Sayı: 8, 16.11.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Çeviri Makaleleri

Çeviri

5. Sami Dillerinin Genetik Alt Gruplandırması

Tanıtımlar

İsrailiyat Dergisinin yayınlanma amacı İsrail ve Yahudi çalışmaları alanının tüm yönleriyle ilgili Türkiye ve yurt dışındaki ilmi çevrelerde başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere Arapça ve İbranice kaynaklardan yapılan araştırmalara müzakerelerine eleştirel ve bilimsel bir platform sağlamaktır.

Türkiye’de bölgede ve dünyada İsrail ve Yahudilikle ilgili konulara yönelik artan bir ilgi olmasına rağmen Türkiye’de bu alanda bilgi eksiği problemi hala geçerlidir. İsrailiyat bu alandaki akademik tartışmaların eleştirel bir bakışla bir araya getirilmesinin ve yayılmasının İsrail ve Yahudilik hakkında daha makul ve çözüm odaklı sonuçlara ulaşmada önemli olduğuna inanmaktadır.

Israiliyat bir taraftan bilinen en eski kitaplarından birisine sahip Yahudilik bir taraftan Ortadoğu’da kurulan en yeni devletlerden birisi olan İsrail hakkında olabildiğince bilimsel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

İsrailiyat, Bilimsel merkez ve programlar kuran Yahudi ve Yahudi olmayan Batı’daki ve israil’deki akademik topluluklar yakından takip edilmesine inanmaktadır. Sadece Müslümanların bilgisine değil, aynı zamanda Yahudi ve Yahudi olmayan, Batılı olan ve olmayan bilgisine de eleştirel ve yansıtıcı yaklaşılmalıdır.

Israiliyat, Tevrat Dönemi’nden günümüze kadar Yahudi çalışmalarının tüm yönleriyle ilgili bilginin gelişmesi için kıdemli akademisyenlerin yanı sıra genç bilim insanlarının çalışmalarını da etkin olarak yüreklendirmektedir.

2017 yılında yayımlanmaya başlayan İsrailiyat, İsrail ve Yahudilik araştırmaları ile ilgilenen araştırmacılar için ulusal ve uluslararası dizinlerde yer alan etki faktörü yüksek başvuru kaynağı bir dergi olmayı hedeflemektedir.

İsrail ve Yahudi çalışmaları geleneksel konu temelli veya alan temelli çalışmaların bir araya gelmesi ile oluşan çok alanlı yaklaşımların ötesine, çağdaş alanlar arası çalışmalara doğru yönelmiştir. Fakat bölge ve dini/ kültürel çalışmalar olarak İsrail ve Yahudi çalışmaları Türkiye’de çok yenidir ve özellikle tarih, siyaset, din gibi alan temelli çalışmalar ve yöntemleri üzerinde şekillenmektedir. Bu nedenle dergi, bu geleneksel alanlardaki makaleleri yayınlamaya önem verirken yeni olan alanlar arası yaklaşımın araştırmalarda yaygınlaşmasını hedeflemektedir.

İsrail ve Yahudilikle ilgili Türkiye’deki akademik çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlayan, uluslararası ve disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemiş olan İsrailiyat dergisi her yıl Türkiye’de İsrail ve Yahudilik çalışmaları alanındaki akademik araştırmaların sunulacağı tek düzenli platform olan yıllık bilimsel Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansları (ICIJS- tr:Aysicıs) düzenleyrek farklı alanlardan gelen yerli ve yabancı araştırmacıların görüş ve bilgi alışverişinde bulunacağı bir yapıcı/geliştirici bir forum ve bir tartışma ortamı olmasını hedeflemektedir.

İsrailiyat’ın amacı Türkiye ve yurt dışından akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacılara İsrail ve Yahudilik çalışmaları alanındaki araştırma sonuçlarını sunacakları bir dengeli, tarafsız ve önyargısız akademik araştırmaların paylaşılması için bir platform sağlamaktır.

İsrailiyat, alanda yapılan akademik çalışmaları teşvik etmek amacı ile düzenlenen konferanslarda alanından uzmanların da bulunduğu bir değerlendirme kurulun seçimiyle “İsrail ve Yahudilik çalışmaları” alanındaki tarih, siyaset vedin kategorielrinde seçkin tez/ kitap/ makalelere ödül vermektedir.

İsrail ve Yahudi çalışmaları (madaʻe/limudei/mehaker yisrael, madae/limudey ha-yahadut) birçok örtüşmeye veya aynı paranın iki yüzü gibi birbirini tamamlayan birer ayrılmaz parça/mütemmim cüz gibi olmalarına rağmen, ayrı çalışma alanı ve akademik birim olarak kabul edilmiştir. Bağlama göre İsrail veya İsrailli çalışmaları ve Yahudilik veya Yahudi çalışmaları da kavram olarak kullanılabilmektedir. İsimleşmiş sıfat olan İsrailli ve Yahudi kavramları daha geniş bir içeriğe sahiptir. Yahudi/Yahudilik çalışmaları İslami/İslam veya Hristiyan/Hristiyanlık çalışmalarının benzeri iken İsrailli/İsrail çalışmaları da Filistinli/Filistin çalışmalarının karşı denge/karşı ağırlık alanları gibidir.

Geleneksel Yahudilik çalışmaları alanı ilahiyat, tarih, dil gibi geleneksel alanlarını kapsadığı gibi daha çok çağcıl İsrail çalışmaları alanı ile ilişkili güncel siyaset, uluslararası ilişkiler, güncel tarih ve sosyoloji gibi  konuları ve tam tersi şekilde içerecektir.

“İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi” din, tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler, felsefe, ekonomi, edebiyat, sosyoloji, hukuk vb. geleneksel alanlardan güvenlik, çatışma çözümü, medya, kadın, insan hakları, kültür, Holokost, bölge/ alan çalışmaları gibi çağdaş alanlara kadar konularda alanlar arası ve çok alanlı yaklaşımları benimseyen ve teşvik eden araştırma makaleleri yayınlamaktadır.

Erken  dönem bazı İslami metinlere giren Yahudi bilgisi olan geleneksel İsrailiyat çalışma yöntemlerinden Yahudiyat, İbraniyat, Samiyat, ve Museviyat çalışmaları ile yakın konularla ilgili yeni/ güncel İsrailiyat’a (İsrailoloji) dönüşmeye başlamıştır. Yeni İsrailiyat, kendinden önceki ile benzer özelliklere sahip olsa da, klasik/ geleneksel İsrailiyat’ın tersine modern İsrail ve Yahudilikle ilgili konuları anlatmak için hem yeni bir içerik hem de yeni bir bakış açısı gerektirmektedir.

Yeni İsrailiyat çalışması, Türkiye ve İslam dünyasındaki modern İsrail ve Yahudilik çalışmalarıyla ilgili bilgi açığının dolmasına yardımcı olabilecektir. Hakikat/gerçeklik ilişkisi ile ilgili tek hakikati bulmayı araştırırken İsrail ve Yahudi bilgisinin tüm yönlerini kavramak için normatif, öznel, toptancı, tartışmacı, reddiyeci, ayrıcalıklı ve ikili karşıtlıklar yerine, nesnel, uscu, gerçekçi, bilimsel ve olgucu yaklaşımların kullanılması önemlidir.

 

Türkçe Makale için Örnek Şablonu için tıklayınız
Click for the Sample Template for English Article

Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri için tıklayınız
Click for the Publication Guidelines and Principles


Belgenin sadece karakterlerden oluşan düz metin (plaine text) biçimi aşağıdadır. Belgenin zengin metin (rich text) biçiminin .pdf görüntüsü için yukardaki bağlantıya tıklayınız.





