Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 4, 62 - 74, 03.01.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.473169

Öz

İletişim kampanyalarının amacı, markanın hedef kitleye ulaşması ve hedef kitleyi istendik bir şekilde harekete geçirmektir. Reklamın en önemli amaçlarından biri, hedef kitlenin reklamı bir şekilde görmüş ve izlemiş olmasıdır.  İletişim teknolojilerindeki gelişmelerle gelinen noktada, bireyler her an mesaj bombardımanına tutulmaktadırlar. Reklamın, bu mesaj yoğunluğu arasından sıyrılıp,  hedefe ulaşması, görülebilir ve izlenebilir olması oldukça önemlidir. Reklam, zihinlerde imajlar oluşmasını ve böylece markanın, tüketicinin bilinçaltında bir yer edinmesini sağlamaktadır.

Sosyal medya, kullanım oranlarının artması ve kullanıcıya birçok imkân sunmasıyla, en önemli reklam mecralarından biri haline gelmiştir. Sosyal medya fenomenleri, markaların reklam yüzü olmaya başlamıştır. Profesyonel olmayan ve bireysel çabalarıyla sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla, beğeni ve takipçi sayısını artıran kullanıcılara, micro ünlü ya da fenomen denilebilir. Sosyal medyada reklamların genellikle geçilebilir olması ise reklamın izlenme ihtimalini azalmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, sosyal medya kullanan ve fenomen takibi yapan tüketicilerin, marka tarafından yapılan reklam ile fenomenlerin yaptığı reklama karşı tutumlarında (reklamı izleme tercihi noktasında) bir farklılık olup olmadığı ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada, sosyal medyayı en çok kullanan yaş grubu olarak 16-24 yaş arasındaki, 15 katılımcı ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, katılımcılar, reklamları ilgili alanına girdiği takdirde izlemekte, reklamı yapılan ürün veya hizmete katılımcıların ilgisi yoksa reklam izlememektedir.

Kaynakça

 • Anderson, M. & Jıang, J. (2018). Teens, social media and technology. Erişim Tarihi, Http://www.Pewinternet.Org/2018/05/31/Teens-Social-Media-Technology-2018/. (07.09.2018)
 • Sabuncuoğlu, A. & Göker, G. (2014). Sosyal Medyadaki Yeni Kanaat Önderlerinin Birer Reklam Aracı Olarak Kullanımı: Twitter Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 38, 1-24.
 • Elden, M. (2009), Reklam ve Reklamcılık, İstanbul: Say Yayınları.
 • Erdogan, B. Z. (1999). Celebrity Endorsement: A Literature Review. Journal of Marketing Management, 15(4), 291-314.
 • Belch, G. E. & Belch, M. A. (2013). A Content Analysis Study Of The Use Of Celebrity Endorsers In Magazine Advertising. International Journal Of Advertising: The Review Of Marketing Communications, 32 (3), 369-389.
 • Deneçli, C. (2015). Reklamlarda Ünlü Kullanımında Cinsiyetin Marka İmajı Üzerindeki Etkisi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi , 11(44), 337-350.
 • Dyck, F. V. (2015), Yeni Nesil Reklamcılık, (V. Eke, Çev.), İstanbul: The Kitap.
 • Gallegos, J. A. (2017). 9 Things We Learned From The 2018 User Generated Content Report Study. (Erişim Tarihi: 09.09.2018). https://www.tintup.com/blog/9-things-learned-2018-user-generated-content-report/
 • Glesne, C. (2014). Nitel Araştırmaya Giriş, ( A. Ersoy & P. Yalçınoğlu, Çev. Ed.), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Influencer nedir? (2016), Erişim http://digitalage.com.tr/influencer-nedir/. (15.09.2018).
 • Ketelaar, P. E., Janssen, L., Vergeer, M., Reijmersdal, E. A., Crutzen, R. & Riet, J. (2016). The Success Of Viral Ads: Social And Attitudinal Predictors Of Consumer Pass-On Behavior On Social Network Sites. Journal of Business Research, 69 (7), 2603-2613.
 • Kim, S. S., Lee, J., Prideaux, B. (2014). Effect of celebrity endorsement on tourists’ perception of corporate image, corporate credibility and corporate loyalty. İnternational Journal of Hospitality Management, 37 (2014), 131-145.
 • Khan, M. (2006). Consumer Behaviour. New Delhi: New Age International Publishers.
 • Kotler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I. (2017). Pazarlama 4.0. (N. Özata, Çev.). İstanbul: Optimist Yayın.
 • Marwick, A. & Boyd, D. (2011). To See and be Seen: Celebrity Pratice on Twitter. The International Journal of Research into New Media Technologies, 17(2) 139–158.
 • McCracken, G. (1989) . Who Is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement. Journal Of Consumer Research, 16, 310-321.
 • Özdestici, H. (2018). Influencer marketing 2018: şimdi biz kiminle etkileşiyoruz?. Erişimin Tarihi: 16.09.2018, https://netvent.com/influencer-marketing-2018-simdi-biz-kiminle-etkilesiyoruz/.
 • Ryan, D. (2016). Dijital Pazarlama. (M. M. Kemaloğlu, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Schroath, Kristen J. (2016). Parasocial Interaction: Celebrity Endorsements. Kent State University College: Unpublished Doctoral Thesis.
 • Shaughnessy, J.O. & Shaughnessy, N.J. (2003). Persuasion in Advertising. New York: Routledge.
 • Senft, T. M. (2008). Camgirls, celebrity & community in the age of social networks. (ErişimTarihi: 17.09.2018) https://books.google.com.tr/books.
 • Türkiye ınfluencer marketing raporu (2018), Erişim Tarihi: 17.09.2018 https://creatorden.com/2017-turkiye-influencer-marketing-raporu/.(http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028). (Erişim tarihi:23.11.2017)
 • https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/01/DIGITAL-IN-2018-002-TIME-SPENT-ON-THE-INTERNET-V1.00.png. (Erişim Tarihi: 18.05.18).
 • Influencer nedir? 08.02.2016 http://digitalage.com.tr/influencer-nedir/. Erişim Tarihi: 15.09.2018

