Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Semiotical Analysis on The Sharing of Instagram Phenomenes

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 195 - 221, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.530556

Öz

Today, people share visuals about their social
life from social media accounts. The Instagram application, where these images
are shared extensively, shows examples of daily life practices in people's
mobile portable devices (smartphone, tablet computer, etc.). Unlike other
social networks, when people feel close to their identities or follow them,
they follow the people who can enjoy their lives and become popular. In this
way, social networking pioneers or phenomena on the Internet, which are
becoming popular, guide a certain audience with their own products or practices
based on some lifestyles. Based on a fan-actor / actress game in which mutual
interaction is established, a specific Instagram culture has been created in
this virtual medium, which is uncommon or unclear in other networks. User
individuals communicate with their own identities or virtual identities by
communicating through the phenomena encoded into the shared visuals and
re-transforming them with the methods they have identified. This raises the
concepts of identity virtualization or the creation of a virtual reality. From
this point of view, in this study, the phenomena in Instagram application were
analyzed through social media and the images they shared were analyzed. The
images discussed in the study were written by Roland Barthes' semiotic analysis
method. As a result of the study, it has been determined by comparing how the
phenomena affect people using visual elements through various sharing and how
the meanings encoded on their visuals interact with each other.

Kaynakça

 • Kaynaklar
 • Akarçay, E. (2016). Beslencenin Sosyolojisi: Orta Sınıf(lar)ın Yeme İçme ve Eğlence Örüntüleri. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Akkaya, H. (2016). Moda Atölyesi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Aristotle. (1962). The Rhetoric of Aristotle. (Çev. L. Cooper). New York: Appleton Century-Crofts, Inc.
 • Ashley, B., Hollows, J., Jones, S. ve Taylor, B. (2004). Food and Cultural Studies. London: Routledge.
 • Aytaç, Ö. (2002). “Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12(1): 231-260.
 • Barthes, R. (1979). Göstergebilimin İlkeleri. (Çev.: B. Vardar ve M. Rifat). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Barthes, R. (1998). Çağdaş Söylenler. (Çev.: T. Yücel). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Baştürk, O. “Bunlar Oldu da İyi mi Oldu”, Hürriyet Kelebek Eki, 31.12.2018.
 • Binark, M. (2005). İnternet, Toplum, Kültür. M. Binark ve B. Kılıbay (drl.). Ankara: Epos Yayınları.
 • Braudy, L. (1986). The Frenzy of Renown: Fame and Its Histoy. New York: Oxford University Press.
 • Broadbridge, A. M., Maxwell, G. A. ve Ogden, S. M. (2007). “Experiences, Perceptions and Expectations of Retail Employment for Generation Y.” Career Development International, 12(6): 523-544.
 • Berger, A. A. (2012). Kültür Eleştirisi: Kültürel Kavramlara Giriş. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Çağlar, B. (2014). “Bir İletişim Biçimi Olarak Göstergebilim”. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 3(2): 22-34.
