden alınmıştır.
 • Batovski, D. A. (2015). How to write a review article?. https://www.academia.edu/297574/How_to_Write_a_Review_Article adresinden erişilmiştir.
 • Bektaş Bedir, S., & Dursun, F. (2020). Students’ views on metacognitive reading strategies instruction, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 21(1), 304-316. Doi: 10.17679/inuefd.533500
 • Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Bruning, R., & Horn, C. (2000). Developing motivation to write. Educational Psychologist, 35(1), 25–37.
 • Chien, S. C. (2010). Enhancing english composition teachers’ awareness of their students’ writing strategy use. The Asia Pacific Education Researcher, 19(3), 417-438. Doi: 10.3860/taper.v19i3.1851
 • Chien, S. C. (2012). Students’ use of writing strategies and their English writing achievements in Taiwan. Asia Pacific Journal of Education, 32(1), 93–112. Doi: 10.1080/02188791.2012.655240
 • Clouse, B. F. (2005). 265 troubleshooting strategies for writing nonfiction. McGraw: Hill Publishing.
 • Collins, J. L. (2000). Review of key concepts in strategic reading and writing instruction. J. L. Collins (Ed.), Cheektowaga-Sloan Handbook of Practical Reading and Writing Strategies içinde (s. 5-10). http://gse.buffalo.edu/org/writingstrategies/PDFFiles/CHEEKTOWAGA-SLOAN.PDF adresinden erişilmiştir.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M. Bütün & S. B. Demir (Ed.). Ankara: Siyasal.
 • Deniz, K. (2003). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları (Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı), 13, 233-255.
 • Doğan, B., & Erdem, İ. (2018). Strateji temelli dinleme etkinliklerinin yedinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerisiyle strateji kullanma düzeyine etkisi. International Journal of Language Academy, 6(1), 289-315. Doi: 10.18033/ijla.3893
 • Er, F. (2018). Writing strategies in Turkish-English bilingual context: A case study. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ferris, D. (2001) Teaching writing for academic purposes, J. Flowerdew and M. Peacock (eds.), Research perspectives on English for academic purposes içinde. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32, 365-387. Doi: 10.2307/356600
 • Graham, S., & Harris, K. R. (2005). Writing better effective strategies for teaching students with learning difficulties. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing.
 • Gülpınar, Ö., & Güçlü, A. G. (2013). How to write a review article? Turkish Journal of Urology, 39(1), 44-48. Doi: 10.5152/tud.2013.054
 • Güneş, F. (2012). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Güneş, F. (2016). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Gürata Kocaman, E. (2017). Karşılıklı konuşma stratejilerinin öğretiminin öğrencilerin konuşma becerisinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 3, 77-95.
 • Harris, K. R., Santangelo, T., & Graham, S. (2010). Metacognition and strategies instruction in writing. H. S. Waters & W. Schneidet (Ed), Metacognition, strategy use, and instruction içinde (s. 226-256). New York: Guilford Press.
 • Hart, J. (2007). A writer's coach: The complete guide to writing strategies that work. New York: Anchor Books.
 • Hedge, T. (1988) Writing. Oxford: Oxford University Press
 • Hu, G. W., & Chen, B. (2007). A protocol-based study of universitylevel Chinese EFL learners’ writing strategies. English Australia Journal, 23(2), 37–56.
 • İnnalı, H. Ö. (2018). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin yazma sürecinde kullandıkları bilişüstü stratejilerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Jones P., & Derewianka, B. (2016). A brief history of genre pedagogy in Australian curriculum and practice. Sprogforum, 63, 24-34.
 • Karatay, H. (2011a). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarına ve yazma becerilini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 1029-1047.
 • Karatay, H. (2011b). Süreç temelli yazma modelleri: 4+1 planlı yazma ve değerlendirme. M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi içinde (1.Baskı), (s. 20-43). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatay, H., & Uzun, O. (2019). Seçici dinleme stratejisi öğretimi ile 5. Sınıf öğrencilerinin dinlediğini not alma ve özetleme becerilerinin geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 9-30.
