Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

2018 AĞUSTOS KRİZİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 17 - 32, 15.09.2020

Öz

2018 yılı başından itibaren gelişmiş ülke merkez bankalarının politika değişikliklerinin gelişmekte olan ülkelere dönük olumsuz etkileri sonucu, 2018 yılı Ağustos ayında Türkiye finansal piyasalarında büyük ölçekli bir dalgalanma yaşanmıştır. Küresel piyasalarda artan risk algılamaları ile gelişmekte olan ülkelerden çıkış eğilimi, petrol fiyatlarındaki artış ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım açıklamaları, yurtiçinde piyasaları olumsuz gelişmeleri destekleyen dışsal etkenler olmuştur. Türkiye ekonomisi, 2018 yılı Ağustos ayında Türk Lirası’ndaki aşırı değer kaybı nedeniyle zor günler geçirmiştir. Ekonomi politikalarına duyulan güvensizlikle birlikte ABD ile yaşanan rahip Andrew Brunson krizinin tetiklediği kur krizi sonucunda, dolar kuru 7,24'ü gördü. Sonrasında yüksek faiz ve enflasyon nedeniyle iç talepte kayda değer bir gerileme ve şirketlerin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile iflaslar ve konkordato süreci başladı. Bu durum bankaların ciddi bir sorunlu kredi bakiyesi ile baş başa kalmasına neden oldu. Bu çalışmadan Ağustos 2018 tarihinde sonra yaşanan sürecin Türk Bankacılık sektörüne nasıl bir etki oluşturduğu hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Altay, N. O. (2002). Türk Bankacılık Sektöründe Füzyon.İktisat İşletme ve Finans Dergisi,17(195), 78-79.
 • Arı, A. & Özkeskin, N. (2016). Türkiye'deki Bankacılık Krizlerinin Nedenleri Ekonometrik Bir Yaklaşım. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(622), 45-60.
 • Arı, Ali &Cergibozan, R. (2016). TheTwinCrises: Determinantsof BankingandCurrencyCrises in theTurkishEconomy.EmergingMarkets Finance andTrade, 52(1),123-135.
 • Azizov, M. (2007). Küresel Krizler ve Kriz Döneminde Para Politikasının Kullanımı. Journal ofAzerbaijaniStudies. 12(1-2), 432-443.
 • BDDK (2020). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, https://www.bddk.org.tr/ (Erişim Tarihi, 10.05.2020).
 • Berberoğlu, B. (2011). 2008 Global Krizinin Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Etkilerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 105-130.
 • Çinko, L. & Ak, R. (2009). Küreselleşen Ekonomilerde Yaşanan Bankacılık Krizlerinin Anatomisi, Maliye Finans Yazıları, 1(83), 59-83.
 • Çoşkun A. Ö. (2015). 2001 ve 2008 Krizlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkilerinin Karşılaştırılması,Maliye Finans Yazıları, 104, 4.
 • Duttagupta, R. &Cashin, P. (2011). AnatomyofBankingCrises in DevelopingandEmerging Market Countries. Journal of International Money and Finance, 30(2), 354-376.
 • Eğilmez, M. (2018).https://www.mahfiegilmez.com/2018/08/spekulatif-atak.html#more, Erişim Tarihi: 15.12.2019).
 • Eichengreen, B. &Arteta, C. (2000). BankingCrises in EmergingMarketsPresumptionsandEvidence. UC Berkeley: Center for International and Development EconomicsResearch.
 • Goldstein, M. &Turner, P. (1996). "BankingCrises in EmergingEconomies: OriginsandPolicyOptions", BIS EconomicPapers, No:46.
