Yazım Kuralları

1. Makale MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Makale metninde yazılar 8.000 kelimeyi geçmemelidir. Metin, Times New Roman yazı tipiyle 11 punto yazılmalı, satır aralığı 1 pt (tek) bırakılmalıdır. Kenar boşlukları (üst 3 cm, alt 3 cm, sol 3,5 cm, sağ 2,5 cm, cilt payı 0) şeklinde ayarlanmalıdır. Başlıklar 12 punto (bold) verilmelidir. Açıklama dipnotları 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraf girintileri ve aralıklar ise aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır:
Hizalama: İki Yana Yasla
Anahat Düzeyi: Gövde Metni
Girinti: Sol ve Sağ “0 cm”
Özel: İlk Satır “1,25 cm”
Aralık: Önce ve Sonra “6 nk”
Satır Aralığı: Tek “1 pt”
2. Makalenin başına birisi makalenin yazıldığı dilde, diğeri İngilizce olmak üzere en fazla 250 sözcüklük özet eklenmelidir. Özetler 11 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.
3. Makalenin konusuyla ilgili olarak gerek yazıldığı dilde gerekse İngilizce olarak 3-5 arasında anahtar sözcük saptanmalıdır.
4. Makale, giriş bölümü ile başlamalı, bu bölüm yazının hipotezi, kapsamı ve amacı üzerinde durulmalı, ara ve alt başlıklarla desteklenebilecek gelişme bölümü veri, gözlem, görüş, yorum ve tartışmalarla desteklenmeli, sonuç bölümünde ise çalışmada varılan sonuçlar, önerilerle desteklenerek açıklanmalıdır.
5. Makale İçi Başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana ve alt başlıklar oluşturulmalıdır.
6. Fotoğraf, harita ve tablolar: Metnin içinde kullanılan fotoğraf, plan ve tabloların sayfa yapısının dışına çıkılmaması hususunda dikkat edilmelidir. Bu tür belgeler baskı tekniğine uygun çözünürlükte olmalı ve birden fazla ise numaralandırılmalıdır.
7. Alıntı ve Göndermeler: Alıntılar tırnak içinde ve eğik (italik) yazılmalıdır. Alıntıların yanına ya da altına APA ve dipnot tekniğiyle gönderme yapılmalıdır.
8. Kaynak göstermede dipnot tekniği ve APA tekniği kullanılmalıdır. Alıntı ve göndermeler, metin içinde uygun yere parantez açılarak yazarın soyadı, alıntı ya da gönderme yapılan eserin yayın tarihi ve alıntının sayfa numarası belirtilmelidir (bk. III. Dipnot ve Kaynakça Kuralları). Dipnot kullanımı ise sadece sınırlı sayıdaki açıklamalar için olmalı ve numaralandırılmalıdır.
9. Zorunlu hâller dışında makalelerin yazımında mutlaka Türk Dil Kurumunun güncel Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
III. Dipnot ve Kaynakça Kuralları
Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi’nde kullanılan kaynakça, künye düzeni, gönderme ve alıntı ile ilgili kurallar, APA (American Psychological Association- “Amerikan Psikoloji Derneği”) kuralları ve üniversitemizin “Bilimsel Yayınlar Kaynaklar Gösterme İlkeleri” temel alınarak hazırlanmıştır. Bu belgede yer almayan durumlarla ilgili olarak APA’nın Publication Manual of the American Psychological Association başlıklı yayının yedinci basımı veya APA’nın web sitesi (http://www.apastyle.org) kullanılabilir.
a) Genel Kurallar
-Yazar sayısı altıdan fazlaysa, ilk altı yazarın adları künyede verilir, altıncı yazardan sonra (vd.) “ve diğerleri” ifadesi kullanılır. Yazarların ad ve soyadları açıkça belirtilir, kısaltma kullanılmaz. Çok yazarlı yayınlarda her bir yazarın ad ve soyadından sonra noktalı virgül (;) getirilerek yazarlar birbirinden ayrılır. (bk. Kaynakça Gösterimi 1.2.).
- Yayına hazırlayan kişinin adından sonra hazırlayan(lar) yerine (Haz.), editör(ler) yerine ise (Ed.) kısaltması kullanılır.
- Dergi ve kitap adları kısaltılmadan eğik (italik) olarak yazılır.
- Bildiri kitapları kitap gibi, bildiri kitabından alınan bir bildiri de kitap bölümü gibi belirtilir.
- Danışma kaynaklarının (ansiklopedi, sözlük, biyografi vb.) belli bir kısmından yararlanılan bilgi, kitap içinde bir bölüm gibi aktarılır.
- Danışma kaynaklarında maddelerin yazarı belli değilse, madde adından giriş yapılır.
- Tezlerde tezin adından sonra yüksek lisans tezi, doktora tezi ya da sanatta yeterlilik tezi ifadeleri kullanılır. Derecenin verildiği üniversitenin adı ve yeri yazılır. Tezin basılıp basılmadığı belirtilir.
- Yasa ve yönetmeliklerde künye girişi yasanın adından yapılır. Yasanın adından sonra ayraç içinde yasanın kabul tarihi (sadece yıl olarak), künye sonunda ise yasanın yayınlandığı derginin tarihi (gün, ay, yıl olarak) belirtilir.
- Elektronik kaynaklarda temel bilgilerin yanı sıra erişim tarihi ve erişim adresi bilgileri de verilir.
- E-kaynaklarda son güncelleme tarihi yayın tarihi olarak alınır.
- Mektup, e-ileti, telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmelerin kaynakçaya eklenmesi gerekmez, görüşmelere metin içinde gönderme yapılır.