 • Çakır Yeygel, S. (2014). “Marka Toplulukları: Markaların Sanal Ortamdaki Etkileşim Alanları”. Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar. E. Baştürk Akca (Ed.). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Erdoğan, İ. (2014). Medya Teori ve Araştırmaları. Ankara: Erek Yayınları.
 • Fiske, J. (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev. S. İrvan). Ankara: Pharmakon Yayınları.
 • Fiske, J. (1999). Popüler Kültürü Anlamak. Ankara: Ark Yayıncılık.
 • Goffman, E. (2009). Günlük Yaşamada Benliğin Sunumu. (Çev. Barış Cezar). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Güngör,N. (2013). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Gürpınar, D. (2016). Kültür Savaşları: Türkiye’de Kültürel Savaşlar, İslam, Sekülerizm ve Kimlik Siyasetinin Yükselişi. İstanbul: Liber Plus Yayınları.
 • Hatipler, M. (2016). Ekonomik Boyutuyla Görsel Kültür ve Kültür Endüstrisi. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Hinerman, S. (2018). “Yıldız Kültürü”. İletişim Çağında Kültür. J. Lull (ed.). (Çev. E. S. Civelek). Ankara: Hece Yayınları.
 • Jenkins, H. (2016). Cesur Yeni Medya: Teknolojiler ve Hayran Kültürü. (Çev. N. Yeğengil). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kawamura, Y. (2005). Moda-loji: Moda Çalışmalarına Giriş. (Çev. Ş. Özüdoğru). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kırık, A. ve Yazıcı, N. (2017). “Instagram Örneği Üzerinden Sosyal Medyada Hikâye Anlatıcılığı”. Erciyes İletişim Dergisi, 5(2): 82-99.
 • Lang, K. ve Lang, G. (1961). Fashion: Idenfication and Differentiation in Mass Society in Collective Dynamics. New York: Thomas Y. Crowell Co.
 • Levi-Strauss, C. (1966). “The Culinary Triangle”. Partisen Review. (Çev. P. Brooks). 33: 586-595.
 • Marwick, A. ve Boyd, D. (2011). “To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter”. Convergence: The International Journal of Research –New Media Technologies. 17(2): 139-158.
 • Mullan, B. (1997). Consuming Television: Television and It’s Audience. UK: Blackwell.
 • Öcal, D . (2018). “Instagram Örneğinde Sosyal Medyadan Yansıyanlar”. İnif E- Dergi. 3(1): 23-36.
 • Rifat, M. (1996). Göstergebilimcinin Kitabı. İstanbul: Düzlem Yayınları.
 • Sanlav, Ü. (2014). Sosyal Medya Savaşları. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Senft, T. M. (2008). Camgirls: Celebrity and Community In The Age of Social Networks. New York: Peter Lang Publishing Inc.
 • Süer, A. (2016). “Türkiye’de ve Dünyada, AVM’ler ve Perakendede Alışverişin Geleceği”. İstanbul: Yakamoz Yayınları.
 • Süzmen, A. (2015). Modanın İktidarı. İstanbul: Siyah Beyaz Yayınları.
 • Tosun, O. B. (2017). “Genç Çiftlerin Sosyal Medyada Yaşam Tarzı Temsilleri: Instagram Örneği”. Global Media Journal TR Edition, 8(15) Güz/Fall.
 • Tufan Yeniçıktı, N. (2016). “Hakla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9 (2): 92-115.
 • Yavuz, C. (2018). “Instagram’da Alışveriş ve Materyalizm”. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 4(1): 1-11.
 • Yaylagül, L. (2009). “Popüler Kültür ve İkonları: İbrahim Tatlıses Örneği”. Medya ve Popüler Kültür: Eleştirel Bir Yaklaşım. (Ed. Enderhan Karakoç). Konya: Literatürk Yayınları.
 • Yaylagül, L. (2014). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yıldırım, Ü. (2009). “Antik Dönemde Kadın ve Süslenme”. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldız, A. ve Demir, F. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Girişimcilik Özel Sayısı, 17(37): 18-36.
