PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Belediyecilik ve Sorunları

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2, 223 - 247, 01.12.2014

Öz

Sosyal devlet pratikleri sadece merkezi yönetimlerin üstesinden gelebileceği ve başarabileceği türden uygulamalar değildir. Sosyal devletin yereldeki izdüşümü sosyal belediyeciliktir. Bu çalışmada sosyal belediyeciliğin gelişim süreci, hukuki altyapısı, işlev ve örnekleri, sosyal belediyeciliğe yöneltilen eleştiriler ve sosyal belediyeciliğin temel sorunları incelenmektedir. Sosyal belediyecilik kimileri tarafından sistem olarak toptancı bir biçimde, kimileri tarafından ise kötü uygulama örnekleri nedeniyle eleştirilmektedir. Türkiye’de 1990’lı yıllarda geniş biçimde uygulanmaya başlayan sosyal belediyeciliğin pek çok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunlar sosyal belediyeciliğe özgü olduğu kadar belediyelerin genel sorunlarından da kaynaklanmaktadır.Sosyal belediyeciliğin sorunları, kaynak sorunundan, nitelikli personel sorununa, koordinasyon sorunundan sürdürülebilirlik sorununa kadar geniş bir yelpaze çizmektedir. Toplumdaki yoksul ve yoksun kesimlerin can simidi olarak görülen sosyal belediyeciliğin sorunlarının çözülüp, hizmetlerin geliştirilip, uygulamalara etkin bir şekilde devam edilmesi, sosyal devlet ve sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak görülmektedir.

Kaynakça

 • Akgündüz, A. (2005). Osmanlı Devletinde Belediye Teşkilatı ve Belediye Kanunları, Osmanlı Araştırmaları Vakfı İstanbul, 44-46.
 • Aydın, H., Gündüz, V. (2011). Çocuk Güvenliğinin Sağlanmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: “Taş Atan Çocuklar” Sorunu, Erişim: 11.11.2012, http://www.tid.gov.tr/Makaleler/hakan%20ayd%C4%B1n.pdf, 7.
 • Bağce, E. (2013). “Klientalizm ya da Yanaşmacılık”, Erişim: 03.10.2014, http://okur-yazar.net/klientalizm-ya-da-yanasmacilik.
 • Çöpoğlu, M. ( 2011). Sosyal Belediyecilik, Türkiye Belediyeler Birliği İller ve Belediyeler Dergisi, 756: 63.
 • Çukurçayır, M.A. (2009). Küreselleşme ve Türkiye‟de Yerel Yönetimler, Türkiye Belediyeler Birliği Ankara, 21-22
 • Doğan, A.E. (2010). Gökçek‟in Ankara‟yı Neo-Liberal Rövanşçılıkla Yeniden Kuruşu, http://www.sehrinuzerindekieller.org/wp-content/ uploads/2010/07/aekberdogan.pdf, Erişim: 18.11.2012.
 • Elma, F. (2007). Türkiye‟nin Belediyecilik Deneyimi ve Azerbaycan Belediyeciliği, http://journal.qu.edu.az/article_pdf/1009_93.pdf, s: 168- 172. Erişim: 11.11.2012,
 • Ergun, C., Gül, H. (2010). Barınma Hakkının İhlal Edilme Sürecinde Kentsel Dönüşüm Projeleri, Erişim Tarihi: 05.01.2014, 370-372. http://www.sosyalhaklar.net/2010/bildiri/ergun.pdf.
 • Ersöz, H.Y. (2011). Sosyal Politikalarda Yerelleşme, Erişim Tarihi: 08.01.2014, http://www.ito.org.tr/itoyayin/0022930.pdf.
 • Göymen, K. (2004). Yerel Kalkınma Önderi ve Paydaşı Olarak Belediyeler, http://research.sabanciuniv.edu/1427/1/KorelGoymen.pdf, 07.01.2014. Erişim:
 • Hablemitoğlu, Ş. (2009). Medyatik Hayırseverlik ve Muhafazakar Populizm Kıskacında “Sosyal Haklar”, Erişim Tarihi: 08.01.2014, 106-107. http://www.sosyalhaklar.net/2009/bildiri/hablemitoglu.pdf. http://siteresources.worldbank.org/TURKEYINTURKISHEXTN/Resources/ 455687-1328710754698/YoneticiOzeti.pdf, Erişim: 05.01.2014. http://www.tesev.org.tr/Upload/Publication/c72996ad-40fb-4c94-8c1d- 4e8efb9bdd70/Yerel%20Y%C3%B6netimlerde%20Sosyal%20B%C3% BCt%C3%A7eyi%20%C4%B0zleme%20Raporu_01.04.2011.pdf.
 • Kaya, N. (2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Bütçe: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Bütçesinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2): 157.
 • Kaya, E., Şentürk, H. (2007). Muhafazakâr Demokraside Yerel Yönetim Vizyonu, http://erolkaya.com/wp-content/uploads/kitaplar/muhafazakar -demokraside-yerel-yonetim-vizyonu.pdf, Erişim: 08.01.2014.
 • Kesgin, B. (2012). Kentsel Yoksulluğa Yönelik Yerinden ve Yerel Müdahale: Sosyal Belediyecilik, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26: 178.
 • Negiz, N. (2011). Sosyal Yadım ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Açısından Isparta Belediyesi: Farkındalık, Yararlanma ve Değerlendirme Açısından Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2): 325.
 • Ökmen, M. ( 2008). Bir İnsan Hakkı Olarak Yerel Haklar ve Avrupa Kentsel Şartı, 07.01.2014. Erişim:
 • Önder, F. (2008) Kentli Hakları ve Yerel Siyaset - II, Erişim: 07.01.2014, 63-68. http://www.yerelsiyaset.com/pdf/haziran2008/12.pdf.
 • Seyyar, A. (2008). Yerel Siyasetin Gelişiminde Sosyal Politikaların Önemi, http://www.yerelsiyaset.com/pdf/ocak2008/8.pdf, Erişim: 08.01.2014.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2004); “Municipalities and Special Provincial Administrations 1980-2003”, Final Accounts, Ankara.
 • Uçaktürk, T., Uçaktürk, A., Özkan, M. (2011). Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Bağlamında Sosyal Belediyecilik: Biga Belediyesi Örneği, http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ahmet.ucakturk/bildiri/ahmet.uca kturk11.08.2011_04.20.14bildiri.pdf, Erişim: 11.11.2012.
 • Yaylı, H. (2008). Türkiye‟de Belediyeciliğin Yeniden Yapılandırılması: 2004 Belediye Reform Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 192-194.

