PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2, 263 - 272, 01.12.2015

Öz

Araştırma, sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri konularının içeriğini belirlemedeki kişisel kriterlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Öğretmenlerin derslerini planlarken en önemli değişkenlerden biriside ders içeriğidir. Öğretim içeriği, ister ders kitapları olsun, ister diğer kaynaklarca oluşturulsun öğretiminin kalitesini etkiler. Tarama modeline göre tasarlanmış araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2014-15 öğretim yılında Kütahya il merkezinde çalışmakta olan araştırmaya gönüllülük esasına bağlı olarak katılan 160 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır.Öğretmenlerin ders içeriğini belirlerken izledikleri yollar, içeriğin programdaki kazanımlara uygunluğu ve içeriğin etkililiğinin arttırılmasına ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sınıf öğretmenlerin büyük bir kısmı öğretimde içeriği çok önemli bir öğe olarak görmektedirler. Öğretmenler içeriği oluştururken ve düzenlerken en çok devlet kaynaklarından, ikinci olarak ise en fazla internet kaynaklarından yararlanmaktadırlar. İçeriği belirlemedeki en önemli kriterleri ise içeriğin öğrenci ihtiyaçlarına uygun olmasıdır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17): 77-94.
 • Apaydın, Z., Taş, E., Özsevgen, T. (2006). İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Programının Içerik Açısından Değerlendirmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.
 • Aykaç, N., (2005) İlköğretim Programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.8, (2): 19-35.
 • Bilen, M. (2006). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2009). Öğretme Sanatı, Öğretim İlke ve Yöntemleri (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, S., Fer, S. (2013). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin 2005 Öğretim Programlarına Ilişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4): 1523-1540.
 • Ekici, A., Yıldırım, M.C., Akın, M.A., Öter, Ö.M., Özdaş, F. (2010). İlköğretim Programları Içeriğinin Branşlara Göre Incelenmesi Çalıştayları Raporu. Erişim: 24.12.2014. http://duabpo.dicle.edu.tr/oygem/dosya/PROGRAM_iNCELEME_RAPOR U.pdf.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Anı Yayıncılık.
 • Gelen, İ., Beyazıt, N. (2007). Eski ve Yeni Ilköğretim Programları ile İlgili Çeşitli Görüşlerin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13(3): 457-476.
 • İnal, N., Mentiş Taş, A. (2011). İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31: 279-295.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kelly, A.V. (2004). The Curriculum Theory and Practice. London: Sage Publication Limited.
 • Kılıç, A. (2009). İlköğretim Birinci Kademe Derslerinde Öğretmen Kılavuzuna Duyulan İhtiyaç ve İçeriği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21): 295-309.
 • Konur, K., Atlıhan, S. (2012). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının İçerik Öğesinin Organizesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 1(2).
 • Küçükahmet, L. (2009). Program Geliştirme ve Öğretim. Ankara: Nobel.
 • Ornstein, A.C., Hunkins, F.B. (2004). Curriculum: Foundations, Principles and Issues, 4th Edition. Pearson Education, Inc. USA.
 • Sönmez, V. (2010). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. 16. Baskı, Ankara: AnıYayıncılık.
 • Şeker, H. (2013). Eğitimde Program Geliştirme Kavramsal Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Tan, Ş. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri. 7. Baskı, PegemA Yayınları.
 • Varış, F. (1994). Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Alkım Yayıncılık.
 • Yapıcı, M., Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 6(2):204-2012.
 • Yörük, S., Yavuz, A., Kıvrak, E. (2011). İlköğretim Fen ve Teknoloji Programının Öğretmen, Yönetici ve Müfettişlerin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38):423-442.

