Güncel Sayı

Cilt: 4 Sayı: 1, 31.12.2021

Yıl: 2021

Bilimsel nitelikli ve çift hakemli dergimiz öğretmenlerimizin ve akademisyenlerimizin sürekli mesleki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadırDergimizde özgün araştırma makaleleri yanı sıra olgu sunumu, tez özeti, kitap özeti, teknik rapor vb. çalışmalar da yayınlanabilmektedir.


Öğretmenlerin ve akademisyenlerin sürekli mesleki gelişimine katkıda bulunacak ve yenilikleri takip edebilmelerine imkân sağlayacak tüm bilimsel çalışma türleri dergimizin yayın hedefleri kapsamındadır.

GENEL YAZIM KURALLARI

·       Dergimizde yayınlanan yazılarda ifade edilen görüşler yazarlarına aittir.

·       Bu dergide TUBA ve TÜBİTAK’ın yayın etiğine uygun yazılar yayınlanır.

·       Dergide yayınlanan çalışmaların telif hakları yazar tarafından dergiye devredilir.

.       Dergimize gönderilen makalelerin intihal yazılımı ile kontrolü yapılmaktadır. 

 

Yayınlanabilecek Yazı Türleri

Bu dergide araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri, konferans bildirisi, kısa bildiri, editöre mektup, not, toplantı özeti, yasa incelemesi, karar incelemesi, kitap incelemesi, düzeltme, editoryal, biyografi, teknik not, tez özeti türünde çalışmalar yayınlanabilir.

Yazıların Hazırlanması

Derginin yayın dili Türkçedir. Makaleler İngilizce olarak da yayınlanabilir. Makale uzunluğu öz, anahtar sözcükler ve kaynakça dahil 10 ila 20 sayfa (5000 ile 8000) sözcük arasında olmalıdır

Yazılar aşağıdaki düzende olmalıdır.

a) BAŞLIK (Türkçe ve İngilizce alt alta, 12 punto,  tamamı büyük ve bold-koyu harflerle, sayfa ortalanarak). Başlık mümkün olduğunca kısa ve net olmalıdır. Alt başlıklar koyu ve sola dayalı olarak yazılmalıdır.

b) YAZAR ADLARI (koyu ve tamamı büyük harfle), yazar adresleri (italik ve küçük harfle) ile başvurulacak yazarın unvanı, kurumu e-posta adresi (ilk sayfanın sol alt kısmında), eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine yazılacaktır.

c) ÖZ (Türkçe ve İngilizce, 10 punto, sola dayalı, 150-200 sözcük arasında, satır aralığı:1olmalıdır.

d) Anahtar Kelimeler (Türkçe ve İngilizce, 10 punto, italik)

e) GİRİŞ (Amaç, Kapsam, Yöntem)

f) YÖNTEM (ana metin: evren-örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları, çalışılan malzemeler, kullanılan yöntemler, tanımlamalar, verilerin analizi, işlem basamakları vb.)

g) “SONUÇLAR VE TARTIŞMA” veya “TARTIŞMA VE ÖNERİLER”

h) KATKI BELİRTME /TEŞEKKÜR

i) AÇIKLAMA /NOT

j) KAYNAKÇA

k) EKLER

Yazı karakteri

Makaleler Microsoft Word Times New Roman karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralıklı olarak ve iki kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Tablo içeriği, nitel bulgularla kapsamındaki alıntılar ve dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır. Dipnotlar, ilgili sayfanın sonuna sıralı numaralar hâlinde eklenmelidir.

Referanslar

Konu.……….. çerçevesinde değerlendirilebilir (Keyder, 1989)

Öniş’in (2005) iddiasına göre …….

Alıntılar ise yazar soyadı, makale/kitap yılı ve sayfa numarası olarak yazılır;  

(Keyman, 2005:111) ya da (della Porta, 2010:195-205).

Bir yazarın birden fazla eseri kullanıldığında (Göle, 2002; 2010);

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri kullanıldığında (Tarrow, 1997a; 1997b);

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla eseri sayfa numarası verilerek kullanıldığında:

(Smith, 2002a:195; Smith, 2002b:80)

Birden fazla yazarın çalışması referans olarak verildiğinde yıla göre sıralanır; (Tarrow, 1998; della Porta; 2002; Smith, 2010) (not: aynı yılda yayınlanmış, ikiden fazla çalışma kullanıldığında alfabetik sıralanır).

