Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uzaktan Eğitimde Bir Etki Değerlendirme Çalışması: MSKÜ Örneği

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 18, 31.12.2021

Öz

Son yıllarda teknolojideki gelişmeler, eğitim-öğretim ortamlarındaki yenileşmeler ışığında, bölüm/program ayrımı yapılmaksızın, ülkemizdeki tüm öğrencilerinin almak ve geçmekle yükümlü olduğu ortak zorunlu derslerin, uzaktan eğitim uygulamaları ile verilmesi çalışmaları hız kazanmıştır. Covid-19 küresel salgın sürecinde dünyada ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde başat rolü uzaktan eğitim uygulamaları almıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bir dönemde 10.000 öğrenciyi aşan bir öğrenci kitlesiyle, ortak zorunlu dersleri 2012 yılından itibaren kademeli olarak, uzaktan eğitim uygulamalarından biri olan senkron(eş zamanlı) olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler dikkate alınarak ve salgının boyutları göz önünde bulundurularak MSKÜ’de 2020-21 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ortak zorunlu derslerin asenkron (eş zamansız) olarak gerçekleştirme kararı alınmış, ders anlatımlarını içeren videoların çekimleri tamamlanmış, özgün ders materyalleri (ders notu-sunum-kısa sınav vb.) ve ek materyaller (makale, video, url adresi vb.) ders yönetim sistemine eklenerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Bu araştırmada; çeşitli fakülte ve yüksekokullara kayıtlı MSKÜ öğrencilerine uzaktan eğitim uygulamaları ile verilmekte olan ortak zorunlu derslerin etki değerlendirmesini yaparak yaşanan sorunları belirlemek, çözüm önerisi sunmak ve iyileştirmeler yapmak amaçlanmıştır. Bir durum çalışması olarak planlanan bu araştırmada, odak grup görüşmeleri ile nitel toplanmış, içerik analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin görüşlerinden edinilen veriler ışığında yönetimsel ve öğretimsel sonuçlar belirlenmiş, bunların çözümüne yönelik öneriler getirilmiş ve bazı uygulamaların hayata geçirilmesi kararı verilmesi için teorik altyapı oluşturulmuştur.

Kaynakça

 • Ak, M., Şahin, L., Çiçekler, A. N. ve Ertürk, M. A. (2020). Kovid-19 küresel salgın sürecinde İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim uygulamalarına genel bir bakış. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Advanced Online. https://doi.org/10.26650/SJ.2020.40.2.0076
 • Alkan, C. (1997). Eğitim Teknolojisinin İkibinli Yıllarda Yapılandırılması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (4).
 • Akbaba, B., Kaymakcı, S., Birbudak, T.S., Kılcan, B. (2016) Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(2), 285-309.
 • Balaban, M.E. (2012) Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitim ve Bir Proje Önerisi. Işık Üniversitesi. aves.istanbul.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=2&USER=686 adresinden erişilmiştir.
 • Barış, M.F. (2015) Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi. Sakarya University Journal of Education, 5/2 (Ağustos/August 2015) ss. 36-46.
 • Baumeister, R.F. and Leary, M.R. (1997) Writing narrative literature reviews. Review of General Psychology, 3, 311-320.
 • Birinci, G., Kılıçer K., Ünlüer, S. & Kabakçı, I. (2009). Eğitim teknolojisi alanında yapılan durum çalışması araştırmalarının yöntemsel değerlendirilmesi. III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Bozavlı, E. (2017). Yeni Teknolojiler Işığında Eğitim Aktörlerinin Yabancı Dil Öğretiminde Sanal Sınıf Algıları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mart 2017 21(1): 347-358.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını. AUAd, 3(2), 85-124.
 • Creswell, J.W. (2017) Nitel araştırmacılar için 30 temel beceri. Çev. Hasan Özcan. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Doğan, S. Tatık, R.Ş. (2015) Marmara Üniversitesi’ndeki Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Görüşleriyle Değerlendirilmesi. Route Educational and Social Science Journal. Volume 2(1), January 2015.
 • İşman, A. (2011) Uzaktan eğitim. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Sümer, M. Kurtoğlu-Erden, M. (2015) Sanal derslere ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, Volume: 3.
 • Karataş, E. (2003). Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitimde Öğrenme Deneyimlerinin Eşitliği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 91-104.
 • Karasar, Ş. (2004) Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri-Internet ve Sanal Yüksek Eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 4 Article 16.
 • Kan, A.Ü., Fidan, E.K. (2016). Türk Dili Dersinin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesine İlişkin Öğrenci Algıları. Turkish Journal of Educational Studies. Cilt 3, Sayı 2.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 • Miles, M.B., Huberman, A.M. (2016) Çev. Ed. Sadegül Akbaba Altun,-Ali Ersoy. Nitel veri analizi. Pegem akademi, Ankara.
 • Ozan Leylum, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim Ortamlarında Durum Çalışmasının Önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385. www.enadonline.com DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s16m
 • Öztaş, S, Kılıç, B.(2017). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Turkish History Education Journal, 6 (2),268-293.DOI: 10.17497/tuhed.327979.
 • Patton, M.Q. (2014). Çev. Ed. M. Bütün, S.B. Demir. Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Pegem Akademi. Ankara.
 • Paulsen F. M., Online Education Systems: Discussion and Definition of Terms, July 2002 (URL:http://www.nettskolen.com/forskning/Definition%20of%20Terms.pdf)
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Nobel Yayıncılık. Ankara
 • Yavuzer, H., Kahraman, B. (2013). Nevşehir Üniversitesindeki Uzaktan Eğitime Sosyolojik Bir Bakış. NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2013) 131-154.
 • Yenal, A. Ç. (2009). Uzaktan eğitim. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, A., Şimşek. H.(2013) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurhayat KOCATÜRK KAPUCU> (Sorumlu Yazar)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
0000-0002-6872-6612
Türkiye


Müge ADNAN>
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3256-7418
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 23 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kocatürk Kapucu, N. & Adnan, M. (2021). Uzaktan Eğitimde Bir Etki Değerlendirme Çalışması: MSKÜ Örneği . Journal of Continuous Vocational Education and Training , 4 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcvet/issue/67759/941493

Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisi

Dergimizde yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.

1839818428  18529