Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DETERMINING THE FACTORS AFFECTING THE PREFERENCE OF DISTANCE EDUCATION SYSTEMS

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 19 - 23, 31.12.2021

Öz

With the COVID 19 pandemic experienced around the world, education has suddenly switched to the distance education system. The distance education system, which entered our lives as Education 4.0, is still at the stage of maturation in our country. There are some problems both in terms of insufficient infrastructure and unrecognition of the system. In this context, it is aimed to determine according to which criteria they are preferred from the eyes of educators and students by considering the distance education platforms that are widely used in our country. The study is important in terms of the lack of detailed studies on the subject in the literature. On the other hand, while determining the said criteria, e-service quality models in the literature were used; The Analytical Hierarchy Process method was used as the method. The results of the study are important in two respects. First, distance education platform developers understand how to improve customer demands and what features they need to develop the platform, while on the other hand, it is to determine according to which criteria the demands of students and educators are shaped.

Kaynakça

 • Eroğlu E, Yıldırım BF, Özdemir M (2014) Çok Kriterli Karar Vermede “Oreste” Yöntemi ve Personel Seçiminde Uygulanması. Yönetim. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi 76: 81-95.
 • Derici, S., & Doğan, N. Ö. (2019). Hastanelerin hizmet kalitesinin hastaların bakış açısı ile değerlendirilmesi: Bir Bulanık AHP uygulaması (Master's thesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi).
 • Negash S, Ryan T, Igbaria M (2003) Quality and effectiveness in Web-based customer support systems. Information & Management 40(8): 757–768. Newman K (2001) Interrogating SERVQUAL: A Critical Assessment of Service Quality Measurement in A High Street Retail Bank. International Journal of Bank Marketing 19(3): 126-139.
 • Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL (1985) A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing 49(4): 41-50. Prabhakaran S, Satya S (2003) An Insight Into Service Attributes In Banking Sector. Journal of Services Research 3(1): 161.
 • Saaty TL (1980) The Analytic Hierarchy Process (McGraw-Hill, New York).
 • Saaty TL (1990) How to Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research 48: 9-26.

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN TERCİH EDİLMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 19 - 23, 31.12.2021

Öz

Dünya genelinde yaşanan COVID 19 pandemisi ile beraber eğitimde ani bir şekilde uzaktan eğitim sistemine geçilmiştir. Eğitim 4.0 olarak hayatımıza giren uzaktan eğitim sistemi henüz ülkemizde olgunlaşma aşamasındadır. Gerek alt yapı yetersizliği olsun, gerekse de sistemin tanınmaması bakımından olsun bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Bu kapsam da ülkemizde yaygın olarak kullanılan uzaktan eğitim platformları ele alınarak, eğitimciler ve öğrenciler gözünden hangi kriterlere göretercih edildiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Literatürde konu üzerinde detaylı çalışmalarının olmaması bakımından çalışma önem arz etmektedir. Bir diğer yandan, söz konusu kriterler belirlenirken literatürde ki e-hizmet kalitesi modellerinden yararlanılmış; yöntem olarak ise Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonuçları ise iki bakımdan önem arz etmekdir. Birincisi uzaktan eğitim platformu geliştiricileri müşteri taleplerinde neye göre iyileştirmeye gideceklerini ve hangi özelliğe sahip platformu geliştirmeleri gerektiğini anlamalarıyken bir diğer yönden ise öğrenci ve eğiticilerin taleplerinin hangi kriterlere göre şekillendiğinin tespit edilmesidir.

Kaynakça

 • Eroğlu E, Yıldırım BF, Özdemir M (2014) Çok Kriterli Karar Vermede “Oreste” Yöntemi ve Personel Seçiminde Uygulanması. Yönetim. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi 76: 81-95.
 • Derici, S., & Doğan, N. Ö. (2019). Hastanelerin hizmet kalitesinin hastaların bakış açısı ile değerlendirilmesi: Bir Bulanık AHP uygulaması (Master's thesis, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi).
 • Negash S, Ryan T, Igbaria M (2003) Quality and effectiveness in Web-based customer support systems. Information & Management 40(8): 757–768. Newman K (2001) Interrogating SERVQUAL: A Critical Assessment of Service Quality Measurement in A High Street Retail Bank. International Journal of Bank Marketing 19(3): 126-139.
 • Parasuraman A, Zeithaml VA, Berry LL (1985) A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing 49(4): 41-50. Prabhakaran S, Satya S (2003) An Insight Into Service Attributes In Banking Sector. Journal of Services Research 3(1): 161.
 • Saaty TL (1980) The Analytic Hierarchy Process (McGraw-Hill, New York).
 • Saaty TL (1990) How to Make A Decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research 48: 9-26.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan DERİCİ> (Sorumlu Yazar)
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
0000-0003-2581-6770
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 31 Aralık 2021
Kabul Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Derici, S. (2021). UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN TERCİH EDİLMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ . Journal of Continuous Vocational Education and Training , 4 (1) , 19-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcvet/issue/67759/1051850

Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisi

Dergimizde yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.

1839818428  18529