Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 3, 183 - 193, 30.11.2022

Öz

Teknoloji sayesinde hayatımıza giren Web 2.0 araçları, hem salgın sürecindeki uzaktan eğitimde hem de yüz yüze eğitimde kullanılabilirliği açısından eğitim öğretim sürecini bir parçası haline gelmiştir. Web 2.0 uygulamalarının kalıcı izli bilgi edinmeyi artırma, öğretim sürecini dinamikleştirme, sözcük öğrenimini ve öğrenme sürecini basitleştirme, öğretim verimliliğini artırabileceği belirtilmektedir. Türkçe öğretiminde Web 2.0 araçlarının çeşitli oyun ve etkinlikleri barındırması hem dersi ilgi çekici hale getirmekte hem de kalıcı öğrenmeye katkı sağladığı vurgulanmaktadır. Bu araştırmayla öğrencilere rehberlik eden sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersinde Web 2.0 araçlarının kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Şanlıurfa ilinde bulunan sınıf öğretmenleri oluştururken örneklemini ise bu evrendeki rastgele yolla seçilen 322 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgiler formu ve öğretmen anketi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin Türkçe öğretiminde Web 2.0 araçlarından yararlandığı belirlenmiştir. Türkçe öğretiminde Web 2.0 araçlarından yararlanmanın birçok olumlu katkı sağlamakla birlikte az da olsa olumsuz etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Web 2.0 araçlarıyla çalışma anında teknik sorunlar meydana gelebilmekte veya tüm bilgisayarlar aynı özelliklere sahip olmadığı için çalışma verimliliği azalabilmektedir. Web 2.0 araçları, öğrenci odaklı olması, somut kavramları soyutlaştırması, öğrencilerin etkin katılımını sağlaması, öğrenciler arası etkileşimi artırması, yaratıcı düşünme becerilerini desteklemesi geliştirmeleri, problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sağlaması gibi yönlerden tercih edilmektedir. Bu araştırmanın Web 2.0 araçlarıyla ilgili yapılan araştırmalara kaynaklık etmesi beklenmektedir.

Kaynakça

 • Aytan, T., & Başal, A. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının web 2. 0 araçlarına yönelik algılarının incelenmesi. Turkish Studies (Elektronik), 10(7), 149-166.
 • Bal, H. (2019). Öğretmenlerin eğitimde yeni teknolojileri ve web 2. 0 araçlarını kullanımlarının değerlendirilmesi. T. C Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, s:12-100 https://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020-09/15140034_web20hulyabal.pdf (Erişim Tarihi:19.10.2021).
 • Büyüköztürk, S. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dolunay, A. G. S. K. (2010). Dil bilgisi öğretiminin amacı ve önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 275-284.
 • Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). 21. yüzyıl öğretmenleri için web 2.0 araçları. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.
 • Genç, Z. (2010). Web 2. 0 yeniliklerinin eğitimde kullanımı: Bir facebook eğitim uygulama örneği. Akademik Bilişim, 10, 10-12.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Göker, M., & Bekir, İ. (2019). Web 2. 0 araçlarının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı ve akademik başarıya etkisi. Turkophone, 6(1), 12-22.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2. 0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Karamustafa, K., & Biçkers, D. M. (2003). Kredi kartı sahip ve kullanıcılarının kredi kartı kullanımlarını değerlendirmeye yönelik bir araştırma: Nevşehir Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (15).
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık. Ankara.
 • Kavcar, C., Oğuzhan, F. Ve Sever, S. (1995). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Korucu, A. T., & Karalar, H. (2017). Sınıf öğretmenliği öğretim elemanlarının web 2.0 araçlarına yönelik görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 456- 474. DOI: 10.24315/trkefd.304255.
 • Korucu, A. T., & Yücel, A. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin dinamik Web teknolojilerini eğitimde kullanmalarına yönelik görüşleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(2), 126-152. doi:10,17943/etku.78815
 • O’Reilly T. (2007). What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software. Communications & Strategies, 65(Jan), 17-37.
 • TDK. (2021). Güncel Türkçe sözlük. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi:02.11.2021).
 • Şenel, A., & Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65.

