Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 14, Sayfalar 314 - 336 2019-10-29

The Effect of Context-Based Learning Approach on Prospective Teachers' Understanding of Nanotechnology
Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Nanoteknoloji Konusunu Anlamaları Üzerindeki Etkisi

Hülya DEMİRCİOĞLU [1] , Rabia ÖZDEMİR [2]


The aim of this study was to determine the effect of context-based learning approach on science and chemistry prospective teachers' understanding of nanotechnology. The study was carried out with prospective teachers of 4th grade science (21) and 4th grade chemistry (10). A quasi-experimental method was used in this study. As data collection tools, “Nanotechnology Test” and questionnaire were used. It is revealed that science and chemistry prospective teachers have equal prior knowledge about nanotechnology. In the post test, there was no significant difference between the prospective teachers' understanding of the subject. According to the data obtained from the test, it was concluded that the context-based learning approach used in the teaching of nanotechnology was effective for both groups. According to the results of the survey, it was found that the materials used in the study were interesting and useful in understanding the subject. 

Bu çalışmanın amacı, bağlam temelli öğrenme yaklaşımının fen bilgisi ve kimya öğretmen adaylarının nanoteknoloji konusunu anlamaları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Çalışma, 4. sınıf Fen Bilgisi (21) ve 4. Sınıf Kimya (10) öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Çalışmada, yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Nanoteknoloji Testi” ve anket kullanılmıştır. Fen Bilgisi ve Kimya öğretmen adaylarının nanoteknoloji konusu hakkında ön bilgilerinin denk olduğu ortaya çıkmıştır. Son testte de öğretmen adaylarının konu hakkında anlamaları arasında anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Testten elde edilen verilere göre, nanoteknoloji konusunun öğretiminde kullanılan bağlam temelli öğrenme yaklaşımının her iki grup için de etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anket sonuçlarına göre, çalışmada kullanılan materyallerin ilgi çekici ve konunun anlaşılmasında faydalı olduğu görüşleri ortaya çıkmıştır.

