Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examining the Scope of Geography Subjects in 9th Grade English Curriculum and Textbooks

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 149 - 165, 30.12.2019

Öz

The themes were classified according to the unit titles in this study, which was prepared in order to determine the place of the subjects between the geography curriculum and 9th grade English curriculum and textbooks. Qualitative research method was used in the study. The universe of the research was geography curriculum and 9th grade English curriculum and textbooks, and the sample consists of 9th grade English textbook Teenwise Student’s Book published by MEB. The book was subjected to a detailed content analysis and a short interview was conducted with 9th grade students and their views were evaluated. As a result of the research, it was seen that there are training acquisitions, themes, materials and activities closely related to geography subjects in the 9th grade English curriculum and 9th grade textbook. It was concluded that these similarities in both disciplines were beneficial to students' views and motivated them. It was found important that these results are similar to the results of similar studies conducted in this field.

Kaynakça

 • Alım, M. (2008). Öğrencilerin Lise Coğrafya Programında Yer Alan Yeryuvarlağı ve Harita Bilgisi Ünitelerindeki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, sayı: 177, Ankara, 166-180.
 • Arıbaş, S., ve TOK, H. (2004). İlköğretimin Birinci Kademesinde Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Arıkan, A., ve Tekir, S. (2007). An Analysis of English Language Teaching Course Books by Turkish Writers: “Let’s Speak English 7”. Journal of Human Sciences 4/2, 1-18.
 • Aybek, B. (2001). Disiplinlerarası (bütünleştirilmiş) öğretim yaklaşımı. Eğitim Araştırmaları Dergisi (Eurasian Journal of Educational Research), 3, 1-7.
 • Aytar, A., ve Özsevgeç, T. (2018). Disiplinler Arası Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Gelişimlerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi doi: 10.16986/HUJE.2018045282, 1-34.
 • Baykal, A. (2003). Program Geliştirme Yaklaşımlarında Alansal Bağlam. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Cilt. 20 (2), 1-11.
 • Bulut, E., Ertopçu, F. B., Özadalı, S. U., ve Şentürk, S. (2018). Teenwise Student’s Book. Ankara: MEB Yayınları.
 • Çiftçi, F. (2017). Disiplinler Arası Yaklaşım Bağlamında Türkçe Eğitimi Lisans Programlarında Okutulan Seçmeli Derslerin Değerlendirilmesi. 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education September 22-23 (s. 240-251). Samsun: Ondokuz Mayıs University.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, C. (2014). Coğrafya Öğretiminde Disiplinlerarası Ders İşlenişinin Başarıya Etkisinin Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı (Yayınlanmamış Yüsek Lisans Tezi).
 • Duman, B., ve Aybek, B. (2003). Süreç Temelli ve Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2003 Sayı 11, 1-12.
 • Edeer, Ş. (2005). Sanat Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (19), 78-84.
 • Geçit, Y. (2010). Coğrafya Eğitimi Alanında Temel Yönelimler. Kuram Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (2), 925-987.
 • Goodmacher, G., ve Kajiura, A. (2017). Suggestions for Global Issues in Language Education Materials and Activities. The 4th UAD TEFL International Conference, UAD Yogyakarta 2017 ISBN 978-602-18907-2-1, (s. 278-285). Yogyakarta.
 • Gömleksiz, M. N. (2002). Üniversitelerde Yürütülen Yabancı Dil Derslerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Elazığ, 143-158.
 • Gür, T. M. (2003). Araştırma ve Eğitimde Disiplinler Arasılık. O. B. (editör) içinde, Eğitimin Geleceği (s. 182-203). İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Gürkan, B., ve Doğanay, A. (2016). Sosyal Bilgiler Dersinde Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımına Dayalı Analoji Tekniği Uygulamalarının Kavram Gelişimine Etkisi: Bir Durum Çalışması. 395-416.