 • Yüksel, A. N. (2001). Tarkan: Yıldız Olgusu. İstanbul: Çiviyazıları Yayınları.
 • Varol, S. F. (2016). Temsil, İdeoloji, Kimlik. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Veblen, T. (2007). The Theory of the Leisure Clas (Ed. Marta Banta). Oxford: GBR Oxford University Press.
 • Waquet, D. ve Laporte, M. (1999). Moda. (Çev. I. Ergüden). Ankara: Dost Yayınları.
 • Woodward, K. (1997). “Introduction”. Identity and Difference. (Ed. K. Woodward). London: Sage.
 • “10 Adımda Sosyal Medya Fenomeni Olun”, Posta Gazetesi, 31.12.2018.
 • Internet Kaynakları
 • Alkoçlar, N. (2018). “Gülşah Saraçoğlu Biyografisi”. https://www.biyografi.info/kisi/gulsah-saracoglu. (Erişim Tarihi: 08.02.2019).
 • “Atatürk İmzalı Bonesi ve Her Yıl Doğurttuğu Çocuklarla Anıtkabir Ziyaretiyle Bir Cumhuriyet Kadını: Banu Çiftçi”. (2018). https://onedio.com/haber/ataturk-imzali-bonesi-ve-her-yil-dogurttugu-cocuklarla-anitkabir-ziyaretiyle-bir-cumhuriyet-kadini-banu-ciftci-845622. (Erişim Tarihi: 10.02.2019).
 • “Danla Biliç Kimdir, Gerçek Adı Nedir, Kaç Yaşında?” (2018). http://www.milliyet.com.tr/danla-bilic-kimdir-gercek-adi-gundem-2794001/. (Erişim Tarihi: 07.02.2019).“Editörler, Influencer’lar, Tasarımcılar: Hande A. Can” (2015). http://voguekimkimdir.com/projects/hande-a-can/. (Erişim Tarihi: 11.02.2019).
 • “Gardırop Gurusu Hande Can Yüce: Instagram’ın Fenomeni… İşinin Piri…” (2014). http://www.peoplemag.com.tr/ek/uu119.html. (Erişim Tarihi: 11.02.2019).Gardırop Gurusu Hande Can Yüce” (2015). https://www.magdergi.com/roportajlar/gardirop-gurusu-hande-can-yuce/. (Erişim Tarihi: 11.02.2019).
 • Özten, İ. (2017). “Murat Sakaoğlu KFC Reklamında”. https://www.campaigntr.com/murat-sakaoglu-kfc-reklaminda/. (Erişim Tarihi: 06.02.2019).
 • “Nusret Gökçe Kimdir? Kasap Nusret Kimdir?” (2017). https://www.sozcu.com.tr/2017/gunun-icinden/nusret-gokce-kimdir-kasap-nusret-kimdir-1834673/ (Erişim Tarihi: 04.02.2019).
 • “Onların İğneleri Acıtmaz! Başarılı Oldukları Kadar Popüler de Olan Instagram’ın En Gözde Türk Diş Hekimleri” (2018). https://onedio.com/haber/onlarin-igneleri-acitmaz-basarili-olduklari-kadar-populer-de-olan-instagram-in-en-gozde-turk-dis-hekimleri-805177. (Erişim Tarihi: 10.02.2019).
 • “Oy Kullanan Ünlülerin Sandık Paylaşımları” (2018). https://www.haberler.com/oy-kullanan-unluler-sandik-paylasimlari-10980099-haberi/. (Erişim Tarihi: 05.02.2019).
 • “Sosyal Medya Fenomeni Nusret’ten İlginç Oy Kullanma” (2017). https://www.haberler.com/sosyal-medya-fenomeni-nusret-ten-ilginc-oy-9505340-haberi/. (Erişim Tarihi: 05.02.2019).
 • Şişman, C. (2018). “Memeli Mestan Olarak Ünlenen Eylül Öztürk Kimdir?” http://www.milliyet.com.tr/memeli-mestan-olarak-unlenen-eylul-ozturk-kimdir--molatik-9044/. (Erişim Tarihi: 30.01.2019).
 • Türkmen, C. (2014). “Selfieden Ruhsal Sorunlara”. https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_12461.htm. (Erişim Tarihi: 12.02.2019).
 • “Ünlü Fenomen Yasemin Sakallıoğlu, Repliğini İzinsiz Kullanan Yasak Elma’nın Senaristlerini Uyardı” (2018). https://www.haberler.com/unlu-fenomen-yasemin-sakallioglu-repligini-11481844-haberi/. (Erişim Tarihi: 03.02.2019).
 • “Yasemin Sakallıoğlu’na ‘En İyi Fenomen’ Ödülü” (2018). http://www.qualitydergisi.com/Haberi/85553/yasemin-sakallioglu39na-39en-iyi-fenomen3#/0. (Erişim Tarihi: 03.02.2019).

