Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of physico-chemical water quality of Derepazarı Stream (Rize-TURKEY) and evaluation according to some water quality standards

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 19 - 22, 03.04.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.297643

Öz

In this research carried out in Rize ili Derepazarı province, the water quality of the river passing through the district center has been investigated. For 11 months, the physical and chemical water quality characteristics of the Derepazarı stream can be ordered as follows on average; mean water temperature; 14,59 °C (9-20,40 °C), mean conductivity; 142,57 µS/cm (130-161,1 µS/cm). Maximum and minimum pH 7,01-8,70 (mean pH 7,74), mean dissolved oxygen 10,83 mg/l (7,80-14,50 mg/l), mean biochemical oxygen demand (BOD5) 0,57 mg/l (0,15-1,14 mg/l). Turbidity ranges from 0,80 to 15,25 NTU with an average value of 4,03 NTU. Carbondioxide ranges from 1,10 to 6.82 mg/l and the average value is 2.77 mg/l. Calcium ranges from 10.02 to 26.45 mg/l with an average value of 17.62 mg/l. The suspended solids ranged from 0.40 to 43.40 mg/l with an average value of around 8.42 mg/l.

All physical and chemical properties of the Derepazarı Deresi can be said to be Class I and clean when it is examined according to the water quality standards of the reported water pollution legislation. Moreover, it can be said that the waters of the Derepazarı class have a mild alkaline character and a relatively soft water quality.

Kaynakça

 • APHA, 2005. Standard Methods of Water and Wastewater, 21st Edn., American Public Health Association, Washington, DC., ISBN: 0875530478, pp: 2-61
 • Akyüz, K ve Akçan, Ö., (2006). Çiftekavak Deresi’nin Fiziko Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Su Ürünleri Fakültesi Bitirme Çalışması, 54s, Rize.
 • Burak, S., Duranyıldız, İ. ve Yetiş, Ü. (1997). Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ulusal Çevre Eylem Planı: Su Kaynakları Yönetimi, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 116s.
 • Chen, D., Lu, J., Wang, H., Shen, Y. and Kimberley, M.O., (2010). Seasonal variations of nitrogen and phosphorus retention in an agricultural drainage river in 106 East China. Environ. Sci. Pollut. Res. 17, 312-320. (DOI 10.1007/s11356-009- 0246-x).
 • Dixon, W. And Chiswell, B., (1996). Review of aquatic monitoring program design. Water Research, 30(9), 1935-1948.
 • Feyizoğlu, S., Urçuk, H. ve Sudagez, K., (2007). Salarha Deresi’nin Fiziko-Kimyasl Açıdan Su Kalitesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Su Ürünleri Fakültesi Bitirme Çalışması, 63s, Rize.
 • Gedik, K. ve Şengül, T. (2007). Fırtına Deresi’nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi, Ekoloji, 19:76, 25-35.
 • Gedik, K., Verep, B.,Terzi, E., Fevzioğlu, S., (2010). Fırtına Deresi’nin Fiziko-Kimyasl Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi, Ekoloji, 19:76, 25-35.
 • Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, Ö.O. ve Gülboy, H., (2004). Ağlasun Deresi'nin su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik alglere göre belirlenmesi. SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2(12), 7-14.
 • Khound, N.J., Phukon, P. and Bhattacharyya, K.G., (2012). Physico-chemical studies on surface water quality in the Jia-Bharali River Basin, North Brahmaputra Plain, India, Archives of Applied Science Research, 4 (2), 1169-1174.
 • Mutlu, E. ve Uncumusaoğlu A. A. (2016). Physicochemical Analysis of Water Quality of Brook Kuruçay, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(11):991-998, ISSN: 2148-127X.
 • Mutlu, E., Demir, T., Yanık, T., ve Anca Sutan, N., 2016, Determination of Environmentally Relevant Water Quality Parameters in Serefiye Dam-Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 25(12):5812-5818.
 • Neal, C., Neal, M., Reynolds, B., Maberly, S.C., May, L., Ferrier, R.C., Smith, J. and Parker, J.E., (2005). Silicon concentrations in UK surface waters. Journal of Hydrology, 304, 75-93. (DOİ:10.1016/j.jhydrol.2004.07.023).
 • Özdemir E., (2005). Su Kalitesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın 14 Bornova İzmir.
 • Skoulikidis, N.T., (2009). The environmental state of rivers in the Balkans - a review within the DPSIR framework. Science of the Total Environment, 407, 2501- 2515.
 • Sümer, B., İleri, R., Şamandar, A., Şengörür, B., (2001). Büyük Melen ve Kollarındaki Su Kalitesi. Ekoloji ve Çevre Dergisi, 10(39), 13-19.
 • Şen, B., Alp, M. T., Koçer, M. A. T. ve Yıldırım, V. (2003). Alglerin Atıksu Arıtımında Kullanılması, F. Ü. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ.
 • Taşdemir, M. ve Göksu, Z.L. (2001). Asi Nehri'nin (Hatay, Türkiye) Bazı Su Kalite Özellikleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi,18(1-2), 55-64.
 • Verep, B., Serdar, O., Turan, D. ve Şahin, C., (2005). İyidere’nin Fiziko-Kimyasl Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi, Ekoloji, 14:57, 26-35.