İÇİNDEKİLER/ CONTENTS
BÖLÜM I: YAZIM KURALLARI 3
1.Makale Türleri 3
1.1. Hakemli Yazılar 3
1.2. Hakemsiz Makaleler 3
2. Yazım Kurallarına İlişkin Genel Esaslar 4
2.1. Gönderme 4
2.2. Akran Değerlendirmesi Yönetimi 4
2.4. Tezden Makale veya Genişletilmiş Makale 5
3 Biçim 5
3.1. İlk Sunuş Formatı 5
3.2. Sayfası Yapısı 6
3.3. İlk Sayfa 6
3.4. Başlıklar ve Alt Bölümler 6
3.4. Kapak Gönderme 7
3.5. Öz, Anahtar Kelimeler ve Özet 7
3.6. Alıntılar 7
3.7. Kısaltmalar 8
3.8. Belge, Tablo, Şekil ve Grafikler 9
3.9. Ekler 9
3.10. Eğik Kelimeler 9
3.11. Çift tırnaklı Kelimeler 10
3.12. Metindeki Yabancı Kelimeler 10
4. Kaynakça ve Notlar 11
4.1. Kaynakça ve Alıntı İçin Üç Temel Kaynak Türü/ Kalıbı ve Örnekler 11
4.2. Kaynak Türü- Genel 13
4.3. Kutsal Metinler 14
BÖLÜM II: YAYIN İLKELERİ 15
1. Tanımlar 15
2. Amaç ve Kapsam/ İçerik 15
3. Ahlak ve Derginin İşleyişini Sağlayan Kurallar 16
3.1. Açık Erişimli Dergi 16
3.2. Arşivleme Sistemi 16
3.3. İntihal 16
3.4. Telif Hakkı 17
4. Görevler 17
4.1. Yayın Kurulu 17
4.2. Hakem 18
4.3. Yazar 18
4.4. Editör/ Eş-Editörler 19
4.5. Bilim Danışma Kurulu 20



Bize çalışmanızı göndermeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kurallar makaleniz hakemlik sürecinde sağlıklı bir şekilde ilerlerken gerekli her konuda size yardımcı olacaktır. Lütfen bunları okumaya zaman ayırın ve olabildiğince dikkatlice takip etmeye çalışın, çünkü bu şekilde yaptığınızda yazınız dergimizin şartlarını karşılamış olacaktır. Yayınla ilgili sorular için israiliyat.com@gmail.com veya info@israiliyat.com adreslerindeki editöre mail atılmalıdır.
BÖLÜM I: YAZIM KURALLARI
Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar aşağıdakilerden birisi olmalıdır:
Makaleler aşağıdaki biçim tarzı kurallarına göre yazılmalıdır.
1.Makale Türleri
1.1. Hakemli Yazılar
Araştırma Makalesi: Bilime yenilik getiren, daha önceki tezleri çürüten veya yeni bir bakış açısı getiren, yeni belgeler ortaya koyan özgün çalışma.
Derleme Makale: Önemli bir konunun kritik sentezini sağlayan ve genel itibariyle bilimsel açıdan yeni perspektifler kazandıran bir çalışma.
Bu kategoride dergiye gönderilen yazılar,
-alanla ilgili konularda uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış ve alana bir katkıda bulunabilme niteliğe sahip olmalıdır.
-daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni görüşleri ortaya koyan bir araştırma olmalıdır.
-bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı bir araştırma olmalıdır.
-dergi yazım ilkeleri ve formatına uygun olmalıdır.
1.2. Hakemsiz Makaleler
Makale formatında yazılan fakat hakemli makaleden farklı olan çalışmalar.
Değerlendirme: kendi yayım alanlarıyla ilgili yeni veya önemli yayımlanmış çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin çalışma: kitap değerlendirmesi, makale değerlendirmesi konferans değerlendirmesi, tez değerlendirmesi vb. akran değerlendirmesi gibi öz değerlendirmesi de mümkündür.
Söyleşi: Alanla ilgili yeni yayınlanmış eserlerin yazarları, çevirmenleri, editörleri ve/ya yayıncıları ile yeni savunulmuş yüksek lisans veya doktora tezlerinin yazarları ve/ya danışmanları ile soru cevap biçiminde yapılmış çalışma.
Araştırma Notu: kuram, olay çalışması veya yöntem vb. ile ilgili kısa çalışmadır (maksimum 2.000 kelime).
Tanıtım Yazısı: yeni çıkmış bir ürünü tanıtmak için yazılan haber veya değerlendirme biçiminde çalışma.
Görüş Yazısı: bir fikir makalesi, adından da anlaşılacağı gibi, bir konu hakkındaki fikrin ifade edildiği çalışma. Yorumu ve karşılığı kapsar.
Çeviri Makale: Daha önce yayınlamış bir makalenin Türkçe veya İngilizceye çevrisinin yapıldığı çalışmadır. Çeviri yazılarında, çeviren(ler) ilgili makalenin yazar(lar)ından izin yazısı almalıdır.
Diğer Tür Makaleler: editöre mektup, rapor (proje, toplantı vb.), siyasi rapor, politika özeti vb.
2. Yazım Kurallarına İlişkin Genel Esaslar
2.1. Gönderme
Yayın sürecinin hızlandırılması amacıyla dergi web tabanlı makale gönderme ve hakemlik değerlendirme sistemini kullanmaktadır. ORCID veya e-Devlet hesabınız yoksa derginin web sitesine (http://israiliyat.com) girerek sayfanın sağ tarafındaki “Giriş” butonuna tıklayarak sistemde kendiniz için bir hesap oluşturmalısınız. Siteye girdikten sonra “Makale Gönder” butonu tıklayınız ve 1-5 adımlarını (1 Makale Üst Verileri 2 Yazarlar 3 Dosyalar 4 Ek Bilgiler 5 Ön İzleme) takip ediniz. Yüklemeden önce lütfen Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri’ni okuyunuz. Gerekirse doc veya.docx formatındaki dosya elektronik posta yoluyla israiliyat.com@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Dergi hakkında duyuruları almak için dergiye giriş yaptıktan sonra sayfanın solundaki “kullanıcı” butonuna tıklayarak okuyucu veya yazar olarak dergiye üye olunuz.
Makale DergiPark sistemine yüklenirken Ön izleme kısmındaki “Editöre Notlar” kısmına yazarların editöre iletmek istedikleri notlarla birlikte aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır: Makalenin yazar/ların bilgileri dört ayrı satırda bilgileri, i. yazar adı ve soyadı (soyadı büyük harflerle), ii. unvanı, bağlı olduğu kurum (bölüm, fakülte üniversitesi, şehir, ülke) (Türkçe ve İngilizce olarak), iii. ORCID numarası, ve iv. birincil e-posta adresi (varsa ikinci adreste); varsa teşekkür notu; eğer makale daha önce bildiri, tez vb. olarak herhangi bir yerde sunulmuşsa/yayınlanmışsa bu durumu açıklayan not; “UAK Doçentlik Sınavına Başvuru Şartları” “temel alan” tablolarından makalenin konu alanına uygun “bilim alanı” ve “kodu”.

Dosyalar basamağında DergiPark’a değerlendirilmek üzere yüklenen tam makale dosyası hakemlerle paylaşılan değerlendirme sürümü olduğundan kör hakemlik politikası gereğince bu dosyada yazar/lar isimine yer verilmemeli. Ayrıca dosya özelliklerine girilerek yazar bilgileri silinmelidir (Dosya-Bilgi- Özelikler- Gelişmiiş Özelikler- Özet- Yazar) Full Text File. Makalelerin ayrıca posta ile gönderilmesine gerek yoktur.