Instagram Fenomenlerinin Paylaşımları Üzerinden Göstergebilimsel Bir İnceleme

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 195 - 221, 20.07.2019
https://doi.org/10.23834/isrjournal.530556

Öz

Bugün insanlar
sosyal medya hesaplarından genellikle sosyal yaşantılarına dair görseller
paylaşmaktadırlar. Bu görsellerin yoğun olarak paylaşıldığı Instagram
uygulaması ise insanların mobil taşınabilir cihazlarında (Akıllı telefon,
tablet bilgisayar vb.) günlük yaşam pratiklerinden örnekler sergilemektedir.
Diğer sosyal ağlardan farklı olarak kişiler kimliklerine yakın hissettikleri ya
da takip ettiğinde yaşantısından haz duyabileceği kişileri takip ederek
popülerleşme yoluna gitmektedir. Böylelikle popüler hale gelen internetteki
sosyal ağ öncüleri ya da fenomenler, belirli bir kitleye kendi kullandıkları
ürünler ya da birtakım yaşam tarzlarına dayalı uygulamalarla yol göstermekte,
onları etkisi altına almaktadır. Karşılıklı etkileşimin de kurulduğu bir
hayran-aktör/aktris oyununa dayalı bu sanal mecrada diğer ağlarda pek
rastlanılmayan ya da bu denli belirginleşmeyen belirli bir Instagram kültürü
yaratılmıştır. Kullanıcı bireyler, paylaşılan görsellere kodlanan anlamlar ile
fenomenler aracılığıyla iletişim kurarak kendi kimliklerini ya da sanal
kimliklerini bu kişilerin belirledikleri yöntemlerle –tarz geliştirerek-
yeniden dönüşüme sokmaktadır. Bu da kimliğin sanallaşması ya da sanal bir
gerçeklik yaratılması kavramlarını gündeme taşımaktadır. Buradan hareketle
çalışmada, sosyal medya üzerinden Instagram uygulamasındaki fenomenler
incelenerek paylaşımda bulundukları görseller analiz edilmeye çalışılmıştır.
Çalışmada ele alınan görseller Roland Barthes’ın göstergebilimsel çözümleme
metoduyla kaleme alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, fenomenlerin çeşitli
paylaşımları üzerinden insanları görsel unsurlar kullanarak nasıl etkilediği ve
görsellerine kodlanan anlamların da birbiriyle nasıl etkileşimde bulunduğu
karşılaştırılarak tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Kaynaklar
 • Akarçay, E. (2016). Beslencenin Sosyolojisi: Orta Sınıf(lar)ın Yeme İçme ve Eğlence Örüntüleri. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Akkaya, H. (2016). Moda Atölyesi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Aristotle. (1962). The Rhetoric of Aristotle. (Çev. L. Cooper). New York: Appleton Century-Crofts, Inc.
 • Ashley, B., Hollows, J., Jones, S. ve Taylor, B. (2004). Food and Cultural Studies. London: Routledge.
 • Aytaç, Ö. (2002). “Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 12(1): 231-260.
 • Barthes, R. (1979). Göstergebilimin İlkeleri. (Çev.: B. Vardar ve M. Rifat). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Barthes, R. (1998). Çağdaş Söylenler. (Çev.: T. Yücel). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Baştürk, O. “Bunlar Oldu da İyi mi Oldu”, Hürriyet Kelebek Eki, 31.12.2018.
 • Binark, M. (2005). İnternet, Toplum, Kültür. M. Binark ve B. Kılıbay (drl.). Ankara: Epos Yayınları.
 • Braudy, L. (1986). The Frenzy of Renown: Fame and Its Histoy. New York: Oxford University Press.
 • Broadbridge, A. M., Maxwell, G. A. ve Ogden, S. M. (2007). “Experiences, Perceptions and Expectations of Retail Employment for Generation Y.” Career Development International, 12(6): 523-544.
 • Berger, A. A. (2012). Kültür Eleştirisi: Kültürel Kavramlara Giriş. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Çağlar, B. (2014). “Bir İletişim Biçimi Olarak Göstergebilim”. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 3(2): 22-34.