 • Karadağ, Ö., & Maden, S. (2013). Yazma eğitimi: Kuram, uygulama, ölçme ve değerlendirme. A. Güzel & H. Karatay (Ed.). Türkçe öğretimi el kitabı içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kellogg, R. T. (1994). The psychology of writing. New York: Oxford University Press.
 • Kıymaz, M. S., & Doyumğaç, İ. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel kavramlar ve kurumlar. M. N. Kardaş, (Ed.), Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi içinde (43-74). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kıymaz, M. S., & Doyumğaç, İ. (2020). Consistency of the narrative texts written by middle school students and their textual creation levels. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 207-232. Doi: 10.29329/epasr.2020.270.10
 • Kurudayıoğlu, M., & Kiraz, B. (2020). Dinleme stratejileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 386-409. Doi: 10.16916/aded.689231
 • Lavelle, E., & Bushrow, K. (2007). Writing approaches of graduate students. Educational Psychology, 27, 807-822. Doi: 10.1080/01443410701366001
 • Lehr, F. (1995). Revision in the writing process. ERIC Clearinghouse on Reading English and Communication. Bloomington IN: (ERIC ED379664)
 • Leki, I. (2002). Academic writing: Exploring processes and strategies. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mastsuda, P. K. (2003). Process and post-process: A discursive history. Journal of Second Language Writing, 12(1), 65–83. Doi:10.1016/S1060-3743(02)00127-3
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Oğuz, B., & Aydın, İ. S. (2016). Ortaokullarda çalışan Türkçe öğretmenlerinin öğrenme alanlarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(14), 479-508. Doi: 10.7827/TurkishStudies.9812
 • Oral, G. (2003). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies. Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers.
 • Özbay, M. (2009). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M., & Barutçu, T. (2013). Dil psikolojisi ve Türkçe öğretimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, Yıl 6, 933-873. Doi: 10.14520/adyusbd.457
 • Özdemir, O. (2019). Yazma eğitiminde süreç, tür ve süreç-tür temelli yaklaşımların kullanımları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 545-573. Doi: 10.17152/gefad.442223
 • Pautasso, M. (2013). Ten simple rules for writing a literature review. PLoS Computational Biology, 9(7), 1-4, Doi: 10.1371/journal.pcbi.1003149
 • Peñuelas, A. B. C. (2012). The writing strategies of American university students: Focusing on memory, compensation, social and affective strategies. ELIA, 12, 77-113.
 • Raimes, A. (1985). What unskilled ESL students do as they write: A classroom study of composing. TESOL Quarterly, 19(2), 229–258.
 • Stoddard, B., & MacArthur, C. A. (1993). A peer editor strategy: guiding learning- disabled students in response and revision. Research in the Teaching of English, 76-103.
 • Tekşan, K. (2001). Yazılı anlatımı geliştirmede ön hazırlığın etkisi (Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Çanakkele.
 • Tekşan, K. (2013). Yazma eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Tiryaki, E. N. (2012). Üniversite öğrencilerinin yazma kaygısının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 14-21.
 • Topuzkanamış, E., & Maltepe, S. (2010). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 655-677.
 • Topuzkanamış, E. (2014). Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 3(2), 274-290.
 • Victori, M. (1999). An analysis of writing knowledge in EFL composing: A case study of two effective and two less effective writers. System, 27(4), 537–555.
 • Welch, M. (1992). The please strategy: A metacognitive learning strategy for improving the paragraph writing of students with mild learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 15(2), 119-128.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldız, N., & Kılınç, A. (2015). Dinleme stratejileri öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 17-34.
 • Zamel, Z. (1982). Writing: The process of discovering meaning. TESOL Quarterly, 16(2), 195-209.
 • Zamel, V. (1983). The composing processes of advanced ESL students: Six case studies. TESOL Quarterly, 17(2), 165–187.

