Cilt: 4 Sayı: 1, 17.05.2022

Yıl: 2022

Derginin amacı, Mühendislik ve Temel Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilimlerinin farklı alanlarında elde edilen bilimsel gelişmelerin; saygın ve hakemli bir dergi yayıncılığı anlayışı ile bilim adamları, araştırıcılar ve bahsi geçen alanlar ile ilgilenen diğer kişiler arasında paylaşımının sağlanmasıdır.

Mühendislik ve Temel Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilimlerinin farklı alanlarında elde edilen bilimsel çıktıların hakem değerlendirmesi sonrasında yayımlanmasını kapsamaktadır. Dergi yılda 3 kez yayımlanmakta olup bahsi geçen alanlardaki araştırma ve derleme makalelerin yayımlanmasını kapsamaktadır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED)

Istanbul Sabahattin Zaim University Journal of Institute of Science and Technology (IZUJIST)

 

Genel Hususlar

Önemli: Makalenin değerlendirme sürecinde hakemler ile yazarlara ve çalıştıkları kurumlara ait bilgiler paylaşılmamaktadır. Bu nedenle dergiye gönderilecek makalede yazar bilgileri ve kurum bilgilerinin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Bu bilgiler, makalenin yayınlanmaya kabul edilmesi sonrasında yayına hazırlık aşamasında eklenecektir.

·         Makaledeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu yazar(lar)a aittir. 

·         Yazarlardan, makaleyi değerlendirmek üzere en az 2 hakemin ismi ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum ve  e-posta) ayrı bir sayfada bildirmeleri istenmektedir.

·         Bununla birlikte Editörler, önerilen hakemleri- dışında da hakem seçme hakkını korur. 

·        Yayının İZÜFBED’de yayımlanması ile yazarlar, makalenin " İZÜFBED" dergisinin web sayfasında yayınlamasına ilaveten makalenin tamamı ya da bir kısmının yasal olarak çoğaltılması, yeniden basılması ve dağıtılması hakkını İZÜ FBE'ne devrederek, kendi haklarından feragat etmiş olurlar.

·         Editörler, dergi standardına uyum açısından her aşamada redaksiyonel düzeltme yapmak hakkına sahiptirler. 

Yayında yer verilen çalışmalar için etik kurul onay belgesi gerekmesi halinde etik kurul onay belgesinin sorumlu yazar tarafından sisteme yüklenmesi sorumlu yazarın sorumluluğundadır.

Makalenin Hazırlanması

·         Dergiye gönderilecek makale, Microsoft Word yazım programında, Times New Roman yazı karakterinde 12 punto, 2 satır aralığında, iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

·         Kenar boşlukları, her bir kenardan 2 cm olmalıdır.

·         Tüm yazarların çalıştığı kurumlar ve iletişim bilgileri makale gönderim sistemine eksiksiz girilmelidir.

·         Yazışmalardan sorumlu yazara ait gerekli detaylar belirtilmelidir.

·         Satırbaşlarında tab ile boşluk bırakılmamalıdır.

·         Araştırma ve derleme makaleleri, çizelge ve şekiller dâhil, referanslar hariç, toplam 22 sayfayı; kısa bildiri şeklindeki makaleler 8 sayfayı geçmemelidir.

·        Tüm sayfalar (sayfanın altında ortalı olacak şekilde) numaralandırılmalı, ancak metin içinde belirli bir sayfa numarasına atıf yapılmamalıdır.

·        Satırlar sürekli olacak şekilde numaralandırılmalıdır.

·       Makale başlığı ilk harf büyük olmak üzere metne uygun, açık ifadeli, ortalanmış ve koyu yazılmalıdır.

·       Başlıklar uygun biçimde numaralandırılmalıdır (örnek: 1., 1.1, 1.2, 1.2.1)

·       Dergiye gönderilecek makale içeriği ve sıralaması:

Ø Başlık

Ø Özet (en fazla 250 kelime), Anahtar kelimeler (2-7 arası),

Ø Abstract, keywords,

Ø 1. Giriş,

Ø 2. Materyal ve Metot,

Ø 3. Bulgular ve Tartışma

Ø4. Sonuç

Ø Teşekkür,

Ø Kaynaklar,

Ø Çizelgeler,

Ø Şekiller

·       Kısaltmalara ait uzun açıklaması ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.