 • Abraham, M. R., Williamson, V. M. & Westbrook, S. L. (1994). A cross-age study of the understanding of five chemistry concepts. Journal of Research in Science Teaching, 31(2), 147-165.
 • Aktan, C. C. & Vural, İ. Y. (2016). Bilgi toplumu, yeni temel teknolojiler ve yeni ekonomi. Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı, 1(88). Allhoff, F., Lin, P. & Moore, D. (2010). What is nanotechnology and why does it matter?: from science to ethics, United Kingdom: Wiley-Blackwell Publication.
 • Alpat Kılınç, S., Uyulgan, M. A., Şeker, S., Altaş, H. Ş. & Gezer, E. (2017). Effect of cooperative learning on academic achievement and opinions of the 10th grade students’ ın the topic of nanotechnology at secondary level. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(1), 27-57.
 • Aslan, O. & Şenel, T. (2015). Fen alanları öğretmen adaylarının nanobilim ve nanoteknoloji farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 363-389.
 • Atabaş, Ü. (2012). İlköğretim öğrencilerini nanoteknoloji ve biyoteknoloji konularında eğitmeye ve bilgilendirmeye yönelik bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Atasoy, Ş. (2008). Öğretmen adaylarının newton’un hareket kanunları konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik geliştirilen çalışma yapraklarının etkililiğinin araştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ateş, İ. & Üce, M. (2017). Lise öğrencilerinin nanobilim ve nanoteknoloji farkındalığı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 685-710.
 • Banister, F. & Ryan, C. (2001). Developing science concepts through story-telling. School Science Review, 83(302), 75-83.
 • Barak, M. & Dori, Y. J. (2011). Science education in primary schools: Is an animation worth a thousand pictures?. Journal of Science Education and Technology, 20(5), 608-620. Benli, B. (2008). Nanoteknoloji ve antik çağlara uzanan killi nanoyapılar. Kil Bilimi ve Teknoloji Dergisi, 1(3), 143-162.
 • Cohen, L. & Monion, L. (1990). Research methods in education, Routledge, London.
 • Demircioğlu H., Aşık, T. & Yılmaz, P. (2019). REACT stratejisine dayalı öğretimin etkisi: “Su arıtımı ve suyun sertliği”. International Journal of Scientific and Technological Research, 5(2), 104-118. DOI: 10.7176/JSTR/5-2-13
 • Demircioğlu, H. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarına yönelik maddenin halleri konusuyla ilgili bağlam temelli materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Demircioğlu, H. (2012). The effects of storylines embedded within the context-based approach on grade 10 student’ conceptions of the change of states. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(4), 2429-2438.
 • Demircioğlu, H., Akdeniz, A. R. & Demircioğlu, G. (2004, Ekim). Maddenin tanecikli yapısına ilişkin kavram yanılgılarının giderilmesinde çalışma yapraklarının etkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı (Cilt III) içinde (s.2137-2160). Ankara.
 • Demircioğlu, H., Ayas, A., Demircioğlu, G. & Özmen, H. (December, 2015). Effects of storylines embedded within the context-based approach on pre-service primary school teachers’ conceptions of matter and its states. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 16(2).
 • Demircioğlu, H., Bektaş, F. & Demircioğlu, G. (2018). Sıvıların özellikleri konusunun bağlam temelli yaklaşımla öğretiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 13-25.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. & Ayas, A. (2004). Kavram yanılgılarının çalışma yapraklarıyla giderilmesine yönelik bir çalışma. Milli Eğitim Dergisi, 163, 121-131.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., & Çalık, M. (2009). Investigating effectiveness of storylines embedded within context based approach: the case for the periodic table. Chemistry Education: Research and Practice, 10, 241-249.
 • Demircioğlu, H., Dinç, M. & Çalık, M. (2013). The effect of storylines embedded within context-based learning approach on grade 6 students’ understanding of ‘physical and chemical change’ concepts. Journal of Baltic Science Education (JBSE), 12(5), 682-691.
 • Demircioğlu, H., Vural, S. & Demircioğlu, G. (2012). “REACT” stratejisine uygun hazırlanan materyalin üstün yetenekli öğrencilerin başarısı üzerinde etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 101-144.
 • Demirtaş, M. (2011). Nanoteknoloji. https://youtu.be/mF6_jIKOm60
 • Ekli, E. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin nanoteknoloji hakkındaki temel bilgi ve görüşleri ile teknolojiye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Elmas, R. & Geban, Ö. (2016). Bağlam temelli kimya eğitiminin 9. sınıf öğrencilerinin temizlik maddeleri konusunu öğrenmelerine ve çevreye karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(185), 33-50. DOI: 10.15390/EB.2016.5502
 • Enil, G. & Köseoğlu, Y. (2016). Fen bilimleri (fizik, kimya ve biyoloji) öğretmen adaylarının nanoteknoloji farkındalık düzeyleri, ilgileri ve tutumlarının araştırılması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(1), 50-63.
