Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Etkileşimli Medya Tasarımında Kullanıcı Deneyimi ve Sürdürülebilirlik

Yıl 2022, Cilt: 13 Sayı: 2, 85 - 94, 31.12.2022
https://doi.org/10.34231/iuyd.1092508

Öz

Teknolojik gelişmelerle birlikte hizmete geçen bilgisayar ve internet geleneksel medya türlerini olumlu yönde geliştirirken yeni medya türlerinin başlamasına da alt yapı oluşturmuştur. Yeni medyanın etkileşim özelliği ise geleneksel medyadan daha fazla ilgi görmesini sağlamıştır. Kullanıcı sayısının hızla artmasıyla birlikte çeşitlilik kazanan yeni medya ve ardından sosyal medya ağları artık kullanıcı merkezli hizmet anlayışıyla etkileşimli tasarımlar geliştirmişlerdir. Kullanıcı verileri ise göz izleme teknolojisi, teknoloji kabul modeli, elektro beyin grafiği (EEG), Nabız ölçümü ve galvanik deri iletkenliği (GRS) testi, Hallway testi, CrazyEgg, ClickTale, Hotjar, Usabilla, Keynote, UserZoom gibi testlerden elde edilmektedir. Geliştirilen bu testler sayesinde doğru veriye hızlı ve kolay ulaşılarak veri kirliliğinin önüne geçilmekte ve tasarımda sürdürülebilirlik sağlanmaktadır. Doğru ve yeterli veri ile tasarımlar daha başarılı ve ihtiyacı karşılayan içerikte hazırlanmakta ve ayrıca kişiye özel içerikli alternatif tasarım seçenekleri de sunulmaktadır. Bu araştırmada litaratür taraması yapılarak daha önce yapılmış yöntemler incelenerek sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırmalardan elde edilen bulgular ışığında geliştirilen ve kullanıcının kendi kişiliğiyle özdeşleştirebildiği yeni tasarım alternatifleri son yıllarda yeni medya ve sosyal medya ağlarında sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu ağlardan verileri toplayıp analiz eden yapay zekanın geliştirilmesiyle süreç daha hızlı ve kullanıcıya daha fazla seçenek hazırlayan tasarımların oluşturulabilmesine olağan sağlayacaktır.

Kaynakça

 • Akkaya, M. A., & Yıldırım, Z. (2020). Kütüphaneler ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Genel Bir Değerlendirme. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8(1), 18-46. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/karefad/issue/54628/685740
 • Aydoğan Boschele, F. (2020). Sürdürülebilirlik, Tüketim ve Medya. İnsan ve İnsan, 7(26) , 11-23. DOI: 10.29224/insanveinsan.757873
 • Başer, E., & Akıncı, S. (2020). Kullanıcı Deneyimi ve Kişiselleştirme Bağlamında Bir Dijital Platform İncelemesi. Selçuk İletişim, 13(2), 866-897. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/55089/688523
 • Canca, D. (2021). Okul Tercihine Yönelik Orijinal Bir Web Sitesi Tasarımının Teknoloji Kabul Modeli İle Kullanıcı Deneyimi Analizi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Coşkun, E., & Atesgoz, K. (2020). Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 3(1), 113-126. DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.725714
 • Güneş, S., & Demirarslan, D. (2020). Sürdürülebilirlik ve Mobilya Tasarımında Çevreci Yaklaşımlar. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 5(6), 81-99. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhar/issue/58060/796798
 • İnal, Y., & Rızvanoğlu, K. (2016). Türkiye’deki Kullanıcı Deneyimi Profesyonellerinin Profili, Çalışma Ortamları, Kullandıkları Yöntemler ve Mevcut İş Akışı İçindeki Konumları. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (25), 181-207. DOI: 10.16878/gsuilet.283063
 • Kuru, A. (2015). Teknolojik Ürünlerde Kullanıcı Deneyimi Üzerine Bütünsel Bir Model. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 567-574. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/20874/224015
 • Özmen, E. (2021). E-ticaret sitelerinde çok kanallı kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi çalışması, Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi.
 • Öztürk Göçmen, P. (2018). Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ile Yeni Medya Reklam Tasarımı. Sanat ve Tasarım Dergisi, (22), 175-191. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/41779/504076
 • Selamet, S. (2012). Sürdürülebilirlik ve Grafik Tasarım. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(15), 125-148. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmeb/issue/54849/751076
 • Şevkay, I. & Bayburtlu, İ. (2020). Sürdürülebilirlik Bağlamında İnovatif Yaklaşımlar ve Modüler Giyim Tasarımı. Yıldız Journal of Art and Design, 7(2) , 150-176. DOI: 10.47481/yjad.772513
 • Taluğ, D. Y. (2019). Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Elektronik Ortamda Katılımcı Etkileşimli Medya Tasarımı. Sanat ve Tasarım Dergisi, (23), 329-359. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/46013/578679
 • Taşdelen, B. & Kesim, M. (2014). Etkileşimli Televizyon Geleneksel Televizyona Karşı: Televizyon İzleyicisi Ne İster?. Selçuk İletişim, 8(3), 268-280. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19029/201044
 • Ünlü, S. & Filan, M. (2021). Veblen’in Gösterişçi Tüketim Kavramı Çerçevesinde Sosyal Medya: Instagram İnfluencer’ları Üzerine Bir Analiz. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 6(12), 39-55. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akader/issue/65599/890320