·       Denklemlere sıra numarası verilmelidir.

·       Tüm bilimsel verilerde SI sistemi (Systeme International d'Unites) kullanılmalıdır. Birimlerin ifadesinde, örneğin mg/mL değil, mg.mL-1 kullanılmalı, ppm ve ppb yerine sırası ile mg.kg-1 ve μg.kg-1 kullanılması tercih edilmelidir.

·       Desimaller, virgül ile değil nokta ile gösterilmeli (örneğin 9,86 değil; 9.86 olmalıdır), büyük sayılarda bin ayırımlarından kaçınılmalıdır (örneğin 10.000 ya da 10 000 yerine 10000 ya da 10 bin).

·       Üslü sayılar örneğin 3.5x105 örneğinde olduğu gibi çarpıyı temsil eden x işaretinin öncesi ve sonrasında boşluk bırakılmadan gösterilmelidir.

·       Çizelgeler metin içinde bulunması gereken yer açıkça belirtilmeli, ancak çizelgeler metnin sonunda verilmelidir.

·       Çizelge isimleri çizelgenin üstüne, dip notlar ve kısaltmaların açıklamaları ise çizelge altına yazılmalıdır.

·       Şekillerin metin içinde bulunması gereken yer açıkça belirtilmeli, ancak şekiller metnin sonunda verilmelidir.

·       Şekil isimleri, şeklin altına yazılmalıdır.

·       Makalede yer alan çizelgenin ve şekillerin bir kısmı ya da tamamı daha önce başka bir yerde basılmış ise, telif sahibinden çizelgenin yeniden basılması için gereken iznin alınması ve İZÜFBED’e iletilmesi tümüyle yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Kaynak gösterimi ve stili 

·       Makale metninde kaynaklar American Psychology Association (APA 6.0) stiline göre verilecektir.

Örnekler:

Yüce,  S., Tahtacı, S., Başyiğit Kılıç G. (2017). Halofilik laktik asit bakterilerinin ürettiği hidrolitik enzimler. GIDA 42(3): 242-251, doi: 10.15237/gida.GD16088.

Heperkan, D. (çeviri ed.). 2016. Temel gıda mikrobiyolojisi. Fundamental food microbiology. 5. baskıdan çeviri, Nobel Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara, Türkiye, 610 s. ISBN: 978-605-320543-2.

Kırca, A. (2001). Kan portakalı antosiyaninlerinin termal degradasyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Türkiye, 50 s.

Kösem, A., Sakallı, Ş., Kaya, F., Kuzuimamlar Ş. (2016). İş sağlığı ve iş güvenliğinin gıda sanayisindeki yeri ve uygulamaları. Türkiye 12. Gıda Kongresi, 05-07 Ekim 2016, Edirne, Türkiye, 573 s.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZUFBED), yayınlanan içeriğin doğruluğunun en üst düzeyde korunacağını taahhüt eder. Bu Dergi, Çıkar Çatışması politikasına sahiptir ve katılımcı olarak İnsanları ve/veya Hayvanları içeren ve Bilgilendirilmiş Rızayı gerektiren araştırmalarla ilgili olarak ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun şekilde hareket eder.
Önemli not: dergi, intihali tespit etmek için bilgisayar yazılımı kullanabilir.
Bu dergide yayınlanan içerik, bağımsız hakem değerlendirmesine tabidir (hakem ve yazarın birbirinden haberi yoktur).
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZUFBED), yayın etiği ilkelerine en üst düzeyde uyan ve hakemlerin ve yazarların birbirinden haberinin olmadığı hakem değerlendirme sistemine sahip olan bir dergidir. Bu yüzden dergiye makale gönderen yazar(lar) aşağıdaki Yayın Etiği ve Sahtecilik Açıklamasına uygun hareket etmeyi kabul etmiş olurlar.
Hakem Değerlendirme Süreci
Bu dergi, hakem değerlendirmesi konusunda ikili bilinmezlik sistemini kullanır; hem değerlendiren hakemlerin hem de makale yazarlarının kimlikleri gizli tutulur. Her makale iki uzman hakem tarafından değerlendirilir; genelde derginin bir editörü makale teslim sürecini yönetir.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZUFBED)’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları:

