Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Study on Teaching Ethical Values in Geography Lessons

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 11, 30.06.2021
https://doi.org/10.47503/jirss.891181

Öz

The study areas of geography have gradually expanded and diversified until today. The applications of methodological approaches and technological developments in the field of geography in the recent period have facilitated the examination of many issues. In this context, one of the important issues that geographers have been working on recently has been ethics. The aim of the study is to reveal the necessity of including ethical values in geography lessons. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in this study. The obtained data were analyzed through content analysis. As a result of the analysis, it was concluded that it is important to include topics that establish connections between environmental ethics and space in geography lessons. Today, there are few studies that examine the ethical evaluation of the relationship between environment and human in the field of geography, and it has been suggested that such studies should be included more.

Kaynakça

 • ACARA (2011). Shape of the Australian Curriculum: Geography. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
 • Akengin, H. (2017). Siyasi coğrafya; insan ve mekân yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aliağaoğlu, a. & Uğur, A. (2016). Şehir coğrafyası. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ateş, D (2017). Uluslararası örgütler; devletlerin örgütlenme mantığı. Bursa: Dora Yayınevi.
 • Aydın, F. & Güngördü, E. (2015). Coğrafya eğitiminde özel öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Barnett, C. (2011). Geography and ethics: Placing life in the space of reasons. Progress in Human Geography, 36(3), 379-388.
 • Bennet, A. L. & Oliver, J. K. (2015). Uluslararası örgütler; ilkeler ve meseleler, (Çev.). Nasuh Uslu, Ankara: BigBang Yayınları.
 • Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education. New York: Routledge Falmer.
 • Dewey, J. (1939). Logıc; the theory of ınquıry. New York: Henry Holt And Company.
 • Dewey, J. (2008). Moral principles in education. Boston: Wildside Press.
 • Hay, I. & Foley, P. (1998). Ethics, geography and responsible citizenship. Journal of Geography in Higher Education, 22, 169-83.
 • https://turkey.un.org (2020). https://turkey.un.org/tr/94183-daha-guclu-bir-gida-guvenligi-ve-cevresel-surdurulebilirlik-icin-gida-kaybi-ve-israfi
 • İbn-i Haldun (2004). Mukaddime, C: II. (Çev. Halil Kendir). Ankara: Yeni Şafak Yayınları
 • Kocalar, A. O. & Demirkaya, H. (2014). Coğrafya öğrenmek niçin önemlidir? Lise öğrencilerinin algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 19 (32), 123-134.
 • Küçük, O. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Bursa: Ekin Yayınları.
 • Lee, R. & Smith, D. M. (2004). Introduction: geographies of morality and moralities of geography. R. Lee, & D. M. Smith (Ed.), Geographies and Moralities (s. 1-12). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Lewis, B. (2009). Environmental rights, justice and climate change. E. L. Weber (Ed.), Environmental Ethics, Sustainability and Education (s. 63-82). Oxford: Inter-Disciplinary Press.
 • Lynn, W. S. (2004). The Quality of ethics: moral causation, method and metatheory in the ınterdisciplinary science of geography. R. Lee, & D. M. Smith (Ed.), Geographies and Moralities (s. 231-245). Oxford: Blackwell Publishing.
 • McHugh, F. P. (1991). Ethics. London: Macmillan.
 • MEB. (2018). Ortaöğretim coğrafya dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı 2018. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.
 • Özey, R. (2014). Kültürel coğrafya. İstanbul: Aktif Yayınları.
 • Özey, R. (2019). Jeopolitik; tanımlar, teoriler ve değişimler. Ankara: Peğem Akademi Yayınları.
 • Özgen, N. (2016). Nitel araştırmada verilerin toplanması ve analizi . N. Özgen (Ed.), Beşerî Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (s. 158-196). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özlem, D. (2013). Etik; ahlak felsefesi. İstanbul: Notos Yayınevi.
 • Proctor, J. D. (1998). Ethics in geography: giving moral form to the geographical ımagination. The Royal Geographical Society, 8-18.
 • Proctor, J. D. (1999). Introduction; overlapping terrains. J. D.Proctor, & D. M. Smith (Ed.), Geography and Ethics; Journeys in a Moral Terrain (s. 1-15). London: Routledge.
 • Singer, P. (2009). Climate change as an ethical ıssue. J. Moss (Ed.), Climate Change and Social Justice (s. 38-50). Victoria, Australia: Melbourne University Publishing.
 • Smith, D. M. (1994). Geography and social justice. Oxford: Blackwell.
 • Smith, D. M. (1997). Geography and ethics: a moral turn? Progress in Human Geography, 21(4), 583-590.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2016). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • The national curriculum in England (2014). The national curriculum in England: key stages 3 and 4 framework document. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840002/Secondary_national_curriculum_corrected_PDF.pdf
 • Tümertekin, E. & Özgüç, N. (2016). Ekonomik coğrafya; küreselleşme ve kalkınma. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Ulusoy, K. & Dilmaç, B. (2016). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ünlü, M. (2018). An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in Turkey. Educational Research and Reviews. 13 (2), 68-73.
 • research and teaching. Progress in Humran Geography, 29, (4) 483-487.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Coğrafya Derslerinde Etik Değerler Öğretimi Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 11, 30.06.2021
https://doi.org/10.47503/jirss.891181

Öz

Coğrafyanın inceleme alanları günümüze kadar gittikçe genişlemiş ve çeşitlenmiştir. Yakın dönemde coğrafya sahasında görülen metodolojik yaklaşımların ve teknolojik gelişmelerin uygulamaları birçok hususun incelenmesine kolaylık sağlamıştır. Bu çerçevede coğrafyacıların son dönemde üzerinde çalışmalar yaptıkları önemli hususlardan birisi de etik olmuştur. Çalışmanın amacı coğrafya derslerinde etik değerlere yer verilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Yapılan çözümlemeler neticesinde coğrafya derslerinde çevresel etik ve mekân arasında bağlantılar kuran konuların yer almasının önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Günümüzde coğrafya bilimi alanında çevre-insan ilişkisi değerlendirmesinin etik olarak incelendiği çalışmaların az olduğu ve bu tür çalışmalara daha fazla yer verilmesi önerilmiştir.

Kaynakça

 • ACARA (2011). Shape of the Australian Curriculum: Geography. Sydney: Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority.
 • Akengin, H. (2017). Siyasi coğrafya; insan ve mekân yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aliağaoğlu, a. & Uğur, A. (2016). Şehir coğrafyası. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Ateş, D (2017). Uluslararası örgütler; devletlerin örgütlenme mantığı. Bursa: Dora Yayınevi.
 • Aydın, F. & Güngördü, E. (2015). Coğrafya eğitiminde özel öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Barnett, C. (2011). Geography and ethics: Placing life in the space of reasons. Progress in Human Geography, 36(3), 379-388.
 • Bennet, A. L. & Oliver, J. K. (2015). Uluslararası örgütler; ilkeler ve meseleler, (Çev.). Nasuh Uslu, Ankara: BigBang Yayınları.
 • Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education. New York: Routledge Falmer.
 • Dewey, J. (1939). Logıc; the theory of ınquıry. New York: Henry Holt And Company.
 • Dewey, J. (2008). Moral principles in education. Boston: Wildside Press.
 • Hay, I. & Foley, P. (1998). Ethics, geography and responsible citizenship. Journal of Geography in Higher Education, 22, 169-83.
 • https://turkey.un.org (2020). https://turkey.un.org/tr/94183-daha-guclu-bir-gida-guvenligi-ve-cevresel-surdurulebilirlik-icin-gida-kaybi-ve-israfi
 • İbn-i Haldun (2004). Mukaddime, C: II. (Çev. Halil Kendir). Ankara: Yeni Şafak Yayınları
 • Kocalar, A. O. & Demirkaya, H. (2014). Coğrafya öğrenmek niçin önemlidir? Lise öğrencilerinin algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 19 (32), 123-134.
 • Küçük, O. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Bursa: Ekin Yayınları.
 • Lee, R. & Smith, D. M. (2004). Introduction: geographies of morality and moralities of geography. R. Lee, & D. M. Smith (Ed.), Geographies and Moralities (s. 1-12). Oxford: Blackwell Publishing.
 • Lewis, B. (2009). Environmental rights, justice and climate change. E. L. Weber (Ed.), Environmental Ethics, Sustainability and Education (s. 63-82). Oxford: Inter-Disciplinary Press.
 • Lynn, W. S. (2004). The Quality of ethics: moral causation, method and metatheory in the ınterdisciplinary science of geography. R. Lee, & D. M. Smith (Ed.), Geographies and Moralities (s. 231-245). Oxford: Blackwell Publishing.
 • McHugh, F. P. (1991). Ethics. London: Macmillan.
 • MEB. (2018). Ortaöğretim coğrafya dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı 2018. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.
 • Özey, R. (2014). Kültürel coğrafya. İstanbul: Aktif Yayınları.
 • Özey, R. (2019). Jeopolitik; tanımlar, teoriler ve değişimler. Ankara: Peğem Akademi Yayınları.
 • Özgen, N. (2016). Nitel araştırmada verilerin toplanması ve analizi . N. Özgen (Ed.), Beşerî Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (s. 158-196). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özlem, D. (2013). Etik; ahlak felsefesi. İstanbul: Notos Yayınevi.
 • Proctor, J. D. (1998). Ethics in geography: giving moral form to the geographical ımagination. The Royal Geographical Society, 8-18.
 • Proctor, J. D. (1999). Introduction; overlapping terrains. J. D.Proctor, & D. M. Smith (Ed.), Geography and Ethics; Journeys in a Moral Terrain (s. 1-15). London: Routledge.
 • Singer, P. (2009). Climate change as an ethical ıssue. J. Moss (Ed.), Climate Change and Social Justice (s. 38-50). Victoria, Australia: Melbourne University Publishing.
 • Smith, D. M. (1994). Geography and social justice. Oxford: Blackwell.
 • Smith, D. M. (1997). Geography and ethics: a moral turn? Progress in Human Geography, 21(4), 583-590.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F. G. (2016). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • The national curriculum in England (2014). The national curriculum in England: key stages 3 and 4 framework document. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840002/Secondary_national_curriculum_corrected_PDF.pdf
 • Tümertekin, E. & Özgüç, N. (2016). Ekonomik coğrafya; küreselleşme ve kalkınma. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Ulusoy, K. & Dilmaç, B. (2016). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ünlü, M. (2018). An evaluation of occupational ethical values of geography teacher candidates in Turkey. Educational Research and Reviews. 13 (2), 68-73.
 • research and teaching. Progress in Humran Geography, 29, (4) 483-487.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Vedat Şahin 0000-0002-5502-5219

Ziya İnce 0000-0001-7389-8083

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şahin, V., & İnce, Z. (2021). Coğrafya Derslerinde Etik Değerler Öğretimi Üzerine Bir İnceleme. Journal of Innovative Research in Social Studies, 4(1), 1-11. https://doi.org/10.47503/jirss.891181