Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Possibility of Using Different Wastes as Casing Material in Agaricus Bisporus Mushroom

Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, 9 - 16, 31.03.2013

Öz

The aim of this research was to determine the possibility of using seagrass, tea waste, sugar beet lime (şılam), pine soil, spent mushroom compost and their mixtures in different ratios with peat as casing materials. The study results showed that mixtures of seagrass, tea waste, sugar beet lime and spent mushroom compost wastes with peat is usable as casing material in mushroom cultivation. Using of different wastes alone as a casing material was not acceptable for assured yield when it was compared with peat in the study. But, mixtures of these wastes with peat increased the yield when these mixtures as casing material were used. The highest yield was obtained from seagrass + peat mixture (50% + 50%, v:v) as 21.96 kg 100kg-1 compost and sugar beet lime + peat mixture (25% + 75%, v:v) as 20.50 kg/100 kg compost, respectively in the study carried out in Bergama and Dazkırı. However, inspite of its high yield and quality potential, pine soil was not advisable and unsuitable due to its disease risk and damage to environment during collection from sources. To increase the yield and mushroom quality, different mixing ratios of these wastes with peat should be investigated in more detail

Kaynakça

 • Ağaoğlu, S., İlbay, E., 1991. Değişik örtü materyallerinin mantar (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinde kullanım imkanları üze- rinde bir araştırma. Türktur AŞ., Yayınları 2(13), Ankara.
 • Baysal, E., 1999. Utilization possibilities of waste tea leaves in the cultivation of Agaricus bisporus (Lange) Sing. Karadeniz Technical University, Ph.D. Thesis, 157p.
 • Bora, T., Toros, S., Özaktan, H., 1996. Kültür mantarı hastalıkları, zararlıları ve savaşımı. Afa Matbaacılık, İstanbul.
 • Bowden, J.D., Allen, P.G., 1978. Cultural studies on mushroom (1974-76). Experimental Horticultures, 30: 66-67.
 • Boztok, K., 1984. Kültür mantarı (Agaricus bisporus L. Sing) ye- tiştiriciliğinde farklı kapaklık materyalin ürüne etkileri üze- rinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21: 133-137.
 • Çolak, M., 2004. Temperature profiles of Agaricus bisporus in com- posting stages and effects of different composts formulas and casing materials on yield. African Journal of Biotechnology, 3(9): 456-462.
 • Demirer, T., Özer, İ., 2000. Perlit, pomza, torf ve talaş karışımların- dan oluşan örtü toprağının yemeklik mantar (Agaricus bispo- rus)’ da verim ve kaliteye etkisi. Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 20-22 Eylül 2000, Bergama, İzmir, 265- 269.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., 1983. İstatistik metotları I. An- kara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 861, Ankara.
 • Erkel, İ., 1992. Mantar yetiştiriciliğinde değişik örtü materyali karı- şımlarının kullanılma olanakları. Türkiye IV. Yemeklik Man- tar Kongresi Bildirileri, 2-4 Kasım 1992, Yalova, 137-143.
 • Erkel, İ., 2000. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği. Kocaoluk Yayınevi II. Baskı, İstanbul.
 • Gier, J.F., 2000. A different perspective on casing soil, 15. Interna- tional congress on the science and cultivation of edible fungi, Maastricht ( Netherland), 931-934.
 • Gierzszynski, M., 1974. The effect of the physical and chemical properties of casing layer on cropping in mushrooms. Horti- cultural Abstracts, 45, 4200.
 • Gülser, C., Pekşen, A., 2003. Using tea waste as a new casing ma- terial in mushroom (Agaricus bisporus (L.) Sing.) cultivation. Bioresource Technology, 88: 153-156.
 • Günay, A., 1995. Mantar yetiştiriciliği. İlke Kitabevi Yayınları Ya- yın No: 22, Ankara.
 • Kacar, B., 1987. Çayın biyokimyası ve işlenme teknolojisi. Çay İş- letmeleri Genel Müdürlüğü Yayını No: 6, DSİ Matbaası, An- kara.
 • Kacar, B., 1994. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri. Ankara Üni- versitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yay. No: 3, Ankara.
 • Kütük, C., 2000. Çay atığı kompostu ve artık mantar kompostunun yetiştirme ortamı bileşeni olarak süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5: 75-86.
 • Labuschagne, P., Eicker, A., van Greuning, M., 1995. Casing me- dium for Agaricus cultivation in South Africa, a preliminary report. In: Elliott TJ (ed), Science and Cultivation of Fungi, Balkema, Rotterdam, 329-344.
 • Nair, N.G., 1997. Use of spent compost as a casing material. Mush News, 25(9): 12-22.
 • Özşimşir, S., Arın, L., 1996. Farklı Örtü Toprağı Karışımlarının Mantar (Agaricus bisporus) Verim, Erkencilik ve Kalitesi- ne Etkisi. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi, 5-7 Kasım 1996, Yalova, 220-225.
 • Pardo, A., de Juan, J.A., Pardo, J.E., 2003a. Characterisation of dif- ferent substrates for possible use as casing in mushroom cul- tivation. Food, Agriculture and Environment, 1(1): 107-114.
 • Pardo, A., de Juan, J.A., Pardo, J.E., 2003b. Performance of com- posted vine shoots as a peat alternative in casing materials for mushroom cultivation. Food, Agriculture and Environment, 1(2): 209-211.
 • Pekşen, A., Günay, A., 2009. Use of substrates prepared by the mix- ture of tea waste and wheat straw in Agaricus bisporus (L.) Sing. cultivation. Ekoloji, 19(73): 48-54.
 • Price, S., 1991. The peat alternatives manual, a guide for the pro- fessional horticulturist and landscaper, friends of the earth. London, U.K., 40-51.
 • Ralph, H., Kurtzman, Jr., 2004. Casing properties: reguired. Desired and Beliefs, www.mushworld.com, 136.
 • Shandiya, T.R., 1989. Mushroom compost and casing research in India. Mushroom Science, 12(1): 743-752.
 • Sharma, H.S.S., McCall, D., Lyons, G., 2004. Chemical changes in peat as a result of neutralising with lime during the preparation of mushroom casing, www.mushworld.com.
 • Szmidt, R.A.K., 1994. Recycling of spent mushroom substrates by aerobic composting to produce novel horticultural substrates, In: Wuest PJ (ed), Environmental, Agricultural and Industrial uses for spent mushroom substrate from mushroom farms, The JG Press Inc. Emmaus, PA, USA, 134-143.
 • Taşkın, H., Baktemur, G., Kurt, Ş., Büyükalaca, S., 2008. Örtü top- rağı olarak kullanılan torfa belli oranlarda karıştırılan zeoli- tin mantar verim ve kalitesine etkisi. Türkiye VIII. Yemeklik Mantar Kongresi, 15-17 Ekim 2008, Kocaeli, 49-52.
 • Visscher, H.R., 1988. Casing soil. In: Van Griensven LJLD (E.d.), The cultivation of mushrooms. Darlington Mushroom Labora- tories Ltd., Rustington, Sussex, UK, pp. 73-88.

Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları

Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1, 9 - 16, 31.03.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı deniz çayırı, çay artığı, şeker fabrikası filtre toprağı (şılam), çam toprağı ve artık mantar
kompostu materyallerinin tek başına ve torf ile değişik oranlardaki karışımlarının örtü toprağı olarak kullanım
durumlarını belirlemektir. Çalışma sonuçları deniz çayırı, çay artığı, şılam ve artık mantar kompostu artıklarının
torfla karışımlarının mantar yetiştiriciliğinde örtü toprağı olarak kullanılabilir olduğunu göstermiştir. Çalışmada
torfla karşılaştırıldığında örtü toprağı olarak farklı artıkların tek başına kullanılması istenilen verim için uygun
bulunmamıştır. Fakat bu materyallerin torfla karışımlarının örtü toprağı olarak kullanılması durumunda verim artmıştır.
Bergama’da yürütülen çalışmada en yüksek mantar verimi 21.96 kg 100kg-1 kompost ile % 50 deniz çayırı
ve % 50 torfun hacimsel olarak karışımının örtü toprağı olarak kullanılması ile elde edilirken, Dazkırı’da yürütülen
çalışmada en yüksek mantar verimi 20.50 kg 100kg-1 kompost ile % 25 Şılam ile % 75 torfun hacimsel olarak karışımının
örtü toprağı olarak kullanılması ile elde edilmiştir. Bununla birlikte, çam toprağı örtü materyali, oluşturduğu
hastalık ve temin edilmesinde doğaya zarar verilmesi nedeni ile iyi sonuç vermesine rağmen kullanımı tavsiye
edilmemiştir. Mantar kalitesi ve verimini artırmak için bu artıkların torfla farklı karışım oranları daha detaylı olarak
incelenmelidir.

