Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan ankilozan spondilitli hastaların biyopsikososyal özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 1, 9 - 17, 30.03.0017

Öz

Amaç: Çalışmamızın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan ankilozan spondilitli hastaların biyopsikososyal
özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesiydi.

Yöntem: Çalışmamıza AS tanısı alan, yaş ortalaması 44,4±11,7 yıl olan 30 hasta (11 kadın, 19 erkek) dahil edildi. Bireylerin
biyopsikososyal gereksinimlerini belirlemek için fonksiyonel ve psikososyal değerlendirmeler kullanıldı. Yaşam kalitesini
değerlendirmek için Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi Ölçeği (ASQOL), fiziksel durumlarını belirlemek için Bath Ankilozan
Spondilit Hastalık Aktivitesi İndeksi (BASDAI), Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi (BASFI), Yorgunluğun Çok Boyutlu
Değerlendirilmesi (MAF), Yorgunluk Şiddet Skalası (FSS), Pitsburg Uyku Skalası (PUKİ), emosyonel durumlarını değerlendirmek
için Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) ve Tampa Kinezyofobi Skalası (TKS) kullanıldı.

Bulgular: Hastaların ASQoL ile BASDAI, MAF ve FSS arasında kuvvetli, ASQoL ile BASFI arasında orta dereceli, PUKI ile arasında
zayıf korelasyon bulundu. Ayrıca ASQoL ile HADS ve TKS arasında orta dereceli korelasyon olduğu bulundu.

Sonuç: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan ankilozan spondilitli bireylerde yaşam kalitesinden uyku kalitesine,
kinezyofobiden yorgunluğa, hastalık aktivitesinden duygu durum özelliklerine kadar pek çok problemin birbirleriyle ilişkili olduğu
görülmektedir. AS hastalarının tedavilerinin bu biyopsikososyal özellikleri kapsayacak şekilde planlanması gerektiği görüşüne
varıldı.