KAYNAKÇA

Kaynaklar 10 punto ve tek aralıklı olarak yazar soyadlarına göre sıraya konularak yazılmalı, APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir.

Yabancı Kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘&’ yazılmalıdır.

Aynı yazarın birden fazla eseri kullanıldığında, yazarın (yazarların) çalışmaları kronolojik olarak eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.

Kitap ve dergi isimleri italik harfler kullanılarak yazılmalıdır.

APA 6 Kurallarına göre “Kaynakça” örneği

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd [Kurumsal Veritabanından Alınmış Doktora Tezi]

Atkıncı, H. (2001). İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı düşünmenin gelişimine etkisi (Yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversi- tesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale). http://www.ohiolink.edu/etd adresinden edinilmiştir. [Türkçe Tez]

Aydın, F. (2009). İşbirlikli öğrenme yönteminin 10. sınıf coğrafya dersinde başarıya, tutuma ve motivasyona etkileri (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara). http://www.ohiolink.edu/etd adresinden edinilmiştir. [Türkçe Tez]

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (Master’s thesis). Available from ProOuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728) [Ticari Veritabanından Alınmış Yüksek Lisans Tezi]

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. Ç., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. [Türkçe Kitap]

Bryman, A., & Cramer, D. (1997). Quantitative daha analysis with SPSS for Windows: A guide for social scientists. New York: Routledge. [İngilizce Kitap]

Bursal, M. ve Yiğit, N. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilgi iletişim teknolojileri (BİT) kullanımı ve materyal tasarımı özyeterlik inanışları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 1073-1088. [Türkçe Makale]

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225 [İngilizce Makale]

Gülgöz, S. (2005). Five factor theory and NEO-PI-R in Turkey. In J. Allik & R. R. McCrae (Eds.), The five-factor model of personality across cultures (pp. 175-196). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers. [İngilizce Eser İçerisinde Bölüm]

Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de sosyal araştırmaların gelişimi içinde (s.139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. [Türkçe Eser İçerisinde Bölüm]

Pişkin, M. ve Ayas, T. (2005, Eylül). Zorba ve kurban lise öğrencilerinin utangaçlık, içedönüklük, dışadönüklük ve özsaygı değişkenleri bakımından incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sunulan bildiri, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. [Türkçe Kongre Bildirisi]

Elektronik referanslarla ilgili daha fazla bilgi için http://www.apastyle.org/elecsource.html adresine bakabilirsiniz.


 

SÜREKLİ MESKELİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM DERGİSİ

(JOURNAL of CONTINUOUS VOCATIONAL EDUCATION and TRAINING)

EDİTÖRLÜĞÜNE

 

Konu: Makale Teslim Tutanağı 

Aşağıda başlığı verilen ve ekte tam metni sunulan makalemizin incelenerek uygun görülürse derginizde yayımlanmasını istiyorum. Makalenin daha önce başka bir dergide yayımlanmadığını ya da yayımlanması için gönderilmediğini taahhüt eder, incelenerek yayımlanmasını kabul ettiğimi, telif yayım hakkını devredeceğimizi bildirir,  saygılarımla gereğini dilerim. ….. /…../2019

 

Makale Başlığı:

 

 

Yazar Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

e-posta adresi

ORCID

numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci yazarın adı, soyadı ve imzası:

 

 

  

 

 

 

 

Bu dergiye makale gönderen yazarlar ile kurul üyeleri, editörler ve hakemler linkteki yayın etiği kurallarına uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. https://publicationethics.org/ https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
Dergimiz Committee on Publication Ethics (COPE) , the Directory of Open Access Journals (DOAJ) www.doaj.org, the Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) https://oaspa.org ve World Association of Medical Editors (WAME) www.wame.org tarafından belirlenen şeffaflık ve iyi uygulama kurallarına uymayı hedefler. https://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv3.pdf

Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisi

Dergimizde yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.

1839818428  18529