 • Çakır Yeygel, S. (2014). “Marka Toplulukları: Markaların Sanal Ortamdaki Etkileşim Alanları”. Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar. E. Baştürk Akca (Ed.). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Erdoğan, İ. (2014). Medya Teori ve Araştırmaları. Ankara: Erek Yayınları.
 • Fiske, J. (2014). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev. S. İrvan). Ankara: Pharmakon Yayınları.
 • Fiske, J. (1999). Popüler Kültürü Anlamak. Ankara: Ark Yayıncılık.
 • Goffman, E. (2009). Günlük Yaşamada Benliğin Sunumu. (Çev. Barış Cezar). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Güngör,N. (2013). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Gürpınar, D. (2016). Kültür Savaşları: Türkiye’de Kültürel Savaşlar, İslam, Sekülerizm ve Kimlik Siyasetinin Yükselişi. İstanbul: Liber Plus Yayınları.
 • Hatipler, M. (2016). Ekonomik Boyutuyla Görsel Kültür ve Kültür Endüstrisi. İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Hinerman, S. (2018). “Yıldız Kültürü”. İletişim Çağında Kültür. J. Lull (ed.). (Çev. E. S. Civelek). Ankara: Hece Yayınları.
 • Jenkins, H. (2016). Cesur Yeni Medya: Teknolojiler ve Hayran Kültürü. (Çev. N. Yeğengil). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kawamura, Y. (2005). Moda-loji: Moda Çalışmalarına Giriş. (Çev. Ş. Özüdoğru). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kırık, A. ve Yazıcı, N. (2017). “Instagram Örneği Üzerinden Sosyal Medyada Hikâye Anlatıcılığı”. Erciyes İletişim Dergisi, 5(2): 82-99.
 • Lang, K. ve Lang, G. (1961). Fashion: Idenfication and Differentiation in Mass Society in Collective Dynamics. New York: Thomas Y. Crowell Co.
 • Levi-Strauss, C. (1966). “The Culinary Triangle”. Partisen Review. (Çev. P. Brooks). 33: 586-595.
 • Marwick, A. ve Boyd, D. (2011). “To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter”. Convergence: The International Journal of Research –New Media Technologies. 17(2): 139-158.
 • Mullan, B. (1997). Consuming Television: Television and It’s Audience. UK: Blackwell.
 • Öcal, D . (2018). “Instagram Örneğinde Sosyal Medyadan Yansıyanlar”. İnif E- Dergi. 3(1): 23-36.
 • Rifat, M. (1996). Göstergebilimcinin Kitabı. İstanbul: Düzlem Yayınları.
 • Sanlav, Ü. (2014). Sosyal Medya Savaşları. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Senft, T. M. (2008). Camgirls: Celebrity and Community In The Age of Social Networks. New York: Peter Lang Publishing Inc.
 • Süer, A. (2016). “Türkiye’de ve Dünyada, AVM’ler ve Perakendede Alışverişin Geleceği”. İstanbul: Yakamoz Yayınları.
 • Süzmen, A. (2015). Modanın İktidarı. İstanbul: Siyah Beyaz Yayınları.
 • Tosun, O. B. (2017). “Genç Çiftlerin Sosyal Medyada Yaşam Tarzı Temsilleri: Instagram Örneği”. Global Media Journal TR Edition, 8(15) Güz/Fall.
 • Tufan Yeniçıktı, N. (2016). “Hakla İlişkiler Aracı Olarak Instagram: Sosyal Medya Kullanan 50 Şirket Üzerine Bir Araştırma”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9 (2): 92-115.
 • Yavuz, C. (2018). “Instagram’da Alışveriş ve Materyalizm”. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 4(1): 1-11.
 • Yaylagül, L. (2009). “Popüler Kültür ve İkonları: İbrahim Tatlıses Örneği”. Medya ve Popüler Kültür: Eleştirel Bir Yaklaşım. (Ed. Enderhan Karakoç). Konya: Literatürk Yayınları.
 • Yaylagül, L. (2014). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yıldırım, Ü. (2009). “Antik Dönemde Kadın ve Süslenme”. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldız, A. ve Demir, F. (2016). “Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Girişimcilik Özel Sayısı, 17(37): 18-36.
 • Yüksel, A. N. (2001). Tarkan: Yıldız Olgusu. İstanbul: Çiviyazıları Yayınları.
