PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2, 51 - 74, 01.12.2014

Öz

Stratejik değer, örgütlerin geleceğe ilişkin aldığı kararlarda temel oluşturan tercih kriterlerini ifade etmektedir. Stratejik değerleriyle örgütler geleceğe odaklanarak önceliklerini belirlerken, kendilerini benzerlerinden farklılaştırabilmektedir. Bu çalışmayla, üniversitelerin toplumsal problemlere odaklı stratejik değerlerinin tespit edilmesi ve Türkiye Devlet Üniversitelerinin farklılaşmalarını sağlayabilecek stratejik değerlerin üniversite nezdinde önceliklerinin nasıl belirleneceğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, uygulamanın yapıldığı üniversitenin paydaşları üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır.Anket çalışmasıyla, üniversite paydaşlarının toplumsal problemlerden hangisinin çözümünü stratejik değer olarak ele aldıkları tespit edilmiştir. Anket verilerinden elde edilen sonuçlara göre, uygulamanın yapıldığı üniversitede toplumsal problemlerden yoksullukla mücadelenin stratejik değer olarak görüldüğü belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Alpaydın, Y. (2008). Türkiye’de Yoksulluk ve Eğitim İlişkileri, İLEM Yıllık, 3: 49-64.
 • Akdemir, A. (2010). “Ali Akdemir’s Presentation for The World Universities Congress Organization”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbacılık, Ankara, ss.I-XXXIII.
 • Alexander, D. (2005). “The Meaning of Disaster: A Reply to Wolf Dombrowsky”, What is Disaster?, Ronald W. Perry and E.L. Quanrantelli (Ed.), Xlibris Corporation, pp: 97-103.
 • Baykal, H., Baykal, T. (2008). Küreselleşen Dünya’da Çevre Sorunları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9): 3.
 • Bergh, A., Fink, G. (2008). “Higher Education Policy, Enrollment, and Income Inequality”, Social Science Quarterly, 89(1): 217-235.
 • Berkman, A.Ü. (1983). Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet, TODAİE, Yayın No: 283.
 • Data, A. (2010). “Eradicating of Global Poverty”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbacılık, Ankara, pp: 596-604.
 • Daxner, M. (2003). “Creating Civil Society: The University’s Role”, The Presidency, 6(2): 34-37.
 • David, F.R. (2009). Strategic Management: Concepts and Cases, 12th.Ed.Prentice Hall, New Jersey.
 • Demirkıran, S., Akbulut, A.Y. (2010). “Environmental Performances of Academicians Commissioned Faculties and Vocational Schools of Higher Education: Examples of Uludag University and Trakya University”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding II, Ankara: Pozitif Matbacılık, pp: 966-970.
 • Drucker, P.F. (1996). Yönetim Uygulaması, E. Sabri Yarma (Çev.), İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • Durukan, H. (2004). “Ülkemizin Kalkınmasında Çağdaş Üniversitelerin Yeri”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2): 19-25.
 • Emre, K.B., Özgün, Y. (2010). “Eğitimde Neo- Liberal Politikalar: Türkiye’de İletişim Fakültelerinin Dönüşümü”, Neoliberal Dönüşüm Sürecinde Üniversiteler, N. Ergüneş, S. Alçın (Ed.), Tarem Yayınları, İstanbul.
 • De Gregorio, J., Lee, J.W. (2002), “Education and Income Inequality: New Evidence From Cross- Country Data”, Review of Income and Wealth, 48(3): 395-416.
 • Kaini, A.K. (2010). “Role of University Education in Poverty Alleviation in Pakistan”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbaacılık, Ankara: pp: 573- 584.
 • Karakurt Tosun, E., Cantürk, C. (2010). “Prevention of Urban Poverty and Redefinition of the Roles of University”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbaacılık, Ankara, pp: 586-595.
 • Khatun, M. (2012). “Higher Education and Civil Society: Compatibility Re- examined”, Educational Research and Review, 7(5): 121-126.
 • Odabaşı, H.F., Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S., Mısırlı, Z.A. (2010). “Küreselleşen Dünyada Akademisyen Olmak”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3): 127-142.
 • Öztürk, M., Altuntepe, N. (2008). “Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması”, Journal of Yaşar University, 3(11): 1587-1625.
 • Polat, N. (2010). “Implementation of EMAS at Turkish Universities”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding II, Pozitif Matbacılık, Ankara, pp: 958-965.
 • Shawarby, M.A. (2010). “Universities Need to Redefine Their Aims and Responsibilities Toward Eradicating Global Poverty”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbacılık, Ankara, pp: 617-655.
 • Schramm, D. (1996). “What Can Universities Do... for Cities at Risk?”, Disaster Management Center, University of Wisconsin, Madison, USA, http://dmc.engr.wisc.edu/Publications/Articles_and_Papers/What_Can_ Universities_Do.lasso, Erişim Tarihi: 12.06.2012.
 • Smith, S.E. (2010). “The Role Universities Should Play in Understanding Climate Change and Influencing Public Policy Toward Climate Change”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbacılık, Ankara, pp: 529-536.
 • Talaş, M., Karataş, A. (2012). Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Dersinin Önemi: Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği, ZfWT, 4(1): 107-124.
 • Tarhan, B., Gençkaya, Ö.F., Ergül, E. , Özsemerci, K., Özbaran, H. (2006). Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri, Matsa Basımevi, 2. Basım, Ankara.
 • Ünver, O.C. (2010). “Governance of International Migration and the Academy”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbacılık, Ankara, pp: 695- 696.
 • Luo, Y. (2002). “Corruption and Organizational in Asian Management Systems”, Asia Pacific Journal of Management, 19: 405-422.