1. Özgünlük ve İntihal – Bütün metinler yazarların orijinal çalışması olmalı ve intihal içermemelidir.
2. Yazarlık – Metin yazarlığı, metne önemli katkıda bulunmuş yazarlarla sınırlı tutulmalıdır. Yazarlar çalışmalarında yer alan yazılımların, anketlerin/web araştırmalarının ve ölçeklerin kullanım iznine sahip olmalıdır.
3. Aynı çalışmanın birden fazla yayınlanması – Yazarlar aynı metni aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidir.
4. Kaynaklara atıfta bulunma – Yazarlar, başkalarının çalışmalarına düzgün ve doğru şekilde atıfta bulunmalıdır.
5. İfşa, çıkar çatışması ve finansal destek – Yazarlar, metinlerinin sonuçlarını ya da yorumunu etkileyebilecek her tür finansal ya da başka nitelikli çıkar çatışmasını açıkça ifade etmeli ve araştırmaya finansal destek sağlayan kişileri ya da kurumları belirtmelidir. Bütün yazarlar, fonlama kaynakları ile finansal ya da finansal olmayan çıkarlar konusunda bilgi vermeli; insanları ve/veya hayvanları içeren araştırmalar için etik kurul onayı almalı ve araştırmanın hayvanları içermesi durumunda hayvanların durumunun dikkate alındığını belirten bir açıklamada bulunmalıdır.
6. Yazarlar metinlerini Dergiye gönderdiklerinde yazar grubu, yazışmaları yürüten yazar ve yazarların sırası konularında yanlış bilgi vermemeye özen göstermelidir. Genelde metnin değerlendirilmesi aşamasında yeni yazar eklemeye ya da mevcut yazarları çıkarmaya izin verilmemektedir. Fakat bazı durumlarda yazar ekleme ya da silme mümkün olabilmektedir. Yazarlar konusunda değişiklik yapıldığında değişikliğin nedenleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Lütfen metnin kabul edilmesinden sonra yazar değişikliğine izin verilmediğini not ediniz.

İlgili kurum

Her yazar, çalışmasının büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiği kurumun adını isminin yanında yazılacak kurum olarak vermelidir. Yazar, daha sonra bağlantılı olduğu kurumdan ayrılmışsa yeni kurumunun ismini verebilir. Verilen kurum adı ve adres, makale yayına kabul edildikten sonra güncellenmeyecek ve değiştirilmeyecektir.
Lütfen, yazar adlarının dergiye sunulduğu şekliyle yayınlanacağını not ediniz!

Yazarın kimliği:

Yazarların dergiye değerlendirmek üzere makale teslim ettiklerinde ORCID ID’si kullanmaları ya da makalenin yayınlanmadan önceki süreçte ORCID ID’si almaları kuvvetle tavsiye edilir.

Editörlerin Sorumlulukları:

1. Yayınlama kararları – Editörler, dergiye gönderilen metinlerden hangisinin değerlendirmeye alınması ya da yayınlanması gerektiği konusunda karar vermekten sorumludur.
2. Dürüstlük – Editörler yayın değerlendirme sürecinin gerektiği şekilde işlemesini sağlamalıdır. Bu bağlamda editörler, metinlerin yazarlarının kimliğini hakemlere ve hakemlerin kimliğini de yazarlara açık etmemelidir.
3. Gizlilik – Editörler, değerlendirilmek üzere gönderilen metinleri gizli belgeler olarak görmeli ve gönderilen metinlerle ilgili herhangi bir bilgiyi yazışmadan sorumlu yazar, hakemler, editörler kurulundaki kişiler ve yayıncı dışında kimseye vermemelidir.
4. İfşa Etme ve Çıkar Çatışması – Editörler ve editörlük işlerinden sorumlu herhangi bir kişi, gönderilen bir metinde yer alan (yayınlanmış ya da yayınlanmamış) herhangi bir materyali yazarın yazılı izni olmadan kendi araştırması için kullanmamalıdır.
5. Soruşturma – Editörler, etik şikayetlerini usulüne uygun ve dürüst bir şekilde soruşturmalıdır.

