Cilt: 13 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, bilişim ve İnternet uygulamaları ve yönetimi alanındaki araştırmacıların konularını kapsayan uluslararası hakemli bir akademik dergidir. Dergi, uygulamalı bilimler de (mühendislik, sağlık ve eğitim vb.) dahil olmak üzere, pazarlama ve yönetim alanındaki İnternet uygulamaları ile ilgili araştırma sonuçları, bilgi ve stratejileri için bir platform sağlar.

Yayın hayatına 2010 yılında başlayan ve 2013 yılından sonra sadece online olarak devam eden İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, Pamukkale Üniversitesi'nin desteği ile İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Dergi ayrıca, kamuoyunun özgürce erişebilmesinin daha geniş bir küresel bilgi alışverişini desteklemesi ilkesine dayanarak içeriğine ücretsiz erişim sağlar.

Dergide aşağıdaki konulara odaklanır:

 - E-iş, e-sağlık, e-spor, e-öğrenme, vb.

 - İnternet’te pazarlama analitiği, veri madenciliği ve yapay sinir ağları

 - İnternette iş zekası

 - Sosyal medya ve sosyal ağlar

 - Dijital pazarlama, mobil pazarlama, internet pazarlama

 - Web analizi, kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü


IUYD’de sadece İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.
Yayına gönderilen makalelerin başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
Makale, Microsoft Office Word (güncel versiyon) formatında hazırlanmalı ve derginin Web sayfası adresinden (iuyd.pau.edu.tr) gönderilmelidir. Sayfaya erişilememesi ya da benzeri aksaklıkların çıkması durumda e-posta yoluyla başvurular da (selcukburak@hasiloglu.com) kabul edilebilir. Ancak basılı ya da CD içerisinde ve/veya posta, faks vb. yollarla gönderilen yazılar kabul edilmez.Metin, A4 ebadında kâğıda aşağıda belirtilmiş olan sayfa kenar boşluk boyutlarına göre hazırlanmalıdır: Üst: 3 cm, Alt: 3 cm,  Sol: 2,5 cm,  Sağ: 2,5 cm, Üstbilgi: 1,25 cm, Altbilgi:1,25 cm.Metnin tamamında tek satır aralığı olmalı ve Palatino Linotype (yüklü değilse Times New Roman) yazı tipi kullanılmalıdır. Tanımlanan özelliklere göre hazırlanan metnin tamamı 25 sayfayı geçmemelidir.
Makalenin ilk sayfası aşağıdaki sıra ve kurallar doğrultusunda hazırlanmalıdır:Baslik                   : Boyutu 12 nk, kalın, ortalı, önce 12 nk sonra 6 nk aralık, yazılan dilde kelimelerin ilk harfi büyük ikinci dilde ise yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük ve en fazla 12 kelimeden (APA style) meydana gelmelidir.
Yazar(lar)            : Boyutu 11 nk, ortalanmış, önce 0 nk ve sonra 6 nk aralık olmalı ve unvan kullanılmamalıdır. Soyadının tamamı büyük harf ve devamında e-posta adresi olmalıdır. Kurum adresi bilgileri dipnotta gösterilmelidir. Birden çok yazarlar alt alta yazılmalıdır.
Türkçe özet         : Özet metin satırbaşı girintisi olmaksızın (boyutu 9 nk, öncesi ve sonrası 0 nk, italik, iki yana yaslı), çalışmanın konusu, amacı, metodolojisi ve kayda değer bulgular içermeli ve 200 kelimeyi aşmamalıdır.
Türkçe anahtar kelimeler: “Anahtar kelimeler : ” (boyutu 9 nk, kalın, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanına en fazla 5 adet yazılmalıdır.
İngilizce başlık: Boyutu 12 nk, kalın, ortalı, sadece ilk harfi büyük, öncesi 0 nk, sonrası 6 nk aralık olmalıdır.
İngilizce özet      : Özet metin satırbaşı girintisi olmaksızın (boyutu 9 nk, öncesi ve sonrası 0 nk, italik, iki yana yaslı)  Türkçe özet metin ile aynı içerikte olmalı ve 150 kelimeyi aşmamalıdır.
İngilizce anahtar kelimeler: “Keywords : ” (boyutu 9 nk, kalın, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanında ve Türkçe anahtar kelimelerle aynı olmalıdır.
JEL kodları          : İşletme ve ekonomi le ilgili çalışmalarda JEL kodu verilmesi zorunludur. “JEL Codes :” (boyutu 9 nk, kalın, italik, önce ve sonra 6 nk aralık) başlığının hemen yanında olmalıdır. JEL kodlarına http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php adresinde yer almaktadır.İlk sayfasında başlık ve özet bilgilerin yer aldığı makalenin devam eden sayfalarında aşağıda belirtilmiş kurallar uygulanır:

Başlıklar              : Boyutu 11 nk, kalın, sola dayalı, öncesi ve sonrası 6 nk aralıkta olmalıdır. Ana başlıkların tamamında büyük harf olmalıdır. Alt başlıklarda ise baş harfinin büyük olması yeterlidir. Başlıklarda numaralandırma yapılması tavsiye edilir.
Paragraflar         : Boyutu 11 nk, her iki yana yaslı, öncesi 0 ve sonrası 6 nk aralıkta olmalıdır. Paragraflarda satır başı girintisi kullanılmamalıdır.
Tablo ve şekiller: Tablo, grafik ve şekil başlıklarının boyutu 11 nk, kalın ve sola dayalı olmalıdır. Her ikisinde de başlık numaralandırılması kullanılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları ise şeklin altında olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil içerisindeki metnin yazı tipi boyutu 9 puntodan küçük, 11 puntodan büyük olamaz. 