2.2. Akran Değerlendirmesi Yönetimi
Makaleler üç aşamalı olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Bunlar sırasıyla (i) ön değerlendirme, (ii)hakem değerlendirmesi ve (iii) son değerlendirme şeklindedir.
Dergi Yayın Kurulu tarafından bilimsel kalite, ahlak araştırma yöntemleri, biçim ve alan açısından uygun bulunan aday makaleler/ yazılar değerlendirme için konunun uzmanı en az iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinin ikisi de olumlu ise çalışma yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç iki hafta içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, Dergi Yayın Kurulu’nun gerek gördüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlere tekrar gönderilir.
Gönderilen yazılar iki alan uzmanının "yayımlanabilir" onayından sonra, Yayın Kurulu’nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak durumundadır. Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.
Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayınlanır.
Kabul edilmeyen makalelerin yazarlarına e-posta yoluyla bilgi verilir.
2.4. Tezden Makale veya Genişletilmiş Makale
Yayınlanmamış tezin sunulması durumunda şu şekilde bir not eklenmesi gereklidir: “Bu makale … yılında ….Üniversitesi’nde savunulan….. danışmanlığında hazırlanan …… başlıklı yüksek lisans / doktora tezinden türetilmiştir.” Aynı not diğer yayınlanmamış kongre ve sempozyum sunumları gibi diğer çalışmalar da eklenebilir. Eğer danışman teze önemli oranda fikri katkıda bulunmuş ise, makalede onun adı ortak yazar olarak sorumlu yazardan sonra listelenebilir.
Genişletilmiş ve gözden geçirilmiş makalelerde, sonraki sürüm bir öncekinden en az% 50 farklı olmalıdır. Bu durumunda şuna benzer bir not eklenmesi gereklidir: “Bu makale daha önce “…..” başlıkla sunulmuş/yayınlanmış çalışmanın genişletilmiş ve gözden geçirilmiş halidir.”
Finansman ve hibe verme organlarınızın gerektirdiği tüm ayrıntıları uygun şekilde belirtilmelidir. Örneğin bu çalışma [Bağışçı Kurum] tarafından Proje [sayı xxxx] altında desteklenmiştir.
3 Biçim
3.1. İlk Sunuş Formatı
Yazım dili Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranicedir. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır
Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özet ve kaynakça dahil 4.000 kelimeden az, 10.000 kelimeden fazla olmamalıdır.
Tüm makaleler doc veya docx dosya formatında gönderilmelidir.
Dergi, ilk makale gönderiminde biçim açısından esnektir. Bu sebeple, makalenin biçimi ve uzunluğu ön değerlendirmede dikkate alınmamaktadır. Gözden geçirme istenirse, editör yazım kurallarına (alıntı ve kaynakça mesela) uymayı o zaman ister.
İlk sunuş formatı yoktur. Makale sunulduktan sonra dergi tarafından basıma hazır makale formatına göre düzenlenir ve bundan sonra bu format üzerinden değerlendirme ve düzeltmeler yapılır.
3.2. Sayfası Yapısı
Makale sunulduktan sonra dergi tarafından basıma hazır makale formatına göre dergi tarafından düzenlenir. Bu alt başlıktaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Belge sayfası yapısı: kenar boşluklarında sayfanın tüm kenarları için 1,27 cm, yatay yönlendirme, her kağıda 2 sayfa (yazdırma); kağıtta A4; düzende tek ve çift sayfalarda ve ilk sayfalarda farklı üstbilgi ve altbilgi.
Başlık, alt başlıklar ve altyazılar hariç bütün metinler iki yana yaslı olmalı; tüm metin Helvetica yazı tipi ile tek satır aralıkla olarak yayınlanır. Metinde farklı yazı tipi boyutu, hizalama ve paragraf aralığı.
3.3. İlk Sayfa
Tüm yazıların ilk sayfası aşağıdaki bilgileri içerir: başlık, yazar bilgisi, öz ve anahtar kelimeler.
İngilizce ve Türkçe başlık 11 punto olmalı ve aralığı paragraf önce 0 nk paragraftan önce 18 nk olmalıdır.
-Türkçe ve İngilizce özler ve anahtar kelimler 9 punto olmalıdır. Anahtar kelimelerden sonra paragraf aralığı paragraf önce 9 nk paragraftan önce 18 nk olmalıdır.
-Makalelerin ana metni 10 punto fontu ile bir satır aralıklı, iki yana yaslı, sağ ilk satır girintisi 0,5, ve paragraftan önce 0, paragraftan sonra 4 nk boşluk olarak yayınlanır.
-Dipnotlar ardışık olarak numaralandırılıp, 8 punto ve paragraftan önce 0, paragraftan sonra 2 nk boşluk olarak yayınlanır.
Başlıktan sonra adı soyadı ve iletişim bilgileri ortalı olarak beş satırda yayınlanır: (i) Adı SOYADI (tam isim, kısaltma yok, unvan yok, soyadı tümü büyük harf) 10 punto ile önce 0 nk paragraftan önce 9 nk; (ii) Unvan, Bağlı Olduğu Kurum 9 puntoyla; (iii) Unvan, Bağlı Olduğu Kurum İngilizce olarak 8 punto ve italik; (iv) ORCID (Açık Araştırmacı ve Katılımcı Kimlik No.) numarası (isteğe bağlı) 7 punto; (v) k <> işaretleri içinde eposta adresleri 7 punto.
Yazar(lar)ın isimleri, unvanı, kurumsal ilişkisi (üniversite fakülte ve bölüm/ ABD adı vb), elektronik posta adresi yazılarak belirtilmelidir (mümkün olursa ORCiD). Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.
Unvan, Bağlı Olduğu Kurum kısmına şu an geçerli ve ilgili öğrenim, görev durumu yazılmalıdır. Unvan (YL Öğrencisi/ YL Mezunu, Doktora Öğrencisi, Dr., Arş. Gör., Dr. Öğr. Üy., Doç. Dr., Prof. Dr.,), Bağlı Olduğu Kurum (Bölüm/ Kısım, Fakülte, Üniversite/ Kurum, Şehir, Ülke)
3.4. Başlıklar ve Alt Bölümler
Başlık kademleri şu şekilde yazılmalıdır: Eğer makalede ana başlıkların altında ara ve alt başlıklar varsa numaralandırılmış başlık kullanınız. Eğer yoksa kullanılması gerekmez. Çok uzun ve karmaşık bir makale yazmadığınız sürece, üç kademeden daha fazla alt başlıklar kullanmaktan kaçınınız. Ana ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Anabaşlıklar ve altbaşlıklar manşet biçiminde (cümle kullanımı değil) yani bütün harfleri büyük yazılmalıdır.
3.4. Kapak Gönderme
Derginin kapak düzeni logo, resim, kırpma çizgileri ve sırt genişliğini içerir. Kabul edilen araştırma makalelerinin tüm yazarları kapak için fikir sunabilirler. gönderme makalenizdeki resimlere dayanabilir veya bunlara benzeyebilir ve resimleriniz hem sanatsal hem de bilgilendirici olmalıdır. Dergi için şekillerin basit kopyalarına benzeyen görüntüler bile kapak için seçilebilir. Görüntünüzün kapağa ve omurgaya uyacak şekilde doğru şekilde boyutlandırıldığından emin olmak için kapak resmi şablonumuzu indirmek ve kullanmak isteyebilirsiniz. Resmin çözünürlüğü en az 300 dpi olmalıdır. Dosya, A5 (14,85 x 21) boyutunda yazdırılan günlük kapağına sığacak kadar büyük olmalıdır. Tüm metin katmanları ayrı, çıkarılabilir katmanlarda olmalıdır. İçindekiler tablosunda sonlandırılmış bir kapak açıklaması görünür. Bu, kapak resmini açıklayan ve makalenizin ana bulgularıyla ilişkilendiren kısa bir paragraf olmalıdır. Her bildiri için başvuru sayısında bir sınırlama yoktur. Ancak, başvurular mümkün olduğunca eksiksiz ve nihai olmalıdır. Telif hakkıyla korunan resimlerin telif hakkı sahibinin iznine sahip olmalıyız.
3.5. Öz, Anahtar Kelimeler ve Özet
Türkçe ve İngilizce makalelerde Makalenin başlangıç kısmına (300 kelimeyi geçmeyecek şekilde) Türkçe ve İngilizce özet ile 4-7 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
300 kelimelik bilgilendirici bir özet, makalenin ilk bölümü olan giriş değildir, ancak okuyucu tüm makaleyi okumak zorunda kalmadan okuyucuya çalışmanızın ve sonuçlarının net bir açıklamasını sağlar. Türkçe özet zorunludur.
Anahtar sözcükler, noktalarla ayrılır. Başlıklardaki tüm anahtar kelimeler büyük harfle yazılır, Anahtar kelimeler virgülle ayrılmalı ve bir nokta ile bitmelidir.
Makalenin sonuna, 700-1000 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Türkçe makalelerde İngilizce, İngilizce makalelerde Türkçe özet eklenmelidir.
Dilbilgisi ve anlatım yönünden yüksek oranda hata içeren makaleler değerlendirilmeye alınmaz.
Çalışma yapılan alanla ilgili bilim kodu bilgisi girilebiliyor ise 3 tane bilim alanı kodu yazılabilir: Elazar, Weine, Kongre Kütüphanesi (LCC), Dewey Ondalık (DDC) veya Evrensel Ondalık (UDC) sınıflandırmaları.
3.6. Alıntılar
Metinde kullanılan alıntılar çift tırnak içerisinde verilmeli (italik değil); 4 satırı geçen alıntılar yeni bir paragraf olarak, içerden, tek aralık ve blokla şeklinde yazılmalıdır. Orijinal metin değiştirilmemelidir. Orijinal alıntıdan bir kelime veya parça atlanırken, (köşeli parantez içinde değil -[... ]) eksilti... (noktalar arasına boşluk) kullanılmalıdır. Alıntı içindeki alındılar tek tırnak işaretiyle yazılmalıdır (“ …‘…’…”). Alıntılarda sadece alıntı işaretini ve bloğu kullan kullan, italik kullanma. İtaliği sadece alıntı yapılan metinde varsa kullan. Alıntılarda vurgulanmak istenen yerler italik yapılmalı ve vurgunun yazar(lar)a ait olduğu parantez içinde belirtilmelidir.
3.7. Kısaltmalar
Bkz/bkz.: bakınız
bs.: baskı
çev.: çeviren/tercüme eden
der.: derleyen
dn.: dipnot
ed.: editör
haz.: yayına hazırlayan
nşr.: neşreden
Krş/krş.: karşılaştırınız
ö.: ölüm tarihi
par.: paragraf
s.: sayfa
t.y.: tarih yok
v.dğr.: ve diğerleri
vr.: varak
y.y.: yayınevi yok
b.: bin, ibn
bl.: bölüm
c.: cilt
h.: Hicrî
hk.: hakkında
Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi
MÖ: milattan önce
MS: milattan sonra
nr.: numara
s.nşr.: sadeleştirerek neşreden
ş.: Şemsî
vb: ve benzeri
vd: ve devamı
age.: adı geçen eser
“agm”: adı geçen makale
a.mlf.: aynı yazar
S.: sayı
akt.:aktaran

