Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Web Sites in Terms of Marketing Communication and Logistics Activities: An Application on Textile Companies in Denizli

Yıl 2022, Cilt: 13 Sayı: 2, 54 - 71, 31.12.2022
https://doi.org/10.34231/iuyd.1100240

Öz

With the rapid development of information technologies in recent years, corporate websites have become an indispensable part of commerce. Therefore, the quality of websites is very important and should always be of good quality. In this study, the integrated methods AHP and TOPSIS were used to measure the quality and performance of websites. The criteria weights obtained by the AHP method were used for the TOPSIS technique on the websites of 28 textile companies and ranked from best to worst. The websites were evaluated in terms of seven criteria and logistics activities. As a result, it has been determined that Turkuaz Tekstil uses the website best in terms of marketing communication and there are two companies that share information about logistics activities. This study contributes to the literature by enabling researchers to better understand the theory behind the problem of website evaluation and empowering companies to design customer-oriented websites.

Kaynakça

 • Afshari, A.R., Nikolic, M., & Cockalo, D. (2014). Application of Fuzzy Decision Making for Personnel Selection Problem-A Review. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 4(2), 68-77.
 • Ak, M. F., & Gül, M. (2019). AHP–TOPSIS Integration Extended with Pythagorean Fuzzy Sets for Information Security Risk Analysis. Complex and Intelligent Systems, 5(2), 113-126.
 • Ateş, A. & Önaçan, M.B.K. (2018). Lojistik Yönetiminde Teknolojik Yenilikler. Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018, Mersin.
 • Amid A., Ghodsypour, S.H. & O’brien, C. (2006). Fuzzy Multiobjective Linear Model for Supplier Selection in a Supply Chain. International Journal of Production Economics, 104, 394–407.
 • Bakır, M. & Akan, S. (2018). Havaalanlarında Hizmet Kalitesinin Entropi ve TOPSIS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi: Avrupa’nın En Yoğun Havaalanları Üzerine Bir Uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 632-651.
 • Bauer, H. H., Grether, M., & Leach, M. (2002). Building Customer Relations Over the Internet. Industrial Marketing Management, 31(2002); 155-163.
 • Bayram, M., & Yaylı, A. (2009). Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27); 347-379.
 • Çakır, S., & Perçin, S. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü. Ege Akademik Bakış, 13(4), 449-459.
 • Çiçek, H., Demirel, M., & Onat, O. K. (2010). İşletmelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma: Burdur İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 187 – 206.
 • Chen, C. T. (2000). Extensions Of the TOPSIS For Group Decision-Making Under Fuzzy Environment. Fuzzy Sets and Systems, 114, 1-9.
 • Çubukçu, M. İ. (2010). Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi, 1(1), 39-59.
 • Cox, J., & Dale, B. G. (2002). Key Quality Factors in Web Site Design and Use: An Examination. International Journal of Quality & Reliability Management, 19(7), 862-888.
 • Dağdeviren, M., Dönmez, N., & Kurt, M. (2006). Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarımı ve Uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(2), 247-255.
 • Dayı, F., & Çilesiz, A. (2022). BİST’e Kayıtlı Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının BWM Tabanlı TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 355-373.
 • Demirci, E., & Kılıç, H. S. (2019). Personnel Selection Based on Integrated MultiCriteria Decision Making Techniques. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 31(2), 163-178. Demireli, E. (2010). TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 101-112.
 • Dickson, G.W. (1966). An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions. Journal of Purchasing, 2, 5-17.
 • Dündar, S., Ecer, F., & Özdemir, S. (2007). Fuzzy TOPSIS Yöntemi ile Sanal Mağazaların Web Sitelerinin Değerlendirmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 287-305.
 • Eren, T., & Gür, S. (2017). Online Alışveriş Siteleri İçin AHP ve TOPSİS Yöntemleri ile 3PL Firma Seçimi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 819-834.
 • Ersoy, Y. (2021). AHP ve TOPSIS Yöntemleri Kullanilarak Tekstil Sektöründe Personel Seçimi. Kafdağı, 6(1), 60-78.
