Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

New Educational Practice in Turkish Language and Literature Teaching: OGM-Material

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 95 - 114, 30.12.2022
https://doi.org/10.47503/jirss.1211470

Öz

In the historical process in the world, different educational techniques and tools have been used. In the 21st century, where technology dominates every field, course contents can be accessed by distance education by using technological devices and the internet along with face-to-face education. As in all courses, technological tools are used in addition to classical methods and tools in the teaching of Turkish Language and Literature course. The aim of this study is to examine the teaching resources related to the Turkish Language and Literature course of the OGM Material education application developed by the Ministry of National Education General Directorate of Secondary Education in 2019. In this study, document review method, one of the qualitative research methods, was used. In the OGM Material education application, it was determined that there were 32 sub-headings under 6 main headings, and 49,586 materials and contents were offered to the service of teachers and students under these headings. It has been seen that the contents of the Turkish Language and Literature course are included under all headings except 3D Models, Dynamic Applications and Experiments. It was concluded that the contents of Turkish Language and Literature included all the learning outcomes in the curriculum of the Turkish Language and Literature course. In the light of the data obtained, increasing the variety of sources with the course materials aimed at gaining the reading pleasure and habit needed in the Turkish Language and Literature course of the OGM Material education application, and gaining creative writing and speaking skills by using Turkish beautifully and correctly will make the gains more permanent. In order to use the OGM Material portal actively, it is recommended to introduce it to teachers and students and to correct some systemic errors.

Kaynakça

 • Arar, A. (1999). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi, uzaktan eğitim uygulama modelleri ve maliyetleri. Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu. 15-16 Kasım 1999, Ankara: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.
 • Arat, T. & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 1-2(14), 370-372. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/116745 adresinden 15.11.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 85-124. https://dergipark.org.tr/ en/pub/auad/issue/34117/378446 adresinden 09.11.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Çifci, C. (2013). Edebiyat öğretiminde teknoloji kullanımı, temel sorunlar ve çözüm önerileri: bir durum çalışması, [Yüksek lisans tezi]. Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dilekçi, A. (2021). Türkçe eğitimi açısından Eğitim Bilişim Ağı (EBA). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (25), 1-17. https://doi.org/10.29000/rumelide.1032354
 • Durak, E. (2006). Kısa hikâye ağırlıklı bilgisayar destekli edebiyat öğretimi [Yüksek lisans tezi]. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Elvan, D. & Mutlubaş, H. (2020). Eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknolojinin kullanımı ve teknolojinin sağladığı yararlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), 100-109. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1271288 adresinden 15.11.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Erdoğan Başaran, A. (2022). Görme engelli öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde kullanılan materyallere yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi]. Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uşak.
 • Fidan, M., Sarıaslan, E. & Yılmaz, A. (2022). Uzaktan öğretim süreçlerinde kullanılan Türkçe dersi materyallerine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (26), 350-368. https://doi.org/10.29000/rumelide.1075617
 • Gülbahar, Y. (2012). E-Öğrenme. Pegem Akademi. Ankara.
 • Gür, B., Özoğlu, M. & Başer, T. (2010). Okullarda bilgisayar teknolojisi kullanımı ve karşılaşılan sorunlar, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, 2010, s. 929–934.
 • İnanoğlu, A. (2019). Sosyal Bilgiler öğretiminde, Eğitim Bilişim Ağını (EBA) kullanmak: Nasıl ve ne kapsamda? [Yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaplan, O. (2010). Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde bilgisayar kullanımı [Yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karabacak, Ş. (2022). Pandemi sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla gerçekleştirilen İngilizce öğretiminin niteliği: Öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri (Erzurum ili örneği) [Yüksek lisans tezi]. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karataş, Z. (2017). Sosyal bilim araştırmalarında paradigma değişimi: Nitel yaklaşımın yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1),68-86. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/360845 adresinden 06.11.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • MEB. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı 2012 faaliyet raporu. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı: https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_07/31123903_meb_faaliyet_raporu_2012.pdf.
 • MEB. (2018). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı (2018). Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • OGM Materyal. (2022). Materyal ve İçerik. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı: https://ogmmateryal.eba.gov.tr/
 • Öner, G. (2017). Sosyal bilgiler ve tarih dersleri için alternatif bir kaynak: eba.gov.tr. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 227-257. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/406736 adresinden 09.11.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. The Journal of International Educational Sciences, 2(5), 376-394. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/562769 adresinden 26.10.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Veyis, F. (2016). Millî edebiyat dönemi Türk Edebiyatı’nın etkileşimli çoklu ortam materyalleriyle öğretiminin Türk edebiyatı dersine yönelik tutuma ve akademik başarıya etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yazar, İ. (2007). Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve E-Kütüphane Uygulamaları. Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları, 2(3), 3-13. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.150.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Yeni Eğitim Uygulaması: OGM-Materyal

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 95 - 114, 30.12.2022
https://doi.org/10.47503/jirss.1211470