b) Dipnot ve Kaynakça Gösterimi
1. Kitapta Gösterim
1.1. Kitap – Tek Yazarlı ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazarın Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek:
Caferoğlu, Ahmet. (1993). Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü. İstanbul: Enderun Kitabevi Yayınları.
Dipnot Gösterimi:
(Caferoğlu, 1993: s. 50)
Uyarı: Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla yayını var ise kaynakça ve dipnot gösterimi aşağıdaki şekilde olmalıdır:
Kaynakça Gösterimi:
Caferoğlu, Ahmet. (1995/1). Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Caferoğlu, Ahmet. (1995/2). Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Dipnot Gösterimi:
(Caferoğlu, 1995/1: s. 56), (Caferoğlu, 1995/2: s. 68)
1.2. Kitap- Çok Yazarlı ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar, A.; Yazar, B.; Yazar, C.; Yazar, D.; Yazar, E.; Yazar, F. vd. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek:
İsen, M.; Horata, O.; Macit, M.; Kılıç, F.; Aksoyak, İ. H. (2005). Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayıncılık.
Dipnot Gösterimi:
İlk gönderme: (İsen, Horata, Macit, Kılıç ve Aksoyak, 2005: s. 57)
İkinci ve sonraki göndermeler: (İsen vd., 2005: s. 60)
1.3. Kitap Tüzelkişi Yazarlığı ise
Kaynakça Gösterimi:
Tüzelkişi. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek:
Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük (10. bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Dipnot Gösterimi:
(Türk Dil Kurumu, 2005: s. 55)
1.4. Kitap Yazarı Yok ise
Kaynakça Gösterimi:
Kitap Adı. (Yayın Yılı). Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek:
Kütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler. (1987). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
Dipnot Gösterimi:
(Kütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler, 1987: s. 20)
1.5. Kitap Çeviri ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Adı Soyadı (Çev.). Yayın Yeri: Yayınevi. (Kaynak yapıtın yayın yılı).
Örnek:
Gabain, Annemarie Von. (1988). Eski Anadolu Türkçesi Grameri. Mehmet Akalın (Çev.). Ankara: TDK Yayınları (Orijinali 1941’de yayımlanmıştır).
Dipnot Gösterimi:
(Gabain, 1941/1988: s. 70)
1.6. Kitap İçinde Yayın (Bölüm ya da Makale) ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). “Yayın Adı”. Adı Soyadı (Haz./Ed.). Kitap Adı. (Yayının sayfa numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek:
Özkan, Nevzat. (2007). “Gagavuz Türkçesi”. Ahmet Bican Ercilasun (Ed.). Türk Lehçeleri Grameri. (s. 81-170). Ankara: Akçağ Yayınları.
Dipnot Gösterimi:
(Özkan, 2007: s. 85)
2. Makale
2.1. Bilimsel Dergi Makalesi Tek Yazarlı ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). “Makale Adı”. Dergi Adı, Cilt (Sayı), sayfa numaraları.
Örnek:
Daşdemir, Muharrem. (2013). “Türkçede Miktar ve Sayı Sistemi”. Turkish Studies, Sayı: 8/13, s. 309-336.
Dipnot Gösterimi:
(Daşdemir, 2013: s. 320)
2.2. Bilimsel Dergi Makalesi Çok Yazarlı ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar, A.; Yazar, B.; Yazar, C.; Yazar, D.; Yazar, E.; Yazar, F., vd. (Yayın Yılı). “Makale Adı”. Dergi Adı, Cilt (Sayı), sayfa numaraları.
Örnek:
Kurnaz, C.; Tatçı, M.. (1997). “Ahmed Yesevî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”. Bilig, (4), s. 253-263.
Dipnot Gösterimi:
İlk gönderme: (Kurnaz, Tatçı, 1997: s. 258)
İkinci ve sonraki göndermeler: (Kurnaz vd., 1997: s. 258)
2.3. Magazin Makalesi Yazarı Belli ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar Soyadı, Adı. (Ay-Yıl). “Makale Adı”. Dergi Adı, Cilt (Sayı), sayfa numaraları.
Güllü, Canan. (Mart 2017). “Güçlü Ekonomi güçlü Toplumun Çimentosudur”. Popüler Yönetim, Sayı: 2, s. 6.
Dipnot Gösterimi:
(Güllü, 2017: s. 6)
2.4. Magazin Makalesi Yazarı Yok ise
Kaynakça Gösterimi:
“Makale Adı”. (Ay-Yıl). Dergi Adı, Cilt (Sayı), sayfa numaraları.
Örnek:
“Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. (Nisan 2006). Focus, Sayı: 12, s. 14-17.

