Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Prevention of Violence Against Women in Turkey in the Light of The Decisions of the European Court of Human Rights

Yıl 2020, Sayı: 20, 1 - 17, 21.12.2020
https://doi.org/10.26650/iukad.2020.658992

Öz

Regardless of the level of development, violence against women is a legal problem encountered worldwide. The international struggle against this problem, which is as old as the beginning of living with men and women in human history, begins with the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which was opened to the signature of member states in 1980. As a result of the efforts carried out to prevent violence against women, which deal with human rights violations internationally, an increase both in responsibilities and awareness is observed at the national level. Although improving the social position of women through legal and structural changes has been a method used since the Republican revolutions, significant legislation changes in Turkey have been carried out since 2000 under the Laws of the European Union Adjustment. Within the scope of the EU harmonization process, radical changes have been made in almost all basic laws, especially the Constitution, that provide and protect social equality and at the same time end violence against women. In this study, to what extent Turkey has been effective in the prevention of violance against women with its legislative regulations since 2000 due to the obligations of the international agreements, has been dealt with in the examination of three cases opened against Turkey in The European Court of Human Rights.

Kaynakça

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü: Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. https://kadininstatusu.aile.gov.tr/uploads/pages/dagitimda-olan-yayinlar/kadina-yonelik-siddetle-mucadele.pdf (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • Arslan Öncü, G. (2012). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde kadına karşı aile ı̇çi şiddet olgusu ve bununla mücadele araçları. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 32(2) 1-37.
 • Avrupa Konseyi. Kadına yönelik şiddet ve aile ı̇çi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. https://rm.coe.int/1680462545 (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Kadına yönelik aile ı̇çi şiddetle mücadele ulusal eylem planı 2007-2010. Ankara: KSGM Yayınları.
 • Bianet: Erkek Şiddeti Çetelesi. http://bianet.org/kadin/bianet/133354-bianet-siddet-taciz-tecavuz-cetelesi- tutuyor (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • Demirkır Ünlü, M. Kadına yönelik şiddet ve aile ı̇çi şiddet, İstanbul Sözleşmesi’nin (kadına yönelik şiddet ve aile ı̇çi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair avrupa konseyi sözleşmesi) ulusal hukuk açısından değerlendirilmesi, İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Edwards, A. Violence against women under ınternational human rights law. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kaypak, S. & Kahraman, M. (2016). Türkiye’de kadının ı̇nsan hakları ve anayasal yansıması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 298-315.
 • Kırbaş Canikoğlu, Seher: “Kadınlara Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Ulusal ve Uluslararası Mevzuat”, Ankara Barosu Dergisi, 3, 2015, s. 357-378.
 • Mcquıgg, R. J. (2012). What potential does the council of Europe convention on violence against women hold as regards domestic violence. The International Journal of Human Rights, 16(7), 947-962.
 • Moroğlu, Nazan: Kadına ve Aile İçi Şiddete Son Vermek İçin El Ele, CM Basım Yayıncılık, İstanbul, 2012.
 • Polis Akademisi Başkanlığı: Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2016.
 • Subaşı, N. & Akın, A. Kadına yönelik şiddet: nedenleri sonuçları”, http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kadina_yon_siddet.pdf, (Erişim Tarihi: 30.10.2019).
 • The Council of Europe: İstanbul Convention. https://www.coe.int/en/web/istanbul- convention/cahvio (Erişim Tarihi: 01.11.2019)
 • Un Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW): CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm (Erişim Tarihi:01.11.2019)
 • United Nations: Declaration on the elimination of violence against women. http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (30.10.2019)
 • United Nations. Spotlight ınitiative to eliminate violance against women and girls. http://www.un.org/en/spotlight-initiative/assets/pdf/Spotlight_Overview.pdf (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • World Health Organization: “Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non- partner sexual violence” http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.p df?sequence=1 (Erişim Tarihi: 01.11.2019)
 • Yarsuvat, E. “AİHM’nin Opuz - Türkiye Kararı ve Çıkarılması Gereken Dersler”, https://docplayer.biz.tr/23026641-Aihm-nin-opuz-turkiye-karari-ve-cikarilmasi-gereken-dersler.html (Erişim Tarihi: 01.11.2019)

Avrupa Insan Hakları Mahkemesı̇ Kararları Işığında Türkı̇ye’de Kadına Yönelı̇k Şı̇ddetı̇n Önlenmesı

Yıl 2020, Sayı: 20, 1 - 17, 21.12.2020
https://doi.org/10.26650/iukad.2020.658992

