Cilt: 8 Sayı: 1, 30.06.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Journal of Family, Counseling and Education dergisi aile,  aile danışmanlığı, cinsel danışmanlık, eğitim, psikoloji, psikoterapi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında hazırlanmış özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını ve bilimsel bilgiden ilgili kişilerin faydalanabilmesine yönelik Internet üzerinden paylaşımı amaçlamaktadır.  

JFCE, aile, danışmanlık ve eğitimin tüm yönleriyle ilgili araştırmaları yayınlar. Bu araştırmalar araştırmacıları, uygulayıcıları, program geliştiricileri ve politika yapıcıları bilgilendirmelidir.


Ele alınan konular ve yaklaşımlar şunları içerir:

*Nicel veya nitel metodolojilere dayalı ampirik çalışmalar

*Aile, danışma ve eğitim ile ilgili alanları hedeflemiş yorumlar

*Ölçek geliştirme çalışmaları

*Kültürler arası araştırmalar

*Müdahale ve danışmanlık değerlendirmeleri

*İlgili alanda politika geliştirmeye katkı sağlayan makaleler

For manuscript submission:
In taking a step toward expediting the publication process, JFCE uses a web-based submission and double-blind peer-review. There is no article processing or submission charge in JFCE. If you have not already created an account, create an account(register) for yourself in the system. You can monitor the progress of your manuscript throughout the review process by logging the system and check. JFCE employs blind review policy. Therefore, the author's (authors’) name(s) and affiliation should not appear on any part of the article. Prepare your manuscript and illustrations in appropriate format, according to the instructions given at author guidelines.


Evaluation and Peer-review process
The JFCE journal evaluate the studies conducted in English language. Articles to be submitted to JFCE should be prepared in accordance with journal writing rules. Submitted manuscripts are reviewed by the editor primarily according to purpose, subject and writing rules. The manuscript is evaluated by the field editor in the second stage. The articles found appropriate by the editor and the field editor are taken into the evaluation process. JFCE employs blind review policy. Therefore, the author's (authors’) name(s) and affiliation should not appear on any part of the article. The manuscripts taken in the evaluation process are sent to two different reviewer that expert on the subject. If the opinions of the reviewers on the manuscript are difference of opinion, a third reviewer will be consulted. The reviewer evaluation process is up to 90 days. Reviewers have no conflict of interest. Reviewed articles treat confidentially prior to their publication.

Editor based on the results of the reviewer evaluation reports;
May accept the manuscript,
May reevaluated the manuscript after it has been arranged in accordance with the particulars specified in the reviewer reports,
May decides to reject work.


Authors' responsibilities

- All authors have significantly contributed to the research
- All authors are obliged to provide retractions or corrections of mistakes, in case of detection
- List of references should be provided by authors
- Information on financial support should be provided by authors
- Forbidden to publish same research in more than one journal


Author Guidelines:
The following writing and referencing rules are to be taken into consideration;
1- The manuscripts sent to the journal are to be written in MS WORD. The graphics and photos are to be functional in Windows environment.
2- The manuscripts are not to be any longer 7500 words, including the Abstract and References.
3- Manuscript is to be written in ‘Palatino Linotype’ typeface with 9 font size with one and a half space.
4- Abstract section must be less than 200 words. It is to include aim, method and the findings of the study.
5- Key words for the study composed of at least 3 and maximum 8 words are to be written under the abstract.
6- In Tables, Figures, Picture and Graphics etc., the manuscripts sent to the journal are to observe the format in the latest publication of the American Psychology Association.
7- In referencing, the latest publication of the American Psychological Association will be used as a basis.
8- In studies which require decision made by ethical board, endorsement of ethical board is to be taken and is to be documented if needed. Universally accepted ethical rules are to be observed.


Makale gönderimi
Yayın sürecini hızlandırmak için JFCE web tabanlı ve çift-kör hakem değerlendirmeyi destekleyen bir sistem kullanılmaktadır. Henüz bir hesap oluşturmadıysanız, sistemde kendiniz için bir hesap (kayıt) oluşturun. İnceleme süreci boyunca makalenin ilerleyişini sisteme giriş yaparak kontrol edebilirsiniz. JFCE kör inceleme politikası kullanmaktadır. Bu nedenle, yazarın (yazarların) adları ve bağlantıları makalenin herhangi bir bölümünde görünmemelidir.


Değerlendirme
JFCE dergisinde İngilizce dillerinde hazırlanan çalışmalar değerlendirme süreçlerine alınmaktadır. JFCE dergisine gönderilecek makaleler dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen çalışmalar Editör tarafından öncelikle amaç, konu ve yazım kurallarına göre incelenmektedir. Çalışmalar ikinci aşamada alan editörü tarafından değerlendirilir. Editör ve alan editörü tarafından uygun bulunan makaleler değerlendirme sürecine alınır. Değerlendirme sürecine alınan çalışmalar konu ile ilgili uzman en az iki hakeme gönderilir. Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakem değerlendirme süreci en çok 90 gündür. Hakemlerin çıkar çatışması yoktur. İncelenen makaleler yayınlanmadan önce gizli tutulur.
Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak editör;
· Çalışmanın kabulüne,
· Çalışmanın, hakem raporlarında belirtilen hususlara göre düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabileceğine veya,
· Çalışmanın reddine karar verir.