 • İnce, Z. (2018a). Türkiye’de İngilizce Yabancı Dil Sınav Sorularında Konu Dağılımı ve Coğrafya Konu Alanı Ağırlığının Analizi. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (s. 108). İstanbul: ASOS Publishing.
 • İnce, Z. (2018b). Coğrafya Konularının, Ortaöğretim 10.Sınıf İngilizce Öğretim Programında ve Ders Kitaplarındaki Yeri. II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu 16-17 Kasım 2018 İstanbul Sosyal Bilimler Tam Metin Bildiriler Kitabı ISBN: 978-605-7501-4 (s. 905-925). Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Karakuş, N., ve Turgut, E. (2017). Avustralya’daki ve Türkiye’deki 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tema ve Tür Bakımından Karşılaştırılması: Cambridge ve MEB Örneği. International Journal of Languages Education and Teaching, Volume:5, Issue:3, 632-650.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 25.Basım.
 • Kılıç, D. (2006). Ders Kitabının Öğretimdeki Yeri. Ö. Demirel, ve K. Kıroğlu içinde, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (s. 37-53). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Konukaldı, I. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde disiplinler arası tematik öğrenme yaklaşımının öğrencilerin öğrenme ürünleri üzerine etkisi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
 • Maviş, F. Ö. (2015). İngilizce Dersi Öğretim Programı ile Türkçe Dersi Öğretim Programı Arasında Hedef, İçerik, Öğrenme/Öğretme Durumu ve Değerlendirme Süreçleri Uyumu. 1083-1098.
 • MEB. (2018a, 02 12). MEB Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı 2018. MEB Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=336 adresinden alınmıştır
 • MEB. (2018b, 01 18). MEB Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programı 2018. Eylül 25, 2018 tarihinde MEB Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=342 adresinden alındı
 • MEB. (2018c, 01 18). MEB İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim (2,3,4,5,6,7,8) Programları 2018. Eylül 25, 2018 tarihinde T.C.MEB Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=327 adresinden alındı
 • Merriam, S. B. (1998). Case Study Research in Education A Qualitative Approach. San Francisco: Jossey-Bass Publishing.
 • Ocak, G., ve Akar, T. (2016). Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin İngilizce Programında Çok Kültürlülük Kavramına İlişkin Görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi TSA / YIL: 20 S:1, Nisan, 109-132.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Özaydınlı, B., Tosun, E. A., ve Çeper, E. N. (2018). 2014 ve 2017 Ortaöğretim İngilizce Dersi Eğitim Programlarının Eğitim Programlarının Temel Öğeleri Açısından Karşılaştırılması. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) April 9-11, ISBN: 978-605-2132-20-3. İstanbul-Turkey: IBAD.
 • Özçelik, C., ve Semerci, N. (2016). Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımına Dayalı Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Geometrik Cisimlerin Hacimleri Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 26, Sayı: 2, 141-150.
 • Sağdıç, M., ve Demirkaya, H. (2014). Evaluation of Interdisciplinary Teaching Approach in Geography Education. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (49) DOI:10.17755/esosder.30182, 386-410.
 • Tomlinson, B. (2012). Materials Development For Language Learning And Teaching. Cambridge University Press, 45.2,, 143-179.
 • Turna, Ö., Bolat, M., ve Keskin, S. (2012). Disiplinler Arası Yaklaşım: Müzik, Fizik, Matematik Örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27-30 Haziran. Niğde, Türkiye: Pegem.
 • Ulum, Ö. G. (2014). Teachers’ Views on ‘’Yes You Can’’, The Ninth Grade English Coursebook For Public Schools. International Journal of Languages’ Education and Teaching December, 132-148.
 • Yanpar, T. (2005). Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımda Öğrencilerin Etkinlik Dosyalarını Yordayan Değişkenler. Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi, 513-526.
 • Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası Öğretim Kavramı ve Programlar Açısından Doğurduğu Sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sayı:12, 89-94.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık Dokuzuncu Baskı.

