PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2, 205 - 222, 01.12.2014

Öz

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin akranlarıyla yaşadıkları psikolojik şiddet davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisan ve Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına katılan toplam 500 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Çalışma grubunu oluşturan 377 öğrenciden anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre üniversite öğrencileri akranları tarafından psikolojik şiddette maruz kalmaktadırlar. Öğrencilerin akranları tarafından psikolojik şiddete maruz kalma düzeyi, cinsiyet, katıldığı eğitim türü ve okuduğu bölümlere göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Ancak öğrencilerin akranları tarafından psikolojik şiddete maruz kalması yaş değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemiştir.

Kaynakça

 • Arısoy, A. (2011). Mobbingi Ortaya Çıkaran Faktörler: Isparta-Antalya- Burdur’da Sağlık Sektöründe Hemşireler Üzerine Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Avcı, R., Güçray, S.S. (2013). “Ebeveynler Arası Çatışma, Akran ve Medya Etkileri ile Ergenlerdeki Şiddet Davranışı Arasındaki İlişkiler: Şiddete Yönelik Tutumların Aracı Rolü”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4): 1995-2015
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara, PegemA Yayınları
 • Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing; İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, İstanbul: Timaş Yayınları
 • Çomak, E. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi.
 • Davenport, N., Schwartz, R.D., Elliott, G.P. (2003). Mobbing. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Dilmaç, B. (2009). “Sanal Zorbalığı Yordayan Psikolojik İhtiyaçlar: Lisans Öğrencileri İçin Bir On Çalışma”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 9(3): 1291-1325.
 • Doğan, M.A. (2009). İlköğretim Okullarında Öğretmenlere Uygulanan Psikolojik Şiddetin (Mobbing) İş Doyumuna Etkisi: Ankara ili Sincan İlçesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi.
 • Eğitim-Sen (2010). İşyerinde Yıldırma Mobbing. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Ekşi, H., Yaman, E. (2010). Çocuk ve Ergende Şiddet. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Ertürk, A. (2013). “Yıldırma Davranışları: Maruz Kalanlar ve Etkilenenler”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1): 161-173
 • Güngör, M. (2008). Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Kalkan, A. (2010). İşletmelerde Psikolojik Yıldırma (Mobbing). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yükse Teknoloji Enstitüsü.
 • Karakuş, M., Çankaya, İ.H. (2012). “Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Psikolojik Şiddete İlişkin Bir Modelin Sınanması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42: 225-237
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, Sanem Yayınları
 • Kaymaz, G. (2007). İşyerinde Yıldırma (Mobbing) Eğilimleri: “Bir Örnek Olay”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi
 • Kline, R.B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2. Edition). New York: The Guilford Press.
 • Kocacık, F., Çağlayandereli, M. (2009). “Ailede Kadına Yönelik Şiddet: Denizli İli Örneği”. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi. 6(2): 24-43
 • Köknel, Ö. (1996). Bireysel ve Toplumsal Şiddet. İstanbul, Altın Kitaplar.
 • MEB (2008). Öğrencilerin Şiddet Algısı. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma Raporu, 1-57.
 • Mercanlıoğlu, Ç. (2010). “Çalışma Hayatında Psikolojik Tacizin (Mobbing) Nedenleri, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2): 37-46. Türkiye’deki Hukuksal Gelişimi”.
 • Okan, H. (2010). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Yıldırıcı Davranışlar İle İş Doyumu Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Maltepe Üniversitesi.
 • Özkul, B., Çarıkçı, İlker H. (2010). “Mobbing ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15: 481-499.
 • Panitch, L., Leys C. (2010). Günümüzde Şiddet Ya Barbarlık Ya Sosyalizm, İstanbul, Yordam Kitap Evi
 • Şahin, F. TEZEL, Özyürek, A. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 40: 1-18.
 • Tetik, S. (2010). “Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi”. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,12(18): 81-89.
 • Tınaz, P. (2011). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Tutar, H. (2004). İşyerinde Psikolojik Şiddet. İstanbul: Platin Yayınları.
 • Türküm, A.S. (2011). “Okulda Şiddet: Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları Ergenleri Ne Kadar Koruyor?”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1): 115-132.
 • Ünal, H., Çukur, C.Ş. (2011). “Okula Bağlılık, Okulda Uygulanan Disiplin Teknikleri ve Okulda Mağdurluğun Lise Öğrencilerinin Sapkın Davranışları Üzerine Etkisi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2): 547-570
 • Ünsal, A. (1996). Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi. Cogito. Yapı Kredi Yayınları, 6-7: 29–36
 • Yaman, E. (2009). Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet- Mobbing. Ankara: Nobel Yayınları.

The Investigation of Psychological Violence Behaviors of College Students that Experienced with their Peers

Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2, 205 - 222, 01.12.2014

Öz

This study is conducted with the aim of investigating the psychological violence behaviors of college students that experienced with their peers. Descriptive survey method was used in this study. The study group of this research contains 500 students from undergraduate programs and pedagogical training certificate program of Cankiri Karatekin University. Data were collected from 377 students in the study group. According to the research findings, the college students are exposed to psychological violence by their peers. There are significant differences among the students’ level of exposure to psychological violence in relation to gender, the kind of education they participate in, and the department they study. However, there is no significant difference among the students’ level of exposure to psychological violence by their peers in relation to age variable.