 • Varol, S. F. (2016). Temsil, İdeoloji, Kimlik. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Veblen, T. (2007). The Theory of the Leisure Clas (Ed. Marta Banta). Oxford: GBR Oxford University Press.
 • Waquet, D. ve Laporte, M. (1999). Moda. (Çev. I. Ergüden). Ankara: Dost Yayınları.
 • Woodward, K. (1997). “Introduction”. Identity and Difference. (Ed. K. Woodward). London: Sage.
 • “10 Adımda Sosyal Medya Fenomeni Olun”, Posta Gazetesi, 31.12.2018.
 • Internet Kaynakları
 • Alkoçlar, N. (2018). “Gülşah Saraçoğlu Biyografisi”. https://www.biyografi.info/kisi/gulsah-saracoglu. (Erişim Tarihi: 08.02.2019).
 • “Atatürk İmzalı Bonesi ve Her Yıl Doğurttuğu Çocuklarla Anıtkabir Ziyaretiyle Bir Cumhuriyet Kadını: Banu Çiftçi”. (2018). https://onedio.com/haber/ataturk-imzali-bonesi-ve-her-yil-dogurttugu-cocuklarla-anitkabir-ziyaretiyle-bir-cumhuriyet-kadini-banu-ciftci-845622. (Erişim Tarihi: 10.02.2019).
 • “Danla Biliç Kimdir, Gerçek Adı Nedir, Kaç Yaşında?” (2018). http://www.milliyet.com.tr/danla-bilic-kimdir-gercek-adi-gundem-2794001/. (Erişim Tarihi: 07.02.2019).“Editörler, Influencer’lar, Tasarımcılar: Hande A. Can” (2015). http://voguekimkimdir.com/projects/hande-a-can/. (Erişim Tarihi: 11.02.2019).
 • “Gardırop Gurusu Hande Can Yüce: Instagram’ın Fenomeni… İşinin Piri…” (2014). http://www.peoplemag.com.tr/ek/uu119.html. (Erişim Tarihi: 11.02.2019).Gardırop Gurusu Hande Can Yüce” (2015). https://www.magdergi.com/roportajlar/gardirop-gurusu-hande-can-yuce/. (Erişim Tarihi: 11.02.2019).
 • Özten, İ. (2017). “Murat Sakaoğlu KFC Reklamında”. https://www.campaigntr.com/murat-sakaoglu-kfc-reklaminda/. (Erişim Tarihi: 06.02.2019).
 • “Nusret Gökçe Kimdir? Kasap Nusret Kimdir?” (2017). https://www.sozcu.com.tr/2017/gunun-icinden/nusret-gokce-kimdir-kasap-nusret-kimdir-1834673/ (Erişim Tarihi: 04.02.2019).
 • “Onların İğneleri Acıtmaz! Başarılı Oldukları Kadar Popüler de Olan Instagram’ın En Gözde Türk Diş Hekimleri” (2018). https://onedio.com/haber/onlarin-igneleri-acitmaz-basarili-olduklari-kadar-populer-de-olan-instagram-in-en-gozde-turk-dis-hekimleri-805177. (Erişim Tarihi: 10.02.2019).
 • “Oy Kullanan Ünlülerin Sandık Paylaşımları” (2018). https://www.haberler.com/oy-kullanan-unluler-sandik-paylasimlari-10980099-haberi/. (Erişim Tarihi: 05.02.2019).
 • “Sosyal Medya Fenomeni Nusret’ten İlginç Oy Kullanma” (2017). https://www.haberler.com/sosyal-medya-fenomeni-nusret-ten-ilginc-oy-9505340-haberi/. (Erişim Tarihi: 05.02.2019).
 • Şişman, C. (2018). “Memeli Mestan Olarak Ünlenen Eylül Öztürk Kimdir?” http://www.milliyet.com.tr/memeli-mestan-olarak-unlenen-eylul-ozturk-kimdir--molatik-9044/. (Erişim Tarihi: 30.01.2019).
 • Türkmen, C. (2014). “Selfieden Ruhsal Sorunlara”. https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_12461.htm. (Erişim Tarihi: 12.02.2019).
 • “Ünlü Fenomen Yasemin Sakallıoğlu, Repliğini İzinsiz Kullanan Yasak Elma’nın Senaristlerini Uyardı” (2018). https://www.haberler.com/unlu-fenomen-yasemin-sakallioglu-repligini-11481844-haberi/. (Erişim Tarihi: 03.02.2019).
 • “Yasemin Sakallıoğlu’na ‘En İyi Fenomen’ Ödülü” (2018). http://www.qualitydergisi.com/Haberi/85553/yasemin-sakallioglu39na-39en-iyi-fenomen3#/0. (Erişim Tarihi: 03.02.2019).
Toplam 63 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Birol 0000-0001-6559-9403

Zeynep Nihan Bakır Bu kişi benim 0000-0001-9989-2042

Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi 21 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Birol, M., & Bakır, Z. N. (2019). Instagram Fenomenlerinin Paylaşımları Üzerinden Göstergebilimsel Bir İnceleme. The Journal of International Scientific Researches, 4(2), 195-221. https://doi.org/10.23834/isrjournal.530556