Kaynakça

 • Ağaoğlu, S., İlbay, E., 1991. Değişik örtü materyallerinin mantar (Agaricus bisporus) yetiştiriciliğinde kullanım imkanları üze- rinde bir araştırma. Türktur AŞ., Yayınları 2(13), Ankara.
 • Baysal, E., 1999. Utilization possibilities of waste tea leaves in the cultivation of Agaricus bisporus (Lange) Sing. Karadeniz Technical University, Ph.D. Thesis, 157p.
 • Bora, T., Toros, S., Özaktan, H., 1996. Kültür mantarı hastalıkları, zararlıları ve savaşımı. Afa Matbaacılık, İstanbul.
 • Bowden, J.D., Allen, P.G., 1978. Cultural studies on mushroom (1974-76). Experimental Horticultures, 30: 66-67.
 • Boztok, K., 1984. Kültür mantarı (Agaricus bisporus L. Sing) ye- tiştiriciliğinde farklı kapaklık materyalin ürüne etkileri üze- rinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21: 133-137.
 • Çolak, M., 2004. Temperature profiles of Agaricus bisporus in com- posting stages and effects of different composts formulas and casing materials on yield. African Journal of Biotechnology, 3(9): 456-462.
 • Demirer, T., Özer, İ., 2000. Perlit, pomza, torf ve talaş karışımların- dan oluşan örtü toprağının yemeklik mantar (Agaricus bispo- rus)’ da verim ve kaliteye etkisi. Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi Bildirileri, 20-22 Eylül 2000, Bergama, İzmir, 265- 269.
 • Düzgüneş, O., Kesici, T., Gürbüz, F., 1983. İstatistik metotları I. An- kara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 861, Ankara.
 • Erkel, İ., 1992. Mantar yetiştiriciliğinde değişik örtü materyali karı- şımlarının kullanılma olanakları. Türkiye IV. Yemeklik Man- tar Kongresi Bildirileri, 2-4 Kasım 1992, Yalova, 137-143.
 • Erkel, İ., 2000. Kültür Mantarı Yetiştiriciliği. Kocaoluk Yayınevi II. Baskı, İstanbul.
 • Gier, J.F., 2000. A different perspective on casing soil, 15. Interna- tional congress on the science and cultivation of edible fungi, Maastricht ( Netherland), 931-934.
 • Gierzszynski, M., 1974. The effect of the physical and chemical properties of casing layer on cropping in mushrooms. Horti- cultural Abstracts, 45, 4200.
 • Gülser, C., Pekşen, A., 2003. Using tea waste as a new casing ma- terial in mushroom (Agaricus bisporus (L.) Sing.) cultivation. Bioresource Technology, 88: 153-156.
 • Günay, A., 1995. Mantar yetiştiriciliği. İlke Kitabevi Yayınları Ya- yın No: 22, Ankara.
 • Kacar, B., 1987. Çayın biyokimyası ve işlenme teknolojisi. Çay İş- letmeleri Genel Müdürlüğü Yayını No: 6, DSİ Matbaası, An- kara.
 • Kacar, B., 1994. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri. Ankara Üni- versitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yay. No: 3, Ankara.
 • Kütük, C., 2000. Çay atığı kompostu ve artık mantar kompostunun yetiştirme ortamı bileşeni olarak süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5: 75-86.
 • Labuschagne, P., Eicker, A., van Greuning, M., 1995. Casing me- dium for Agaricus cultivation in South Africa, a preliminary report. In: Elliott TJ (ed), Science and Cultivation of Fungi, Balkema, Rotterdam, 329-344.
 • Nair, N.G., 1997. Use of spent compost as a casing material. Mush News, 25(9): 12-22.
 • Özşimşir, S., Arın, L., 1996. Farklı Örtü Toprağı Karışımlarının Mantar (Agaricus bisporus) Verim, Erkencilik ve Kalitesi- ne Etkisi. Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi, 5-7 Kasım 1996, Yalova, 220-225.
 • Pardo, A., de Juan, J.A., Pardo, J.E., 2003a. Characterisation of dif- ferent substrates for possible use as casing in mushroom cul- tivation. Food, Agriculture and Environment, 1(1): 107-114.
 • Pardo, A., de Juan, J.A., Pardo, J.E., 2003b. Performance of com- posted vine shoots as a peat alternative in casing materials for mushroom cultivation. Food, Agriculture and Environment, 1(2): 209-211.
 • Pekşen, A., Günay, A., 2009. Use of substrates prepared by the mix- ture of tea waste and wheat straw in Agaricus bisporus (L.) Sing. cultivation. Ekoloji, 19(73): 48-54.
 • Price, S., 1991. The peat alternatives manual, a guide for the pro- fessional horticulturist and landscaper, friends of the earth. London, U.K., 40-51.
 • Ralph, H., Kurtzman, Jr., 2004. Casing properties: reguired. Desired and Beliefs, www.mushworld.com, 136.
 • Shandiya, T.R., 1989. Mushroom compost and casing research in India. Mushroom Science, 12(1): 743-752.
 • Sharma, H.S.S., McCall, D., Lyons, G., 2004. Chemical changes in peat as a result of neutralising with lime during the preparation of mushroom casing, www.mushworld.com.
 • Szmidt, R.A.K., 1994. Recycling of spent mushroom substrates by aerobic composting to produce novel horticultural substrates, In: Wuest PJ (ed), Environmental, Agricultural and Industrial uses for spent mushroom substrate from mushroom farms, The JG Press Inc. Emmaus, PA, USA, 134-143.
 • Taşkın, H., Baktemur, G., Kurt, Ş., Büyükalaca, S., 2008. Örtü top- rağı olarak kullanılan torfa belli oranlarda karıştırılan zeoli- tin mantar verim ve kalitesine etkisi. Türkiye VIII. Yemeklik Mantar Kongresi, 15-17 Ekim 2008, Kocaeli, 49-52.
 • Visscher, H.R., 1988. Casing soil. In: Van Griensven LJLD (E.d.), The cultivation of mushrooms. Darlington Mushroom Labora- tories Ltd., Rustington, Sussex, UK, pp. 73-88.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen, Mühendislik
Bölüm Bahçe Bitkileri / Horticulture
Yazarlar