 • Güreş, N., Arslan, S., & Yalçın, R. (2013). Türk Havayolu İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 173-185.
 • Gehrke, D., & Turban, E. (1999). Determinants of Successful Web Site Designers’ Perspective. Journal of Consumer Marketing. 18(6), 488-502.
 • Göktürk, I.F., Eryılmaz, A.Y., Yörür, B., & Yuluğkural (2011). Bir İşletmenin Tedarikçi Değerlendirme ve Seçim Probleminin Çözümünde AAS ve VIKOR Yöntemlerinin Kullanılması. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 25, 61-74.
 • Haşıloğlu, S. B. (1999). Elektronik Ticaret ve Stratejileri, Türkmen Kitabevi İstanbul.
 • Haşıloğlu, S. B. (2007). Elektronik Posta ile Pazarlama, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Haşıloğlu, S. B. (2009). Evaluation of Turkish Origin Textile Products Image with Fuzzy Logic. Journal of Textile & Apparel, 22(3), 169-176.
 • Haşıloğlu, S. B., Çapraz, O., & Tanrıverdi, Y. (2014). Mısır iplik Sanayisi Girişimcilerinin Web Sayfalarının Değerlendirilmesi. 6th International Congress on Entrepreneurship (ICE'14), 24-26 Nisan 2014, Bişkek, Kırgızistan, 180-188.
 • Haşıloğlu, M., & Budak, İ. (2019). Sanal Mağaza Drone Depo Yer ve Önceliklerinin Tespitine Yönelik bir Araştırma Süreci Modeli. Internet Uygulamaları ve Yönetimi, 10(2), 63-79.
 • Hwang, C. L., & Yoon, K. (2012). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications a State-Of-The-Art Survey (Vol. 186). Springer Science ve Business Media.
 • Jahanshahloo, G. R., Lotfi, F. H., & Izadikhah, M. (2006). An Algorithmic Method to Extend TOPSIS For Decision-Making Problems with Interval Data. Applied Mathematics and Computation, 175(2), 1375-1384.
 • Kalakota, R., & Winston, A.B. (1997). Electronic Commerce: A Manager’s Guide. Published by Addison-Wesley.
 • Karaatlı, M., Ömürbek, N., Budak, I., & Dağ, O. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Yaşanabilir İllerin Sıralanması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 215-228.
 • Karamustafa, K., Bickes, D.M., & Ulama, Ş. (2002). Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 51-92.
 • Karaçor, S. (2007). İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Asmada Rolü ve Etkisi: Konya’daki İhracatçı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Selçuk İletişim, Ocak 2007 (4), 194-202.
 • Kırcova, İ. (2005). İnternette Pazarlama. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Loiacano, E. T., Watson, R.T., & Goodhue, D. L. (2002). WEBQUAL: A Measure of Website Quality. In K. Evens ve L. Scheer (Eds.) Marketing Educators’ Conference: Marketing Theory and Aplications, 432-437.
 • Lin, G. T., & Sun, C. C. (2009). Factors Influencing Satisfaction and Loyalty in Online Shopping: An Integrated Model. Online Information Review, 33(3), 458-475.
 • Liu, C., & Arnett, K. P. (2000). Exploring the Factors Associated With Website Success in the Context of Electronic Conmmerce. Information and Management, 38(1); 23-33.
 • Manokaran, E., Subhashini, S., Senthilvel, S., Muruganandham, R., & Ravichandran, K. (2011). Application of Multi Criteria Decision Making Tools and Validation with Optimization Technique-Case Study Using TOPSIS, ANN And SAW. International Journal of Management and Business Studies, 1(3), 112-115.
 • Öçer, A., & Şahin, Ç. (1999). İnternette Pazarlamanın Büyüyen Rolü ve World Wide Web. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 265-292.
 • O’cass, A., & Carlson, J. (2012). An Emprical Assessment of Consumers’ Evaluations of Web Site Service Quality: Conceptualizing and Testing a Formative Model. Journal of Services Marketing, 26(6), 419-434.
 • Oğuz, S., Alkan, G., & Yılmaz, B. (2019). Seçilmiş Asya Ülkelerinin Lojistik Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 497-507.