Dipnot Gösterimi:
(Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi, 2006: s. 14)
2.5. Gazete Makalesi
Kaynakça Gösterimi:
Yazar soyadı, Adı. (Gün-Ay-Yıl). “Makale Adı”. Gazete Adı, sayfa numaraları.
Örnek:
Akyol, Taha. (28.02.2005). “Sosyal Bilim Ödülleri”. Milliyet, s. 21.
Dipnot Gösterimi:
(Akyol, 2005: s. 21)
3. Bildiri
3.1. Bildiri Yayımlanmış ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). “Bildiri Adı”. Editör (Ed.). Kitap Adı. (sayfa numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek:
Börekçi, Muhsine. (2004). “Türkçe Öğretimi Bakımından Çatı Kavramı”. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I 20-26 Eylül 2004. (s. 487-500). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Dipnot Gösterimi:
(Börekçi, 2004: s. 489)
3.2. Bildiri Yayımlanmamış ise
Kaynakça Gösterimi:
Konuşmacı Soyadı, Adı. (Ay-yıl). “Bildiri Adı”. Toplantı Adı, Toplantı Yeri
Örnek:
Aydemir, Yaşar. (26-27 Mayıs 2000). “Bursalı İsmail Hakkı’nın Eserlerinden Hareketle Şiir Görüşü”, I. Uluslararası İsmail Hakkı Bersavî Sempozyumu, Bursa.
Dipnot Gösterimi:
(Aydemir, 2000)
4. Danışma Kaynakları Rapor ve Tez
4.1. Danışma Kaynakları Sözlük ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Yapıt Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek:
Pala, İskender. (2009). Ansiklopedik Divan Şiiri. İstanbul: Kapı Yayınları.
Dipnot Gösterimi:
(Pala, 2009: s. 26)
4.2. Danışma Kaynakları – Ansiklopedi Maddesi ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). “Madde Adı”. Yapıt Adı, Cilt (Sayı), sayfa numaraları. Yayın Yeri: Yayınevi.
Örnek:
Kutluer, İlhan. (1999). “İbn Tufeyl”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 20, s. 142-148. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Dipnot Gösterimi:
(Kutluer, 1999: s. 142-148)
4.3. Rapor ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Rapor Adı (Rapor No:). Yayın Yeri: Yayımlayan/Hazırlayan Kuruluş.
Örnek:
Gencel Bek, Mine. (1989). Mediscape Turkey 2000 (Rapor No: 2). Ankara: BAYAUM
Dipnot Gösterimi:
(Gencel Bek, 1989)
4.4. Tez ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlilik Tezi, Üniversite Adı, Yer.
Örnek:
Kotan, Hüsna. (2015). Yunus Emre Divanı’nın Söz Dizimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Dipnot Gösterimi:
(Kotan, 2015: s. 98)
5. Elektronik Kaynaklar
5.1. Elektronik Kaynak Makale ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, Cilt, Sayı, sayfa numaraları. Erişim tarihi. Erişim adresi.
Örnek:
Akalın, Şükrü Haluk. (1998). “İnternetteki Türkoloji Dünyası”, Türk Dili, Sayı: 556, s. 52-69. (ET:01.04.2005). .
Dipnot Gösterimi:
(Akalın, 1998: s. 57)
5.2. Elektronik Kaynak Rapor ise
Kaynakça Gösterimi:
Yazar Soyadı, Adı. (Ay-Yıl). Rapor Adı (Rapor no). (Gün-Ay-Yıl) tarihinde http//ağ adresinden erişildi.
Örnek:
Devlet Planlama Teşkilatı. (Temmuz 2004). e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). 02 Nisan 2006 tarihinde http://212.175.33.22/kdep/raporKDEPHaziran2004.pdf. adresinden erişildi.
Dipnot Gösterimi:
(Devlet Planlama Teşkilatı, 2004)
5.3. Elektronik Kaynak Anonim Ağ Sayfası ise
Kaynakça Gösterimi:
Kaynağın Adı. Gün-Ay-Yıl tarihinde http://ağ adresinden erişildi.
Örnek:
Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekârlık. 04 Nisan 2006 tarihinde http://www.aek.yildiz.edu.tr/bilim.htm adresinden erişildi.
Dipnot Gösterimi:
(Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekârlık, 2006)