3.8. Belge, Tablo, Şekil ve Grafikler
A5 (14,85 x 21) boyutunda görüntülenen dergideki resimlerin boyutu marjın (1,75) ile üst (1,75) ve alt bilgideki (0,5) paragraf aralıklarını dikkate alınarak boyutlandırılmalıdır. Buna göre tüm sayfada tek yayınlanacak resin en fazla satır uzunluğunda

min en fazla, yatay 12,31, dikey 17 cm olmalıdır. Metin içindeki fotoğrafın en uygunu boyutu satır genişliğinin veya uzunluğunun 8 cm olmasıdır.

Her tablonun, tablonun yukarısındaki çizgide solda bir sayı ve (kısa ve açıklayıcı) bir başlık bulunmalıdır. Her şeklin, bir rakam ve şeklin altındaki satırda sola yaslanmış olması gerekir.
3.9. Ekler
Ekler, yazının sonunda verilmeli ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ve kaynağına gönderme yer almalıdır.

Şekil / tablo içindeki yazı tipi farklı olsa bile, hem şekil başlıkları hem de tablo başlıkları, belgenizin ana metniyle aynı yazı tipi ve boyutunda olmalıdır.
Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, kaynakçadan sonra verilmelidir
Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim alıntı yapılmışsa, mutlaka tablo, şekil, grafik ve resim altına kaynak belirtilmelidir.
3.10. Eğik Kelimeler
Kitap veya süreli yayın adları ile uzun sanat parçaları dışında italiği az kullanılan yabancı kelimeler/ kalıplar (ilk geçtiği yerde), vurgulanmak istenen kelime, kelime kelimeleri veya ifadeleri normal dışında kullanılan kelime veya kalıplar için kullanılır.

Özel biçimlendirme yalnızca bir sözcüğe ilk kez uygulandığında uygundur. Daha sonra, açıklık italik yazıların sürekli kullanımını gerektirmedikçe, kelime veya cümle düz metin olarak sunulur.
İncil'in bölümlerini, duaları, dini olayları veya hizmetleri veya kutsal nesneleri italik yapmayın:
Çarmıha Gerilme,
Diaspora,
Hicret,
Dağdaki Vaaz.
Tanah, Kutsal Kitap veya Kur'an gibi uzun kutsal eserlerin başlıklarını italik yapmayın.
3.11. Çift tırnaklı Kelimeler
Makale veya bölüm başlığı, alıntılar küçük çalışmalar veya büyük çalışmalar küçük parçalarının adları dışında çift tırnağı Türkçe olmayan kelimelerini çevirisinde veya özel anlamda verilen veya bilerek yanlış kullanılmış kelime veya kelime öbeği kelimeleri göstermek için kullanılır. ‘tek tırnak’, «köşeli parantez», işaretleri ve koyu (başlık hariç) veya altı çizili kullanılmaz.
3.12. Metindeki Yabancı Kelimeler
Latin alfabesi kullanılan dillerde isim orijinal haliyle verilmelidir. Diğer dillerde yazılan isimler ise İngilizce veya Türkçe transliterasyonuyla verilmelidir.
Çalışmanın yazıldığı dilin dışındaki dillerden kullanılan ve alıntı olmayan kelimeler veya öbekler italik olarak yazılmalı. Cümle parçası veya daha fazlası olan öbekler italik olmadan tırnak içinde yazılmalıdır. Yabancı alıntılar ise her zaman italik olmadan tırnak içinde yazılmalıdır. Blok alıntılar (yabancı veya İngilizce) tırnak işareti olmadan düz yazılmalıdır. Her ikisi de sunulursa (sıra ne olursa olsun), ikincisi yeni bir satır başlatır ve köşeli parantez [] olarak ayarlanır.

Metin içindeki yabancı alıntılar (uzun veya kısa) her zaman tırnak işaretleri ile roman türünde yapılır. Eğer çeviri alıntıdan sonra ise parantez () kullanınız, çeviri alıntıdan önce ise köşeli parantez [] kullanın,

Türkçe karşılıkları literatürde henüz tam olarak yerleşmemiş ve/veya farklı yazarlarca farklı Türkçe karşılığın kullanıldığı bilinen kavram ve terimlerin orijinal dillerindeki ifadeleri mutlaka ilk geçtikleri yerde Türkçe ifadeden sonra parantez içinde italik olarak verilmelidir. (6.99). İtalik yazılan bu yabancı kelimenin Türkçe karşılığı ise parantez veya tırnak içinde italic olmadan sonrasına yazılmalıdır.
Örnek
………. cami (mosque)….
………. mosque (cami)….
………. mosque “cami” (Arapça scd kökünden…)
Türkçeye diline entegre edilmiş ve standart İngilizce olarak görünen sözlükler italiksiz yazılmalıdır:

Eğer yabancı kelimeler özel isimse italiksiz türünde yazılır.
Roma alfabesindeki kitapların ve makalelerin başlıkları orijinal dilde yazılmalıdır. Bu dil makalenin yazarı tarafından çoğu okuyucuya erişilemez olarak kabul edilirse, yazarın takdirine bağlı olarak parantez içinde İngilizce bir çeviri ile verilebilir.
Romalı olmayan metinlerdeki kitapların ve makalelerin başlıkları harf çevirisi ve ardından parantez içinde Türkçe/ İngilizce bir çeviri ile kaydedilecektir. Kitabın veya derginin yayıncısı, orijinal dile ek olarak İngilizce başlık veya içerik sağladığında, göze çarpan hatalar içermiyorsa bu çeviriyi tercih edin.