Öz

Kadına yönelik şiddet, gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olmak üzere hemen tüm dünya ülkelerinde karşılaşılan hukuki ve sosyal bir problemdir. İnsanlık tarihi içerisinde kadınla erkeğin birlikte yaşamaya başlaması kadar eski olan bu sorunla uluslararası alanda mücadele, Birleşmiş Milletler, Kadınlara Karşı Her T ürlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi‘nin üye ülkelerin imzasına açıldığı 1980’den önceye g ötürülememektedir Uluslararası alanda kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar ve konunun insan hakları ihlali boyutu ile ele alınması sonucunda ulusal düzeyde de hem sorumluluklar hem de konuya ilişkin farkındalıkta ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu anlaşmalara taraf devletler, bu hak ve özgürlüklerin korunması açısından negatif ve pozitif yükümlülük altındadır. Türkiye’de kadının toplumsal konumunu yasal ve yapısal değişiklikler yoluyla iyileştirme ve geliştirme Cumhuriyet devrimlerinden beri kullanılan bir yöntem olsa da kayda değer mevzuat değişiklikleri Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 2000’li yıllardan bu yana gerçekleş tirilmektedir. AB uyum süreci kapsamında başta Anayasa olmak üzere hemen bütün temel kanunlarda toplumsal eşitliği g özeten ve koruyan aynı zamanda da kadına yönelik şiddeti sonlandırmaya yönelik k öklü değişikliklere gidilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükleri ile 2000’lerden beri yapılagelen mevzuat çalışmalarının kadına yönelik şiddeti önlemede ne derece etkili olduğu, AİHM’nde Türkiye aleyhinde açılan üç davanın incelenmesiyle ele alınmıştır.

Kaynakça

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü: Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele. Ankara: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. https://kadininstatusu.aile.gov.tr/uploads/pages/dagitimda-olan-yayinlar/kadina-yonelik-siddetle-mucadele.pdf (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • Arslan Öncü, G. (2012). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminde kadına karşı aile ı̇çi şiddet olgusu ve bununla mücadele araçları. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 32(2) 1-37.
 • Avrupa Konseyi. Kadına yönelik şiddet ve aile ı̇çi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. https://rm.coe.int/1680462545 (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Kadına yönelik aile ı̇çi şiddetle mücadele ulusal eylem planı 2007-2010. Ankara: KSGM Yayınları.
 • Bianet: Erkek Şiddeti Çetelesi. http://bianet.org/kadin/bianet/133354-bianet-siddet-taciz-tecavuz-cetelesi- tutuyor (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • Demirkır Ünlü, M. Kadına yönelik şiddet ve aile ı̇çi şiddet, İstanbul Sözleşmesi’nin (kadına yönelik şiddet ve aile ı̇çi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair avrupa konseyi sözleşmesi) ulusal hukuk açısından değerlendirilmesi, İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Edwards, A. Violence against women under ınternational human rights law. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kaypak, S. & Kahraman, M. (2016). Türkiye’de kadının ı̇nsan hakları ve anayasal yansıması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 298-315.
 • Kırbaş Canikoğlu, Seher: “Kadınlara Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Ulusal ve Uluslararası Mevzuat”, Ankara Barosu Dergisi, 3, 2015, s. 357-378.
 • Mcquıgg, R. J. (2012). What potential does the council of Europe convention on violence against women hold as regards domestic violence. The International Journal of Human Rights, 16(7), 947-962.
 • Moroğlu, Nazan: Kadına ve Aile İçi Şiddete Son Vermek İçin El Ele, CM Basım Yayıncılık, İstanbul, 2012.
 • Polis Akademisi Başkanlığı: Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2016.
 • Subaşı, N. & Akın, A. Kadına yönelik şiddet: nedenleri sonuçları”, http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/kadina_yon_siddet.pdf, (Erişim Tarihi: 30.10.2019).
 • The Council of Europe: İstanbul Convention. https://www.coe.int/en/web/istanbul- convention/cahvio (Erişim Tarihi: 01.11.2019)
 • Un Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW): CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm (Erişim Tarihi:01.11.2019)
 • United Nations: Declaration on the elimination of violence against women. http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (30.10.2019)
 • United Nations. Spotlight ınitiative to eliminate violance against women and girls. http://www.un.org/en/spotlight-initiative/assets/pdf/Spotlight_Overview.pdf (Erişim Tarihi: 30.10.2019)
 • World Health Organization: “Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non- partner sexual violence” http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.p df?sequence=1 (Erişim Tarihi: 01.11.2019)
 • Yarsuvat, E. “AİHM’nin Opuz - Türkiye Kararı ve Çıkarılması Gereken Dersler”, https://docplayer.biz.tr/23026641-Aihm-nin-opuz-turkiye-karari-ve-cikarilmasi-gereken-dersler.html (Erişim Tarihi: 01.11.2019)
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kadın Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Esma Yağmur Sönmez

Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 13 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Sönmez, E. Y. (2020). Avrupa Insan Hakları Mahkemesı̇ Kararları Işığında Türkı̇ye’de Kadına Yönelı̇k Şı̇ddetı̇n Önlenmesı. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi(20), 1-17. https://doi.org/10.26650/iukad.2020.658992