Hakemlerin Sorumluluğu:
1. Gizlilik – Hakemler gönderilen metinlerle ilgili her tür bilgiyi gizli ve özel bilgi olarak görmelidir.
2. Objektiflik Standartları – Hakemlik, yazarı kişisel olarak eleştirmeden objektif bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
3. Editörlerin Kararlarına Katkı – Hakemler, görüşlerini güçlü argümanlara dayandırarak açık şekilde ortaya koymalıdır.
4. Çabukluk – Hakemler, değerlendirmelerini kendilerine verilen süre içinde tamamlamalıdır.
5. İfşa ve Çıkar Çatışması – Hakemler kendilerine gönderilen metinle bağlantılı yazarlar, şirketler ya da kurumlardan herhangi birisiyle rekabet, işbirliği ya da başka tür ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahipse söz konusu metni değerlendirmemelidir.

Etikle ve Sahtecilikle İlgili Meselelerin Rapor Edilmesi
(İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile birlikte) editörler, gönderilen bir metin ya da yayınlanan bir makale konusunda etik meseleler dile getirildiğine gerekli adımları atacaktır. Her etik olmayan yayın davranışı iddiası, yayından yıllar sonra dile getirilse bile soruşturulacaktır. Soruşturma sonucunda etikle ilgili iddianın doğru olduğu ortaya çıkarsa ilgili taraflar nezdinde düzeltme, geri çekme, kaygının dile getirilmesi ve benzeri girişimlerde bulunulacaktır. Bu girişimler dergide resmi bir açıklamanın yayınlanması; ilgili kişinin işverenine, kurumuna ya da örgütüne resmi bir yazı gönderilmesi ve ilgili meslek kuruluşuna resmi bir yazı gönderilmesi şeklinde olabilir.

Telif Hakkı Bilgilendirmesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZUFBED) Dergisine metin gönderen yazarlar telif hakkını dergiye devretmeyi kabul etmiş olurlar. Ancak yazarlar, çalışmaların yeniden basabilirler ya da başkalarına yeniden yayınlama izni verebilirler; bu durumda çalışmanın orijinal olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZUFBED) Dergisinde yayınlandığına dair uygun bir bilgilendirme yapılmalıdır. Dergi CC-BY-NC lisansı politikasını benimsemiştir; buna göre yazarlar, yayınlandıktan hemen sonra makalelerini ticari nitelik taşımayan web sayfalarında, sosyal medyada ve benzer depolama alanlarında paylaşabilirler.
Yazarlar, ayrıca makalelerinin Özetini ve Atıf bilgilerini (başlık, yazar adı, yayın tarihi gibi), makalenin derginin web sayfasındaki linkine atıfta bulunma şartıyla sosyal medyada ve bloglarda paylaşabilirler.

Dergi Arşivi
Dergi içeriği, Dergipark bünyesinde İZÜFBED’e ait depolama kısmında (https://dergipark.org.tr/tr/pub/izufbed) dijital olarak muhafaza edilecektir.
Ayrıca, dergide yayınlanan makaleler, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yönetilen Ortak Depolama Alanında yer alacaktır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZUFBED), ayrıca yazarların makalelerini kendi web sayfalarında, kurumlarına ait web sayfalarında ve diğer depolama alanlarında paylaşmalarına izin vermektedir.

Dergi, kamuya açık bir dergi olup, yazarlardan her hangi bir ücret talep edilmemektedir.

Makale gönderim ve süreç işletimi ücretsizdir.

20503

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.