Coğrafya Konularının 9. Sınıf İngilizce Öğretim Programında ve Ders Kitaplarındaki Kapsamının İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 149 - 165, 30.12.2019

Öz

Ortaöğretim coğrafya programındaki konuların, yine ortaöğretim İngilizce 9.sınıf öğretim programında ve ders kitaplarındaki yerini tespit etmek amacıyla hazırlanan bu çalışmada temalar ünite başlıklarına göre sınıflandırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini: coğrafya öğretim programı ile 9.sınıf İngilizce öğretim programı ve ders kitapları oluşturur iken; örneklemini ise, MEB tarafından yayımlanan 9.sınıf İngilizce ders kitabı Teenwise Student’s Book oluşturmaktadır. Kitap detaylı bir içerik analizine tabi tutulmuş, ayrıca 9.sınıf öğrencileri ile kısa bir mülakat yapılarak, öğrencilerin bu konudaki görüşleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda 9.sınıf İngilizce öğretim programında ve 9.sınıf ders kitabında, coğrafya konuları ile yakından bağlantılı kazanımlar, temalar, materyaller ve etkinliklerin olduğu görülmüştür. Her iki disiplindeki bu benzerliklerin öğrenci görüşlerine göre, faydalı olduğu ve onları motive ettiği sonucunu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar ile bu alanda yapılan benzer araştırmaların sonuçlarının bir birine yakın olması önemli bulunmuştur. Coğrafya-İngilizce disiplinler arası eğitim yaklaşımı konusunda yaptığımız bu araştırmanın benzerinin diğer disiplinler arasında da yapılması, faydalı sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Kaynakça