A Review Study on Writing Strategies and The Relationship of Strategies with Writing Attainments

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 14, 119 - 137, 05.11.2020
https://doi.org/10.29129/inujgse.701807

Öz

Purpose: The aim of this study is to systematically reveal the strategies for writing education and to question the relationship between writing skills and writing strategies in the Turkish Teaching Program (2019). For this purpose, writing studies were examined; and approaches, classifications and strategies for writing were presented.

Design & Methodology: This study, which aims to provide basic and comprehensive information on writing strategies, is a review article. In such studies, the information in the relevant literature is researched, classified analyzed and compared. In this study, national or international articles, postgraduate theses and printed books are used as databases in DergiPark and YÖK thesis database and studies in international indexed databases were used. When scanning in digital media, scanning was done using the keyword "writing strategies".

Findings: In this study, which aims to compile writing strategies, it is determined that the strategies used in writing education are divided according to stages. It is thought that the strategies determined as the strategies used before, during and after writing increase the quality of the resulting product and give individuals a love of writing. In addition to these, it has been observed that 29 of the 67 writing acquisitions in the Turkish Teaching Program are related to writing strategies. The reliability coefficient of the study was found to be .94.

Implications & Suggestions: As the approach of Turkish teaching programs changed, the importance given to the product decreased and the process became more important. The process-oriented approach has also led to the emergence of certain strategies in writing education. When the literature is examined, it is seen that writing strategies consist of three stages as “pre-writing, during writing, post-writing” strategies. When we look at the reflections of these strategies in the 2019 Turkish Curriculum (grades 5, 6, 7 and 8), 29 of the 67 acquisitions in the field of writing skills are related to writing strategies. It can be said that writing strategies are highly included in the 2019 Turkish Education Program.