Usage of Micro Celebrity in Social Media Advertising and Ad Tracking Preference

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 4, 62 - 74, 03.01.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.473169

Öz

The aim of communication campaigns is to reach the target audience of the brand and to mobilize tsrget audience in terminal. One of the most important advertising aim is that the ad has seen and watched by the target audience.  At the point with advances in communication technologies, individuals are being bombarded with messages at any moment. it is very important that the advertisement be removed from this message density, reach the target, be visible and traceable. Advertising enables images to be formed in the minds, thus allowing the brand to acquire a place in the subconscious of the consumer.

Social media has become one of the most important advertising channels, with increased usage rates and enable to many possibilities for the user. Social media phenomena have begun to be the advertising face of brands. Users who are unprofessional and individual efforts to share with the social media, so that  increase the number of likes and followers, micro-celebrity or phenomenon can be called. The ads are generally switchable on social media, the chances of the ad being watched are reduced. In this context, this study were revealed whether consumers who use social media and follow phenomena have a difference in their attitudes towards advertising (phenomenon of advertisement watching) by the ads made by the brand and micro celebrity. In this work, In-depth interview method was used and 15 research’s participants aged 16-24 who use social media the most. According to the results of the study, the participants follow the advertisements in the relevant field and they do not follow the advertisements if they do not have any interest in the advertised product or service.