Öz

Dünyada tarihsel süreçte birbirinden farklı eğitim teknik ve araçları kullanılmıştır. Teknolojinin her alana hâkim olduğu 21. yüzyılda, yüz yüze eğitimle birlikte teknolojik cihazlar ve internet kullanılarak uzaktan eğitimle ders içeriklerine ulaşılabilmektedir. Tüm derslerde olduğu gibi Türk Dili ve Edebiyatı dersinin öğretiminde de klasik yöntem ve araçların yanında teknolojik araçlardan yararlanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında geliştirilen OGM Materyal eğitim uygulamasının Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile ilgili öğretim kaynaklarının incelenmesidir. Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımında hazırlanmış olup doküman incelemesi deseni kullanılmıştır. Araştırılan OGM Materyal eğitim uygulamasında 6 ana başlık altında 32 alt başlığın olduğu, bu başlıklar altında 49.586 materyal ve içeriğin öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulduğu tespit edilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait içeriklerin 3B Modeller, Dinamik Uygulamalar ve Deneyler dışında bütün başlıklar altında yer aldığı görülmüştür. Türk Dili ve Edebiyatı içeriklerinin Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programında bulunan tüm kazanımları içerdiği sonucuna varılmıştır. Elde edilen veriler ışığında OGM Materyal eğitim uygulamasının Türk Dili ve Edebiyatı dersinde ihtiyaç duyulan okuma zevki ve alışkanlığı kazandırma, Türkçeyi güzel ve doğru kullanarak yaratıcı yazı yazma ve konuşma becerisi kazandırmaya yönelik ders materyalleriyle kaynak çeşitliliğinin artırılması kazanımların daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. OGM Materyal portalının aktif kullanılması için öğretmen ve öğrencilere tanıtımının yapılması ve sistemsel bazı hataların düzeltilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Arar, A. (1999). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi, uzaktan eğitim uygulama modelleri ve maliyetleri. Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu. 15-16 Kasım 1999, Ankara: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.
 • Arat, T. & Bakan, Ö. (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 1-2(14), 370-372. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/116745 adresinden 15.11.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 85-124. https://dergipark.org.tr/ en/pub/auad/issue/34117/378446 adresinden 09.11.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Çifci, C. (2013). Edebiyat öğretiminde teknoloji kullanımı, temel sorunlar ve çözüm önerileri: bir durum çalışması, [Yüksek lisans tezi]. Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dilekçi, A. (2021). Türkçe eğitimi açısından Eğitim Bilişim Ağı (EBA). RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (25), 1-17. https://doi.org/10.29000/rumelide.1032354
 • Durak, E. (2006). Kısa hikâye ağırlıklı bilgisayar destekli edebiyat öğretimi [Yüksek lisans tezi]. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Elvan, D. & Mutlubaş, H. (2020). Eğitim-öğretim faaliyetlerinde teknolojinin kullanımı ve teknolojinin sağladığı yararlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), 100-109. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1271288 adresinden 15.11.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Erdoğan Başaran, A. (2022). Görme engelli öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde kullanılan materyallere yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi]. Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uşak.
 • Fidan, M., Sarıaslan, E. & Yılmaz, A. (2022). Uzaktan öğretim süreçlerinde kullanılan Türkçe dersi materyallerine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (26), 350-368. https://doi.org/10.29000/rumelide.1075617
 • Gülbahar, Y. (2012). E-Öğrenme. Pegem Akademi. Ankara.
 • Gür, B., Özoğlu, M. & Başer, T. (2010). Okullarda bilgisayar teknolojisi kullanımı ve karşılaşılan sorunlar, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, 2010, s. 929–934.
 • İnanoğlu, A. (2019). Sosyal Bilgiler öğretiminde, Eğitim Bilişim Ağını (EBA) kullanmak: Nasıl ve ne kapsamda? [Yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaplan, O. (2010). Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde bilgisayar kullanımı [Yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karabacak, Ş. (2022). Pandemi sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla gerçekleştirilen İngilizce öğretiminin niteliği: Öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri (Erzurum ili örneği) [Yüksek lisans tezi]. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karataş, Z. (2017). Sosyal bilim araştırmalarında paradigma değişimi: Nitel yaklaşımın yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1),68-86. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/360845 adresinden 06.11.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • MEB. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı 2012 faaliyet raporu. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı: https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_07/31123903_meb_faaliyet_raporu_2012.pdf.
 • MEB. (2018). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı (2018). Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • OGM Materyal. (2022). Materyal ve İçerik. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı: https://ogmmateryal.eba.gov.tr/
 • Öner, G. (2017). Sosyal bilgiler ve tarih dersleri için alternatif bir kaynak: eba.gov.tr. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 227-257. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/406736 adresinden 09.11.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. The Journal of International Educational Sciences, 2(5), 376-394. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/562769 adresinden 26.10.2022 tarihinde edinilmiştir.
 • Veyis, F. (2016). Millî edebiyat dönemi Türk Edebiyatı’nın etkileşimli çoklu ortam materyalleriyle öğretiminin Türk edebiyatı dersine yönelik tutuma ve akademik başarıya etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Yazar, İ. (2007). Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve E-Kütüphane Uygulamaları. Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları, 2(3), 3-13. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.150.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Müzeyyen Yılmaz Bu kişi benim 0000-0003-2093-9843

Sümeyye Sinan Bu kişi benim 0000-0001-6915-3468

Ziya İnce 0000-0001-7389-8083

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yılmaz, M., Sinan, S., & İnce, Z. (2022). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Yeni Eğitim Uygulaması: OGM-Materyal. Journal of Innovative Research in Social Studies, 5(2), 95-114. https://doi.org/10.47503/jirss.1211470