Kaynakça

 • 1. Ibn Yacoub Y, Amine B, Laatiris A, et al. Assessment of fatigue in Moroccan patients with ankylosing spondylitis. Clin Rheumatol. 2010;29(11):1295-1299.
 • 2. Schneeberger EE, Marengo MF, Pra FD, et al. Fatigue assessment and its impact in the quality of life of patients with ankylosing spondylitis. Clin Rheumatol. 2015;34:497-501.
 • 3. Da Costa D, Zummer M, Fitzcharles MA. Determinants of sleep problems in patients with spondyloarthropathy. Musculoskelet Care. 2009;7:143-161.
 • 4. Martindale J, Smith J, Sutton CJ, et al. Disease and psychological status in ankylosing spondylitis. Rheumatology. 2006;45:1288-1293.
 • 5. Barlow JH, Macey SJ, Struthers GR. Gender, depression and ankylosing spondylitis. Arthritis Care Res. 1993;6:45-51.
 • 6. Hakkou J, Rostom S, Aissaoui N, et al. Psychological status in Moroccan patients with ankylosing spondylitis and its relationships with disease parameters and quality of life.J Clin Rheumatol. 2011;17(8):424-428.
 • 7. Younes M, Jalled A, Aydi Z, et al. [Quality of life in ankylosing spondylitis]. Tunis Med. 2011;89(4):374-378.
 • 8. Xu X, Shen B, Zhang A, et al. Anxiety and depression correlate with disease and qualityof-life parameters in Chinese patients with ankylosing spondylitis. Patient Prefer Adherence. 2016:10:879-885.
 • 9. Leeuw M, Goossens MEJB, Linton SJ, et al. The fear-avoidance model of musculoskeletal pain: current state of scientific evidence. J Behav Med. 2007;30(1):77-94.
 • 10. Van Middendorp H, Evers AWM. The role of psychological factors in inflammatory rheumatic diseases: from burden to tailored treatment. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2016;30:932-945.
 • 11. Duruöz MT, Doward L, Turan Y, et al. Translation and validation of the Turkish version of the Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQoL) questionnaire. Rheumatol Int. 2013;33:2717-2722.
 • 12. Akkoc Y, Karatepe AG, Akar S, et al. A Turkish version of the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index: reliability and validity. Rheumatol Int. 2005;25:280-284.
 • 13. Sieper J, Rudwaleit M, Baraliakos, et al. The Assessment of Spondylo Arthritis International Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis. Ann Rheum Dis. 2009;68 Suppl 2:ii1-44.
 • 14. Yildirim Y, Ergin G. A validity and reliability study of the Turkish Multidimensional Assessment of Fatigue (MAF) scale in chronic musculoskeletal physical therapy patients. J Back Musculoskelet Rehabil. 2013; 26: 307-316.
 • 15. Gencay-Can A, Can SS. Validation of the Turkish version of the fatigue severity scale in patients with fibromyalgia. Rheumatol Int. 2012;32:27-31.
 • 16. Agargün MY, Kara H, Anlar O. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksinin geçerliği ve güvenirliği. Turk Psikiyatri Derg. 1996;7:107-15.
 • 17. Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, et al. Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Derg. 1997;8:280-287.
 • 18. Tunca Yılmaz Ö, Yakut Y, Uygur F, et al. Tampa Kinezyofobi Ölçeği’nin Türkçe versiyonu ve test-tekrar test güvenirliği. Fizyoter Rehabil. 2011;22(1):44-49.
 • 19. Karagöz Y. SPSS 22 Uygulamalı Biyoistatistik. 2. Baskı. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara; 2015.
 • 20. Ariza-Ariza R, Hernández-Cruz B, NavarroSarabia F. Physical function and health-related quality of life of Spanish patients with ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum. 2003; 49(4): 483-487.
 • 21. Zhao LK, Liao ZT, Li CH, et al. Evaluation of quality of life using ASQoL questionnaire in patients with ankylosing spondylitis in a Chinese population. Rheumatol Int. 2007;27(7):605-611.
 • 22. Jajić Z, Rajnpreht I, Kovačić N, et al. Which clinical variables have the most significant correlation with quality of life evaluated by SF36 survey in Croatian cohort of patient with ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis? Rheumatol Int. 2012;32(11):3471-3479.
 • 23. Jamshidi AR, Shahlaee A, Farhadi E, et al. Clinical characteristics and medical management of Iranian patients with ankylosing spondylitis. Mod Rheumatol. 2014;24(3):499-504.
 • 24. Alkan BM, Fidan F, Erten Ş, et al. Fatigue and correlation with disease-specific variables, spinal mobility measures, and health-related quality of life in ankylosing spondylitis. Mod Rheumatol. 2013;23 (6):1101-1107.
 • 25. Batmaz I, Sariyildiz M, Dilek B, et al. Sleep quality and associated factors in ankylosing spondylitis: relationship with disease parameters, psychological status and quality of life. RheumatolInt. 2013;33:1039-1045.
 • 26. Cho H, Kim T, Kim TH, et al. Spinal mobility, vertebral squaring, pulmonary function, pain, fatigue, and quality of life in patients with ankylosing spondylitis. Ann Rehabil Med. 2013;37(5):675-682.
 • 27. Leverment S, Clarke E, Wadeley A, et al. Prevalence and factors associated with disturbed sleep in patients with ankylosing spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis: a systematic review. Rheumatol Int. 2017;37(2):257-271.
 • 28. Jeong HJ, Lee TH, Lee JM, et al. Sleep disturbances in Korean patients with ankylosing spondylitis are associated with increased disease activity. J Rheum Dis. 2014;21:241-247.
 • 29. Li Y, Zhang S, Zhu J, et al. Sleep disturbances are associated with increased pain, disease activity, depression, and anxiety in ankylosing spondylitis: a case-control study. Arthritis Res Ther. 2012;14:R215.
 • 30. Abdulaziez O, Asaad T. Sleep problems in ankylosing spondylitis: polysomnographic pattern and disease related variables. Egypt Rheumatol. 2012;34:59-65.

