PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Problems International Students in Turkey Face in Learning Environments and the Problem-Solving Skills Preferred

Yıl 2016, Cilt 0, Sayı 9, 83 - 100, 25.01.2016

Öz

The purpose of the study is to determine the problems international students studying in Turkey face in the learning environments and the problem solving skills preferred to solve these problems. The study is a qualitative research in the case study design. 10 international preparatory year students studying at Dumlupınar University, School of Foreign Languages in 2013-2014 academic year spring term participated in the study. Data were collected through a semi-structured interview and analysed using descriptive analysis. The problems international students in Turkey face in the learning environments can be categorised into four main themes as language problems, academic adjustment problems, social and psychological problems and problems related with belongingness to the university and the students were found to have language problems most. As a result of the study, it was seen that international students use various strategies to solve the problems faced in the learning environments. The results of the study indicate that international students’ awareness about the problems they experience in the host country, Turkey, is high. Furthermore, when solving the problems they use the skills of ‘understanding the problem, planning for the solution and evaluating the solution’ while they use the problem-solving skills in the application level poorly.

Keywords: international students, problems, learning environment, problem-solving skills

Kaynakça

 • Alavi, M. & Mansor, S. M. (2011). Categories of problems among international students in Universiti Teknolgi Malaysia. Social and Behavioral Sciences, 30, 1581-1587.
 • Alkın-Şahin, S. & Tunca, N. (2013). Düşünme becerileri ve düşünmeyi destekleyen sınıf ortamı/öğretmen davranışları. In Ekici, G. & Güven, M. (Eds.), Öğrenme-öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri (pp.392-426). Ankara: Pegem.
 • Allaberdiyev, P. (2007). Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye yüksek öğrenim görmeye gelen öğrencilerin uyum düzeylerinin incelenmesi. (Unpublished master thesis). Gazi University/Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Arkoudis, S. (2006). Teaching international students: Strategies to enhance learning. Victoria, Australia: Centre for the Study of Higher Education (Melbourne). Retrieved December http://www.cshe.unimelb.edu.au/resources_teach/teaching_in_practice/docs/international.pdf. 26, 2014 from
 • Bloor, M. & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts. London: Sage Publications.
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. (Yükseköğretim Kurulu Yayın No. 2014/2). Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Editorial (2016). Who are international students? Enrollment trends and recent research. Journal of International Students, 6, 1, I-VI.
 • Gebhard, J. G. (2012). International students’ adjustment problems and behaviors. Journal of International Students, 2 (2), 184-193.
 • Güven, M. & Bahar-Güner, H. Ö. (2014). Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilerin öğrenme ortamlarında karşılaştıkları sorunlar ve kullandıkları sorun çözme becerilerinin belirlenmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 7-9 May 2014. Gaziantep.
 • Le, A. T, LaCost, B. Y. & Wismer, M. (2016). International female graduate students’ experience at a Midwestern University: sense of belonging and identity development. Journal of International Students, 6 (1), 128-152.
 • Malaklolunthu, S. & Selan, P. S. (2011). Adjustment problems among international students in Malaysian private higher education institutions. Social and Behavioral Sciences, 15, 833-837.
 • McFaul, S. (2016). International students’ social network: Network mapping to gage friendship formation and student engagement on campus. Journal of International Students, 6 (1), 1-13.
 • Mesidor, J. K. & Sly, K. F. (2016). Factors that contribute to the adjustment of international students. Journal of International Students, 6 (1), 262-282.
 • Nunan, P. (2006). An Exploration of the Long Term Effects of Student Exchange Experiences. AIEC, Brisbane, paper presented at the Australian Education Conference. Abstract retrieved January 1, 2014 from http://www.voced.edu.au/content/ngv16906.
 • Özturgut, O. & Murphy, C. (2009). Literature vs. practice: Challenges for international students in the U.S. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 22 (3), 374-385.
 • Palmer, Y. M. (2016). Student to scholar: Learning experiences of international students. Journal of International Students, 6 (1), 216-240.
 • PISA 2012 Field Trial Problem Solving Framework: Draft Subject to Possible Revision After the Field Trial (2010). Doc: ProbSolvFrmwrk_FT2012. Retrieved December 26, 2014 from http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962005.pdf.
 • Sakurai, Y., Parpala, A., Pyhältö, K. & Lindblom-Ylänne, S. (2016). Engagement in learning: A comparison between Asian and European international university students. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 46 (1), 24-47.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem.
 • Sherry, M., Thomas, P. & Chui, W. H. (2009). International Students: A vulnerable student population. High Educ, 60 (33), 33-46.
 • Shields, R. (2016). Reconsidering regionalisation in global higher education: Student mobility spaces of the European Higher Education Area. Compare: A journal of Comparative and International Education, 46 (1), 5-23.
 • Taha, N. & Cox, A. (2016). International students’ Networks: A case study in a UK university. Studies in Higher Education, 41 (1), 182-198.
 • Urban, E. & Palmer, L. B. (2016). International students’ perceptions of the value of U.S. higher education. Journal of International Students, 6 (1), 153-174.
 • Urbanovič, J., Wilkins, S. & Huisman, J. (2016). Issuea and challenges for small countries in attracting and hosting international students: The case of Lithuania. Studies in Higher Education, 41 (3), 491-507.
 • Vasilopoulos, G. (2016). A critical review of international students’ adjustment research from a Deluzian perspective. Journal of International Students, 6 (1), 283-307.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Meral Güven** H. Özge Bahar-Güner