 • Farshchi, P., Sadrnezhaad, S. K., Nejad, N. M., Mahmoodi, M. & Abadi, L. I. G. (2011). Nanotechnology in the public eye: The case of Iran, as a developing country. Journal of Nanoparticle Research, 13(8), 3511–3519.
 • Gül, Ş. & Konu, M. (2018). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 45-68.
 • Gül, Ş., Gürbüzoğlu Yalmancı, S. & Yalmancı, E. (2017). Boşaltım sistemi konusunun öğretiminde REACT stratejisinin etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 79-96.
 • Hand, B. & Treagust, D. F. (1991). Student achievement and science curriculum development using a constructivist framework. School Science and Mathematics, 91(4), 172-176.
 • Karataş, F.Ö. & Ülker, N. (2014). Kimya öğrencilerinin nanobilim ve nanoteknoloji konularındaki bilgi düzeyleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(3), 103-118.
 • Karslı, F. & M. Yiğit. (2015). Effect of context-based learning approach on 12th grade students’ conceptual understanding about alkanes. Inonu University Journal of the Faculty of Education 16(1), 43–62. doi: 10.17679/iuefd.16124860.
 • Karslı, F. & Yiğit, M. (2017). Effectiveness of the REACT strategy on 12th grade students’ understanding of the alkenes concept. Research in Science & Technological Education, 1-18. DOI: 10.1080/02635143.2017.1295369
 • Körözlü, N. (2016). Bilim ve teknolojinin geleceği: Nanoteknoloji. Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı, 27-30.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Ortaöğretim kimya dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı, Ankara.
 • O’Connor, C. M. & Hayden, H. (2008). Contextualising nanotechnology in chemistry Education. Chemistry Education Research and Practice, 9(35), 1-29.
 • Plano Clark, V. L. & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: A consumer’s guide. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education
 • Porter, A.L. & Youtie, J. (2009). How interdisciplinary is nanotechnology?. Journal of Nanopart Research, 11, 1023–1041.
 • Seçkin-Kapucu, M. (2013). Fen ve teknoloji dersinde belgesel kullanılmasının 8. sınıf öğrencilerinin hücre ilekuvvet konularındaki başarılarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Stolk M. J., Bulte A. M. W., de Jong O. & Pilot A., (2009), Towards a framework for a professional development programme: empowering teachers for context-based chemistry education. Chemistry Education Research and Practice, 10, 164-175.
 • Şenocak, E. (2014). A survey on nanotechnology in the view of the turkish public. Science Technology & Society, 19(1), 79–94.
 • Topuz, F. G., Gençer, S., Bacanak, A. & Karamustafaoğlu, O. (2013). Bağlam temelli yaklaşım hakkında fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri ve uygulayabilme düzeyleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 240-261.
 • Tsai C-C., (2000), The effects of STS oriented instructions on female tenth graders’ cognitive structure outcomes and the role of student scientific epistemological beliefs, International Journal of Science Education, 22, 1099-1115.
 • Tüylek, Z. (2016). Küçük şeylerin hikâyesi: Nanomalzeme. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi. 5(2), 130-141.
 • URL-1.Nanoteknoloji. https://ahmetakgonul.weebly.com/kullan305m-alanlar305.html
 • URL-2. Nanoteknoloji, hayatımızı kökten değiştirecek. https://www.timeturk.com/nanoteknoloji-hayatimizi-kokten-degistirecek/haber-935986
 • URL-3. Nanoteknolojinin önemi. https://ahmetakgonul.weebly.com/oumlnemi.html
 • Watters, J. J. (August, 2004). Engaging with chemistry through contexts. Paper presented to the Royal Australian ChemicalI enstitute, Tertiary-Secondary Interface Conference, Brisbane, Retrieved from http://eprints.qut.edu.au/archive/00006582/01/6582.pdf.
 • Wei, Y. & Yan, B. (2016). Nanoproducts in daily life: To know what we do not know. National Science Review, 3, 414–415.
 • Whatmore, R. W. (2006). Nanotechnology-what is it? should we be worried?. Occupational Medicine, 56, 295–299.
 • Yager R. E. & Weld J. D. (1999). Scope, sequence and co-ordination: The Iowa project, a national reform effort in the USA, International Journal of Science Education, 21, 169- 194.
 • Yeşilyurt, S. & Gul, Ş. (2011). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı hazırlanan çalışma yaprağının öğrenci başarısına etkisi (pilot uygulama). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 247-261.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi December
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3656-4049
Yazar: Hülya DEMİRCİOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6989-3685
Yazar: Rabia ÖZDEMİR
Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 16 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2019

APA DEMİRCİOĞLU, H , ÖZDEMİR, R . (2019). Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Nanoteknoloji Konusunu Anlamaları Üzerindeki Etkisi. Journal of Computer and Education Research , 7 (14) , 314-336 . DOI: 10.18009/jcer.576978