 • Gülbahar, S. (2017). Finansal Kriz-Bankacılık Krizleri Bağlamında Krizden Etkilenen Bankaların Yeniden Yapılandırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güneş, N. (2015). Banka Karlılığının Belirleyicileri: 2002-2012 Dönemi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme.Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 265-282.
 • Hiç, M. (2001). Ekonomik Kriz Anatomisi Sonuçlar ve Alınacak Dersler. Yeni Türkiye Dergisi.
 • Honohan, P. (1997). BankingSystemFailures in DevelopingandTransitionCountries: DiagnosisandPrediction.BIS WorkingPapers, No:39.
 • Hristov, S. (2001). Thecrisis in Turkey. İnstituteforRegionalandInternatıonalStudies, Sofia.
 • İbiş, E. (2013). 2001 Krizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Kaya, Y. (2011). Bankacılık ve Finans Politikaları”, 2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi, Ed: Yusuf Alpaydın, Halil Tunalı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul.
 • Kesebir, M. (2018), Türkiye’de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler.Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi,3(2), 1-19
 • Miynat, M., Kömürcüler, E.& Uğur, A. (2010). Bir Küresel Dışsal Maliyet Örneği Olarak Finansal İstikrarsızlıklarla Mücadele Yöntemleri.Maliye Dergisi, 159, 119-136.
 • Poyraz, E. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Optimal Kredi Düzeyinin Belirlenmesi.Business andEconomicsResearchJournal, 3(2), 41-49.
 • Şimşek, H. A. & Altay, A. (2009). Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi. Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2 (528), 11-23.
 • TCMB (2002). Mali Piyasalar, 2001 Yıllık Rapor, 121-124, https://www.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 05.01.2020).
 • Telli, A. (2013). 1999,2000, 2001 ve 2008 Kriz Dönemlerinde Türk Ticari Bankalarının Karlılıklarının Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, Ankara.
 • Thorat, U. (2010). Learning fromcrises, Macroeconomicsand Finance in Emerging Market Economies, 3(2), 299- 307.
 • Tunay, B. K. (2010).Bankacılık Krizleri ve Erken Uyarı Sistemleri: Türk Bankacılık Sektörü için Bir Model Önerisi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 4(1), 9-46.
 • Tuncel, C. O. (2013).Asimetrik Bilgi Problemi Çerçevesinde Bankacılık Krizlerinin Nedenleri Üzerine Bir İnceleme: Mikro Ekonomik Yaklaşım, Business andEconom-icsResearchJournal, 4(1), 77-102.
 • Türel, O. (2010). Türkiye’de 1994, 2001 ve 2008-9 Ekonomik Krizlerinin Karşılaştırmalı Analizi.Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 21(75), 33-34.
 • Ural, M. & Acarlar, A. (2007).Bankacılık Sektöründe Yüksek Risk Alımı ve Baskı İndeksleri.Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(509).
 • Uzunoğlu, S. (2014).Bankacılığa Giriş. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Yorulmaz, R. (2018). ABD Yaptırımları ve Kur Krizinin Bölge Ekonomilerine Yansımaları, Orta Doğu Araştırma Merkezi.
 • Yüksel, S. (2015). Bankacılık Krizlerinin Erken Uyarı Sinyalleri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı, İstanbul.

THE EFFECT OF 2018 AUGUST CRISIS ON THE TURKISH BANKING SECTOR

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 17 - 32, 15.09.2020

Öz

Since the beginning of 2018 the central banks of developed countries, developing policies to countries facing adverse effects as a result of the changes, in August 2018 there has been a large-scale fluctuations in the financial markets in Turkey. Output trend from developing countries with an increased risk perception in global markets, the rise in oil prices and descriptions of US sanctions against Turkey, the domestic market has been negative external factors supporting developments. Turkey's economy, in August 2018, has had a difficult time because of the excessive depreciation of the Turkish Lira. The dollar rate has reached 7.24 as a result of the currency crisis triggered by the priest Andrew Brunson crisis with the US, along with the mistrust of economic policies. Afterwards, bankruptcies and concordat process started due to a significant decline in domestic demand due to high interest and inflation and companies' failure to meet their payment obligations. This situation caused the banks to be left with a serious problem loan balance. From this study, it is aimed to give information about the effect of the process that took place after August 2018 on the Turkish Banking sector.

Kaynakça

 • Altay, N. O. (2002). Türk Bankacılık Sektöründe Füzyon.İktisat İşletme ve Finans Dergisi,17(195), 78-79.
 • Arı, A. & Özkeskin, N. (2016). Türkiye'deki Bankacılık Krizlerinin Nedenleri Ekonometrik Bir Yaklaşım. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(622), 45-60.
 • Arı, Ali &Cergibozan, R. (2016). TheTwinCrises: Determinantsof BankingandCurrencyCrises in theTurkishEconomy.EmergingMarkets Finance andTrade, 52(1),123-135.
 • Azizov, M. (2007). Küresel Krizler ve Kriz Döneminde Para Politikasının Kullanımı. Journal ofAzerbaijaniStudies. 12(1-2), 432-443.
 • BDDK (2020). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, https://www.bddk.org.tr/ (Erişim Tarihi, 10.05.2020).
 • Berberoğlu, B. (2011). 2008 Global Krizinin Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki Etkilerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 105-130.
 • Çinko, L. & Ak, R. (2009). Küreselleşen Ekonomilerde Yaşanan Bankacılık Krizlerinin Anatomisi, Maliye Finans Yazıları, 1(83), 59-83.
 • Çoşkun A. Ö. (2015). 2001 ve 2008 Krizlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkilerinin Karşılaştırılması,Maliye Finans Yazıları, 104, 4.
 • Duttagupta, R. &Cashin, P. (2011). AnatomyofBankingCrises in DevelopingandEmerging Market Countries. Journal of International Money and Finance, 30(2), 354-376.
 • Eğilmez, M. (2018).https://www.mahfiegilmez.com/2018/08/spekulatif-atak.html#more, Erişim Tarihi: 15.12.2019).
 • Eichengreen, B. &Arteta, C. (2000). BankingCrises in EmergingMarketsPresumptionsandEvidence. UC Berkeley: Center for International and Development EconomicsResearch.
 • Goldstein, M. &Turner, P. (1996). "BankingCrises in EmergingEconomies: OriginsandPolicyOptions", BIS EconomicPapers, No:46.
 • Gülbahar, S. (2017). Finansal Kriz-Bankacılık Krizleri Bağlamında Krizden Etkilenen Bankaların Yeniden Yapılandırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güneş, N. (2015). Banka Karlılığının Belirleyicileri: 2002-2012 Dönemi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme.Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 265-282.
 • Hiç, M. (2001). Ekonomik Kriz Anatomisi Sonuçlar ve Alınacak Dersler. Yeni Türkiye Dergisi.
 • Honohan, P. (1997). BankingSystemFailures in DevelopingandTransitionCountries: DiagnosisandPrediction.BIS WorkingPapers, No:39.
 • Hristov, S. (2001). Thecrisis in Turkey. İnstituteforRegionalandInternatıonalStudies, Sofia.
 • İbiş, E. (2013). 2001 Krizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Kaya, Y. (2011). Bankacılık ve Finans Politikaları”, 2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi, Ed: Yusuf Alpaydın, Halil Tunalı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul.
 • Kesebir, M. (2018), Türkiye’de 2001 Krizi Sonrası Bankacılık Sektörünün Durumu, Yapısal Reformlar ile Son Yıllardaki Gelişmeler.Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi,3(2), 1-19
 • Miynat, M., Kömürcüler, E.& Uğur, A. (2010). Bir Küresel Dışsal Maliyet Örneği Olarak Finansal İstikrarsızlıklarla Mücadele Yöntemleri.Maliye Dergisi, 159, 119-136.
 • Poyraz, E. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Optimal Kredi Düzeyinin Belirlenmesi.Business andEconomicsResearchJournal, 3(2), 41-49.
 • Şimşek, H. A. & Altay, A. (2009). Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi. Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2 (528), 11-23.
 • TCMB (2002). Mali Piyasalar, 2001 Yıllık Rapor, 121-124, https://www.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 05.01.2020).
 • Telli, A. (2013). 1999,2000, 2001 ve 2008 Kriz Dönemlerinde Türk Ticari Bankalarının Karlılıklarının Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, Ankara.
 • Thorat, U. (2010). Learning fromcrises, Macroeconomicsand Finance in Emerging Market Economies, 3(2), 299- 307.
 • Tunay, B. K. (2010).Bankacılık Krizleri ve Erken Uyarı Sistemleri: Türk Bankacılık Sektörü için Bir Model Önerisi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 4(1), 9-46.
 • Tuncel, C. O. (2013).Asimetrik Bilgi Problemi Çerçevesinde Bankacılık Krizlerinin Nedenleri Üzerine Bir İnceleme: Mikro Ekonomik Yaklaşım, Business andEconom-icsResearchJournal, 4(1), 77-102.
 • Türel, O. (2010). Türkiye’de 1994, 2001 ve 2008-9 Ekonomik Krizlerinin Karşılaştırmalı Analizi.Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 21(75), 33-34.
 • Ural, M. & Acarlar, A. (2007).Bankacılık Sektöründe Yüksek Risk Alımı ve Baskı İndeksleri.Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(509).
 • Uzunoğlu, S. (2014).Bankacılığa Giriş. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Yorulmaz, R. (2018). ABD Yaptırımları ve Kur Krizinin Bölge Ekonomilerine Yansımaları, Orta Doğu Araştırma Merkezi.
 • Yüksel, S. (2015). Bankacılık Krizlerinin Erken Uyarı Sinyalleri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Levent SEZAL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sezal, L. (2020). 2018 AĞUSTOS KRİZİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ . Journal of Economics and Research , 1 (1) , 17-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jer/issue/60668/895425

22310