Yıl 2016, Cilt 0, Sayı 9, 83 - 100, 25.01.2016

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilerin öğrenme ortamlarında karşılaştıkları sorunlar ve kullandıkları sorun çözme becerilerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda uluslararası öğrencilerin öğrenme ortamlarında karşılaştıkları sorunlar, bu sorunlarla başa çıkabilmek için kullandıkları stratejiler, sorunları çözmede karşılaştıkları engeller ve farklı bir ülkede öğrenim görmeyi düşünen öğrencilere, sorunlarla başa çıkma konusundaki önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilerin öğrenme ortamlarında karşılaştıkları sorunları ve bu sorunları çözmede tercih ettikleri sorun çözme becerilerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, nitel verilere dayalı betimsel bir çalışmadır ve durum çalışması desenindedir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Çalışma 2013-2014 yılında Dumlupınar Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıflarında öğrenim görmekte olan 10 uluslararası öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın inandırıcılığını artırmak amacıyla veriler iki farklı araştırmacı tarafından analiz edilmiş, yapılan kodlamalar ve oluşturulan temalar karşılaştırılmış, tartışmalı kod ve temalar hakkında uzlaşmaya varılmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda araştırmanın güvenirliği 0.94 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin öğrenme ortamlarında dil konusunda sorunlar, akademik uyum sorunları, sosyal ve psikolojik sorunlar ve üniversiteye aidiyet sorunları yaşadıkları ve bu sorunlar arasında en fazla dil konusunda sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme ortamlarında yaşadıkları sorunlara ilişkin farkındalıklarının yüksek olduğu, öğrencilerin sorun çözmede sorunu anlama, çözüm için plan yapma ve çözümü değerlendirme becerilerine sahipken, uygulama aşamasında yetersiz oldukları görülmüştür. Çalışmanın bulguları ışığında, Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilerin öğrenme ortamlarında karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilmeleri için üniversiteler ve ev sahibi kişiler tarafından çeşitli adımlar atılması gerektiği açıktır. Bu bağlamda, öncelikle uluslararası öğrencilerin kişisel ve mesleki hedefleri ve gereksinimleri belirlenmeli ve gereksinim duydukları alanlarla ilgili yeterli destek sağlanmalıdır

Kaynakça

 • Alavi, M. & Mansor, S. M. (2011). Categories of problems among international students in Universiti Teknolgi Malaysia. Social and Behavioral Sciences, 30, 1581-1587.
 • Alkın-Şahin, S. & Tunca, N. (2013). Düşünme becerileri ve düşünmeyi destekleyen sınıf ortamı/öğretmen davranışları. In Ekici, G. & Güven, M. (Eds.), Öğrenme-öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri (pp.392-426). Ankara: Pegem.
 • Allaberdiyev, P. (2007). Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye yüksek öğrenim görmeye gelen öğrencilerin uyum düzeylerinin incelenmesi. (Unpublished master thesis). Gazi University/Graduate School of Educational Sciences, Ankara.
 • Arkoudis, S. (2006). Teaching international students: Strategies to enhance learning. Victoria, Australia: Centre for the Study of Higher Education (Melbourne). Retrieved December http://www.cshe.unimelb.edu.au/resources_teach/teaching_in_practice/docs/international.pdf. 26, 2014 from
 • Bloor, M. & Wood, F. (2006). Keywords in qualitative methods: A vocabulary of research concepts. London: Sage Publications.
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. (Yükseköğretim Kurulu Yayın No. 2014/2). Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Editorial (2016). Who are international students? Enrollment trends and recent research. Journal of International Students, 6, 1, I-VI.
 • Gebhard, J. G. (2012). International students’ adjustment problems and behaviors. Journal of International Students, 2 (2), 184-193.
 • Güven, M. & Bahar-Güner, H. Ö. (2014). Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilerin öğrenme ortamlarında karşılaştıkları sorunlar ve kullandıkları sorun çözme becerilerinin belirlenmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 7-9 May 2014. Gaziantep.
 • Le, A. T, LaCost, B. Y. & Wismer, M. (2016). International female graduate students’ experience at a Midwestern University: sense of belonging and identity development. Journal of International Students, 6 (1), 128-152.
 • Malaklolunthu, S. & Selan, P. S. (2011). Adjustment problems among international students in Malaysian private higher education institutions. Social and Behavioral Sciences, 15, 833-837.
 • McFaul, S. (2016). International students’ social network: Network mapping to gage friendship formation and student engagement on campus. Journal of International Students, 6 (1), 1-13.
 • Mesidor, J. K. & Sly, K. F. (2016). Factors that contribute to the adjustment of international students. Journal of International Students, 6 (1), 262-282.
 • Nunan, P. (2006). An Exploration of the Long Term Effects of Student Exchange Experiences. AIEC, Brisbane, paper presented at the Australian Education Conference. Abstract retrieved January 1, 2014 from http://www.voced.edu.au/content/ngv16906.
 • Özturgut, O. & Murphy, C. (2009). Literature vs. practice: Challenges for international students in the U.S. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 22 (3), 374-385.
 • Palmer, Y. M. (2016). Student to scholar: Learning experiences of international students. Journal of International Students, 6 (1), 216-240.
 • PISA 2012 Field Trial Problem Solving Framework: Draft Subject to Possible Revision After the Field Trial (2010). Doc: ProbSolvFrmwrk_FT2012. Retrieved December 26, 2014 from http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962005.pdf.
 • Sakurai, Y., Parpala, A., Pyhältö, K. & Lindblom-Ylänne, S. (2016). Engagement in learning: A comparison between Asian and European international university students. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 46 (1), 24-47.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem.
 • Sherry, M., Thomas, P. & Chui, W. H. (2009). International Students: A vulnerable student population. High Educ, 60 (33), 33-46.
 • Shields, R. (2016). Reconsidering regionalisation in global higher education: Student mobility spaces of the European Higher Education Area. Compare: A journal of Comparative and International Education, 46 (1), 5-23.
 • Taha, N. & Cox, A. (2016). International students’ Networks: A case study in a UK university. Studies in Higher Education, 41 (1), 182-198.
 • Urban, E. & Palmer, L. B. (2016). International students’ perceptions of the value of U.S. higher education. Journal of International Students, 6 (1), 153-174.
 • Urbanovič, J., Wilkins, S. & Huisman, J. (2016). Issuea and challenges for small countries in attracting and hosting international students: The case of Lithuania. Studies in Higher Education, 41 (3), 491-507.
 • Vasilopoulos, G. (2016). A critical review of international students’ adjustment research from a Deluzian perspective. Journal of International Students, 6 (1), 283-307.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meral Güven>