4. Kaynakça ve Notlar
Biçim, iktibas ve atıf yazılırken yazım sitili uluslararası standartlara göre verilmelidir. Yazar (ların) adları, dergi/ kitap adı, bölüm/ makale başlığı, yayın yılı, cilt numarası ve sayfalandırma bilgileri, varsa, olmalıdır.
Dergi çok alanlı olduğundan dolayı, yazım ve kaynak gösterme, tutarlı bir usulde olduğu sürece herhangi bir sitil veya tarzda olabilir. Yazarlara biçimlendirme için Chicago Biçimini (yazar- başık) kullanmalarını nazikçe öneriyoruz.

Her bir kaynakça maddesi en az 50 karakter en fazla da 500 karakter olabilir. Kaynakçalar arasında lütfen birer satır boşluk bırakmayı unutmayın.
İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi, için Şikago Biçim Kılavuzu (CMS): Not and Kaynakça (veya Turabian) sistemini yazım usulünü benimsemiştir. Bu kurallarda yazmayan meseleler için CMS kılavuzuna bakınız. (internet ortamında: http://chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html).
Alıntılar metin içi veya sayfa altında numaralandırılarak(dipnotlar) verilebilir. Kaynakça (Bibliyografya) ise makalenin sonuç kısmından sonra yazılmalıdır.
metin içi veya Dipnotlu sistemin tercih edildiği çalışmalarda, “Kaynakça” tek bir biçimde “Soyad, Ad. Eser Adı. Basım Yeri: Yayıncı, Tarih.” formunda oluşturulmak durumundadır.
Dipnotlarda daha büyük kaynaklar olan yayın adları (kitap adı, dergi adı, web sitesi) italik yazılırken, daha büyük kaynakların küçük kısmı olan makale bölüm adı ve web sayfası tırnak içinde yazılmalıdır, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası belirtilmelidir.
Atıfta bulunulan kaynağın tam bilgileri verilmelidir. Atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilmemelidir.
Kitaplar, makaleler, raporlar, gazeteler, arşiv belgeleri vd. alfabetik sıra ile verilebilir (kendi içinde sınıflandırılmış veya birlikte).
Makalelerin yer aldığı sayfa aralığı tam olarak belirtilmelidir.
Kelim işlemcisi programlara eklenen Mendeley, Zotero, ve EndNote gibi kaynakça yönetim yazılımlarının kullanılması durumunda iktibaslar ve kaynakçalar otomatik olarak CMS’ye göre düzenlenmemesi kolaydır.
Makale, kitap ve diğer kaynakların başlığında, edat veya bağlaçlar (başlığın veya altbaşlığın ilk kelimesi değilse) hariç, her bir kelime büyük harfle yazılır.
4.1. Kaynakça ve Alıntı İçin Üç Temel Kaynak Türü/ Kalıbı ve Örnekler
CMS’de üç temel kaynak türü/ biçimi vardır: kitap, kitap bölümü (editörlü) ve makale (dergi). Kaynakça ve alıntıların yapıldığı notların (N) ve kaynakların yazıldığı kaynakça (K) yazımlarında kitap ve makale üç, kitap bölümü ise dört alıntı kısımdan oluşur. En temel kaynak olan kitapta sıralı üç kısım (Yazar, Başlık, Yayın Bilgisi) varken, kitap bölümünde üç kısma ek olarak "Bölüm Adı" bulunmaktadır. Makalede ise "Makalenin Adı" gerekli iken Yıl dışında Yayın Bilgisi kısmı gerekli değildir. CMS’de parantez yalnızca notlarda (Yer: Yayınevi, Yıl) ve makalelerde not ve kaynakça (Yıl) için kullanılır.
Kitap bölümü biçimi diğer kaynak türleri (Ansiklopedi Maddesi, Web, Tweet
Bildiri Sunumu, Yayınlanmış Bildiri
) için en uygun olandır.
Aşağıdakilerde kalın olanlar aynen yazılmalı iken aynı, diğerleri için gerekli bilgiler yazılmalıdır.
Uluslararası yaygın kaynak gösterme biçimlerinde Şikago (Chicago) tarzı da dahil eser bilgileri (Yazar, Başlık, Yayın Bilgisi) dipnotta genel olarak “virgül”; kaynakçada ise “nokta” ile ayrılmaktadır. Kaynakçada eser künye bilgilerinin “nokta” ile ayrılması, atıf dizini yazılımlarının eser bilgilerini anlamlı veriler olarak parçalayabilmesi ve anlamlandırabilmesi için gereklidir.

Dipnotta Yayın Bilgisi (Yer: Yayınevi, Yıl) italik yazılan kitabın isminden sonra virgül olmadan parantez yazılırken kaynakçada italik kitap isminden sonra nokta konulup parantez olmadan yazılır
6. Birden fazla kere aynı kaynağa atıfta bulunulmak istendiğinde, ilk atıftan sonraki atıflarda sadece yazar(lar)ın soyadı ve çalışmanın kısaltılmış başlığı kullanılmalıdır. Birbirini takip eden dipnotlarda aynı kaynağa yapılacak atıflarda “Age.” kullanılmalıdır.
İlk kez kaynağa anma, gönderme, atıf durumu olduğunda, eksiksiz bir tam anma, gönderme, atıf olmalı, daha sonra kısa notlarla veya age. gibi, kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazar soyadı, sonra kitap veya makalenin kısaltılmış adı verilmelidir. Dört ve fazlası çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalıdır, daha sonrakiler de kısaltarak verilmelidir.
Chicago atıf sisteminde soyadın bütün harfleri büyük harfle yazılmaz.
Yayıncılık, gibi yayıncıyı bulmak için gerekli olmayan yayıncı adlarının bölümlerini eklemeyin.
Yayınlanmamış eserlerin başlıkları italik olarak değil, "tırnak işaretleri" içinde görünür. Bu tedavi, aksi takdirde kitap gibi belirtilen tezlere ve tezlere kadar uzanır.
Biçim I: Kitap -Kaynakça
*Soyadı, Ad, haz• Kitap Adı• Çev. Ad Soyad• Yer: Yayınevi, Yıl•
Örnek I- Kaynakça
Kimmerling, Baruch, Joel S. Migdal. The Palestinian People: A History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
Dipnotlar
Örnek 2- İlk atıf
Ad Soyad٫ Kitap Adı (Yer: Yayınevi, Yıl), sayfa/lar.
Baruch Kimmerling, Joel S Migdal, The Palestinian People: A History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003), 212.
Örnek 3- Kısa atıflar
Soyad٫ Kısa Kitap Adı, sayfa/lar.
Kimmerling vd., The Palestinian, 212.
Örnek 4- Arka arkaya gelen atıflar için
age. 212.
Örnek 5- Aynı yazarın tek eserine atıf
Kimmerling, 212.
Biçim II: Kitap Bölümü- Kaynakça
*Soyadı, Ad, Ad Soyad, Ad Soyad• "Bölüm Adı•" Kitap Adı, haz. Ad Soyad, sayfalar• Yer: Yayınevi, Yıl•

Biçim III: Makale- Kaynakça
Soyadı, Ad, Ad Soyad, Ad Soyad ve Ad Soyad• "Makale Adı•" Dergi Adı cilt, no. Sayı (Yıl): sayfalar•
4.2. Kaynak Türü- Genel
Biçim I: Kitap -Kaynakça
Hazırlayan, Çevirmen ve Derleyici
Soyadı, Ad, haz• Kitap Adı• Çev. Ad Soyad• Yer: Yayınevi, Yıl•
Önsöz, Sunuş, Giriş, ve benzer kitap bölümleri (italik değil)
Soyadı, Ad• X Kitap Adı• Yer: Yayınevi, Yıl•
Altbaşlık
Soyadı, Ad• Kitap Adı: Altbaşlık• Yer: Yayınevi, Yıl•
Baskı, cilt
Soyadı, Ad• Kitap Adı• x cilt, xth bas• Yer: Yayınevi, Yıl•
Çok ciltli bir çalışmada tek cilt
(Yazar bütün ciltleri yazdı)
Soyadı, Ad• Cilt Adı• Cilt x, Kitap Adı• Yer: Yayınevi, Yıl•
Yazar tek cilt yazmışsa
Cilt Adı• Kitap Adı, haz. Ad Soyad, x. cilt•
Kollektif Yazar, Hükümet raporu
Institution
Kurum• Rapor Başlığı • no. x (varsa)• URL•