User Experience and Sustainability in Interactive Media Design

Yıl 2022, Cilt: 13 Sayı: 2, 85 - 94, 31.12.2022
https://doi.org/10.34231/iuyd.1092508

Öz

Computers and the internet, which came into service with technological developments, improved traditional media types in a positive way, and created the infrastructure for the start of new media types. The interaction feature of the new media has made it attract more attention than the traditional media. With the rapid increase in the number of users, new media and social media networks, which diversified, have now developed interactive designs with a user-centered service approach. User data is obtained from tests such as eye tracking technology, technology acceptance model, electro brain graph (EEG), Heart rate measurement and galvanic skin conductivity (GRS) test, Hallway test, CrazyEgg, ClickTale, Hotjar, Usabilla, Keynote, UserZoom. Thanks to these tests developed, data pollution is prevented by accessing the right data quickly and easily, and sustainability in design is ensured. In this study, the literature was searched and the previous methods were examined and the results were evaluated. New design alternatives that have been developed in the light of the findings obtained from the researches and that the user can identify with his/her own personality have started to be used frequently in new media and social media networks in recent years. With the development of artificial intelligence that collects and analyzes data from these networks, the process will be faster and will allow the creation of designs that prepare more options for the user.

Kaynakça

 • Akkaya, M. A., & Yıldırım, Z. (2020). Kütüphaneler ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Genel Bir Değerlendirme. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8(1), 18-46. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/karefad/issue/54628/685740
 • Aydoğan Boschele, F. (2020). Sürdürülebilirlik, Tüketim ve Medya. İnsan ve İnsan, 7(26) , 11-23. DOI: 10.29224/insanveinsan.757873
 • Başer, E., & Akıncı, S. (2020). Kullanıcı Deneyimi ve Kişiselleştirme Bağlamında Bir Dijital Platform İncelemesi. Selçuk İletişim, 13(2), 866-897. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/55089/688523
 • Canca, D. (2021). Okul Tercihine Yönelik Orijinal Bir Web Sitesi Tasarımının Teknoloji Kabul Modeli İle Kullanıcı Deneyimi Analizi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Coşkun, E., & Atesgoz, K. (2020). Skeuomorfik Tasarımın Kullanıcı Deneyimi Bağlamında Marka Algısının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 3(1), 113-126. DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.725714
 • Güneş, S., & Demirarslan, D. (2020). Sürdürülebilirlik ve Mobilya Tasarımında Çevreci Yaklaşımlar. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 5(6), 81-99. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhar/issue/58060/796798
 • İnal, Y., & Rızvanoğlu, K. (2016). Türkiye’deki Kullanıcı Deneyimi Profesyonellerinin Profili, Çalışma Ortamları, Kullandıkları Yöntemler ve Mevcut İş Akışı İçindeki Konumları. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (25), 181-207. DOI: 10.16878/gsuilet.283063
 • Kuru, A. (2015). Teknolojik Ürünlerde Kullanıcı Deneyimi Üzerine Bütünsel Bir Model. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 567-574. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/20874/224015
 • Özmen, E. (2021). E-ticaret sitelerinde çok kanallı kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi çalışması, Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi.
 • Öztürk Göçmen, P. (2018). Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ile Yeni Medya Reklam Tasarımı. Sanat ve Tasarım Dergisi, (22), 175-191. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/41779/504076
 • Selamet, S. (2012). Sürdürülebilirlik ve Grafik Tasarım. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(15), 125-148. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmeb/issue/54849/751076
 • Şevkay, I. & Bayburtlu, İ. (2020). Sürdürülebilirlik Bağlamında İnovatif Yaklaşımlar ve Modüler Giyim Tasarımı. Yıldız Journal of Art and Design, 7(2) , 150-176. DOI: 10.47481/yjad.772513
 • Taluğ, D. Y. (2019). Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Elektronik Ortamda Katılımcı Etkileşimli Medya Tasarımı. Sanat ve Tasarım Dergisi, (23), 329-359. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/46013/578679
 • Taşdelen, B. & Kesim, M. (2014). Etkileşimli Televizyon Geleneksel Televizyona Karşı: Televizyon İzleyicisi Ne İster?. Selçuk İletişim, 8(3), 268-280. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19029/201044
 • Ünlü, S. & Filan, M. (2021). Veblen’in Gösterişçi Tüketim Kavramı Çerçevesinde Sosyal Medya: Instagram İnfluencer’ları Üzerine Bir Analiz. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 6(12), 39-55. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akader/issue/65599/890320
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Emin Kahraman 0000-0002-2089-3067

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kahraman, M. E. (2022). Etkileşimli Medya Tasarımında Kullanıcı Deneyimi ve Sürdürülebilirlik. İnternet Uygulamaları Ve Yönetimi Dergisi, 13(2), 85-94. https://doi.org/10.34231/iuyd.1092508