H. Özge Bahar-Güner>

Yayımlanma Tarihi 25 Ocak 2016
Gönderilme Tarihi 20 Şubat 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 0, Sayı 9

Kaynak Göster

Bibtex @ { jef196748, journal = {Journal of Education and Future}, issn = {2146-8249}, address = {}, publisher = {Aydın Yayıncılık}, year = {2016}, volume = {0}, number = {9}, pages = {83 - 100}, title = {The Problems International Students in Turkey Face in Learning Environments and the Problem-Solving Skills Preferred}, key = {cite}, author = {Güven, Meral and Bahar-güner, H. Özge} }
APA Güven, M. & Bahar-güner, H. Ö. (2016). The Problems International Students in Turkey Face in Learning Environments and the Problem-Solving Skills Preferred . Journal of Education and Future , 0 (9) , 83-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jef/issue/18642/196748
MLA Güven, M. , Bahar-güner, H. Ö. "The Problems International Students in Turkey Face in Learning Environments and the Problem-Solving Skills Preferred" . Journal of Education and Future 0 (2016 ): 83-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jef/issue/18642/196748>
Chicago Güven, M. , Bahar-güner, H. Ö. "The Problems International Students in Turkey Face in Learning Environments and the Problem-Solving Skills Preferred". Journal of Education and Future 0 (2016 ): 83-100
RIS TY - JOUR T1 - Meral Güven** H. Özge Bahar-Güner AU - MeralGüven, H. ÖzgeBahar-güner Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Journal of Education and Future JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 100 VL - 0 IS - 9 SN - 2146-8249- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Education and Future The Problems International Students in Turkey Face in Learning Environments and the Problem-Solving Skills Preferred %A Meral Güven , H. Özge Bahar-güner %T The Problems International Students in Turkey Face in Learning Environments and the Problem-Solving Skills Preferred %D 2016 %J Journal of Education and Future %P 2146-8249- %V 0 %N 9 %R %U
ISNAD Güven, Meral , Bahar-güner, H. Özge . "The Problems International Students in Turkey Face in Learning Environments and the Problem-Solving Skills Preferred". Journal of Education and Future 0 / 9 (Ocak 2016): 83-100 .
AMA Güven M. , Bahar-güner H. Ö. The Problems International Students in Turkey Face in Learning Environments and the Problem-Solving Skills Preferred. JEF. 2016; 0(9): 83-100.
Vancouver Güven M. , Bahar-güner H. Ö. The Problems International Students in Turkey Face in Learning Environments and the Problem-Solving Skills Preferred. Journal of Education and Future. 2016; 0(9): 83-100.
IEEE M. Güven ve H. Ö. Bahar-güner , "The Problems International Students in Turkey Face in Learning Environments and the Problem-Solving Skills Preferred", Journal of Education and Future, c. 0, sayı. 9, ss. 83-100, Oca. 2016
Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.