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi
ISSN: 2792-0968

Makale Çağrısı – Temmuz 2024
(Cilt 3 – Sayı 1)

Değerli Bilim İnsanları ve Araştırmacılar,
Yayın hayatına 2022 yılında 1. Cilt 1. Sayısı ile başlayan Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki yayın yapan açık erişimli çift hakem sürecine tabi uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz, iletişim biliminin diğer disiplinler ile ilişkilerinin, farklı perspektiflerden hareketle, alana katkı sağlayacak, kuramsal temeli kuvvetli, yeni ve özgün akademik araştırmalarla desteklendiği tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, sanat tarihi, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat ve güzel sanatlar gibi disiplinlerine ait olan teorik ve/veya uygulamalı özgün ve derleme makaleler yayımlamaktadır. Makaleler için başvuru ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yayın Süreci
Makalelerin süreçlerine yönelik tüm yazarlar düzenli bir şekilde bilgilendirilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler editör kurulu ön değerlendirme süreci sonrası alan editörlerine yönlendirilerek yine alan uzmanı iki hakeme gönderilmektedir. Hakem geri dönüşleri 6-8 hafta arasında değişmektedir. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilmektedir. Kabul alan makaleler sıradaki sayı için yayın sürecine girmektedir. Süreçle ilgili detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/issar adresinden erişilebilir.

Makale başvurularınızı DergiPark sistemi üzerinden https://dergipark.org.tr/tr/pub/issar bağlantısını kullanarak gönderebilirsiniz. Gönderilecek makalelerin derginin ana sayfasında yer alan “Makale Yazım Kuralları” kısmında belirtilen esaslara uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları Dergisi Editör Kurulu
Adres: Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Araştırmaları Merkezi Lefkoşa
E-Posta: issar.info@neu.edu.tr
Internet: https://dergipark.org.tr/tr/pub/issar