Yazarların Sorumlulukları
- Tüm yazarların araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmaları gerekir
- Tüm yazarlar, tespit edilmesi durumunda hataları düzeltmekle yükümlüdür.
- Kaynak listesi yazarlar tarafından sağlanmalıdır
- Mali desteğe ilişkin bilgiler yazarlar tarafından belirtilmelidir.
- Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen çalışma aynı anda birden fazla dergiye gönderilmemiş olmalıdır.


Makale yazım kuralları
Aşağıdaki yazı ve referans kuralları dikkate alınmalıdır.
1- Dergiye gönderilen yazılar MS WORD'de yazılacaktır. Grafik ve fotoğraflar Windows ortamında işlevsel olmalıdır.
2- Yazılar, Özet ve Referanslar dahil olmak üzere 7500 kelimeyi geçmemelidir.
3- Makale, 1,2 satır boşluğuna sahip 9 puntolu ‘Palatino Linotype’ yazı tipinde yazılmalıdır.
4- Özet bölümü 200 kelimeden az olmalıdır. Amacı, yöntemi ve çalışmanın bulgularını içermelidir.
5- En az 3 ve en çok 8 kelimeden oluşan çalışmanın anahtar sözcükleri, özet altında yazılmalıdır.
6- Tablo, şekil, resim ve grafik vb. öğeler, dergiye gönderilen aday çalışma içinde, Amerikan Psikoloji Derneği'nin son yayınındaki formatı takip etmelidir.
7- Referans göstermede Amerikan Psikoloji Derneği'nin en son yayını temel olarak kullanılacaktır.
8- Etik kurulun kararını gerektiren çalışmalarda etik kurulun onaylaması ve gerektiğinde belgelenmesi gerekmektedir. Evrensel olarak kabul edilen etik kurallara uyulmalıdır.

Yazar (lar) gönderilen makalenin kendi orijinal araştırması olduğunu beyan eder.

· Çalışmadaki tüm katılımcı yazarlar, genel sorumluluğunu alır ve yazının başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini onaylamışlardır.

· Değerlendirme süreci, bu dergide bir makalenin değerlendirmeye alınabilmesi ve yayınlanabilmesine ilişkin belirtilen şartlardan herhangi birinin eksik veya hatalı olması durumunda başlayamaz.

· Yazarlar, makalenin değerlendirme süreci boyunca tüm gereksinimleri karşılamalı ve sürdürmelidir.

· Makalede ismi yazılacak olan diğer yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilimdışı ölçütlerle yazar sıralaması yapılması bilim etiğine aykırıdır.

· Dergiye makale gönderen yazarların derginin yayım ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır ve yazarlar bu ilkelerde kendinden beklenenleri taahhüt etmiş sayılmaktadır.

· Atıflar ve kaynakça gösterimi eksiksiz olmalıdır.

· Makalelerin değerlendirilmesi sürecinde, Kör Gözden Geçirmenin Sağlanması hakkındaki talimatlar takip edilir.

· Dergiye makale gönderen yazar, yazıyı göndererek tüm şartları kabul etmiş sayılır.

· Makalede yer alan tüm konular, herhangi bir telif hakkı kuralını ve herhangi bir kişinin veya tüzel kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.

· Yazı, araştırma disiplini için geçerli olan etik standartları karşılamalıdır.

· Tüm yayınlar, ilgili konu alanında uzmanlığa sahip en az iki hakem tarafından çift kör gözden geçirme sürecinde değerlendirilecektir. Kitap, Yazılım ve Web Sitesi İncelemeleri incelenmeyecek, ancak editörler gözden geçirme, reddetme veya düzenleme hakkını saklı tutar.

· Yazarlar ve editörler, Yükseköğretim Kurulu’nca belirtilen Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönerge'sini, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik Kuralları (COPE) kriterlerini dikkate almalıdır.
İntihal Politikası


· İnceleme sırasında iThenticate intihal yazılımı kullanılır. Yazarlar dergiye makalelerini göndermeden önce iThenticat veya diğer intihal yazılımları ile tarama yapmalıdır.

· İntihal girişimiyle ilgili olarak, COPE'de belirlenen iş akışlarına dayanarak hareket edilmektedir.
Açık Erişim Politikası
Bu dergi, içeriğin kamuya serbestçe ulaşılabilir kılınmasının, daha geniş bir küresel bilgi alışverişini desteklemesi ilkesine dayanarak, içeriğine anında erişim sağlar.

Journal of family, Counseling and education (JFCE) is blind peer review, open access online journal. There is no article processing or submission charge in JFCE.