Social Municipality and Its Problems

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2, 223 - 247, 01.12.2014

Öz

Social state practices are not the implementations that only central administrations can manage and accomplish. Social municipality is the local version of social state. In this study, the development of social municipality, legal structure, functions and samples, critics on social municipality and basic problems of social municipality are analyzed. Some individuals criticize social municipality as a whole system while some criticize it due to poorly-managed implementations. There are a number of problems of social municipality started to be implemented commonly in Turkey in 1990. These problems are originated from general municipality problems as much as social municipality-oriented issues. The problems of social municipality occur in wide range; source problem, qualified personnel problem, coordination and sustainability problem etc. It’s a necessity of social state and social municipality, regarded as a life-saver, to solve the problems, develop the services and continue the effective implementations of social municipality.

Kaynakça

 • Akgündüz, A. (2005). Osmanlı Devletinde Belediye Teşkilatı ve Belediye Kanunları, Osmanlı Araştırmaları Vakfı İstanbul, 44-46.
 • Aydın, H., Gündüz, V. (2011). Çocuk Güvenliğinin Sağlanmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: “Taş Atan Çocuklar” Sorunu, Erişim: 11.11.2012, http://www.tid.gov.tr/Makaleler/hakan%20ayd%C4%B1n.pdf, 7.
 • Bağce, E. (2013). “Klientalizm ya da Yanaşmacılık”, Erişim: 03.10.2014, http://okur-yazar.net/klientalizm-ya-da-yanasmacilik.
 • Çöpoğlu, M. ( 2011). Sosyal Belediyecilik, Türkiye Belediyeler Birliği İller ve Belediyeler Dergisi, 756: 63.
 • Çukurçayır, M.A. (2009). Küreselleşme ve Türkiye‟de Yerel Yönetimler, Türkiye Belediyeler Birliği Ankara, 21-22
 • Doğan, A.E. (2010). Gökçek‟in Ankara‟yı Neo-Liberal Rövanşçılıkla Yeniden Kuruşu, http://www.sehrinuzerindekieller.org/wp-content/ uploads/2010/07/aekberdogan.pdf, Erişim: 18.11.2012.
 • Elma, F. (2007). Türkiye‟nin Belediyecilik Deneyimi ve Azerbaycan Belediyeciliği, http://journal.qu.edu.az/article_pdf/1009_93.pdf, s: 168- 172. Erişim: 11.11.2012,
 • Ergun, C., Gül, H. (2010). Barınma Hakkının İhlal Edilme Sürecinde Kentsel Dönüşüm Projeleri, Erişim Tarihi: 05.01.2014, 370-372. http://www.sosyalhaklar.net/2010/bildiri/ergun.pdf.
 • Ersöz, H.Y. (2011). Sosyal Politikalarda Yerelleşme, Erişim Tarihi: 08.01.2014, http://www.ito.org.tr/itoyayin/0022930.pdf.
 • Göymen, K. (2004). Yerel Kalkınma Önderi ve Paydaşı Olarak Belediyeler, http://research.sabanciuniv.edu/1427/1/KorelGoymen.pdf, 07.01.2014. Erişim:
 • Hablemitoğlu, Ş. (2009). Medyatik Hayırseverlik ve Muhafazakar Populizm Kıskacında “Sosyal Haklar”, Erişim Tarihi: 08.01.2014, 106-107. http://www.sosyalhaklar.net/2009/bildiri/hablemitoglu.pdf. http://siteresources.worldbank.org/TURKEYINTURKISHEXTN/Resources/ 455687-1328710754698/YoneticiOzeti.pdf, Erişim: 05.01.2014. http://www.tesev.org.tr/Upload/Publication/c72996ad-40fb-4c94-8c1d- 4e8efb9bdd70/Yerel%20Y%C3%B6netimlerde%20Sosyal%20B%C3% BCt%C3%A7eyi%20%C4%B0zleme%20Raporu_01.04.2011.pdf.
 • Kaya, N. (2012). Yerel Yönetimlerde Sosyal Bütçe: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Bütçesinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2): 157.
