Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Öz Liderlik ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 4, 222 - 235, 31.12.2020
https://doi.org/10.46423/izujed.761595

Öz

Bu araştırmada öğretmen görüşlerine göre öz liderlik ile mutluluk arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya Ankara ilinde yer alan okullarda görev yapan 173 öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “Yenilenmiş Öz Liderlik Ölçeği-YÖLÖ” ile “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu-OMÖ-KF” kullanılmıştır. Veriler aritmetik ortalama, Pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların öz liderlik ve mutluluklarının yüksek olduğu gözlenmiştir. Yapılan korelasyon analizi, öz liderlik alt boyutları ile mutluluk arasında orta ve yüksek düzeyde ilişkiler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Regresyon analizi sonuçları ise öğretmenlerin mutluluklarında öz liderliğin önemli bir etmen olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • Ahmed, S. (2015). Mutluluk vaadi. (D. Mayadağ, Çev.). İstanbul: Sel.
 • Akpınar, B., & Aydın, K. (2010). Eğitimde değişim ve öğretmenlerin değişim algıları. Eğitim ve Bilim, 32(144), 71-80.
 • Anderson, T., & Garrison, D. R. (1998). Learning in a networked world: New roles and responsibilties. In Distance Learners in Higher Education: Institutional responses for quality outcomes. Madison, Wi.: Atwood.
 • Arlı, Ö ve Avcı, A. (2017). Öz kendilik değerlendirmesinin öz liderlik davranışları üzerinde etkisi: İlköğretim öğretmenleri üzerine bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), 455-468.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Crosby, R. H. J. (2000). AMEE Guide No 20: The good teacher is more than a lecturer-the twelve roles of the teacher. Medical teacher, 22(4), 334-347.
 • Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American psychologist, 55(1), 34.
 • Diener, E. (2009). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. In Assessing well-being (pp. 25-65). Springer, Dordrecht.
 • Doğan, T., Sapmaz, F., & Çötok, N. A. (2013). Öz-eleştiri ve mutluluk. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 391-400.
 • Dolbier, C. L., Soderstrom, M., & Steinhardt, M. A. (2001). The relationships between self-leadership and enhanced psychological, health, and work outcomes. The Journal of Psychology, 135(5), 469-485.
 • Easterlin, R. A. (2003). Explaining happiness. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(19), 11176-11183.
 • FİDAN, M. Öğretmenlerde Bireysel İnovasyon ile Öz Liderlik Arasındaki İlişki. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(3), 518-527.
 • Fisher, C. D. (2010). Happiness at work. International journal of management reviews, 12(4), 384-412.
 • Frey, B. S., & Stutzer, A. (2002). What can economists learn from happiness research?. Journal of Economic literature, 40(2), 402-435.
 • Fromm, E. (1995). Erdem ve mutluluk. (Çev: Ayda Yörükan), İstanbul: Türkiye İş Bankası.
 • Fullan, M., & Hargreaves, A. (1994). The teacher as a person. Teaching and learning in the primary school, 67-72.
 • Godwin, J. L., Neck, C. P., & Houghton, J. D. (1999). The impact of thought self‐leadership on individual goal performance. Journal of Management development.
 • Griffin, J. (2007). What do happiness studies study?. Journal of Happiness Studies, 8(1), 139-148.
 • Haybron, D. M. (2003). What do we want from a theory of happiness?. Metaphilosophy, 34(3), 305-329.
 • Helliwell, J. F., Layard, R., & Sachs, J. (2012). World happiness report [2012].
 • Houghton, J. D., & Neck, C. P. (2002). The revised self‐leadership questionnaire. Journal of Managerial psychology.
 • Houghton, J. D., Wu, J., Godwin, J. L., Neck, C. P., & Manz, C. C. (2012). Effective stress management: A model of emotional intelligence, self-leadership, and student stress coping. Journal of Management Education, 36(2), 220-238.
 • Jacobsen, B. (2007). What is happiness?. Existential Analysis: Journal of the Society for Existential Analysis, 18(1).
 • Keller, F. S. (1968). Good-bye, teacher... Journal of applied behavior analysis, 1(1), 79.
 • Kim, K. S. (2017). The Effect of Special Education Teacher’s Self-leadership on Life Satisfaction: Focusing on job satisfaction mediation effect. Journal of the Korea Computer Information Society, 22(11), 151-160.
 • Klassen, R. M., & Tze, V. M. (2014). Teachers’ self-efficacy, personality, and teaching effectiveness: A meta-analysis. Educational Research Review, 12, 59-76.
 • Kokkinos, C. M. (2007). Job stressors, personality and burnout in primary school teachers. British journal of educational psychology, 77(1), 229-243.
 • Korthagen, F. (2017). Inconvenient truths about teacher learning: Towards professional development 3.0. Teachers and teaching, 23(4), 387-405.
 • Korthagen, F. A. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and teacher education, 20(1), 77-97.
 • Kunagornpitak, P., Sanrattana, W., & Oaks, M. M. (2019). A Comparative Analysis of the Self-Leadership Behaviors of Thai and US Elementary Teachers. International Education Studies, 12(7), 93-105.
