Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yatay ve Dikey Çoksesli Koro Eserlerinin Deşifre Okuma Becerisine Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 28, 1 - 14, 30.01.2024
https://doi.org/10.16950/iujad.1414065

Öz

Bu çalışmada, yatay ve dikey çoksesli koro eseri seslendirmenin deşifre okuma becerisine etkisi incelenmiştir. Araştırmada ön test ve son test eşleştirilmiş yarı deneysel desen kullanılmıştır. İki deney grubu hem cinsiyetleri hem de ön test puanları göz önünde bulundurularak oluşturulmuş ve on haftalık uygulama süresince iki farklı yapıya sahip koro eserlerini seslendirmişlerdir. Ardından son test puanları ile ön test puanları karşılaştırılarak başarı düzeyleri ölçülmüştür. Veriler yüzdelik sisteme dönüştürülüp analiz edilmiş, ön test ve son test puanlarının gruplara göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin ilişkisiz ölçümler yapılmıştır. Ayrıca ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına ilişkin ölçümler tamamlanmıştır. Etki büyüklükleri de hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Puanlayıcılar arası uyum gözlenmiş ve verilere ilişkin iç tutarlık anlamındaki güvenirlik incelenmiştir. Araştırmanın sonunda hem yatay çoksesli yapıdaki koro eserlerinin hem de dikey çoksesli yapıdaki koro eserlerinin son test puanlarına etkisinin birbirine yakın olduğu, anlamlı bir farklılık yaratmasa da yatay çoksesli yapıdaki koro eserlerinin deşifre becerilerini arttırmada etkisinin biraz daha fazla olduğu anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Açıkgöz, M. G. (2019). Atonal Çalışmaların Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Becerilerine Etkisi. Malatya: Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Açılmış, H. (2020). Yatay ve Dikey Çoksesli Koro Eserlerine Dayalı Uygulamaların Öğrencilerin Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Başarılarına Etkisi. Malatya: Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Aktüze, İ. (2010). Müziği Anlamak Ansiklopedik Müzik Sözlüğü. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Apel, W. (1950). Harvard Dictionary of Music. Cambridge: Harvard College.
 • Baş, E. (2015). Ezgi Kalıpları Kullanılarak Başlangıç Solfej ve Dikte Eğitimine Yönelik Bir Model Üzerine Araştırma. Malatya: Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Boyle, D. J. (1970). The Effect of Prescribed Rhythmical Movements on the Ability to Read Music at Sight. Journal of Research in Music Education, 307-318.
 • Brinson, B. A., & Demorest, S. M. (2014). Choral Music Methods And Materials (2. b.). Boston: Schirmer Cengage Learning.
 • Burrows , J., & Wiffen, C. (2005). Eyewitness Companions Classical Music. New York: DK Publishing.
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal Bilimler İçin Veri analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz , Ş., & Demirel, F. (2019). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Carlson, R. P. (2016). Teaching Sight-Reading to Undergraduate Choral Ensemble Singers: Lessons From Successful Learners. Marlyand: Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Maryland.
 • Cutietta, R. (1979). The Effects of Including Systemized Sight-Singing Drill in the Middle School Choral Rehearsal. Contributions to Music Education, 12-20.
 • Çelak, İ. (2009). Şan ve koro eğitimi programlarında uygulanan solfej eğitiminde tartım öğretiminin yeri ve bir model önerisi. Ankara: Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı.
 • Çelebi, M. (2013). Askeri Bando Okullarında Türk Halk Müziği Ezgilerinden Oluşturulan Solfej ve Dikte Uygulamalarının Müziksel Algılama ve İşitmeye Katkı Durumu. Van: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Decker, H. A., & Kirk, C. J. (1995). Choral Conducting Focus On Communication. İllinois: Waveland Press.
 • Demorest, S. M. (1998). Improving Sight-Singing Performance in the Choral Ensemble: The Effect of Individual Testing. Journal of Research in Music Education, 182-192.
 • Demorest, S. M. (2004). Choral Sight-Singing Practices: Revisiting a Web-Based Survey. International Journal of Research in Choral Singing, 3-10.
 • Dupre, M. (2004). Coursede Contrpoint. (T. Sağer, Çev.) İzmir: Bemol Müzik Yayınları. Farenga, J. (2013). Arizona High School Choral Educators’ Attitudes Toward The Teaching of Group Sight Singing and Preferences For Instructional Practices. Arizona: Yayınlanmamış Doktora Tezi, Arizona State University.
 • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using Spss Third Editon. London: Sage Publications Ltd. Floyd, E., & Bradley, K. D. (2006). Teaching Strategies Related to Successful Sight-Singing in Kentucky Choral Ensembles. Applications of Research in Music Education, 70-81.
 • Foote, A., & Spalding, W. R. (1905). Modern Harmony. Boston: Arthur P. Schmidt.
 • Gürpınar, E. (2014). İşbirlikli Öğenme Yöntemine Dayalı Çoksesli Solfej Uygulamalarının Müziksel-İşitme-Okuma-Yazma ve Koro Ders Başarılarına Etkisi. Malatya: Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Henry, M. L. (2011). The Effect of Pitch and Rhythm Difficulty on Vocal Sight-Reading Performance. Journale of Research in Music Education, 72-84.
 • Kanable, B. M. (1964). An Experimental Study Comparing Programmed Instruction With Classroom Teaching of Sight Singing. Evanston: Yayınlanmamış Doktora Tezi, Northwestern University.
 • Karolyi, O. (1995). Müziğe Giriş (1. b.). İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Kostka, S., Payne, D., & Almen, B. (2013). Tonal Harmony With an Introduction to Twentieth Century. New York: Mc Graw Hill.
 • Kuehne, J. M. (2007). A Survey of Sight-Singing Instructional Practices in Florida Middle-School Programs. Journal of Research in Music Education, 115-128.
 • Mathews, W. S., & Liebling, E. (1925). Dictionary of Music. Philadelphia: The John Church Company. May, J. A. (1993). A Description of Current Practices In The Teaching of Choral Melody Reading In The Hıgh Schools of Texas. Houston: Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Houston.
 • Munn, V. C. (1990). A Sequence of Materials for Developing Sight-Singing Skills in High School Choirs. Norman: Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Oklahoma.
 • Özdemir, G. (2012). Müziksel Okuma Performans Testi. Burdur: Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi.
 • Phillips, K. H. (2016). Directing The Choral Music Program (2. b.). New York: Oxford University Press.
 • Potts, S. D. (2009). Choral Sight-Singing Instruction: An Aural-Based Ensemble Method For Developing Individual Sight-Reading Skills Compared To A Non-Aural-Based Sight-Singing Method. Oklahoma: Yayınlanmamış Doktora Tezi, University Of Oklahoma Graduate College.
 • Robison, R. W. (1969). Reading Contemporary Choral Literature - An Analytical Study of Selected Contemporary Choral Compositions With Recomendations for the Improvement of Choral Reading Skills. Michigan: Yayınlanmamış Doktora Tezi, Brigham Young University.
 • Sanders, R. B. (2015). The Teaching of Choral Sight Singing Analyzing and Understanding Experienced Choral Directors Perceptions and Beliefs. Boston: Yayınmamaış Doktora Tezi, Boston University.
 • Selanik, C. (1996). Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni. Ankara: Doruk Yayıncılık.
 • Sevinç, B. (2004). Koro Eğitiminde J. S. Bach Korallerine Yönelik Analitik Yaklaşımlı Bir Çalışma Modeli. Ankara: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • Sözer , V. (1986). Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
 • Ünlü, L. (2019). Solfej Eğitiminde Görsel ve İşitsel Uygulamaların Müziksel Okuma Becerisine Etkisi. Malatya: Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Von Kampen, K. E. (2003). An Examination of Factors Influencing Nebraska High School Choral Directors' Decisions To Use Sight-singing Instruction. Nebraska: Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of Nebraska.
 • Yeung, K.-Y. A. (2004). Creative Solutions for Assisting Students Experiencing Difficulties in Sight Singing Class. Michigan: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Michigan State University Department of Music.
 • Yıldırım, Ö. (2012). Yeni medya ve Dijital Sanatlar. Hacettepe Üniversitesi. Sanat Yazıları dergisi. 01 06, 2014 tarihinde http://ozgenyildirim.blogspot.com/2012/02/yeni-medya-ve-dijital-sanatlar.html adresinden alındı
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Müzik Eğitimi
Bölüm Müzik ve Sahne Sanatları / Music and Performing Arts
Yazarlar

Hasan Açılmış 0000-0003-4687-7070

Engin Gürpınar 0000-0002-2473-1823

Erken Görünüm Tarihi 30 Ocak 2024
Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2024
Gönderilme Tarihi 3 Ocak 2024
Kabul Tarihi 4 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 28

Kaynak Göster

APA Açılmış, H., & Gürpınar, E. (2024). Yatay ve Dikey Çoksesli Koro Eserlerinin Deşifre Okuma Becerisine Etkisi. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 13(28), 1-14. https://doi.org/10.16950/iujad.1414065