 • Özcan, I., İnan, U. H., & Korkusuz, A. Y. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Metro Sürücüsü Seçimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(3), 1185-1202.
 • Özdemir, Y., Başligil, H. Ak & M. F. (2016). “Airport Safety Risk Evaluation Based On Fuzzy ANP And Fuzzy AHP”, Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making Proceedings of the 12th International FLINS Conference Proceedings, 1056–1062.
 • Öztürk, D. (2019). AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama. Tekstil ve Mühendis, 26(115), 299-308.
 • Plowman, E. G. (1964). Lectures On Elements of Business Logistics. Stanford University, Graduate School of Business, Stanford, Californien, 1964. https://logish.egeb.de/wp-content/uploads//PlowmanBuch.pdf (22.03.2022).
 • Roy, M. C., Dewit, O., & Aubert, B. A. (2001). The Impact of Interfce Usability on Trust in Web Retailers. Electronic Networking Applications and Policy, 11(5), 388-398.
 • Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill.
 • Saaty, T. L. (1990). How To Make Decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal of Operational Research, 48(1), 9-26.
 • Souza, R., Mannıng, H., Goldman, H., & Tong, J. (2000). The Best of Retail Site Design. Techstrategy.
 • Supçiller, A. A., & Deligöz, K. (2018). Tedarikçi Seçimi Probleminin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Uzlaşik Çözümü, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18. EYİ Özel Sayısı, 355-368.
 • Tepe, S., & Kaya, İ. (2019). A Fuzzy-Based Risk Assessment Model for Evaluations of Hazards with A Real-Case Study. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 26(2), 1–26.
 • Tan, F. B. & Tung, L. L. (2003a). Exploring Website Evaluation Criteria Using the Repertory Grid Technique: A Web Designers’ Perspective. Proceedings of The Second Annual Workshop on HCI Research in MIS, Seattle, WA, December 12 -13, 5-69.
 • Tan, K. C., Xie, M., & Li, Y. N. (2003). A Service Quality Framework for Web-Based Information Systems. The TQM Magazine, 15(3), 164–172.
 • Taylor, M. J., & England, D. (2006). Internet Marketing: Web Site Navigation Design Issues. Marketing Intelligence & Planning, 24(1); 77-85.
 • Ünlü, Z. F. (2007). Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Taşımacılık Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Vassilopoulou, K., Keeling, K. A., Macaulay, L. A., & Mcgoldrıck, P. J. (2001). Measuring Purchasing Intentions for Internet Retail Sites Against Usability Attributes. Human Computer Interaction. Interact’01.IOS Pres
 • Vatansever, K. (2013). Tedarikçi Seçim Kararlarında Bulanık TOPSIS Yönteminin Kullanımı ve Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 155-168.
 • Weber C. A., Current, J., & Desai, A. (2000). An Optimization Approach to Determining the Number of Vendors to Employ. Supply Chain Management, 5(2), 90-98.
 • Yang, X., Ahmed, Z.U., Ghingold, M., Sock Boon, G., Su Mei, T., & Lee Hwa, L. (2003). Consumer Preferences for Commercial Web Site Design: An Asia Pacific Perspective. Journal of Consumer Marketing, 20(1), 10-27.
 • Yoon, K. Paul., & Hwang, Ching-Lai (1995). Multiple Attribute Decision Making: An Introduction, Sage publications.
 • Yıldız, A. (2019). Green Supplier Selection Using Topsis Method: A Case Study from The Automotive Supply Industry. Journal of Engineering Research and Applied Science, 8(2), 1146-1152.

