ISSN: 2146-0574
e-ISSN: 2536-4618
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Iğdır Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)
FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 


Makale Gönderme Ön Hazırlığı
1. Makale Dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanır.
2. Benzerlik oranı (iThenticate) PDF olarak hazırlanmalı ve %20’yi geçmemelidir.
3. Makale başlığı formül ve sembol içermeyecek şekilde hazırlanmalı.
4. Matematik formülleri Word (ek program kullanılmadan) programı kullanılarak hazırlanmalıdır.
5. Kapak sayfası Dergipark sayfamızda indirilerek Word dosyası olarak hazırlanmalı.
6. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi doldurulmalı ve imzalandıktan sonra PDF dosya formatıda taranmalıdır.
7. Dergipark sayfamızda bulunan hakem öneri dosyası hazırlanmalı.
Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

2021 - Cilt: 11 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Benzinli Bir Motorda Kullanılan Alkol Katkılı Yakıtların Motor Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi

Araştırma Makalesi

An investigation of exciton binding energies in cylindrical quantum wires consist of various coaxial Al, As and Ga alloys under external electric fields

Araştırma Makalesi

Genetic Diversity of Turkish Cultivated Emmer (Triticum dicoccum Schrank) Revealed by Microsatellite Markers

Araştırma Makalesi

A High Available Multi-Controller Structure for SDN and Placement of Multi-Controllers of SDN with Optimized K-means Algorithm

Araştırma Makalesi

Gümüş Nanoparçacıklarının Kribbella turkmenica 16K104 Aracılığıyla Sentezi, Karakterizasyonu, Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi ve Genotoksik Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Spectrum of Discrete Sturm-Liouville Equation with Selfadjoint Operator Coefficients on the Half-line

Araştırma Makalesi

Antioxidant Capacity, Fatty Acid Profile and Volatile Components of the Onopordum Anatolicum and Onopordum Heteracanthum Species Seeds Grown in Van, Turkey

Araştırma Makalesi

Scolymus hispanicus L. Unu İlavesinin Hamurun Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Farklı Sulama Seviyelerinin Bazı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinde Kök ve Sürgün Gelişmesine Etkileri

Araştırma Makalesi

Phylogeographic Structure of Kars Emmer Wheat (Triticum dicoccum Schrank ex Schübl) in Turkey Explained by SSR Markers

Araştırma Makalesi

4-((3-(Triflorometil)piridin-2-il)oksi)benzohidrazit İçeren Yeni Hidrazon Türevi Bileşiklerin Dört Basamakta Toplam Sentezi

Araştırma Makalesi

The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats

Araştırma Makalesi

On Some Identities Involving Cauchy Products of Central Delannoy Numbers

Araştırma Makalesi

Acute Ecotoxicological and Histopathological Effects of Maxilon Blue 5G as an Azo Dye on Earthworms

Araştırma Makalesi

The Effect of Trolox on Oxidative Stress Index and Nitric Oxide Levels

Araştırma Makalesi

Kalkon Grubu Taşıyan Yeni Akrilamit Polimerinin Hazırlanması, Kinetik ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Fenazin Tabanlı Bileşiklerin OLED ve TADF Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Modeling Transport Energy with Artificial Neural Networks

Araştırma Makalesi

Overhauser Dynamic Nuclear Polarization Parameters of a Nitroxide Radical in Liquid

Araştırma Makalesi

In-Silico Molecular Docking Studies of THBF Compound: TD-DFT Simulations and Drug Design

Araştırma Makalesi

Investigation of the Inhibition Effects of Some Antidepressants on Lactoperoxidase Enzyme

Araştırma Makalesi

Tuz ve Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Buğday Bitkisine (Triticum aestivum L.) Silikon Uygulamalarının Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Determination of Total Xylanase Activities of Various Thermophilic Bacteria

Araştırma Makalesi

Variation of Minerals Content and Some Bioactive Compound in Some Wild and Cultivated Edible Plants Grown Naturally İn Kastamonu Region