Derepazarı Deresinin (Rize-TÜRKİYE) Fiziko-Kimyasal Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Bazı Su Kalite Standartlarına Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 19 - 22, 03.04.2017
https://doi.org/10.35229/jaes.297643

Öz

Rize ili Derepazarı ilçesinde yapılan bu araştırmada ilçe merkezinden geçen akarsuyun su kalitesi araştırılmıştır. 11 ay süren araştırmada, Derepazarı Deresi’nin fiziksel ve kimyasal su kalite özellikleri şöyle sıralanabilir; ortalama su sıcaklığı 14,59 °C (9-20,40 °C), ortalama elektriksel iletkenlik 142,57 µS/cm (130-161,1 µS/cm)’dir. En yüksek ve en düşük pH değeri 7,01-8,70 (ortalama pH 7,74), ortalama çözünmüş oksijen miktarı 10,83 mg/l (7,80-14,50 mg/l), Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) ortalama 0,57 mg/l (0,15-1,14 mg/l)’dir. Türbidite 0.8-15.25 NTU arasında değişmekte olup ortalama değeri ise 4.03 NTU’dur. Karbondioksit 1.1-6.82 mg/l arasında değişmekte olup ortalama değer 2.77 mg/l iken Kalsiyum 10.02-26.45 mg/l arasında değişmekte olup ortalama değeri ise 17.62 mg/l’dir. Askıda katı madde ise 0.40-43.40 mg/l arasında değişmekte olup ortalama değeri 8.42 mg/l civarındadır.

Derepazarı Deresi’nin suları fiziksel ve kimyasal tüm özellikleri su kirliliği mevzuatında bildirilen Kıta içi su kalite standartlarına göre incelendiğinde genel su kalitesi Sınıf- I olup Temiz kategorisinde olduğu söylenebilir. Ayrıca Derepazarı deresinin suları hakkında genel olarak nötr ile hafif alkali karakterde iken oldukça yumuşak bir su kalitesine sahip olduğu söylenebilir.