Strategic Value of Universities Focused on Social Problems and an Application at a State University

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2, 51 - 74, 01.12.2014

Öz

Strategic value expresses the preference criteria composing a base in the decisions organisations make for the future. While organisations determine their priorities with their strategic values by focusing on the future, they can also differentiate themselves from their counterparts. It was aimed in this study to determine the strategic values of universities focused on social problems and to reveal how to determine the priorities of strategic values of universities that could enable differentiation of Turkish State Universities. Within the scope of the study, a survey was conducted on the stakeholders of the university where the application was carried out. Through this survey study, the solution of which of the social problems university stakeholders consider strategic value was determined. According to the results acquired from the survey data, it was determined that at the university where the application was carried out, “tackling poverty” was regarded as strategic value among social problems.

Kaynakça

 • Alpaydın, Y. (2008). Türkiye’de Yoksulluk ve Eğitim İlişkileri, İLEM Yıllık, 3: 49-64.
 • Akdemir, A. (2010). “Ali Akdemir’s Presentation for The World Universities Congress Organization”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbacılık, Ankara, ss.I-XXXIII.
 • Alexander, D. (2005). “The Meaning of Disaster: A Reply to Wolf Dombrowsky”, What is Disaster?, Ronald W. Perry and E.L. Quanrantelli (Ed.), Xlibris Corporation, pp: 97-103.
 • Baykal, H., Baykal, T. (2008). Küreselleşen Dünya’da Çevre Sorunları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9): 3.
 • Bergh, A., Fink, G. (2008). “Higher Education Policy, Enrollment, and Income Inequality”, Social Science Quarterly, 89(1): 217-235.
 • Berkman, A.Ü. (1983). Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet, TODAİE, Yayın No: 283.
 • Data, A. (2010). “Eradicating of Global Poverty”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbacılık, Ankara, pp: 596-604.
 • Daxner, M. (2003). “Creating Civil Society: The University’s Role”, The Presidency, 6(2): 34-37.
 • David, F.R. (2009). Strategic Management: Concepts and Cases, 12th.Ed.Prentice Hall, New Jersey.
 • Demirkıran, S., Akbulut, A.Y. (2010). “Environmental Performances of Academicians Commissioned Faculties and Vocational Schools of Higher Education: Examples of Uludag University and Trakya University”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding II, Ankara: Pozitif Matbacılık, pp: 966-970.
 • Drucker, P.F. (1996). Yönetim Uygulaması, E. Sabri Yarma (Çev.), İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • Durukan, H. (2004). “Ülkemizin Kalkınmasında Çağdaş Üniversitelerin Yeri”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2): 19-25.
 • Emre, K.B., Özgün, Y. (2010). “Eğitimde Neo- Liberal Politikalar: Türkiye’de İletişim Fakültelerinin Dönüşümü”, Neoliberal Dönüşüm Sürecinde Üniversiteler, N. Ergüneş, S. Alçın (Ed.), Tarem Yayınları, İstanbul.
 • De Gregorio, J., Lee, J.W. (2002), “Education and Income Inequality: New Evidence From Cross- Country Data”, Review of Income and Wealth, 48(3): 395-416.
 • Kaini, A.K. (2010). “Role of University Education in Poverty Alleviation in Pakistan”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbaacılık, Ankara: pp: 573- 584.
 • Karakurt Tosun, E., Cantürk, C. (2010). “Prevention of Urban Poverty and Redefinition of the Roles of University”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbaacılık, Ankara, pp: 586-595.
 • Khatun, M. (2012). “Higher Education and Civil Society: Compatibility Re- examined”, Educational Research and Review, 7(5): 121-126.
