Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

P21-Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (ABD Uygulamaları)

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, 15 - 29, 31.12.2017

Öz

Sadece insanlar değil; kurumlar, markalar, kültürler ve ülkeler de gelecek planlaması yapmak zorundadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 21 eyalette uygulanan ve 33 kurum tarafından desteklenen bir stratejik eğitim projesi olan “Partnership for 21st Century Learning (P21)” adlı proje, 21. yy. becerilerinin program ve öğretimde uygulamalı ve değerli bir örnektir. Bu çalışmanın amacı, sadece USA’da değil dünyanın çeşitli ülkelerinde de örnek alınmaya ve eğitim sistemlerinde uygulanmaya başlayan bu uygulama ve gelişmelerin farkına varılmasını sağlamaktır. Araştırmada projenin resmi web sayfasında (www.p21.org) yayınlanan ve paylaşılan birçok doküman ve bilgiler incelenmiş ve analiz edilmiştir.

Araştırmada tarama (survey) araştırma tekniklerinden betimsel (descriptive) araştırma tekniği kapsamında elektronik doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi algıların, olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik olarak kullanılmış ve betimsel analiz yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). 21. Yüzyıl Öğrenimi İçin 21 Yy. Çerçeve Ortaklığı olarak isimlendirilen bu Projede 21. yüzyılda bir bireyin sahip olması gereken beceriler ve yeterlikler şu şekilde belirtilmiştir:

A-Öğrenme ve Yenilik (4C)  Becerileri

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerileri

Yaratıcı Düşünme ve Yeniliği Uygulama Becerileri

İletişim ve İşbirliği Becerileri

B-Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

Bilgi Okur-yazarlığı

Medya Okur-yazarlığı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okur-yazarlığı

C- Yaşam ve Kariyer Becerileri

Esneklik ve Uyum

Girişimcilik ve Öz-Yönelim

Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler

Üretkenlik ve Sorumluluk

Liderlik ve Sorumluluk

Bu becerilerin dayandığı anahtar konular; “dil edinimi, okuma ve/ya dil sanatları, dünya dilleri, sanat, matematik, ekonomi, fen/ bilim, coğrafya, tarih, devlet ve vatandaşlık” olarak belirlenmiştir.

Daha sonra bu anahtar kelimelere dayalı olarak, bu anahtar kelimeler içerisinde 21. Yy disiplinlerarası temalar belirlenmiştir. Bu (disiplinler arası) temalar; “küresel farkındalık, girişimcilik-ekonomik ya da finansal okuryazarlık, vatandaşlık okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı ve çevre okuryazarlığıdır”.

Tüm bu yukarıda belirtilen temalar, anahtar konular ve beceriler ise “21. Yy. destek sistemleri” üzerine inşa edilmiştir. Bu sistemler en üstten/ en dar olandan, en aşağı ve kapsayıcı olana doğru bir hiyerarşi içindedir.

Bu 21. Yy. destek sistemleri sırasıyla; 

21. yy standartları, 21. yy. becerilerinin ölçme-değerlendirilmesi

21. yy programı ve öğretimi

21. yy mesleki gelişimi

21. yy öğrenme çevresidir.

21. yy’ın eğitimini bileşenlerini anlamlı ve sistemli olarak yanyana getiren P21 proje çerçevesi, öğrencileri hem bireysel küresel olarak daha donanımlı ve yaşama hazırlıklı hale getirmektedir.

Çözüm arayışı içinde olan Türk Milli Eğitim Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21. Yüzyıl Öğrenci Profili (2011) araştırması,  MEB-EARGED Başkanlığının “21. Yüzyıla girerken Türk Eğitim Sisteminin ihtiyaç duyduğu çağdaş öğretmen profili” araştırması (2001), Türkiye Yeterlikler Çerçevesi

 (TYÇ, 2015) gibi küresel gelişmeleri takip etmeli. Türk eğitim tarihinde Lalalık ve Atabeylik, Enderun, Dar’ül Muallimin, Köy Enstitüleri, Millet Mektepleri, Öğretmen Okulları, Eğitim Enstitüleri gibi örnekleri bulunan orijinal çözümler üretildiği bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda Türk eğitim sisteminde tasarlanan tüm gelişme ve değişimlerde P21 proje çerçevesinden yararlanması faydalı olabilir.