Araştırma Makalesi

Distilasyon Yöntemlerinin, Sürelerinin ve Fraksiyonlarının Kekik (Origanum onites L.) Uçucu Yağ Oranları ve Bileşenleri Üzerine Etkisi

Derleme

Arıcılıkta Bazı Biyoteknolojik Gelişmelere Bakış

Araştırma Makalesi

Comparison of the Mobile and Fixed Nano/Micro-Scale Systems by Using Monte Carlo Simulation for Different Viscosity Values

Araştırma Makalesi

Study on Consumed Energy of Strenx 1100 Steel During MQL Assisted Hard Milling

Araştırma Makalesi

Farmasötik Preparatlarda Ondansetron Tayini İçin Elektrokimyasal Sensör Geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Bimolecular Interactions Between Graphene Oxide and a New Aza-Bodipy Derivative: 5,5-difluoro-1,3,7,9-tetrakis(4-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)phenyl)-5H-4λ4,5λ4-dipyrrolo[1,2-c:2′,1′-f[1,3,5,2]triazaborinine

Derleme

A Comprehensive Analysis on the Iterated Greedy Algorithm

Araştırma Makalesi

Physiological and Genetic Variation of Hordeum vulgare L. and Triticum aestivum L. Lines Planted in Turkey

Araştırma Makalesi

Structural and Magnetic Characterization of Nickel Doped BiFeO3

Araştırma Makalesi

Şeker Mısırda Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Döneminde Tuz Stresine Karşı Salisilik Asit Ön Uygulamasının Etkisi

Araştırma Makalesi

Computing the Forgotten Topological Index for Zero Divisor Graphs of MV-Algebras

Araştırma Makalesi

Vermikompostlu Ortamda Yetiştirilen Calendula officinalis L. Bitkisinde Tuz Stresinin Morfolojik ve Anatomik Gelişim Parametreleri Üzerindeki Etkisi

Araştırma Makalesi

Osteoporoza Bağlı Kifozlu Hastalara Uygulanan Egzersizlerin Oluşturduğu Denge Değişikliklerine İlişkin Veriler Kullanılarak Yapay Sinir Ağlarının Diğer Sınıflandırma Algoritmalarıyla Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Zaman Gecikmeli Kesir Dereceli Hiper Kaotik Çoklu Çeker Üretimi

Araştırma Makalesi

Effect of Temperature on The I-V and P-V Curves of The Photovoltaic Cell

Araştırma Makalesi

Thymus sipyleus (Boiss.) subsp. rosulans (Borbas) Jalas ve Mentha longifolia subsp. longifolia (Lamiaceae) Ait Uçucu Yağların Bazı Depolanmış Ürün Zararlılarına Karşı Fumigant Etkileri

Araştırma Makalesi

The Effects of the Essential Oil of Pennyroyal (Mentha pulegium L.) on the Germination of Some Weed and Cultivated Seeds

Araştırma Makalesi

A weedy species in agricultural areas and an attractive wildflower in nature: Common poppy (Papaver rhoeas L.) – Can it be used for fruit preservation in the future?

Derleme

Et ve et ürünlerinin tekstürel özelliklerini enstrümantal olarak tespit etme yöntemleri ve tekstür profil analizi üzerine bir derleme

Araştırma Makalesi

Sulfur Removal from Coal with The Basic Extraction Liquid of Oak Ash

Araştırma Makalesi

Gürültünün Hasta ve Hemşirelerin Durumluluk Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

One-Pot Synthesis of Block Copolymers via ATRP and ROP Using PCL Macroinitiator

Derleme

Biyokömürün Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkileri

Araştırma Makalesi

Adaptive Responses and Ultrastructural Findings of Onobrychis germanicopolitana Hub.-Mor. & Simon (Fabaceae) Growing Naturally at Gypsum Habitats

Derleme

A review of green composites mechanical properties and applications in automotive industry

Araştırma Makalesi

Investigation of Freeze-Thaw Resistance of Roller Compacted Concretes Produced with Different Aggregates