Kaynakça- Tez:
Soyadı, Ad• "Tez Adı•" Tez türü, Veren Kurum, Yıl• URL•

Biçim II: Kitap Bölümü- Kaynakça
Ansiklopedi Maddesi
*Soyadı, Ad,• "Madde Adı•" Ansiklopedi Adı• Cilt• URL (erişim…)•

Web
*Soyadı, Ad,• "Web Sayfası Adı•" Yayıncı Kurum veya Web Sitesi Adı• URL (erişim…)•
Blogların başlıkları ve kitapların, dergilerin, televizyon şovlarının, filmlerin ve diğer eser türlerinin başlıkları, basılı veya çevrimiçi bir sürüm olarak belirtilmiş olsun, aynı şekilde ele alınmalıdır.
Tweet
Soyadı, Adı [Yayınlayan Kurum] (@KullanıcıAdı)• “Twitter mesajı”• Gün ay yıl, saat• https://twitter.com/...•x

“Kitap Bölümü” kaynak gösterilirken kitap isminden önce kullanılan içinde anlamındaki “in” edatını Türkçede kullanmaya gerek yoktur.
iki veya daha fazla yazarının bulunması halinde, yazar isimleri arasında “ve” bağlacına karşılık olarak “and” bağlacı ya da “&” işaretini Türkçede kullanmaya gerek yoktur.
Bildiri Sunumu
Soyadı, Ad• "Bildiri Adı•" Konferans Bilgisi, Tarih• URL•
Yayınlanmış Bildiri
Soyadı, Ad• "Makale Adı•" Konferans Kitabı Adı, haz. Adı Soyad, Sayfalar• Toplantı Yeri, Toplantı Tarihi• Yer: Kurum/Yayıcı, Yıl•
Biçim III: Makale- Kaynakça
Öz
Soyadı, Ad • "Makale Adı•” Öz• Dergi Adı, no. Sayı (Yıl): sayfalar•
sayıya göre sayfalandırılıyorsa, sadece sayı numarası vermeniz gerekmektedir (sayının sayfa numarası 1'de başlaması)
Kitap Değerlendirmesi
Soyadı, Ad• "Değerlendirme Adı (eğer varsa),” Kitabın Adı, Yazarın Adı Soyadı• Dergi Adı cilt, no. Sayı (Yıl): sayfalar•
Gazete veya dergi makalesi online
Soyadı, Ad• "Makale Adı•" Gazete veya Dergi Adı• Gü Ay Yıl URL (erişim)•

Gazete ve dergi makaleleri nadiren bibliyografyalara dahil edilir.
4.3. Kutsal Metinler
Yahudi ya da Hıristiyan kutsal yazılarına yapılan atıflar genellikle kaynakçadan ziyade metin alıntılarında veya notlarda görülür. Kitabı mukaddes referansları ondalık olarak verilmiştir.
Kutsal kitaba parantez içi veya not referanslarında kitap (italik olmadan ve genellikle kısaltılmıştır), bölüm (bab) ve ayet (pasaj) içermelidir - ama sayfa numarası içermemelidir. Bölüm ve ayet bir iki nokta ayrılır.
1. 1 Thess. 4:11, 5:2-5, 5:14.
2. Heb. 13:8, 13:12.
3. Gen. 25:19-36:43.
4. Kuran Meryem/19:17-21. (veya Kuran /19:17-21)
BÖLÜM II: YAYIN İLKELERİ
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Yayın Etik Kurulu (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu ilkeler esas olarak hakem sürecinin parçası olan editör, yazar ve hakemin yanında derginin işleyişinde yer yayın ve bilim danışma kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgilidir.
1. Tanımlar
Dergi: İsrailiyat: İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi (İSRAİLİYAT);
Alan: İsrail ve Yahudilik konu alanı/ temel alan/ konu alanı/ anahtar kelimeleriyle ilgili çalışmaların yapıldığı herhangi bir bilim dalı/ disiplin;
Uzman: uzmanlık alanı dergininkiyle aynı olan kişi; öğretim veya araştırma ve yayınları akademik Yahudi ve İsrail çalışmaları alanında olan.
Yayın Kurulu Üyesi: öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla derginin konularıyla aynı alanda uzmanlaşmış ve derginin yayın kuruluda görev alan uzman;
Bilim Danışma Kurulu: en az beş farklı üniversiteden seçilmiş alanında uzmanlaşmış öğretim elemanı;
Yazar: ilgili alanda dergiye yazı sunan öğretim üyesi, öğrenci veya araştırmacı;
Hakem: öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla uzmanlaşmış ve çalışmayı değerlendiren ismi açıklanmayan öğretim elemanı;
Editör/ Eş-Editör: derginin yazar, okuyucu, yayın kurulu ve bilim danışma kurulu arasında koordinasyonunun sağlayan öne çıkan bilimsel çalışmalarıyla alanında uzmanlaşmış araştrımacı/lar;
Makale: Dergiye yayınlanmak üzere sunulan çalışma;
Web sayfası: DergiPark barındırma ve editoryal süreç yönetimindeki derginin web sayfası.
2. Amaç ve Kapsam/ İçerik
Derginin amacı farklı bilim dallarında Ortadoğu çalışmaları ile yakından irtibatlı İsrail ve Yahudilik konu alanı ile ilgili ilmi çalışma yapan uzmanlar için bağımsız akademik bir referans kaynak/ merci olmaktır.
Dergi, diğer disiplinlerle var olan ilişkilerin geliştirilmesine, yeni bağlantıların kurulmasına özel bir önem verirken alandaki yöntembilim, ilgi alanları ve kavramsal çerçeveyi geliştirmeyi hedef almaktadır.
Dergi, yılda iki kez yayımlanır (Haziran/ Yaz ve Aralık/ Kış).
İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.
Elektronik ortamda yayınlanan ücretsiz açık kaynak bir dergidir.
Dergi makale gönderimi, değerlendirme süreçleri ve yayınlanması için herhangi bir ücret talep etmez.
Uluslararası bir dergi olarak kurulları uluslararası uzmanlığa sahip olmalı ve içeriğinin uluslararası yazarlarca olması gerekliliği vardır.