 • Odabaşı, H.F., Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S., Mısırlı, Z.A. (2010). “Küreselleşen Dünyada Akademisyen Olmak”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3): 127-142.
 • Öztürk, M., Altuntepe, N. (2008). “Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması”, Journal of Yaşar University, 3(11): 1587-1625.
 • Polat, N. (2010). “Implementation of EMAS at Turkish Universities”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding II, Pozitif Matbacılık, Ankara, pp: 958-965.
 • Shawarby, M.A. (2010). “Universities Need to Redefine Their Aims and Responsibilities Toward Eradicating Global Poverty”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbacılık, Ankara, pp: 617-655.
 • Schramm, D. (1996). “What Can Universities Do... for Cities at Risk?”, Disaster Management Center, University of Wisconsin, Madison, USA, http://dmc.engr.wisc.edu/Publications/Articles_and_Papers/What_Can_ Universities_Do.lasso, Erişim Tarihi: 12.06.2012.
 • Smith, S.E. (2010). “The Role Universities Should Play in Understanding Climate Change and Influencing Public Policy Toward Climate Change”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbacılık, Ankara, pp: 529-536.
 • Talaş, M., Karataş, A. (2012). Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Dersinin Önemi: Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği, ZfWT, 4(1): 107-124.
 • Tarhan, B., Gençkaya, Ö.F., Ergül, E. , Özsemerci, K., Özbaran, H. (2006). Bir Olgu Olarak Yolsuzluk: Nedenler, Etkiler ve Çözüm Önerileri, Matsa Basımevi, 2. Basım, Ankara.
 • Ünver, O.C. (2010). “Governance of International Migration and the Academy”, Çanakkale Onsekiz Mart University 2010 World Universities Congress Proceeding I, Pozitif Matbacılık, Ankara, pp: 695- 696.
 • Luo, Y. (2002). “Corruption and Organizational in Asian Management Systems”, Asia Pacific Journal of Management, 19: 405-422.

Ayrıntılar

Diğer ID JA34YJ83JR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fulya MISIRDALI YANGİL Bu kişi benim


Şerafettin SEVİM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { jiss272875, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-3738}, eissn = {2791-9374}, address = {Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, number = {2}, pages = {51 - 74}, title = {Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama}, key = {cite}, author = {Mısırdalı Yangil, Fulya and Sevim, Şerafettin} }
APA Mısırdalı Yangil, F. & Sevim, Ş. (2014). Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 51-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25893/272875
MLA Mısırdalı Yangil, F. , Sevim, Ş. "Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama" . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 51-74 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25893/272875>
Chicago Mısırdalı Yangil, F. , Sevim, Ş. "Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 51-74
RIS TY - JOUR T1 - Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama AU - FulyaMısırdalı Yangil, ŞerafettinSevim Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 74 VL - 5 IS - 2 SN - 1309-3738-2791-9374 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama %A Fulya Mısırdalı Yangil , Şerafettin Sevim %T Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama %D 2014 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-3738-2791-9374 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Mısırdalı Yangil, Fulya , Sevim, Şerafettin . "Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2014): 51-74 .
AMA Mısırdalı Yangil F. , Sevim Ş. Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama. ÇAKÜ SBED. 2014; 5(2): 51-74.
Vancouver Mısırdalı Yangil F. , Sevim Ş. Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(2): 51-74.
IEEE F. Mısırdalı Yangil ve Ş. Sevim , "Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 51-74, Ara. 2014