Investigation of correlation of biyopsychosocial characteristics in individuals with ankylosing spondylitis living in Turkish Republic of Northern Cyprus: a pilot study

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 1, 9 - 17, 30.03.0017

Öz

Purpose: Purpose of this study was to examine the relationship between the biopsychosocial characteristics of patients with
ankylosing spondylitis (AS) living in the Turkish Republic of Northern Cyprus.

Method: Thirty patients (11 women, 19 men) with a mean age of 44.4±11.7 years, who received AS diagnosis were included
in the study. Functional and psychosocial evaluations were used to determine the biyopsychosocial needs of the individuals.
The quality of life was assessed using Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQoL), physical state was assessed using Bath
Ankylosing Spondylitis Activity Index (BASDAI), Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), Multidimensional
Assessment of Fatigue (MAF), Fatigue Severity Scale (FSS) and The Pittsburgh Sleep Quality Index (PUKI), emotional state was
assessed using Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and Tampa Kinesiophobia Scale (TKS).

Results: Patients’ ASQoL score had a strong correlation with BASDAI, MAF, and FSS. There were moderate correlation with
BASFI and weak correlation with PUKI. There were also a moderate correlation between ASQoL and HADS, and between
ASQoL and TKS.


Conclusion: In AS patients living in the Turkish Republic of Northern Cyprus, many problems are related to each other, ranging
from quality of life to quality of sleep, from kinesiofobia to fatigue, from disease activity to mood states. It was concluded that
the treatments of AS patients should be planned to cover these biopsychosocial features.