Primary School Teachers' Criteria of How They Chose Content for Science Classes

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2, 263 - 272, 01.12.2015

Öz

The purpose of this study is to explore the primary school teachers' criteria of how they chose content for science classes. Lesson content is one of the most important variable for teachers when they prepare lesson plans. Education content, either based on lesson books or other resources, effects the quality education. A survey was developed by the researchers and used as data collection tool. The teachers' lesson planning strategies, the compatibility of the lesson plans with the objectives of Turkish Science Education Program and their views on increasing the effectiveness of the content were examined. 160 primary school teachers, who work in Kutahya region in the education year 2014-2015, were the sample space of this study. According to the results, teachers think that the content is the most important variable for successful education. The primary source used by teachers while developing lesson plans are the school books of Ministry of National Education and educational websites. Student needs is the most important variable for teachers when they decide on the lesson content.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17): 77-94.
 • Apaydın, Z., Taş, E., Özsevgen, T. (2006). İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Programının Içerik Açısından Değerlendirmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.
 • Aykaç, N., (2005) İlköğretim Programlarında Yer Alan Etkinliklerin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.8, (2): 19-35.
 • Bilen, M. (2006). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2009). Öğretme Sanatı, Öğretim İlke ve Yöntemleri (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, S., Fer, S. (2013). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin 2005 Öğretim Programlarına Ilişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4): 1523-1540.
 • Ekici, A., Yıldırım, M.C., Akın, M.A., Öter, Ö.M., Özdaş, F. (2010). İlköğretim Programları Içeriğinin Branşlara Göre Incelenmesi Çalıştayları Raporu. Erişim: 24.12.2014. http://duabpo.dicle.edu.tr/oygem/dosya/PROGRAM_iNCELEME_RAPOR U.pdf.
 • Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Anı Yayıncılık.
 • Gelen, İ., Beyazıt, N. (2007). Eski ve Yeni Ilköğretim Programları ile İlgili Çeşitli Görüşlerin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13(3): 457-476.
 • İnal, N., Mentiş Taş, A. (2011). İlköğretim 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31: 279-295.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kelly, A.V. (2004). The Curriculum Theory and Practice. London: Sage Publication Limited.
 • Kılıç, A. (2009). İlköğretim Birinci Kademe Derslerinde Öğretmen Kılavuzuna Duyulan İhtiyaç ve İçeriği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21): 295-309.
 • Konur, K., Atlıhan, S. (2012). Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programının İçerik Öğesinin Organizesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Cumhuriyet International Journal of Education, 1(2).
 • Küçükahmet, L. (2009). Program Geliştirme ve Öğretim. Ankara: Nobel.
 • Ornstein, A.C., Hunkins, F.B. (2004). Curriculum: Foundations, Principles and Issues, 4th Edition. Pearson Education, Inc. USA.
 • Sönmez, V. (2010). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. 16. Baskı, Ankara: AnıYayıncılık.
 • Şeker, H. (2013). Eğitimde Program Geliştirme Kavramsal Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Tan, Ş. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri. 7. Baskı, PegemA Yayınları.
 • Varış, F. (1994). Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler. Alkım Yayıncılık.
 • Yapıcı, M., Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 6(2):204-2012.
 • Yörük, S., Yavuz, A., Kıvrak, E. (2011). İlköğretim Fen ve Teknoloji Programının Öğretmen, Yönetici ve Müfettişlerin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38):423-442.

Ayrıntılar

Diğer ID JA34YF55UC
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mücahit KÖSE
0000-0002-1938-6092


Nida BAYINDIR Bu kişi benim


Hüseyin ÇAVDAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { jiss272818, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-3738}, eissn = {2791-9374}, address = {Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {263 - 272}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri}, key = {cite}, author = {Köse, Mücahit and Bayındır, Nida and Çavdar, Hüseyin} }
APA Köse, M. , Bayındır, N. & Çavdar, H. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 263-272 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25891/272818
MLA Köse, M. , Bayındır, N. , Çavdar, H. "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri" . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2015 ): 263-272 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25891/272818>
Chicago Köse, M. , Bayındır, N. , Çavdar, H. "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2015 ): 263-272
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri AU - Mücahit Köse , Nida Bayındır , Hüseyin Çavdar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 272 VL - 6 IS - 2 SN - 1309-3738-2791-9374 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri %A Mücahit Köse , Nida Bayındır , Hüseyin Çavdar %T Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri %D 2015 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-3738-2791-9374 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Köse, Mücahit , Bayındır, Nida , Çavdar, Hüseyin . "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (Aralık 2015): 263-272 .
AMA Köse M. , Bayındır N. , Çavdar H. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri. ÇAKÜ SBED. 2015; 6(2): 263-272.
Vancouver Köse M. , Bayındır N. , Çavdar H. Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 6(2): 263-272.
IEEE M. Köse , N. Bayındır ve H. Çavdar , "Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 263-272, Ara. 2015