Makale içerisinde;

- Ondalık kesirler virgül ile ayrılmalıdır.
- Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın en sağında ve parantez içinde   yer almalıdır.
- Matematiksel ifadelerlerde MS Word’un Denklem Düzenleyicisi’nden yararlanılmalıdır.
- Makalede yer verilen denklem, şekil, grafik ve tablolar hakkında metin içerisinde açıklayıcı  bilgiler verilmesine dikkat edilmelidir.
- Şekil, grafik ve tablolar için referans gösterilmesi gerekiyorsa bunların hemen altında “Kaynak:” başlığı altında verilmelidir.
- Türk Dil Kurumu, “İnternet” sözcüğünü özel isim kabul ettiğinden Türkçe yazılarda bu sözcük özel isim dil kurallarına uygun olarak kullanılmalıdır.

      

(Carstensen & Mikels, 2005)
(LeDoux, 1995b; Shipley, 1986: 13-17)
(Anderson vd., 2003: 5628)

(LeDoux, 1995a: 210-212)
Wilson vd. (1996:45)
Can & Güner (1992)
Kaya (2009) ya da (Kaya, 2009)


Dergi örnekleri:
Anderson, A. K., Christoff, K., Panitz, D., De Rosa, E. & Gabrieli, J. D. E. (2003). Neural correlates of the automatic processing of threat facial signals. Journal of Neuroscience, 23(1), 5627–5633.
Carstensen, L. L. & Mikels, J. A. (2005). At the intersection of emotion and cognition: Aging and the positivity effect. Current Directions in Psychological Science, 14(2), 117–121
LeDoux, J. E. (1995). Emotion: Clues from the brain. Annual Review of Psychology, 46, 209–235.

Kitap örnekleri:
Can, H. & Güner S. (1992). Açıklamalı, İçtihatlı Turizm Hukuku ve Mevzuatı. Ankara: Feryal Matbaacılık.
Shipley, W. C. (1986). Shipley Institute of Living Scale. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.
Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H. C. & Evans, J. J. (1996). The Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome. Flempton, England: Thames Valley Test Company.

İnternet örnekleri
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı. (1999). VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları [WEB duyurusu]. Ankara; İndirilme Tarihi: 5 Mayıs 2001, URL: http://plan8.dpt.gov.tr/
Kaya, İ. (2009, Aralık 22). Postmodern Marketing / Postmodern Pazarlama. Pazarlama Bi’tanedir. İndirilme Tarihi: 5 Mayıs 2010, URL: http://pazarlamabitanedir.blogspot.com/2009_12_01_ archive.html

Başvuru için Kontrol Listesi
Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

Telif Hakkı Konusunda
Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar tarafından dergiye verilmiştir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Dergide yayımlanan çalışmaların bilimsel, içerik, dil ve hukukî sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.
Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz sorumlu (yazışılan) yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışındaki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir.
İnternet Uygulamaları ve Yönetimi dergisinin her türlü yayım ve telif hakkı yine dergi editörlüğüne aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre, fotokopi, dijital ve benzeri yöntemlerle herhangi bir bölümü veya tamamı dergi editörlüğünün izni olmadan basılamaz veya çoğaltılamaz. Bilimsel etik kurallarına uygun olmayan alıntı yapılamaz. Dergide yayımlanan makalelerin fikri ve yasal sorumluluğu yazarlara aittir.Etik İlkeler

İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi’ne (IUYD) gönderilecek çalışmaların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayın programına dâhil edilmemiş ve yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir. Kötüye kullanım veya yayın etiğinin ihlali durumlarında Committee on Publication Ethics tarafından geliştirilen yayın etiği akış şemalarını referans alır.

IUYD’de değerlendirmeler kör hakem sürecinde gerçekleşmektedir. Ayrıca çalışmaların yazar(lar)ına dair bilgilerin gizliliği IUYD’nin sorumluluğundadır.

IUYD, bir çalışma ile ilgili çıkar çatışması durumunda, açık bir biçimde, entelektüel ve etik standartlardan yana taraf olur; konu ile ilgili olarak yazarların, hakemlerin, editörlerin ve alan editörlerinin yükümlü olduğu etik ilkeleri tanımlar.


Telif Hakkı Düzenlemesi ve Çıkar Çatışması İlkesi

Yazar(lar), kendi eser(ler)i üzerinde telif hakkına sahiptir ve çalışmasının ilk kez yayınlanma IUYD’ye aittir. Creative Commons Attribution ilkeleri gereğince çalışmasının, yazar ve IUYD kaynak gösterilerek paylaşılmasına izin verir.Açık Erişim İlkesi

IUYD’nin tüm içeriği açık erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır (Lisanslama işlemleri devam etmektedir). Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazar(lar)dan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve tam metnine link sağlayabilir.


Hakem Süreci
Her bir makale ilk olarak baş editör tarafından gözden geçirilir ve dergi için uygun olduğu kara verildikten sonra en az iki hakeme gönderilir.


Ücretsiz