Kaynakça

 • Akkaya, A., & Doyumğaç, İ. (2020). Türkçe eğitiminde temel kavramlar. Ahmet Zeki Güven (Ed.), Türkçe eğitimine genel bir bakış içinde (s. 21-38). Ankara: Pegem Akademi.
 • Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2012). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Altunkaya, H., & Uyan, Ö. (2020). Dinleme üstbiliş stratejisi öğretiminin yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dinlediğini anlama becerisine etkisi. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 68-87. Doi: 10.30703/cije.536924
 • Applebee, A. N., Langer, J. A., & Mullis, I. V. S. (1986). The writing report card: Writing achievement in American schools. National Assessment of Educational Progress, Educational Testing Service, Rosedale Rd., NJ: Princeton.
 • Atkinson, D. (2003). L2 writing in the post-process era: Introduction. Journal of Second Language Writing, 12(1), 3–15. Doi: 10.1016/S1060-3743(02)00123-6
 • Bai, B. Hu., G. W., & Gu, P. Y. (2014). The relationship between writing strategies and English proficiency in Singapore primary schools. The Asia-Pacific Education Researcher, 23, 355-365. Doi: 10.1007/s40299-013-0110-0
 • Baker, W., & Boonkit, K. (2004). Learning strategies in reading and writing: EAP contexts. Regional Language Centre Journal, 35(3), 299–328.
 • Barnett, M. A. (1989). Writing as a process. The French Review, 63(1), 31-44. http://www.jstor.org/stable/394684 adresinden alınmıştır.
 • Batovski, D. A. (2015). How to write a review article?. https://www.academia.edu/297574/How_to_Write_a_Review_Article adresinden erişilmiştir.
 • Bektaş Bedir, S., & Dursun, F. (2020). Students’ views on metacognitive reading strategies instruction, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 21(1), 304-316. Doi: 10.17679/inuefd.533500
 • Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Bruning, R., & Horn, C. (2000). Developing motivation to write. Educational Psychologist, 35(1), 25–37.
 • Chien, S. C. (2010). Enhancing english composition teachers’ awareness of their students’ writing strategy use. The Asia Pacific Education Researcher, 19(3), 417-438. Doi: 10.3860/taper.v19i3.1851
 • Chien, S. C. (2012). Students’ use of writing strategies and their English writing achievements in Taiwan. Asia Pacific Journal of Education, 32(1), 93–112. Doi: 10.1080/02188791.2012.655240
 • Clouse, B. F. (2005). 265 troubleshooting strategies for writing nonfiction. McGraw: Hill Publishing.
 • Collins, J. L. (2000). Review of key concepts in strategic reading and writing instruction. J. L. Collins (Ed.), Cheektowaga-Sloan Handbook of Practical Reading and Writing Strategies içinde (s. 5-10). http://gse.buffalo.edu/org/writingstrategies/PDFFiles/CHEEKTOWAGA-SLOAN.PDF adresinden erişilmiştir.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M. Bütün & S. B. Demir (Ed.). Ankara: Siyasal.
 • Deniz, K. (2003). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları (Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı), 13, 233-255.
 • Doğan, B., & Erdem, İ. (2018). Strateji temelli dinleme etkinliklerinin yedinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerisiyle strateji kullanma düzeyine etkisi. International Journal of Language Academy, 6(1), 289-315. Doi: 10.18033/ijla.3893
 • Er, F. (2018). Writing strategies in Turkish-English bilingual context: A case study. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ferris, D. (2001) Teaching writing for academic purposes, J. Flowerdew and M. Peacock (eds.), Research perspectives on English for academic purposes içinde. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32, 365-387. Doi: 10.2307/356600
 • Graham, S., & Harris, K. R. (2005). Writing better effective strategies for teaching students with learning difficulties. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing.
 • Gülpınar, Ö., & Güçlü, A. G. (2013). How to write a review article? Turkish Journal of Urology, 39(1), 44-48. Doi: 10.5152/tud.2013.054
 • Güneş, F. (2012). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Güneş, F. (2016). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Gürata Kocaman, E. (2017). Karşılıklı konuşma stratejilerinin öğretiminin öğrencilerin konuşma becerisinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 3, 77-95.
 • Harris, K. R., Santangelo, T., & Graham, S. (2010). Metacognition and strategies instruction in writing. H. S. Waters & W. Schneidet (Ed), Metacognition, strategy use, and instruction içinde (s. 226-256). New York: Guilford Press.
 • Hart, J. (2007). A writer's coach: The complete guide to writing strategies that work. New York: Anchor Books.
 • Hedge, T. (1988) Writing. Oxford: Oxford University Press
 • Hu, G. W., & Chen, B. (2007). A protocol-based study of universitylevel Chinese EFL learners’ writing strategies. English Australia Journal, 23(2), 37–56.
 • İnnalı, H. Ö. (2018). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin yazma sürecinde kullandıkları bilişüstü stratejilerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 • Jones P., & Derewianka, B. (2016). A brief history of genre pedagogy in Australian curriculum and practice. Sprogforum, 63, 24-34.
 • Karatay, H. (2011a). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarına ve yazma becerilini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 1029-1047.