 • Kaya, E., Şentürk, H. (2007). Muhafazakâr Demokraside Yerel Yönetim Vizyonu, http://erolkaya.com/wp-content/uploads/kitaplar/muhafazakar -demokraside-yerel-yonetim-vizyonu.pdf, Erişim: 08.01.2014.
 • Kesgin, B. (2012). Kentsel Yoksulluğa Yönelik Yerinden ve Yerel Müdahale: Sosyal Belediyecilik, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26: 178.
 • Negiz, N. (2011). Sosyal Yadım ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Açısından Isparta Belediyesi: Farkındalık, Yararlanma ve Değerlendirme Açısından Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2): 325.
 • Ökmen, M. ( 2008). Bir İnsan Hakkı Olarak Yerel Haklar ve Avrupa Kentsel Şartı, 07.01.2014. Erişim:
 • Önder, F. (2008) Kentli Hakları ve Yerel Siyaset - II, Erişim: 07.01.2014, 63-68. http://www.yerelsiyaset.com/pdf/haziran2008/12.pdf.
 • Seyyar, A. (2008). Yerel Siyasetin Gelişiminde Sosyal Politikaların Önemi, http://www.yerelsiyaset.com/pdf/ocak2008/8.pdf, Erişim: 08.01.2014.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2004); “Municipalities and Special Provincial Administrations 1980-2003”, Final Accounts, Ankara.
 • Uçaktürk, T., Uçaktürk, A., Özkan, M. (2011). Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Bağlamında Sosyal Belediyecilik: Biga Belediyesi Örneği, http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ahmet.ucakturk/bildiri/ahmet.uca kturk11.08.2011_04.20.14bildiri.pdf, Erişim: 11.11.2012.
 • Yaylı, H. (2008). Türkiye‟de Belediyeciliğin Yeniden Yapılandırılması: 2004 Belediye Reform Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 192-194.

Ayrıntılar

Diğer ID JA34YK24NK
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ÇÖPOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { jiss272872, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-3738}, eissn = {2791-9374}, address = {Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, number = {2}, pages = {223 - 247}, title = {Sosyal Belediyecilik ve Sorunları}, key = {cite}, author = {Çöpoğlu, Mustafa} }
APA Çöpoğlu, M. (2014). Sosyal Belediyecilik ve Sorunları . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 223-247 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25893/272872
MLA Çöpoğlu, M. "Sosyal Belediyecilik ve Sorunları" . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 223-247 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25893/272872>
Chicago Çöpoğlu, M. "Sosyal Belediyecilik ve Sorunları". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 223-247
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Belediyecilik ve Sorunları AU - MustafaÇöpoğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 247 VL - 5 IS - 2 SN - 1309-3738-2791-9374 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sosyal Belediyecilik ve Sorunları %A Mustafa Çöpoğlu %T Sosyal Belediyecilik ve Sorunları %D 2014 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-3738-2791-9374 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Çöpoğlu, Mustafa . "Sosyal Belediyecilik ve Sorunları". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2014): 223-247 .
AMA Çöpoğlu M. Sosyal Belediyecilik ve Sorunları. ÇAKÜ SBED. 2014; 5(2): 223-247.
Vancouver Çöpoğlu M. Sosyal Belediyecilik ve Sorunları. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(2): 223-247.
IEEE M. Çöpoğlu , "Sosyal Belediyecilik ve Sorunları", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 223-247, Ara. 2014