 • Kurt, T. (2016). Öğretmen liderliğini açıklamaya yönelik bir model: Dağıtımcı liderlik, örgütsel öğrenme ve öğretmenlerin öz yeterlik algısının öğretmen liderliğine etkisi. Eğitim ve Bilim, 41(183).
 • Manz, C. C. (1986). Self-leadership: Toward an expanded theory of self-influence processes in organizations. Academy of Management review, 11(3), 585-600.
 • Manz, C. C. (2015). Taking the self-leadership high road: Smooth surface or potholes ahead?. Academy of Management Perspectives, 29(1), 132-151.
 • Manz, C. C., & Neck, C. P. (1991). Inner leadership: creating productive thought patterns. Academy of Management Perspectives, 5(3), 87-95. Manz, C. C., & Sims Jr, H. P. (1980). Self-management as a substitute for leadership: A social learning theory perspective. Academy of Management review, 5(3), 361-367.
 • Manz, C. C., & Sims Jr, H. P. (1991). Superleadership: Beyond the myth of heroic leadership. Organizational dynamics, 19(4), 18-35.
 • Muirhead, W. D. (2000). Online education in schools. International Journal of Educational Management, 14(7), 315-324.
 • Neck, C. P., & Manz, C. C. (1992). Thought self‐leadership: The influence of self‐talk and mental imagery on performance. Journal of organizational behavior, 13(7), 681-699.
 • Neck, C. P., & Manz, C. C. (1996). Thought self‐leadership: The impact of mental strategies training on employee cognition, behavior, and affect. Journal of organizational behavior, 17(5), 445-467.
 • Neck, C. P., Manz, C. C., & Houghton, J. D. (2019). Self-leadership: The definitive guide to personal excellence. Sage Publications.
 • Noddings, N. (2006). Eğitim ve mutluluk. Çev: Zuhal Bilgin. İstanbul: Kitap Yayınevi
 • Oishi, S., Graham, J., Kesebir, S., & Galinha, I. C. (2013). Concepts of happiness across time and cultures. Personality and social psychology bulletin, 39(5), 559-577.
 • Özdemir, M. (2018). Eğitim yönetimi: Alanın temelleri ve çağdaş yönelimler. Ankara: Anı.
 • Popper, K. R. (2005). Bilimsel araştırmanın mantığı (Çev. İ. Aka ve İ. Turan). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Prussia, G. E., Anderson, J. S., & Manz, C. C. (1998). Self‐leadership and performance outcomes: the mediating influence of self‐efficacy. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 19(5), 523-538.
 • Salas-Vallina, A., Simone, C., & Fernández-Guerrero, R. (2020). The human side of leadership: Inspirational leadership effects on follower characteristics and happiness at work (HAW). Journal of Business Research, 107, 162-171.
 • Sarıçam, H. (2014). Belirsizliğe tahammülsüzlüğün mutluluğa etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(8), 1-12.
 • Sesen, H., Tabak, A., & Arli, O. (2017). Consequences of self-leadership: A study on primary school teachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(3).
 • Telli, S., Den Brok, P., & Çakiroglu, J. (2008). Teachers' and students' perceptions of the ideal teacher. Egitim ve Bilim, 33(149), 118.
 • Unsworth, K. L., & Mason, C. M. (2012). Help yourself: The mechanisms through which a self-leadership intervention influences strain. Journal of occupational health psychology, 17(2), 235.
 • Uyl, D. D., & Machan, T. R. (1983). Recent work on the concept of happiness. American Philosophical Quarterly, 20(2), 115-134.
 • Veenhoven, R. (2005). Is happiness a trait?. In Citation Classics from Social Indicators Research (pp. 477-536). Springer, Dordrecht. Veenhoven, R., & Dumludağ, D. (2015). İktisat ve mutluluk. İktisat ve Toplum Dergisi, 58(2), 46-51.
 • Weber, M., Ruch, W., Littman-Ovadia, H., Lavy, S., & Gai, O. (2013). Relationships among higher-order strengths factors, subjective well-being, and general self-efficacy–The case of Israeli adolescents. Personality and Individual Differences, 55(3), 322-327.
 • White, N. P. (2008). A brief history of happiness. John Wiley & Sons.
 • Yang, Y., & Cornelious, L. F. (2005). Preparing instructors for quality online instruction. Online Journal of Distance Learning Administration, 8(1), 1-16.
 • Yavuz, M. (2016). Yeni Nesil Okul. Eğitim Yayınevi.
 • Yukl, G. (2010). Leadership in organizations (Seventh Edition). New Jersey: Pearson Education
 • Zyl, E. V. (2013). Self-leadership and happiness within the African working context. Journal of Psychology, 4(2), 59-66.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa FİDAN> (Sorumlu Yazar)
Ankara Özel Acar Okulları
0000-0002-2900-7631
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 30 Haziran 2020
Kabul Tarihi 22 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Fidan, M. (2020). Öz Liderlik ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi . İZÜ Eğitim Dergisi , 2 (4) , 222-235 . DOI: 10.46423/izujed.761595