Akademik kariyerinin başındaki genç araştırmacıları teşvik ederken, kıdemli öğretim elemanlarının katkılarını da bekler.
Yeni bir dergi olarak zamanla kurumsal bir dergiye dönüşmesi ve içeriğiyle akademik katkı sağlaması istenmektedir. Bu çerçevede ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) ve diğer endekslere üye olması istenmektedir.
Dergi yazarlar, hakemler ve bilim danışma kurulu ile karar alıcılar arasındaki iletişimin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Dergiye ait her yeni sayı PDF dosyası şeklinde DergiPark’a yüklenir şayet basılmışsa çalışmanın basılmış hali yazarlara gönderilir.
3. Ahlak ve Derginin İşleyişini Sağlayan Kurallar
3.1. Açık Erişimli Dergi
Açık Erişimli bir dergi olarak Israiliyat Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifinin (BOAI) açık erişim politikasını benimsemektedir. Bu doğrultuda dergide yayınlanan bilimsel makaleler ve araştırmalar ücretsiz olarak son kullanıcı ve kurumlara sunulmaktadır. Kullanıcılar, yayıncı veya yazarın iznine gereksinim duymadan İçtimaiyat dergisinde yayınlanan makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, basmak, dağıtmak, arama yapmak veya bağlantı kurmak hakkına sahiptir.
İsrailiyat kapalı yayıncılık (tüm sayı) ile yayınlanmaktadır. Erken Görünüm, İsrailiyat’nın basıma hazır makaleleri baskıdan önce Online olarak yayımladığı ortamdır.
3.2. Arşivleme Sistemi
Bu dergide, verilerin muhafaza ve restorasyon amacıyla arşivleme sistemi olarak LOCKSS sistemi kullanılmaktadır.
3.3. İntihal
İntihal Politikası
Yazar Israiliyat'a makale göndererek aşağıdakileri doğrulamaktadır:
• Makalenin hiçbir bölümü diğer kaynaklardan intihal edilmemiştir
• Diğer kaynaklardan çıkarılan tüm içerikler için uygun referansla gösterilmiştir.
İntihal vakalarına karşı güçlü adımlar atılacaktır:
Gönderilen tüm bildiriler bir ilk taramadan geçmelidir ve Gelişmiş İntihal Tespit Yazılımı (intihal.net) aracılığıyla kontrol edilecektir.
İntihal Cezaları
İntihal olduğu tespit edildiğinde, Israiliyat intihal türüne göre aşağıda listelenen önlemleri alacaktır.
• Yazarlardan intihal kabulununda dahil olduğu intihal gazetesinin yazarlarına resmi bir özür mektubu yazmaları istenecektir.
• Bildiri değerlendirmede ise, daha fazla revizyon yapılmaksızın ve Editör tarafından koordine edilen herhangi bir intihal soruşturması olmadan, Editör veya yayın kurulu tarafından otomatik olarak reddedilebilir.
3.4. Telif Hakkı
İsrailiyat, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yayıncı asıl çalışmanın kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan yayınlanmış makalenin tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) Yaratıcı Ortaklıklar Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergi editöründen izin alınması gereklidir.
Dergi, DOAJ'ın önerisi doğrultusunda yazar(lar)ın eserleri üzerindeki telife konu tüm haklarını CC BY-NC-ND 4.0 lisansı ile kısıtlama olmaksızın korumasını kabul etmiştir.
4. Görevler
4.1. Yayın Kurulu
Uzmanlık alanlarında uzmanlık sunmak için en az beş kişiden oluşan yayın kurulu derginin sürekli gelişimini sağlamak için editör/eş-editörlerle ile direkt olarak çalışır.
Yayın kurulu derginin dönüşümlü editör ve diğer üyelerinden oluşur.
Dönüşümlü editörler derginin devamı üyeleri iken, diğer üyelerin süreci ise iki yıl olup tekrar atanabilir.
Üyelikler, mümkün olduğunca çok sayıda uzmana dergimize katkıda bulunma fırsatını bildirmek için düzenli olarak gözden geçirilecektir.
Yayın kurulu üyeleri dönüşümlü veya (özel) sayı/konu konuk editörü olarak dergide görev yapabilir.
Kararları salt çoğunlukla alır.
Kurul üyelerinin uzmanlık alanlarında aktif olmalı ve bu nedenle bu alandaki araştırmaların ne olduğu ve gelişmelerle bilgisi güncel olmalıdır. Dergi politikası ve kapsamı hakkında karar vermelidir. Yeni ve kıdemli yazarları ve makale sunumlarını kazandırmalıdır. Derginin önemli atıf dizinlerine görmesi için çabalamalıdır.
Yayın Kurulu, derginin etki faktörünü artırmak ve dünya çapında İsrail ve Yahudi uluslararası dergilerinden biri olması için yayın etik standartlarını kesinlikle takip etmelidir.
Yayın kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek (ön değerlendirme), akademik camiada uzmanları (tezler, yayınlar ve uzmanlık sahasını esas alarak) tespit ederek uygun hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.
Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayımlanmayacağına ilişkin son değerlendirmeyi yaparak hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

Sayı/konu konuk editörü, değerlendirme editörü, bölüm/alan editörü, yayın, bilim ve etik kurulu üyelerinin vb. atanmasına karar verir. Ayrıca dergiyi teşvik edecek konferans gibi olaylara karar verir.
Özel sayı ve kapak konusunda karar verir. Konferans gibi dergiyi tanıtan bazı etkinlikler düzenlemeye karar verir
Kurul yeni üyeye kabulüne açıktır. Yayın kuruluna girmek isteyen aday, özgeçmişini (CV), girme nedenini ve hangi rolle ilgilendiğini açıklayan bir mail sunmalıdır.
Olağan durumda yılda iki kere yüz yüze ve/ya telefon veya görüntülü konferans ortamında toplanır.
Gerekli durumlarda, toplantıya tüm yayın kurulu üyelerinin katılması gereklidir.
Yayın kurulu toplantılarına bilim danışma kurulu üyeleri görüşlerini belirtmek üzere editör tarafından davet edilebilir. Oy kullanma durumunda sadece yayın kurulunun oy hakkı vardır.
Yayın kurulu üyelerinden toplantıya katılamayanlar veya katılıp da görev sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin üyeliği sona erer.
Araştırma etiğine aykırı davranan üyenin dergideki kurul üyeliği sona erer.
Menfaat Çatışması kurallarına uyarak ve dergi ile ilişkisini belirterek kendi eserlerinin bazısını değerlendirmeye sunmalıdır. Derginin sadece yayın kurulu üyelerinin çalışmalarının yayınlanması olarak görülmemesi çok önemlidir.
4.2. Hakem
Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek yayına uygun olup olmadığına karar verir.
Hakemler yayınlanması düşüncesiyle sunulan her bir makaleyi ırk, din, millet, cinsiyet, kıdem ve kurumsal bağını gözetmeden bilimsel meziyete göre önyargısız yaklaşımla değerlendirmelidir.
Hakemler akran değerlenmesi sürecini gizli yapmalı ve makale hakkında bilgi ve haberleşmeyi akran değerlendirmesi süreci dışındakilerle paylaşmamalıdır.
Hakem yapıcı, kapsayıcı, delilli ve uygun ana noktaları olan akran değerlenmesi raporu sağlamalıdır. (Makale Değerlendirme Formu).
Hakemler sadece değerlendirme formundaki notlamayı değil aynı zamanda olumsuz yorumları detaylandırmak ve gerekçesini belirtmesi de beklenmektedir. Özellikle olumsuz görüş bildiren hakemler çalışmanın eksikliğini ve reddedilme nedenlerini yazarına sunmalıdır.
Editör hakem raporlarındaki yanlışları, yazarların uygun olmayan beyanlarını ve bilgi ile ilgili yanlışlarına müdahale edebilir.
4.3. Yazar
Sunulan makalesinin başka herhangi bir şahsın veya kurumun fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyen kendi orijinal çalışması olduğunu ve daha önce yayınlanmış eserleri de (kendinden intihal) dahil olmak üzere başka yayınlanmış eserlerin herhangi birinde intihal niteliğinde bulunmadığını doğrulamalıdır. Herhangi bir içeriği başka kaynaklardan çoğaltmak için izin almalı veya atıf yapmalıdır.
Sorumlu yazar, ortak yazarların yayına onay vermesini sağlamalıdır. Bildirilen çalışmaya önemli bilimsel veya yazınsal katkılar yapmış olan herkes, ortak yazarlar olarak isimlendirilmelidir. Çalışmanın yalnızca belirli yerlerine yardımı dokunan kişiler ise katkıda bulunanlar olarak belirtilmelidir.
Gerekirse, yazarlar makalede açıklanan veri setlerine erişimi kolaylaştırmalıdır.
Yüksek lisans ve doktora tezleri, üniversite (ProQuest veya yazar) tarafından indirilebilir hale getirilmiş olsa bile bunlara dayalı yapılan makaleler yayınlanabilir. Bu durumda bu çalışma resmi olarak basılmış kabul edilmemektedir. Fakat eğer bir çalışma bir yayıncı tarafından basılmışsa bu çalışma dergide yayınlanamaz.
Dergide yayımlanan makalelerin içeriğinden yazar sorumludur. Derginin (editör, yayın kurulu) resmi görüşünü yansıtmaz. (feragatname)