Kaynakça

 • 1. Ibn Yacoub Y, Amine B, Laatiris A, et al. Assessment of fatigue in Moroccan patients with ankylosing spondylitis. Clin Rheumatol. 2010;29(11):1295-1299.
 • 2. Schneeberger EE, Marengo MF, Pra FD, et al. Fatigue assessment and its impact in the quality of life of patients with ankylosing spondylitis. Clin Rheumatol. 2015;34:497-501.
 • 3. Da Costa D, Zummer M, Fitzcharles MA. Determinants of sleep problems in patients with spondyloarthropathy. Musculoskelet Care. 2009;7:143-161.
 • 4. Martindale J, Smith J, Sutton CJ, et al. Disease and psychological status in ankylosing spondylitis. Rheumatology. 2006;45:1288-1293.
 • 5. Barlow JH, Macey SJ, Struthers GR. Gender, depression and ankylosing spondylitis. Arthritis Care Res. 1993;6:45-51.
 • 6. Hakkou J, Rostom S, Aissaoui N, et al. Psychological status in Moroccan patients with ankylosing spondylitis and its relationships with disease parameters and quality of life.J Clin Rheumatol. 2011;17(8):424-428.
 • 7. Younes M, Jalled A, Aydi Z, et al. [Quality of life in ankylosing spondylitis]. Tunis Med. 2011;89(4):374-378.
 • 8. Xu X, Shen B, Zhang A, et al. Anxiety and depression correlate with disease and qualityof-life parameters in Chinese patients with ankylosing spondylitis. Patient Prefer Adherence. 2016:10:879-885.
 • 9. Leeuw M, Goossens MEJB, Linton SJ, et al. The fear-avoidance model of musculoskeletal pain: current state of scientific evidence. J Behav Med. 2007;30(1):77-94.
 • 10. Van Middendorp H, Evers AWM. The role of psychological factors in inflammatory rheumatic diseases: from burden to tailored treatment. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2016;30:932-945.
 • 11. Duruöz MT, Doward L, Turan Y, et al. Translation and validation of the Turkish version of the Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQoL) questionnaire. Rheumatol Int. 2013;33:2717-2722.
 • 12. Akkoc Y, Karatepe AG, Akar S, et al. A Turkish version of the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index: reliability and validity. Rheumatol Int. 2005;25:280-284.
 • 13. Sieper J, Rudwaleit M, Baraliakos, et al. The Assessment of Spondylo Arthritis International Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthritis. Ann Rheum Dis. 2009;68 Suppl 2:ii1-44.
 • 14. Yildirim Y, Ergin G. A validity and reliability study of the Turkish Multidimensional Assessment of Fatigue (MAF) scale in chronic musculoskeletal physical therapy patients. J Back Musculoskelet Rehabil. 2013; 26: 307-316.
 • 15. Gencay-Can A, Can SS. Validation of the Turkish version of the fatigue severity scale in patients with fibromyalgia. Rheumatol Int. 2012;32:27-31.
 • 16. Agargün MY, Kara H, Anlar O. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksinin geçerliği ve güvenirliği. Turk Psikiyatri Derg. 1996;7:107-15.
 • 17. Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, et al. Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Derg. 1997;8:280-287.
 • 18. Tunca Yılmaz Ö, Yakut Y, Uygur F, et al. Tampa Kinezyofobi Ölçeği’nin Türkçe versiyonu ve test-tekrar test güvenirliği. Fizyoter Rehabil. 2011;22(1):44-49.
 • 19. Karagöz Y. SPSS 22 Uygulamalı Biyoistatistik. 2. Baskı. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara; 2015.
 • 20. Ariza-Ariza R, Hernández-Cruz B, NavarroSarabia F. Physical function and health-related quality of life of Spanish patients with ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum. 2003; 49(4): 483-487.
 • 21. Zhao LK, Liao ZT, Li CH, et al. Evaluation of quality of life using ASQoL questionnaire in patients with ankylosing spondylitis in a Chinese population. Rheumatol Int. 2007;27(7):605-611.
 • 22. Jajić Z, Rajnpreht I, Kovačić N, et al. Which clinical variables have the most significant correlation with quality of life evaluated by SF36 survey in Croatian cohort of patient with ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis? Rheumatol Int. 2012;32(11):3471-3479.
 • 23. Jamshidi AR, Shahlaee A, Farhadi E, et al. Clinical characteristics and medical management of Iranian patients with ankylosing spondylitis. Mod Rheumatol. 2014;24(3):499-504.
 • 24. Alkan BM, Fidan F, Erten Ş, et al. Fatigue and correlation with disease-specific variables, spinal mobility measures, and health-related quality of life in ankylosing spondylitis. Mod Rheumatol. 2013;23 (6):1101-1107.
 • 25. Batmaz I, Sariyildiz M, Dilek B, et al. Sleep quality and associated factors in ankylosing spondylitis: relationship with disease parameters, psychological status and quality of life. RheumatolInt. 2013;33:1039-1045.
 • 26. Cho H, Kim T, Kim TH, et al. Spinal mobility, vertebral squaring, pulmonary function, pain, fatigue, and quality of life in patients with ankylosing spondylitis. Ann Rehabil Med. 2013;37(5):675-682.
 • 27. Leverment S, Clarke E, Wadeley A, et al. Prevalence and factors associated with disturbed sleep in patients with ankylosing spondylitis and non-radiographic axial spondyloarthritis: a systematic review. Rheumatol Int. 2017;37(2):257-271.
 • 28. Jeong HJ, Lee TH, Lee JM, et al. Sleep disturbances in Korean patients with ankylosing spondylitis are associated with increased disease activity. J Rheum Dis. 2014;21:241-247.
 • 29. Li Y, Zhang S, Zhu J, et al. Sleep disturbances are associated with increased pain, disease activity, depression, and anxiety in ankylosing spondylitis: a case-control study. Arthritis Res Ther. 2012;14:R215.
 • 30. Abdulaziez O, Asaad T. Sleep problems in ankylosing spondylitis: polysomnographic pattern and disease related variables. Egypt Rheumatol. 2012;34:59-65.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevim ÖKSÜZ Bu kişi benim
Eastern Mediterranean University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation
Türkiye


Edibe ÜNAL Bu kişi benim
Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation
Türkiye


Göktuğ ER Bu kişi benim
Eastern Mediterranean University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation
Türkiye


Mehtap MALKOÇ Bu kişi benim
Eastern Mediterranean University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 17
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

Vancouver Öksüz S. , Ünal E. , Er G. , Malkoç M. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan ankilozan spondilitli hastaların biyopsikososyal özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2017; 4(1): 9-17.