The Opinions of Primary School Teachers on the Use of Web 2.0 Tools in Turkish Teaching

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 3, 183 - 193, 30.11.2022

Öz

Web 2.0 tools, which have entered our lives thanks to technology, have become a part of the education process in terms of their usability both in distance education during the pandemic process and in face-to-face education. It is stated that Web 2.0 applications can increase the acquisition of permanent knowledge, make the teaching process dynamic, simplify the vocabulary learning and learning process, and increase the efficiency of teaching. It is emphasized that Web 2.0 tools in Turkish teaching include various games and activities, making the course interesting and contributing to permanent learning. With this research, it is aimed to determine the opinions of the primary school teachers who guide students about the use of Web 2.0 tools in Turkish lessons. While the demographic of the research was composed of primary school teachers in Şanlıurfa, the sample consisted of 322 randomly selected primary school teachers in this research study. The research was carried out in the survey model, which is one of the quantitative research methods. Personal information form and teacher questionnaire were used as data collection tools. As a result of the research, it was determined that teachers benefited from Web 2.0 tools in teaching Turkish. It has been determined that the use of Web 2.0 tools in Turkish teaching has many positive contributions, but it has some negative effects. With Web 2.0 tools, technical problems may occur while working, or working efficiency may decrease because not all computers have the same features. Web 2.0 tools are preferred in terms of being student-oriented, abstracting concrete concepts, ensuring active participation of students, increasing interaction between students, supporting creative thinking skills, contributing to the development of problem solving skills. This research is expected to be a source for research on Web 2.0 tools.

Kaynakça

 • Aytan, T., & Başal, A. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının web 2. 0 araçlarına yönelik algılarının incelenmesi. Turkish Studies (Elektronik), 10(7), 149-166.
 • Bal, H. (2019). Öğretmenlerin eğitimde yeni teknolojileri ve web 2. 0 araçlarını kullanımlarının değerlendirilmesi. T. C Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, s:12-100 https://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020-09/15140034_web20hulyabal.pdf (Erişim Tarihi:19.10.2021).
 • Büyüköztürk, S. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dolunay, A. G. S. K. (2010). Dil bilgisi öğretiminin amacı ve önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 275-284.
 • Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). 21. yüzyıl öğretmenleri için web 2.0 araçları. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.
 • Genç, Z. (2010). Web 2. 0 yeniliklerinin eğitimde kullanımı: Bir facebook eğitim uygulama örneği. Akademik Bilişim, 10, 10-12.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Göker, M., & Bekir, İ. (2019). Web 2. 0 araçlarının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı ve akademik başarıya etkisi. Turkophone, 6(1), 12-22.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2. 0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Karamustafa, K., & Biçkers, D. M. (2003). Kredi kartı sahip ve kullanıcılarının kredi kartı kullanımlarını değerlendirmeye yönelik bir araştırma: Nevşehir Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (15).
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık. Ankara.
 • Kavcar, C., Oğuzhan, F. Ve Sever, S. (1995). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Korucu, A. T., & Karalar, H. (2017). Sınıf öğretmenliği öğretim elemanlarının web 2.0 araçlarına yönelik görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 456- 474. DOI: 10.24315/trkefd.304255.
 • Korucu, A. T., & Yücel, A. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin dinamik Web teknolojilerini eğitimde kullanmalarına yönelik görüşleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(2), 126-152. doi:10,17943/etku.78815
 • O’Reilly T. (2007). What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software. Communications & Strategies, 65(Jan), 17-37.
 • TDK. (2021). Güncel Türkçe sözlük. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi:02.11.2021).
 • Şenel, A., & Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yalçın Bay 0000-0002-8449-9931

Büşra Bademci 0000-0003-3128-8687

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2022
Gönderilme Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Bay, Y., & Bademci, B. (2022). Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. International Primary Education Research Journal, 6(3), 183-193.