Kaynakça

 • Anderson, M. & Jıang, J. (2018). Teens, social media and technology. Erişim Tarihi, Http://www.Pewinternet.Org/2018/05/31/Teens-Social-Media-Technology-2018/. (07.09.2018)
 • Sabuncuoğlu, A. & Göker, G. (2014). Sosyal Medyadaki Yeni Kanaat Önderlerinin Birer Reklam Aracı Olarak Kullanımı: Twitter Fenomenleri Üzerine Bir Araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 38, 1-24.
 • Elden, M. (2009), Reklam ve Reklamcılık, İstanbul: Say Yayınları.
 • Erdogan, B. Z. (1999). Celebrity Endorsement: A Literature Review. Journal of Marketing Management, 15(4), 291-314.
 • Belch, G. E. & Belch, M. A. (2013). A Content Analysis Study Of The Use Of Celebrity Endorsers In Magazine Advertising. International Journal Of Advertising: The Review Of Marketing Communications, 32 (3), 369-389.
 • Deneçli, C. (2015). Reklamlarda Ünlü Kullanımında Cinsiyetin Marka İmajı Üzerindeki Etkisi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi , 11(44), 337-350.
 • Dyck, F. V. (2015), Yeni Nesil Reklamcılık, (V. Eke, Çev.), İstanbul: The Kitap.
 • Gallegos, J. A. (2017). 9 Things We Learned From The 2018 User Generated Content Report Study. (Erişim Tarihi: 09.09.2018). https://www.tintup.com/blog/9-things-learned-2018-user-generated-content-report/
 • Glesne, C. (2014). Nitel Araştırmaya Giriş, ( A. Ersoy & P. Yalçınoğlu, Çev. Ed.), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Influencer nedir? (2016), Erişim http://digitalage.com.tr/influencer-nedir/. (15.09.2018).
 • Ketelaar, P. E., Janssen, L., Vergeer, M., Reijmersdal, E. A., Crutzen, R. & Riet, J. (2016). The Success Of Viral Ads: Social And Attitudinal Predictors Of Consumer Pass-On Behavior On Social Network Sites. Journal of Business Research, 69 (7), 2603-2613.
 • Kim, S. S., Lee, J., Prideaux, B. (2014). Effect of celebrity endorsement on tourists’ perception of corporate image, corporate credibility and corporate loyalty. İnternational Journal of Hospitality Management, 37 (2014), 131-145.
 • Khan, M. (2006). Consumer Behaviour. New Delhi: New Age International Publishers.
 • Kotler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I. (2017). Pazarlama 4.0. (N. Özata, Çev.). İstanbul: Optimist Yayın.
 • Marwick, A. & Boyd, D. (2011). To See and be Seen: Celebrity Pratice on Twitter. The International Journal of Research into New Media Technologies, 17(2) 139–158.
 • McCracken, G. (1989) . Who Is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement. Journal Of Consumer Research, 16, 310-321.
 • Özdestici, H. (2018). Influencer marketing 2018: şimdi biz kiminle etkileşiyoruz?. Erişimin Tarihi: 16.09.2018, https://netvent.com/influencer-marketing-2018-simdi-biz-kiminle-etkilesiyoruz/.
 • Ryan, D. (2016). Dijital Pazarlama. (M. M. Kemaloğlu, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Schroath, Kristen J. (2016). Parasocial Interaction: Celebrity Endorsements. Kent State University College: Unpublished Doctoral Thesis.
 • Shaughnessy, J.O. & Shaughnessy, N.J. (2003). Persuasion in Advertising. New York: Routledge.
 • Senft, T. M. (2008). Camgirls, celebrity & community in the age of social networks. (ErişimTarihi: 17.09.2018) https://books.google.com.tr/books.
 • Türkiye ınfluencer marketing raporu (2018), Erişim Tarihi: 17.09.2018 https://creatorden.com/2017-turkiye-influencer-marketing-raporu/.(http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028). (Erişim tarihi:23.11.2017)
 • https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/01/DIGITAL-IN-2018-002-TIME-SPENT-ON-THE-INTERNET-V1.00.png. (Erişim Tarihi: 18.05.18).
 • Influencer nedir? 08.02.2016 http://digitalage.com.tr/influencer-nedir/. Erişim Tarihi: 15.09.2018

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe SARITAŞ (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
0000-0003-3950-8744
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { isrjournal473169, journal = {The Journal of International Scientific Researches}, issn = {2458-8725}, address = {}, publisher = {Salih YILDIZ}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {62 - 74}, doi = {10.23834/isrjournal.473169}, title = {Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi}, key = {cite}, author = {Sarıtaş, Ayşe} }
APA Sarıtaş, A. (2019). Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi . The Journal of International Scientific Researches , ISR 2018, 3 (4) , 62-74 . DOI: 10.23834/isrjournal.473169
MLA Sarıtaş, A. "Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi" . The Journal of International Scientific Researches 3 (2019 ): 62-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/isrjournal/issue/42098/473169>
Chicago Sarıtaş, A. "Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi". The Journal of International Scientific Researches 3 (2019 ): 62-74
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi AU - Ayşe Sarıtaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.23834/isrjournal.473169 DO - 10.23834/isrjournal.473169 T2 - The Journal of International Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 74 VL - 3 IS - 4 SN - 2458-8725- M3 - doi: 10.23834/isrjournal.473169 UR - https://doi.org/10.23834/isrjournal.473169 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of International Scientific Researches Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi %A Ayşe Sarıtaş %T Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi %D 2019 %J The Journal of International Scientific Researches %P 2458-8725- %V 3 %N 4 %R doi: 10.23834/isrjournal.473169 %U 10.23834/isrjournal.473169
ISNAD Sarıtaş, Ayşe . "Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi". The Journal of International Scientific Researches 3 / 4 (Ocak 2019): 62-74 . https://doi.org/10.23834/isrjournal.473169
AMA Sarıtaş A. Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi. ISRjournal. 2019; 3(4): 62-74.
Vancouver Sarıtaş A. Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi. The Journal of International Scientific Researches. 2019; 3(4): 62-74.
IEEE A. Sarıtaş , "Sosyal Medya Reklamlarında Fenomen Kullanımı ve Reklam İzleme Tercihi", The Journal of International Scientific Researches, c. 3, sayı. 4, ss. 62-74, Oca. 2019, doi:10.23834/isrjournal.473169