Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 415 - 420 2020-09-30

Kayseri İlinde Halkın 112 Acil Yardım Hizmetleri Hakkında Bilgi, Düşünce ve Memnuniyet Düzeyleri

Mehmet DOĞAN [1] , Vesile ŞENOL [2] , Fevziye ÇETİNKAYA [3] , Melis NAÇAR [4] , Emre BÜLBÜL [5]


Amaç: Sağlık hizmetlerinde en önemli kalite kriteri hasta memnuniyetidir. Hasta memnuniyetinin belirlenmesi hizmet kalitesinin artırılması ve hastaların beklentisi doğrultusunda daha nitelikli hizmet sunulması açısından önemlidir. Bu çalışma halkın 112 acil sağlık hizmetlerinin yapısı, işleyişi hakkındaki bilgi ve düşüncelerini, hizmetten memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelikteki çalışma 2013 yılı mayıs ayında Kayseri’deki 18 acil yardım istasyonu arasından rastgele seçilen altı istasyonda toplam 600 kişiye anket uygulanarak yapılmıştır. Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 35.25±11.38, %52,7’si kadın, %67,0’ı evli, %64,6’sı lise ve üzerinde eğitim almıştır. Grubun %94,8’i 112 acil yardım çağrı numarasını bilmiş, %87,2’si yalnız acil durumlar için ambulans çağırdığını bildirmiştir. Ambulans çağırıp 112 hizmetlerinden yararlananların oranı %39,0’dır. Hizmetten yararlananların %79,0’ı çağrı merkezi ile iletişimden, %82,9’u ambulansın ve kullanılan malzemenin temizliğinden, %82,5’si ambulans ekibinin tutum ve davranışlarından, %74,8’i sorulara verilen anlaşılır yanıtlardan, %70,9’u hasta hakkında verilen bilgiden, %85,5’i hasta mahremiyetine gösterilen özenden ve %82,9’u hastaya uygulanan tıbbi müdahaleden memnun olduklarını bildirmişlerdir. 112 çağrı merkezine tıbbi yardım için çağrıda bulunulduğunda grubun %90,0’ı “olay yerinin adresi”, %86,3’ü “hastanın durumu”, %53,3’ü “olay” hakkında bilgi verileceğini bilmektedir. Sonuç: Personel tutum ve davranışları, güvenirliği, tıbbi müdahale ilkeleri ve hasta mahremiyetine gösterilen özen, ambulans ekipman donanımı ve temizliğinden memnuniyet oldukça yüksek düzeydedir. 112 çağrı merkezi ile iletişim, hastanın durumu ve sorumlu personel hakkında bilgilendirme, etkin yönlendirme, olay yerine ulaşım süresinin kısaltılması, personel tutum ve davranışlarının iyileştirilmesi yoluyla memnuniyet düzeyi daha da yükseltilebilir.
112 acil yardım hizmetleri, Denel Popülasyon, Memnuniyet Düzeyi
  • Referans1 Şensoy N, Özmen A, Doğan N, Ercan A, Karabekir HS. Afyonkarahisar İl Merkezinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması. J Clin Anal Med 2014;5(1): 29-34.
  • Referans2 Yılmaz Karakuş B., Çevik E., Doğan H., Sam M., Kutur A. Metropolde 112 Acil Sağlık Hizmeti. İst Tıp Fak Derg 2014; 77(3):37-40.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2971-7246
Yazar: Mehmet DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERCIYES UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6226-7278
Yazar: Vesile ŞENOL
Kurum: KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5590-7011
Yazar: Fevziye ÇETİNKAYA
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6505-5233
Yazar: Melis NAÇAR
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2574-376X
Yazar: Emre BÜLBÜL
Kurum: KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Herhangi bir kurum tarafından desteklenmemiştir.
Tarihler

Kabul Tarihi : 22 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

AMA Doğan M , Şenol V , Çeti̇nkaya F , Naçar M , Bülbül E . Kayseri İlinde Halkın 112 Acil Yardım Hizmetleri Hakkında Bilgi, Düşünce ve Memnuniyet Düzeyleri. J Contemp Med. 2020; 10(3): 415-420.