Erkan EREN Bu kişi benim


Kaya BOZTOK> (Sorumlu Yazar)

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2013
Başvuru Tarihi 17 Ocak 2013
Kabul Tarihi 18 Şubat 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist104354, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {3}, number = {1}, pages = {9 - 16}, title = {Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları}, key = {cite}, author = {Eren, Erkan and Boztok, Kaya} }
APA Eren, E. & Boztok, K. (2013). Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları . Journal of the Institute of Science and Technology , 3 (1) , 9-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/7933/104354
MLA Eren, E. , Boztok, K. "Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları" . Journal of the Institute of Science and Technology 3 (2013 ): 9-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/7933/104354>
Chicago Eren, E. , Boztok, K. "Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları". Journal of the Institute of Science and Technology 3 (2013 ): 9-16
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları AU - Erkan Eren , Kaya Boztok Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 16 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2013 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları %A Erkan Eren , Kaya Boztok %T Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları %D 2013 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Eren, Erkan , Boztok, Kaya . "Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları". Journal of the Institute of Science and Technology 3 / 1 (Mart 2013): 9-16 .
AMA Eren E. , Boztok K. Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2013; 3(1): 9-16.
Vancouver Eren E. , Boztok K. Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları. Journal of the Institute of Science and Technology. 2013; 3(1): 9-16.
IEEE E. Eren ve K. Boztok , "Farklı Artık Materyallerin Agaricus bisporus Mantar Üretiminde Örtü Toprağı Olarak Kullanılabilme Olanakları", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 3, sayı. 1, ss. 9-16, Mar. 2013