 • Alım, M. (2008). Öğrencilerin Lise Coğrafya Programında Yer Alan Yeryuvarlağı ve Harita Bilgisi Ünitelerindeki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, sayı: 177, Ankara, 166-180.
 • Arıbaş, S., ve TOK, H. (2004). İlköğretimin Birinci Kademesinde Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004. Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
 • Arıkan, A., ve Tekir, S. (2007). An Analysis of English Language Teaching Course Books by Turkish Writers: “Let’s Speak English 7”. Journal of Human Sciences 4/2, 1-18.
 • Aybek, B. (2001). Disiplinlerarası (bütünleştirilmiş) öğretim yaklaşımı. Eğitim Araştırmaları Dergisi (Eurasian Journal of Educational Research), 3, 1-7.
 • Aytar, A., ve Özsevgeç, T. (2018). Disiplinler Arası Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Gelişimlerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi doi: 10.16986/HUJE.2018045282, 1-34.
 • Baykal, A. (2003). Program Geliştirme Yaklaşımlarında Alansal Bağlam. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Cilt. 20 (2), 1-11.
 • Bulut, E., Ertopçu, F. B., Özadalı, S. U., ve Şentürk, S. (2018). Teenwise Student’s Book. Ankara: MEB Yayınları.
 • Çiftçi, F. (2017). Disiplinler Arası Yaklaşım Bağlamında Türkçe Eğitimi Lisans Programlarında Okutulan Seçmeli Derslerin Değerlendirilmesi. 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education September 22-23 (s. 240-251). Samsun: Ondokuz Mayıs University.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi.
 • Doğan, C. (2014). Coğrafya Öğretiminde Disiplinlerarası Ders İşlenişinin Başarıya Etkisinin Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı (Yayınlanmamış Yüsek Lisans Tezi).
 • Duman, B., ve Aybek, B. (2003). Süreç Temelli ve Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2003 Sayı 11, 1-12.
 • Edeer, Ş. (2005). Sanat Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (19), 78-84.
 • Geçit, Y. (2010). Coğrafya Eğitimi Alanında Temel Yönelimler. Kuram Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (2), 925-987.
 • Goodmacher, G., ve Kajiura, A. (2017). Suggestions for Global Issues in Language Education Materials and Activities. The 4th UAD TEFL International Conference, UAD Yogyakarta 2017 ISBN 978-602-18907-2-1, (s. 278-285). Yogyakarta.
 • Gömleksiz, M. N. (2002). Üniversitelerde Yürütülen Yabancı Dil Derslerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Elazığ, 143-158.
 • Gür, T. M. (2003). Araştırma ve Eğitimde Disiplinler Arasılık. O. B. (editör) içinde, Eğitimin Geleceği (s. 182-203). İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
 • Gürkan, B., ve Doğanay, A. (2016). Sosyal Bilgiler Dersinde Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımına Dayalı Analoji Tekniği Uygulamalarının Kavram Gelişimine Etkisi: Bir Durum Çalışması. 395-416.
 • İnce, Z. (2018a). Türkiye’de İngilizce Yabancı Dil Sınav Sorularında Konu Dağılımı ve Coğrafya Konu Alanı Ağırlığının Analizi. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (s. 108). İstanbul: ASOS Publishing.
 • İnce, Z. (2018b). Coğrafya Konularının, Ortaöğretim 10.Sınıf İngilizce Öğretim Programında ve Ders Kitaplarındaki Yeri. II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu 16-17 Kasım 2018 İstanbul Sosyal Bilimler Tam Metin Bildiriler Kitabı ISBN: 978-605-7501-4 (s. 905-925). Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Karakuş, N., ve Turgut, E. (2017). Avustralya’daki ve Türkiye’deki 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tema ve Tür Bakımından Karşılaştırılması: Cambridge ve MEB Örneği. International Journal of Languages Education and Teaching, Volume:5, Issue:3, 632-650.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 25.Basım.
 • Kılıç, D. (2006). Ders Kitabının Öğretimdeki Yeri. Ö. Demirel, ve K. Kıroğlu içinde, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (s. 37-53). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Konukaldı, I. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde disiplinler arası tematik öğrenme yaklaşımının öğrencilerin öğrenme ürünleri üzerine etkisi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).
 • Maviş, F. Ö. (2015). İngilizce Dersi Öğretim Programı ile Türkçe Dersi Öğretim Programı Arasında Hedef, İçerik, Öğrenme/Öğretme Durumu ve Değerlendirme Süreçleri Uyumu. 1083-1098.
 • MEB. (2018a, 02 12). MEB Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı 2018. MEB Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=336 adresinden alınmıştır
 • MEB. (2018b, 01 18). MEB Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programı 2018. Eylül 25, 2018 tarihinde MEB Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=342 adresinden alındı
 • MEB. (2018c, 01 18). MEB İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim (2,3,4,5,6,7,8) Programları 2018. Eylül 25, 2018 tarihinde T.C.MEB Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=327 adresinden alındı
 • Merriam, S. B. (1998). Case Study Research in Education A Qualitative Approach. San Francisco: Jossey-Bass Publishing.
 • Ocak, G., ve Akar, T. (2016). Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin İngilizce Programında Çok Kültürlülük Kavramına İlişkin Görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi TSA / YIL: 20 S:1, Nisan, 109-132.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Özaydınlı, B., Tosun, E. A., ve Çeper, E. N. (2018). 2014 ve 2017 Ortaöğretim İngilizce Dersi Eğitim Programlarının Eğitim Programlarının Temel Öğeleri Açısından Karşılaştırılması. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018) April 9-11, ISBN: 978-605-2132-20-3. İstanbul-Turkey: IBAD.
 • Özçelik, C., ve Semerci, N. (2016). Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımına Dayalı Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Geometrik Cisimlerin Hacimleri Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 26, Sayı: 2, 141-150.
 • Sağdıç, M., ve Demirkaya, H. (2014). Evaluation of Interdisciplinary Teaching Approach in Geography Education. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (49) DOI:10.17755/esosder.30182, 386-410.
 • Tomlinson, B. (2012). Materials Development For Language Learning And Teaching. Cambridge University Press, 45.2,, 143-179.
 • Turna, Ö., Bolat, M., ve Keskin, S. (2012). Disiplinler Arası Yaklaşım: Müzik, Fizik, Matematik Örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 27-30 Haziran. Niğde, Türkiye: Pegem.
 • Ulum, Ö. G. (2014). Teachers’ Views on ‘’Yes You Can’’, The Ninth Grade English Coursebook For Public Schools. International Journal of Languages’ Education and Teaching December, 132-148.
 • Yanpar, T. (2005). Sosyal Bilgiler Dersinde Oluşturmacı Yaklaşımda Öğrencilerin Etkinlik Dosyalarını Yordayan Değişkenler. Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi, 513-526.
 • Yıldırım, A. (1996). Disiplinlerarası Öğretim Kavramı ve Programlar Açısından Doğurduğu Sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi sayı:12, 89-94.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık Dokuzuncu Baskı.
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ziya İnce 0000-0001-7389-8083

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA İnce, Z. (2019). Coğrafya Konularının 9. Sınıf İngilizce Öğretim Programında ve Ders Kitaplarındaki Kapsamının İncelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies, 2(2), 149-165.