 • Karatay, H. (2011b). Süreç temelli yazma modelleri: 4+1 planlı yazma ve değerlendirme. M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi içinde (1.Baskı), (s. 20-43). Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatay, H., & Uzun, O. (2019). Seçici dinleme stratejisi öğretimi ile 5. Sınıf öğrencilerinin dinlediğini not alma ve özetleme becerilerinin geliştirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 9-30.
 • Karadağ, Ö., & Maden, S. (2013). Yazma eğitimi: Kuram, uygulama, ölçme ve değerlendirme. A. Güzel & H. Karatay (Ed.). Türkçe öğretimi el kitabı içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kellogg, R. T. (1994). The psychology of writing. New York: Oxford University Press.
 • Kıymaz, M. S., & Doyumğaç, İ. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde temel kavramlar ve kurumlar. M. N. Kardaş, (Ed.), Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi içinde (43-74). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kıymaz, M. S., & Doyumğaç, İ. (2020). Consistency of the narrative texts written by middle school students and their textual creation levels. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 207-232. Doi: 10.29329/epasr.2020.270.10
 • Kurudayıoğlu, M., & Kiraz, B. (2020). Dinleme stratejileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 386-409. Doi: 10.16916/aded.689231
 • Lavelle, E., & Bushrow, K. (2007). Writing approaches of graduate students. Educational Psychology, 27, 807-822. Doi: 10.1080/01443410701366001
 • Lehr, F. (1995). Revision in the writing process. ERIC Clearinghouse on Reading English and Communication. Bloomington IN: (ERIC ED379664)
 • Leki, I. (2002). Academic writing: Exploring processes and strategies. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mastsuda, P. K. (2003). Process and post-process: A discursive history. Journal of Second Language Writing, 12(1), 65–83. Doi:10.1016/S1060-3743(02)00127-3
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Oğuz, B., & Aydın, İ. S. (2016). Ortaokullarda çalışan Türkçe öğretmenlerinin öğrenme alanlarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(14), 479-508. Doi: 10.7827/TurkishStudies.9812
 • Oral, G. (2003). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies. Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers.
 • Özbay, M. (2009). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özbay, M., & Barutçu, T. (2013). Dil psikolojisi ve Türkçe öğretimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, Yıl 6, 933-873. Doi: 10.14520/adyusbd.457
 • Özdemir, O. (2019). Yazma eğitiminde süreç, tür ve süreç-tür temelli yaklaşımların kullanımları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 545-573. Doi: 10.17152/gefad.442223
 • Pautasso, M. (2013). Ten simple rules for writing a literature review. PLoS Computational Biology, 9(7), 1-4, Doi: 10.1371/journal.pcbi.1003149
 • Peñuelas, A. B. C. (2012). The writing strategies of American university students: Focusing on memory, compensation, social and affective strategies. ELIA, 12, 77-113.
 • Raimes, A. (1985). What unskilled ESL students do as they write: A classroom study of composing. TESOL Quarterly, 19(2), 229–258.
 • Stoddard, B., & MacArthur, C. A. (1993). A peer editor strategy: guiding learning- disabled students in response and revision. Research in the Teaching of English, 76-103.
 • Tekşan, K. (2001). Yazılı anlatımı geliştirmede ön hazırlığın etkisi (Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Çanakkele.
 • Tekşan, K. (2013). Yazma eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Tiryaki, E. N. (2012). Üniversite öğrencilerinin yazma kaygısının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 14-21.
 • Topuzkanamış, E., & Maltepe, S. (2010). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 655-677.
 • Topuzkanamış, E. (2014). Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (Teke) Dergisi, 3(2), 274-290.
 • Victori, M. (1999). An analysis of writing knowledge in EFL composing: A case study of two effective and two less effective writers. System, 27(4), 537–555.
 • Welch, M. (1992). The please strategy: A metacognitive learning strategy for improving the paragraph writing of students with mild learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 15(2), 119-128.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldız, N., & Kılınç, A. (2015). Dinleme stratejileri öğretiminin beşinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 17-34.
 • Zamel, Z. (1982). Writing: The process of discovering meaning. TESOL Quarterly, 16(2), 195-209.
 • Zamel, V. (1983). The composing processes of advanced ESL students: Six case studies. TESOL Quarterly, 17(2), 165–187.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bahadır OĞUZ (Sorumlu Yazar)
Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi
0000-0002-3585-4255
Türkiye


Bahar DOĞAN KAHTALI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6184-2306
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Kasım 2020
Başvuru Tarihi 10 Mart 2020
Kabul Tarihi 2 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Oğuz, B. & Doğan Kahtalı, B. (2020). Yazma Stratejilerine Yönelik Bir Derleme Çalışması ve Stratejilerin Yazma Kazanımlarıyla İlişkisi . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (14) , 119-137 . DOI: 10.29129/inujgse.701807