4.4. Editör/ Eş-Editörler
Derginin başarısı için editörün rolü hayatidir. Sunulan makalenin yayınlanma sürecinin takibinin etkili ve zamanında olması için her türlü makul çabayı gösterir.
Derginin çeşitli organları arasındaki koordinasyonunu sağlayarak derginin tüm birimlerindeki çalışmaları koordine eder.
Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için özel dönemler hariç yayın kurulunu yılda bir kez toplantıya çağırır. Ayrıca bilimsel danışma komitesine bilgilendirme için davet gönderir.
Yıllık faaliyet raporu ile toplantılarda tartışılan konularla ve alınan kararlarla ilgili olarak rapor hazırlar. Rapor elektronik olarak yayın ve bilim danışma kuruluna gönderir.
Yayın kurulu adına editoryal sorumluluk alır.
Dergiye gönderilen yazıların düzeltmelerini yapar ve dergiyi basıma hazır hale getirir.
İngilizce makalelerin özlerinin Türkçeye çevrilmesi konusunda yardımcı olabilir.
Dergi e-postasına gelen mesajları takip eder ve diğer rutin yazışmaları takip eder.
Makalelerin katkısını artması, hakem panelinin gelişmesi ve makalelerin tanıtılması için “makale çağrısı”, “hakem çağrısı” ve “e-posta listesi” uyarısı gönderir.
Dergi'nin web sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını, özellikle twitter, oluşturmak ve güncellemekten sorumludur.
Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan değişiklikler ve düzeltmeler editör tarafından yayın kurulunca bilgisi dahilinde yapılabilir.
Editör, değerlendirmedeki makale sayısına daima dikkat etmeli son başvuru tarihinin yakın olduğu takdirde hakemlik yapanları süreci hızlandırmaya teşvik etmelidir.
Yayın kurulunda salt çoğunluk sağlanamayan konularda, yayın kurulundaki eğilimler dikkate alarak nihai kararı editör verir.
Göreviyle ilgili olağandışı durumlarda, çalışmaların aksamaması için yayın kurulu üyelerinden yardım isteyebilir.

Yayın kurulu arasındaki koordinasyonun sağlanması, yazıların hakem sürecinin takip edilmesi, hakemlerin raporlarının değerlendirilmesi ve teknik konuların çözülmesi konularında kendisine yardımcı olması için bir uzmanı yardımcı editör olarak seçebilir.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, 5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen niteliklere sahip olan ve bu kanunda yer alan süreli yayınlarla ilgili hükümlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü editörü/ eş-editörü atar.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yayın Kurulu üyelerini atar.
4.5. Bilim Danışma Kurulu
Bilim danışma kurulu üyeleri, derginin bilim alanında veya konusunda tecrübeli akademik etiği esas alan ve dergiyi uluslararası düzeye yükseltecek kişilerden seçilmelidir. bilim danışma kurulu en az 5 yabancı 5 yerli üniversite elemanından oluşur.
Bilim danışma kurul üyelerinin uzmanlığı, derginin amacı ve kapsamının kapsadığı konuları temsil etmelidir. Bilim danışma kurulu bilimsel içeriğin ve derginin kalitesinin geliştirilmesi için öneriler sunar.

Bilim danışma kurul üyeleri çeşitli fonksiyonlara hizmet edecektir. Bunlar şunları içerebilir:
derginin elçisi olarak hareket etme;
dergiyi destekleme ve geliştirme;
dergiye makalelerini sunma;
dergiye gönderilen makalelere hakemlik yapma;
yayın kurulu toplantılarına katılmak ve katkıda bulunmak.
Derginin bilim danışma kurulu, normalde yayın kurulu tarafından belirlenen belirli bir süreden sonra kısmen yenilenebilir. Bu, bazı üyelerin çıkarılması, başkalarının davet edilmesi ve bazı mevcut üyelerin görevlerinin başka bir dönem için yenilenmesini içerir. Bir bilim danışma kurulu üyesi çağırırken ortaya çıkabilecek herhangi bir yanlış anlamaya yol açmamak için beklenen hizmetlerin davet mektubuna dahil edilmesi önemlidir.
Editör, bu uzmanlara aşina olmalı ve bu meslektaşları ve meslektaşlarından yeni üyeler davet etmelidir. Bunların birçoğu, ilgili konularda yazılı kitap / makale yazarları olmalıdır. Editörün neden birisini bilimsel komiteye davet etmeyi seçtiği konusunda çok açık olması gereklidir
Bu ilkeler ve kurallar Derginin eş- editörü M Mustafa KULU tarafından derlenmiştir. Bu ilkeler ve kurallar derlenirken ilgili web tabanlı kaynaklardan yararlanılmıştır.


Açık Erişimli Dergi

Açık Erişimli bir dergi olarak Israiliyat Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifinin (BOAI) açık erişim politikasını benimsemektedir. Bu doğrultuda dergide yayınlanan bilimsel makaleler ve araştırmalar ücretsiz olarak son kullanıcı ve kurumlara sunulmaktadır. Kullanıcılar, yayıncı veya yazarın iznine gereksinim duymadan İçtimaiyat dergisinde yayınlanan makalelerin tam metinlerini okumak, indirmek, kopyalamak, basmak, dağıtmak, arama yapmak veya bağlantı kurmak hakkına sahiptir.
İsrailiyat kapalı yayıncılık (tüm sayı) ile yayınlanmaktadır. Erken Görünüm, İsrailiyat’nın basıma hazır makaleleri baskıdan önce Online olarak yayımladığı ortamdır.
Arşivleme Sistemi
Bu dergide, verilerin muhafaza ve restorasyon amacıyla arşivleme sistemi olarak LOCKSS sistemi kullanılmaktadır.
İntihal
İntihal Politikası
Yazar Israiliyat'a makale göndererek aşağıdakileri doğrulamaktadır:
• Makalenin hiçbir bölümü diğer kaynaklardan intihal edilmemiştir
• Diğer kaynaklardan çıkarılan tüm içerikler için uygun referansla gösterilmiştir.
İntihal vakalarına karşı güçlü adımlar atılacaktır:
Gönderilen tüm bildiriler bir ilk taramadan geçmelidir ve Gelişmiş İntihal Tespit Yazılımı (intihal.net) aracılığıyla kontrol edilecektir.
İntihal Cezaları
İntihal olduğu tespit edildiğinde, Israiliyat intihal türüne göre aşağıda listelenen önlemleri alacaktır.
• Yazarlardan intihal kabulununda dahil olduğu intihal gazetesinin yazarlarına resmi bir özür mektubu yazmaları istenecektir.
• Bildiri değerlendirmede ise, daha fazla revizyon yapılmaksızın ve Editör tarafından koordine edilen herhangi bir intihal soruşturması olmadan, Editör veya yayın kurulu tarafından otomatik olarak reddedilebilir.
Telif Hakkı
İsrailiyat, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yayıncı asıl çalışmanın kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan yayınlanmış makalenin tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) Yaratıcı Ortaklıklar Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergi editöründen izin alınması gereklidir.
Dergi, DOAJ'ın önerisi doğrultusunda yazar(lar)ın eserleri üzerindeki telife konu tüm haklarını CC BY-NC-ND 4.0 lisansı ile kısıtlama olmaksızın korumasını kabul etmiştir.

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Araştırmaları Dergisi ücretsizlik politikasını benimsemektedir. Makale gönderimi, makale-editörlük işlemleri veya makale yayını için herhangi bir ücret talep etmez. Telif hakkı için yazara telif hakkı ödenmez. Makaleler basılı ve dijital olarak ücretsiz erişime açıktır. Üniversiteler, dernekler, hükümetler gibi kurumlardan doğrudan veya dolaylı olarak desteği veya reklam hizmetlerinden ve üyelik aidatlarından elde edilen gelirleri yoktur. Bu nedenle dergi gönüllülük esasına dayanmaktadır.