Kaynakça

 • APHA, 2005. Standard Methods of Water and Wastewater, 21st Edn., American Public Health Association, Washington, DC., ISBN: 0875530478, pp: 2-61
 • Akyüz, K ve Akçan, Ö., (2006). Çiftekavak Deresi’nin Fiziko Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Su Ürünleri Fakültesi Bitirme Çalışması, 54s, Rize.
 • Burak, S., Duranyıldız, İ. ve Yetiş, Ü. (1997). Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ulusal Çevre Eylem Planı: Su Kaynakları Yönetimi, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 116s.
 • Chen, D., Lu, J., Wang, H., Shen, Y. and Kimberley, M.O., (2010). Seasonal variations of nitrogen and phosphorus retention in an agricultural drainage river in 106 East China. Environ. Sci. Pollut. Res. 17, 312-320. (DOI 10.1007/s11356-009- 0246-x).
 • Dixon, W. And Chiswell, B., (1996). Review of aquatic monitoring program design. Water Research, 30(9), 1935-1948.
 • Feyizoğlu, S., Urçuk, H. ve Sudagez, K., (2007). Salarha Deresi’nin Fiziko-Kimyasl Açıdan Su Kalitesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Su Ürünleri Fakültesi Bitirme Çalışması, 63s, Rize.
 • Gedik, K. ve Şengül, T. (2007). Fırtına Deresi’nin Fiziko-Kimyasal Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi, Ekoloji, 19:76, 25-35.
 • Gedik, K., Verep, B.,Terzi, E., Fevzioğlu, S., (2010). Fırtına Deresi’nin Fiziko-Kimyasl Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi, Ekoloji, 19:76, 25-35.
 • Kalyoncu, H., Barlas, M., Ertan, Ö.O. ve Gülboy, H., (2004). Ağlasun Deresi'nin su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik alglere göre belirlenmesi. SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 2(12), 7-14.
 • Khound, N.J., Phukon, P. and Bhattacharyya, K.G., (2012). Physico-chemical studies on surface water quality in the Jia-Bharali River Basin, North Brahmaputra Plain, India, Archives of Applied Science Research, 4 (2), 1169-1174.
 • Mutlu, E. ve Uncumusaoğlu A. A. (2016). Physicochemical Analysis of Water Quality of Brook Kuruçay, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(11):991-998, ISSN: 2148-127X.
 • Mutlu, E., Demir, T., Yanık, T., ve Anca Sutan, N., 2016, Determination of Environmentally Relevant Water Quality Parameters in Serefiye Dam-Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, 25(12):5812-5818.
 • Neal, C., Neal, M., Reynolds, B., Maberly, S.C., May, L., Ferrier, R.C., Smith, J. and Parker, J.E., (2005). Silicon concentrations in UK surface waters. Journal of Hydrology, 304, 75-93. (DOİ:10.1016/j.jhydrol.2004.07.023).
 • Özdemir E., (2005). Su Kalitesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın 14 Bornova İzmir.
 • Skoulikidis, N.T., (2009). The environmental state of rivers in the Balkans - a review within the DPSIR framework. Science of the Total Environment, 407, 2501- 2515.
 • Sümer, B., İleri, R., Şamandar, A., Şengörür, B., (2001). Büyük Melen ve Kollarındaki Su Kalitesi. Ekoloji ve Çevre Dergisi, 10(39), 13-19.
 • Şen, B., Alp, M. T., Koçer, M. A. T. ve Yıldırım, V. (2003). Alglerin Atıksu Arıtımında Kullanılması, F. Ü. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ.
 • Taşdemir, M. ve Göksu, Z.L. (2001). Asi Nehri'nin (Hatay, Türkiye) Bazı Su Kalite Özellikleri. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi,18(1-2), 55-64.
 • Verep, B., Serdar, O., Turan, D. ve Şahin, C., (2005). İyidere’nin Fiziko-Kimyasl Açıdan Su Kalitesinin Belirlenmesi, Ekoloji, 14:57, 26-35.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bülent VEREP>

0000-0003-4238-8325
Türkiye


Tanju MUTLU Bu kişi benim

Türkiye


Vildan ÇAKIR Bu kişi benim

Türkiye


Gizem AYDIN Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Nisan 2017
Gönderilme Tarihi 14 Mart 2017
Kabul Tarihi 31 Mart 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Verep, B. , Mutlu, T. , Çakır, V. & Aydın, G. (2017). Determination of physico-chemical water quality of Derepazarı Stream (Rize-TURKEY) and evaluation according to some water quality standards . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 2 (1) , 19-22 . DOI: 10.35229/jaes.297643


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg