Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KOBİPORT: KOBİ’LERE YÖNELİK E-TİCARET PORTALI MODELİ UYGULAMASI

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 67 - 72, 30.09.2021
https://doi.org/10.53280/jer.916692

Öz

Küreselleşme sürecinde Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ülke ekonomileri için olmazsa olmaz önemi reel bir gerçekliktir. KOBİ’ler ülkelerin en önemli stratejik örgütleridir. İktisadi Büyüme, kalkınma, üretim, ihraca-ithalat, yatırımların verimliğinde ve katma değer yaratma süreçlerinde KOBİ’lerin katkıları artan bir oranda artmaktadır. KOBİ’lerin yapısal problemlerine çözüm üretecek kamusal politika ve programların rasyonel esaslara dayanması gerekmektedir. KOBİ’lerin özellikle finansal kriz ortamlarına uyum sağlaması için mevcut uygulamalardaki eksiklerin giderilmesi ve e-ticaret alanında yenilikler ve iyileştirilmeler yapılması önem arz etmektedir. KOBİ’lerin e-ticaret alanındaki etkinliğinin geliştirilmesi için teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılması gerektiği realitesinden yola çıkılarak hazırlanan bu çalışmanın amacı, etkin ve verimli bir KOBİ e-ticaret destek politikası geliştirilmesi sürecinde KOBİPORT uygulaması ile kamu politikasını belirleyen otoriteler ile uygulayıcılara yol gösterecek önerilerin geliştirilmesidir. Kobilere yönelik KOBİPORT e-ticaret portalında, uluslararası ticarette yeniliklere uyumlu ve sürdürülebilir yaklaşım çalışma kapsamında ön planda tutulacaktır. KOBİPORT E- ticaret yöntemini kullanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabetçi yapısı gelişecek ve toplam gelirleri artacaktır. KOBİPORT sisteminin yaygınlığının ve etkinliğin artması yoluyla bölgesel kalkınma politikalarında pivot rolü KOBİ’ler oynayacaktır.

Kaynakça

  • Altınok, Ahmet Ramazan (2008), Elektronik Ticaretin Kobi’ler Açısından Uygulanabilirliği: Ankara Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
  • Akdede S.H, ve Turan A.H (2008). Aydın’da Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Verimlilik Araştırması, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 15 , Sayı 2, 19 - 29 Muğla Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (2014), Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55.
  • Menkveld, A. ve Thurik, A. (1999), “Firm Size and Efficiency in Innovation”, Small Business Economics, (12), 97-10.1. OECD (2017). Trade Policy Papers, No. 205, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/524c8c83-en.pdf?expires=1618069283&id=id&accname=guest&checksum=E2BA46AA69F08F381F786F6D8AED4084 (Erişim Tarihi: 10.04.2021).
  • OECD Dijital Ticaretin Ölçülmesi Raporu - STD/CSSP/WPTGS(2017). https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=STD/CSSP/WPTGS(2017)3&docLanguage=En (Erişim Tarihi: 10.04.2021).

SMEPORT: APPLICATION OF THE E-COMMERCE PORTAL MODEL FOR SMES

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 67 - 72, 30.09.2021
https://doi.org/10.53280/jer.916692

Öz

In the globalization process, the indispensable importance of Small and Medium-sized enterprises (SMEs) for the country's economies is a real reality. SMEs are the most important strategic organizations of the countries. The contributions of SMEs are increasing at an increasing rate in economic growth, development, production, export-import, efficiency of investments and in the processes of creating added value. Public policies and programs that will produce solutions to the structural problems of SMEs should be based on rational principles. In order for SMEs to adapt to financial crisis environments, it is important to eliminate the deficiencies in current applications and to make innovations and improvements in the field of e-commerce. The aim of this study, which was prepared on the basis of the reality that theoretical and applied studies should be carried out to improve the efficiency of SMEs in the field of e-commerce, is to develop suggestions that will guide the authorities and practitioners that determine the public policy with the SME e-commerce support policy in the process of developing an effective and efficient SME e-commerce support policy.
In the KOBİPORT e-commerce portal for SMEs, a sustainable approach compatible with innovations in international trade will be prioritized within the scope of the study. The competitive structure of small and medium-sized enterprises using the KOBİPORT e-commerce method will develop and their total income will increase. SMEs will play the pivot role in regional development policies by increasing the prevalence and efficiency of the SMEPORT system.

Kaynakça

  • Altınok, Ahmet Ramazan (2008), Elektronik Ticaretin Kobi’ler Açısından Uygulanabilirliği: Ankara Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
  • Akdede S.H, ve Turan A.H (2008). Aydın’da Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Verimlilik Araştırması, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 15 , Sayı 2, 19 - 29 Muğla Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (2014), Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55.
  • Menkveld, A. ve Thurik, A. (1999), “Firm Size and Efficiency in Innovation”, Small Business Economics, (12), 97-10.1. OECD (2017). Trade Policy Papers, No. 205, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/524c8c83-en.pdf?expires=1618069283&id=id&accname=guest&checksum=E2BA46AA69F08F381F786F6D8AED4084 (Erişim Tarihi: 10.04.2021).
  • OECD Dijital Ticaretin Ölçülmesi Raporu - STD/CSSP/WPTGS(2017). https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=STD/CSSP/WPTGS(2017)3&docLanguage=En (Erişim Tarihi: 10.04.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Erkan ALTINTAŞ (Sorumlu Yazar)
0000-0002-7939-4457
Türkiye


Mustafa YİĞİT
0000-0003-0704-7103
Türkiye


Sezai TİRYAKİ
0000-0003-0349-0212
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Altıntaş, E. , Yiğit, M. & Tiryaki, S. (2021). KOBİPORT: KOBİ’LERE YÖNELİK E-TİCARET PORTALI MODELİ UYGULAMASI . Journal of Economics and Research , 2 (2) , 67-72 . DOI: 10.53280/jer.916692

22310