Web Sitelerinin Pazarlama İletişimi ve Lojistik Faaliyetleri Yönünden Değerlendirilmesi: Denizli’de Tekstil Firmaları Üzerine Bir Uygulama

Yıl 2022, Cilt: 13 Sayı: 2, 54 - 71, 31.12.2022
https://doi.org/10.34231/iuyd.1100240

Öz

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ile kurumsal web siteleri ticaretin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Web siteleri müşteri ile ilk etkileşim noktası olarak hizmet ederler. Bu nedenle, web sitelerin kalitesi oldukça önemlidir ve müşteriler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmak için her daim iyi kalitede olmalıdır. Bu çalışmada, Denizli’de bulunan tekstil firmalarına ait web sitelerinin kalite ve performanslarını ölçmek için bulanık AHP ve TOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. AHP yöntemiyle elde edilen kriter ağırlıkları TOPSIS yönteminde kullanılarak Denizli‘deki 28 firmanın web sitelerinin performansları iyiden kötüye doğru sıralanmıştır. Web siteleri yedi kriter ve lojistik faaliyetler açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, pazarlama iletişimi açısından web sitesini en iyi Turkuaz Tekstil'in kullandığı ve lojistik faaliyetler ile ilgili bilgi paylaşan iki firma olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma, araştırmacıların web sitesi değerlendirme sorununun arkasındaki teoriyi daha iyi anlamalarına ve şirketlerin müşteri odaklı web siteleri tasarlamalarına olanak sağlayarak literatüre katkıda bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Afshari, A.R., Nikolic, M., & Cockalo, D. (2014). Application of Fuzzy Decision Making for Personnel Selection Problem-A Review. Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC), 4(2), 68-77.
 • Ak, M. F., & Gül, M. (2019). AHP–TOPSIS Integration Extended with Pythagorean Fuzzy Sets for Information Security Risk Analysis. Complex and Intelligent Systems, 5(2), 113-126.
 • Ateş, A. & Önaçan, M.B.K. (2018). Lojistik Yönetiminde Teknolojik Yenilikler. Uluslararası Erdemli Sempozyumu 2018, Mersin.
 • Amid A., Ghodsypour, S.H. & O’brien, C. (2006). Fuzzy Multiobjective Linear Model for Supplier Selection in a Supply Chain. International Journal of Production Economics, 104, 394–407.
 • Bakır, M. & Akan, S. (2018). Havaalanlarında Hizmet Kalitesinin Entropi ve TOPSIS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi: Avrupa’nın En Yoğun Havaalanları Üzerine Bir Uygulama. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 632-651.
 • Bauer, H. H., Grether, M., & Leach, M. (2002). Building Customer Relations Over the Internet. Industrial Marketing Management, 31(2002); 155-163.
 • Bayram, M., & Yaylı, A. (2009). Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27); 347-379.
 • Çakır, S., & Perçin, S. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü. Ege Akademik Bakış, 13(4), 449-459.
 • Çiçek, H., Demirel, M., & Onat, O. K. (2010). İşletmelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma: Burdur İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 187 – 206.
 • Chen, C. T. (2000). Extensions Of the TOPSIS For Group Decision-Making Under Fuzzy Environment. Fuzzy Sets and Systems, 114, 1-9.
 • Çubukçu, M. İ. (2010). Konaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi, 1(1), 39-59.
 • Cox, J., & Dale, B. G. (2002). Key Quality Factors in Web Site Design and Use: An Examination. International Journal of Quality & Reliability Management, 19(7), 862-888.
 • Dağdeviren, M., Dönmez, N., & Kurt, M. (2006). Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarımı ve Uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(2), 247-255.
 • Dayı, F., & Çilesiz, A. (2022). BİST’e Kayıtlı Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının BWM Tabanlı TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 355-373.
 • Demirci, E., & Kılıç, H. S. (2019). Personnel Selection Based on Integrated MultiCriteria Decision Making Techniques. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 31(2), 163-178. Demireli, E. (2010). TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 101-112.
 • Dickson, G.W. (1966). An Analysis of Vendor Selection Systems and Decisions. Journal of Purchasing, 2, 5-17.
 • Dündar, S., Ecer, F., & Özdemir, S. (2007). Fuzzy TOPSIS Yöntemi ile Sanal Mağazaların Web Sitelerinin Değerlendirmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 287-305.
 • Eren, T., & Gür, S. (2017). Online Alışveriş Siteleri İçin AHP ve TOPSİS Yöntemleri ile 3PL Firma Seçimi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 819-834.
 • Ersoy, Y. (2021). AHP ve TOPSIS Yöntemleri Kullanilarak Tekstil Sektöründe Personel Seçimi. Kafdağı, 6(1), 60-78.