Kaynakça

 • Arısoy, A. (2011). Mobbingi Ortaya Çıkaran Faktörler: Isparta-Antalya- Burdur’da Sağlık Sektöründe Hemşireler Üzerine Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Avcı, R., Güçray, S.S. (2013). “Ebeveynler Arası Çatışma, Akran ve Medya Etkileri ile Ergenlerdeki Şiddet Davranışı Arasındaki İlişkiler: Şiddete Yönelik Tutumların Aracı Rolü”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4): 1995-2015
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara, PegemA Yayınları
 • Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing; İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, İstanbul: Timaş Yayınları
 • Çomak, E. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin İlköğretim Okullarında Yaşadıkları Yıldırma Durumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi.
 • Davenport, N., Schwartz, R.D., Elliott, G.P. (2003). Mobbing. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Dilmaç, B. (2009). “Sanal Zorbalığı Yordayan Psikolojik İhtiyaçlar: Lisans Öğrencileri İçin Bir On Çalışma”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 9(3): 1291-1325.
 • Doğan, M.A. (2009). İlköğretim Okullarında Öğretmenlere Uygulanan Psikolojik Şiddetin (Mobbing) İş Doyumuna Etkisi: Ankara ili Sincan İlçesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi.
 • Eğitim-Sen (2010). İşyerinde Yıldırma Mobbing. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Ekşi, H., Yaman, E. (2010). Çocuk ve Ergende Şiddet. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Ertürk, A. (2013). “Yıldırma Davranışları: Maruz Kalanlar ve Etkilenenler”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1): 161-173
 • Güngör, M. (2008). Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Kalkan, A. (2010). İşletmelerde Psikolojik Yıldırma (Mobbing). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yükse Teknoloji Enstitüsü.
 • Karakuş, M., Çankaya, İ.H. (2012). “Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Psikolojik Şiddete İlişkin Bir Modelin Sınanması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42: 225-237
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, Sanem Yayınları
 • Kaymaz, G. (2007). İşyerinde Yıldırma (Mobbing) Eğilimleri: “Bir Örnek Olay”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi
 • Kline, R.B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2. Edition). New York: The Guilford Press.
 • Kocacık, F., Çağlayandereli, M. (2009). “Ailede Kadına Yönelik Şiddet: Denizli İli Örneği”. Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi. 6(2): 24-43
 • Köknel, Ö. (1996). Bireysel ve Toplumsal Şiddet. İstanbul, Altın Kitaplar.
 • MEB (2008). Öğrencilerin Şiddet Algısı. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma Raporu, 1-57.
 • Mercanlıoğlu, Ç. (2010). “Çalışma Hayatında Psikolojik Tacizin (Mobbing) Nedenleri, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2): 37-46. Türkiye’deki Hukuksal Gelişimi”.
 • Okan, H. (2010). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Yıldırıcı Davranışlar İle İş Doyumu Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Maltepe Üniversitesi.
 • Özkul, B., Çarıkçı, İlker H. (2010). “Mobbing ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15: 481-499.
 • Panitch, L., Leys C. (2010). Günümüzde Şiddet Ya Barbarlık Ya Sosyalizm, İstanbul, Yordam Kitap Evi
 • Şahin, F. TEZEL, Özyürek, A. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 40: 1-18.
 • Tetik, S. (2010). “Mobbing Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi”. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,12(18): 81-89.
 • Tınaz, P. (2011). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Tutar, H. (2004). İşyerinde Psikolojik Şiddet. İstanbul: Platin Yayınları.
 • Türküm, A.S. (2011). “Okulda Şiddet: Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları Ergenleri Ne Kadar Koruyor?”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1): 115-132.
 • Ünal, H., Çukur, C.Ş. (2011). “Okula Bağlılık, Okulda Uygulanan Disiplin Teknikleri ve Okulda Mağdurluğun Lise Öğrencilerinin Sapkın Davranışları Üzerine Etkisi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2): 547-570
 • Ünsal, A. (1996). Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi. Cogito. Yapı Kredi Yayınları, 6-7: 29–36
 • Yaman, E. (2009). Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet- Mobbing. Ankara: Nobel Yayınları.

Ayrıntılar

Diğer ID JA34YK23SG
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ŞAHİN Bu kişi benim


Feride SANÇMIŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { jiss272877, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-3738}, eissn = {2791-9374}, address = {Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, number = {2}, pages = {205 - 222}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Şahin, Mehmet and Sançmış, Feride} }
APA Şahin, M. & Sançmış, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 205-222 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25893/272877
MLA Şahin, M. , Sançmış, F. "Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi" . Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 205-222 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25893/272877>
Chicago Şahin, M. , Sançmış, F. "Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2014 ): 205-222
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi AU - MehmetŞahin, FerideSançmış Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 222 VL - 5 IS - 2 SN - 1309-3738-2791-9374 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi %A Mehmet Şahin , Feride Sançmış %T Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi %D 2014 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-3738-2791-9374 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Şahin, Mehmet , Sançmış, Feride . "Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Aralık 2014): 205-222 .
AMA Şahin M. , Sançmış F. Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi. ÇAKÜ SBED. 2014; 5(2): 205-222.
Vancouver Şahin M. , Sançmış F. Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 5(2): 205-222.
IEEE M. Şahin ve F. Sançmış , "Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 205-222, Ara. 2014