Kaynakça

 • • Başkale H (2016) Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, DEUHFED 2016, 9(1), 23-28, http://www.deuhyoedergi.org/
 • • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Erkan Akgün, Ö.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F., (2008), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, PegemA Yay.
 • • Ekiz D (2013) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Anı Yay.
 • • Glesne C. (2014), Nitel Araştırmaya Giriş (4. Baskı) (Çev. Edt. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu), Ankara, Anı Yay. (Şubat 2012)
 • • http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514436.pdf, Erişim Tarihi: 27-04-2017
 • • http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/34/970222/dosyalar/2013_11/22020856_21_yuzyil_becerileri.pdf, Erişim Tarihi: 26.04.2017
 • • http://mufredat.meb.gov.tr/, Erişim Tarihi: 27-04-2017
 • • https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/17104027_Kalite_cercevesi.pdf, 01/11/2017. • https://tr.pearson.com/tr/kurumsal-egitim.html, Erişim Tarihi: 26.04.2017
 • • http://www.ala.org/aasl/standards, Erişim Tarihi: 02-11-2017
 • • http://www.ecompetences.eu/, Erişim Tarihi: 27-04-2017
 • • http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_framework_0816.pdf, Erişim Tarihi: 05-10-2017
 • • http://www.p21.org/about-us/p21-framework/262, Erişim Tarihi: 05-10-2017
 • • http://www.p21.org/about-us/p21-framework/349, Erişim Tarihi: 05-10-2017
 • • http://www.p21.org/our-work/p21-framework, Erişim Tarihi: 29-09-2017
 • • Karataş Z (2015) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (1) 62-80
 • • Köğce D, Özpınar İ, Mandacı-Şahin S, Aydoğan-Yenmez A (2014) Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213
 • • MEB/EARGED (2001) 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili, Ankara, Milli Eğitim Basımevi
 • • MEB (2011) MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili, Ankara, Milli Eğitim Basımevi
 • • Partnership for 21st Century Learning, www.p21.org, Erişim Tarihi: 26.04.2017
 • • Saban A, Ersoy A (2016) Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri, Ankara, Anı Yay.
 • • TYÇ (2015), Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete, www.myk.gov.tr/TYC, Erişim Tarihi 26.04.2017
 • • The American Association of School Librarians (AASL), http://www.ala.org/aasl/standards, Erişim Tarihi: 27-04-2017
 • • Turgut Y (2012), Verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması: nicel ve nitel, (Edt. Tarıöğen Abdurrahman, içinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Ankara, Anı Yayıncılık
 • • www.p21.org, Erişim Tarihi:01/04/2017-02/11/2017
 • • Yıldırım A, Şimşek H (2008) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara, Seçkin Yayıncılık

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2, 15 - 29, 31.12.2017

Öz

Kaynakça

 • • Başkale H (2016) Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, DEUHFED 2016, 9(1), 23-28, http://www.deuhyoedergi.org/
 • • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Erkan Akgün, Ö.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F., (2008), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, PegemA Yay.
 • • Ekiz D (2013) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Anı Yay.
 • • Glesne C. (2014), Nitel Araştırmaya Giriş (4. Baskı) (Çev. Edt. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu), Ankara, Anı Yay. (Şubat 2012)
 • • http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514436.pdf, Erişim Tarihi: 27-04-2017
 • • http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/34/970222/dosyalar/2013_11/22020856_21_yuzyil_becerileri.pdf, Erişim Tarihi: 26.04.2017
 • • http://mufredat.meb.gov.tr/, Erişim Tarihi: 27-04-2017
 • • https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/17104027_Kalite_cercevesi.pdf, 01/11/2017. • https://tr.pearson.com/tr/kurumsal-egitim.html, Erişim Tarihi: 26.04.2017
 • • http://www.ala.org/aasl/standards, Erişim Tarihi: 02-11-2017
 • • http://www.ecompetences.eu/, Erişim Tarihi: 27-04-2017
 • • http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_framework_0816.pdf, Erişim Tarihi: 05-10-2017
 • • http://www.p21.org/about-us/p21-framework/262, Erişim Tarihi: 05-10-2017
 • • http://www.p21.org/about-us/p21-framework/349, Erişim Tarihi: 05-10-2017
 • • http://www.p21.org/our-work/p21-framework, Erişim Tarihi: 29-09-2017
 • • Karataş Z (2015) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1 (1) 62-80
 • • Köğce D, Özpınar İ, Mandacı-Şahin S, Aydoğan-Yenmez A (2014) Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213
 • • MEB/EARGED (2001) 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili, Ankara, Milli Eğitim Basımevi
 • • MEB (2011) MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili, Ankara, Milli Eğitim Basımevi
 • • Partnership for 21st Century Learning, www.p21.org, Erişim Tarihi: 26.04.2017
 • • Saban A, Ersoy A (2016) Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri, Ankara, Anı Yay.
 • • TYÇ (2015), Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Bakanlar Kurulunun 2015/8213 sayılı Kararıyla 19.11.2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete, www.myk.gov.tr/TYC, Erişim Tarihi 26.04.2017
 • • The American Association of School Librarians (AASL), http://www.ala.org/aasl/standards, Erişim Tarihi: 27-04-2017
 • • Turgut Y (2012), Verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması: nicel ve nitel, (Edt. Tarıöğen Abdurrahman, içinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Ankara, Anı Yayıncılık
 • • www.p21.org, Erişim Tarihi:01/04/2017-02/11/2017
 • • Yıldırım A, Şimşek H (2008) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara, Seçkin Yayıncılık

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

İsmail GELEN>
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitiim Bilimleri Bölümü, Atakum, Samsun
0000-0001-6669-8702
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gelen, İ. (2017). P21-Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (ABD Uygulamaları) . Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 15-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jier/issue/33877/348852

The Aim of The Journal

The Journal of Interdisciplinary Educational Researches (JIER) published by the Interdisciplinary Educational and Research Association (JIER)A) is an internationally eminent journal.

JIER, a nonprofit, nonprofit NGO, is concerned with improving the education system within the context of its corporate objectives and social responsibility policies. JIER, has the potential to solve educational problems and has a strong gratification for the contributions of qualified scientific researchers.

JIER has the purpose of serving the construction of an education system that can win the knowledge and skills that each individual should have firstly in our country and then in the world. In addition, JIER serves to disseminate the academic work that contributes to the professional development of teachers and academicians, offering concrete solutions to the problems of all levels of education, from preschool education to higher education.

JIER has the priority to contribute to more qualified school practices. Creating and managing content within this context will help to advance towards the goal of being a "focus magazine" and "magazine school", and will also form the basis for a holistic view of educational issues. It also acts as an intermediary in the production of common mind for sustainable development and education