 • Güreş, N., Arslan, S., & Yalçın, R. (2013). Türk Havayolu İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 173-185.
 • Gehrke, D., & Turban, E. (1999). Determinants of Successful Web Site Designers’ Perspective. Journal of Consumer Marketing. 18(6), 488-502.
 • Göktürk, I.F., Eryılmaz, A.Y., Yörür, B., & Yuluğkural (2011). Bir İşletmenin Tedarikçi Değerlendirme ve Seçim Probleminin Çözümünde AAS ve VIKOR Yöntemlerinin Kullanılması. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 25, 61-74.
 • Haşıloğlu, S. B. (1999). Elektronik Ticaret ve Stratejileri, Türkmen Kitabevi İstanbul.
 • Haşıloğlu, S. B. (2007). Elektronik Posta ile Pazarlama, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Haşıloğlu, S. B. (2009). Evaluation of Turkish Origin Textile Products Image with Fuzzy Logic. Journal of Textile & Apparel, 22(3), 169-176.
 • Haşıloğlu, S. B., Çapraz, O., & Tanrıverdi, Y. (2014). Mısır iplik Sanayisi Girişimcilerinin Web Sayfalarının Değerlendirilmesi. 6th International Congress on Entrepreneurship (ICE'14), 24-26 Nisan 2014, Bişkek, Kırgızistan, 180-188.
 • Haşıloğlu, M., & Budak, İ. (2019). Sanal Mağaza Drone Depo Yer ve Önceliklerinin Tespitine Yönelik bir Araştırma Süreci Modeli. Internet Uygulamaları ve Yönetimi, 10(2), 63-79.
 • Hwang, C. L., & Yoon, K. (2012). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications a State-Of-The-Art Survey (Vol. 186). Springer Science ve Business Media.
 • Jahanshahloo, G. R., Lotfi, F. H., & Izadikhah, M. (2006). An Algorithmic Method to Extend TOPSIS For Decision-Making Problems with Interval Data. Applied Mathematics and Computation, 175(2), 1375-1384.
 • Kalakota, R., & Winston, A.B. (1997). Electronic Commerce: A Manager’s Guide. Published by Addison-Wesley.
 • Karaatlı, M., Ömürbek, N., Budak, I., & Dağ, O. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Yaşanabilir İllerin Sıralanması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 215-228.
 • Karamustafa, K., Bickes, D.M., & Ulama, Ş. (2002). Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19, 51-92.
 • Karaçor, S. (2007). İnternetin Uluslararası Pazarlamada Kültürel Farklılıkları Asmada Rolü ve Etkisi: Konya’daki İhracatçı Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Selçuk İletişim, Ocak 2007 (4), 194-202.
 • Kırcova, İ. (2005). İnternette Pazarlama. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Loiacano, E. T., Watson, R.T., & Goodhue, D. L. (2002). WEBQUAL: A Measure of Website Quality. In K. Evens ve L. Scheer (Eds.) Marketing Educators’ Conference: Marketing Theory and Aplications, 432-437.
 • Lin, G. T., & Sun, C. C. (2009). Factors Influencing Satisfaction and Loyalty in Online Shopping: An Integrated Model. Online Information Review, 33(3), 458-475.
 • Liu, C., & Arnett, K. P. (2000). Exploring the Factors Associated With Website Success in the Context of Electronic Conmmerce. Information and Management, 38(1); 23-33.
 • Manokaran, E., Subhashini, S., Senthilvel, S., Muruganandham, R., & Ravichandran, K. (2011). Application of Multi Criteria Decision Making Tools and Validation with Optimization Technique-Case Study Using TOPSIS, ANN And SAW. International Journal of Management and Business Studies, 1(3), 112-115.
 • Öçer, A., & Şahin, Ç. (1999). İnternette Pazarlamanın Büyüyen Rolü ve World Wide Web. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 265-292.
 • O’cass, A., & Carlson, J. (2012). An Emprical Assessment of Consumers’ Evaluations of Web Site Service Quality: Conceptualizing and Testing a Formative Model. Journal of Services Marketing, 26(6), 419-434.
 • Oğuz, S., Alkan, G., & Yılmaz, B. (2019). Seçilmiş Asya Ülkelerinin Lojistik Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 497-507.
 • Özcan, I., İnan, U. H., & Korkusuz, A. Y. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Metro Sürücüsü Seçimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(3), 1185-1202.
 • Özdemir, Y., Başligil, H. Ak & M. F. (2016). “Airport Safety Risk Evaluation Based On Fuzzy ANP And Fuzzy AHP”, Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making Proceedings of the 12th International FLINS Conference Proceedings, 1056–1062.
 • Öztürk, D. (2019). AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama. Tekstil ve Mühendis, 26(115), 299-308.
 • Plowman, E. G. (1964). Lectures On Elements of Business Logistics. Stanford University, Graduate School of Business, Stanford, Californien, 1964. https://logish.egeb.de/wp-content/uploads//PlowmanBuch.pdf (22.03.2022).
 • Roy, M. C., Dewit, O., & Aubert, B. A. (2001). The Impact of Interfce Usability on Trust in Web Retailers. Electronic Networking Applications and Policy, 11(5), 388-398.
 • Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill.
 • Saaty, T. L. (1990). How To Make Decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal of Operational Research, 48(1), 9-26.
 • Souza, R., Mannıng, H., Goldman, H., & Tong, J. (2000). The Best of Retail Site Design. Techstrategy.
 • Supçiller, A. A., & Deligöz, K. (2018). Tedarikçi Seçimi Probleminin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Uzlaşik Çözümü, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18. EYİ Özel Sayısı, 355-368.
 • Tepe, S., & Kaya, İ. (2019). A Fuzzy-Based Risk Assessment Model for Evaluations of Hazards with A Real-Case Study. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 26(2), 1–26.
 • Tan, F. B. & Tung, L. L. (2003a). Exploring Website Evaluation Criteria Using the Repertory Grid Technique: A Web Designers’ Perspective. Proceedings of The Second Annual Workshop on HCI Research in MIS, Seattle, WA, December 12 -13, 5-69.
 • Tan, K. C., Xie, M., & Li, Y. N. (2003). A Service Quality Framework for Web-Based Information Systems. The TQM Magazine, 15(3), 164–172.
 • Taylor, M. J., & England, D. (2006). Internet Marketing: Web Site Navigation Design Issues. Marketing Intelligence & Planning, 24(1); 77-85.
 • Ünlü, Z. F. (2007). Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik ve Taşımacılık Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Vassilopoulou, K., Keeling, K. A., Macaulay, L. A., & Mcgoldrıck, P. J. (2001). Measuring Purchasing Intentions for Internet Retail Sites Against Usability Attributes. Human Computer Interaction. Interact’01.IOS Pres
 • Vatansever, K. (2013). Tedarikçi Seçim Kararlarında Bulanık TOPSIS Yönteminin Kullanımı ve Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 155-168.
 • Weber C. A., Current, J., & Desai, A. (2000). An Optimization Approach to Determining the Number of Vendors to Employ. Supply Chain Management, 5(2), 90-98.
 • Yang, X., Ahmed, Z.U., Ghingold, M., Sock Boon, G., Su Mei, T., & Lee Hwa, L. (2003). Consumer Preferences for Commercial Web Site Design: An Asia Pacific Perspective. Journal of Consumer Marketing, 20(1), 10-27.
 • Yoon, K. Paul., & Hwang, Ching-Lai (1995). Multiple Attribute Decision Making: An Introduction, Sage publications.
 • Yıldız, A. (2019). Green Supplier Selection Using Topsis Method: A Case Study from The Automotive Supply Industry. Journal of Engineering Research and Applied Science, 8(2), 1146-1152.
Toplam 61 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nazan Özdemir- Öztürk

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özdemir- Öztürk, N. (2022). Web Sitelerinin Pazarlama İletişimi ve Lojistik Faaliyetleri Yönünden Değerlendirilmesi: Denizli’de Tekstil Firmaları Üzerine Bir Uygulama. İnternet Uygulamaları Ve Yönetimi Dergisi, 13(2), 54-71. https://doi.org/10.34231/iuyd.1100240