Araştırma Makalesi

3-Piridin Boronik Asit ve PtCN4 İçeren Yeni [HNC5H4B(OH)2–3].[PtCN4] Bileşiğin Sentezi ve Kristal Yapısı

Araştırma Makalesi

Hippophae Rhamnoides L. ( Yabani İğde) Bitkisinin Meyve Ekstraklarının İn Vitro Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması

Derleme

Kamu Desteklerinin Tarımsal Ürün Piyasalarına Bozucu Etkisi

Araştırma Makalesi

Erzurum İlindeki Tüketicilerin Bal Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Simulation of Wave Solutions of a Mathematical Model Representing Communication Signals

Araştırma Makalesi

Transient structural analysis of a powder mixer

Araştırma Makalesi

Investigation of I-V-T Charactersitics of Cr/Indigo Carmine/p-Si/Al Heterojunction Diode

Araştırma Makalesi

Ege Bölgesinde Yetişen Antiviral M. parviflora L (Ebegümeci) Bitkisi Kullanılarak Demir oksit (γ-Fe2O3) Nano Partiküllerin sentezi ve Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Schiff Bazı Bileşiklerinin Çevreci Bir Yöntemle Yeniden Sentezi

Araştırma Makalesi

Some Aryl Sulfonyl Ester-Based Heterocyclic Schiff Bases: Synthesis, Structure Elucidation and Antioxidant Activity

Araştırma Makalesi

Morkaraman ve İvesi Erkek Kuzularında Bazı Et Kalite Özellikleri Üzerine Olgunlaştırma Süresi ve Irkın Etkisi

Araştırma Makalesi

Malatya İli Koyunculuk İşletmelerinde Yetiştiricilik Uygulamalarına Ait Özelliklerin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Akarsu ve Vadi Peyzajlarında Bir Tasarım Yaklaşımı

Araştırma Makalesi

Muş İli Damızlık Sığır/Manda Yetiştiricileri Birliklerine Üye İşletmelerin Yem Temini ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları

Araştırma Makalesi

Iğdır İli Hayvancılığında Kullanılan Bazı Kaba ve Kesif Yem Kaynaklarının Besin Madde Kompozisyonları, ME, OMSD ve İn Vitro Gaz Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

A RESEARCH ON DETERMINATION OF SOME YIELD AND QUALITY ELEMNTS OF ITALIAN GRASS (Lolium multiflorum L.) VARIETIES ON BUCAK ECOLOGICAL CONDITIONS

Araştırma Makalesi

Association of DRD2 Gene C957T Polymorphism with Stuttering in Turkish Population

Araştırma Makalesi

Thermal Management Of Small-Scale Li-ion Battery Module With Graphite Matrix Composite With Phase Change: Effect Of Discharge Rate

Araştırma Makalesi

Microwave-Assisted Synthesis of Acyclic Imides

Araştırma Makalesi

Midyat /Mardin Yöresinde Yetiştiriciliği Yapılan Üzüm Çeşitlerinin Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Tespiti

Araştırma Makalesi

Development of a Multichannel Bioinstrumentation System for Human-Computer Interface Applications

Araştırma Makalesi

Economic Analysis and Marketing Margin of Walnut Market In Turkey

Araştırma Makalesi

Investigation of Inhibition Effect of Some Chemotherapeutic Drugs on Human Serum Paraoxonase-1 (PON1)

Derleme

Meralarda Otlayan Hayvanları Tehdit Eden Çayır Tetani Riski

Araştırma Makalesi

The Effect of Seed Priming Applications on Germination Parameters of Red Clover (Trifolium pratense L.)

Araştırma Makalesi

Numerical Method for Approximate Solution of Fisher Equation

Araştırma Makalesi

Chemical Priming with β-aminobutyric acid (BABA) for Seedling Vigor in Wheat (Triticum aestivum L.)

Araştırma Makalesi

The Use of Waste Green Tes Leaves for Crystal Viyole Adsorption: Kinetic, Equilibrium and Thermodynamics Studies

Araştırma Makalesi

Cloning and Purification of L-Asparaginase from Enterobacter carcerogenus

Araştırma Makalesi

Organik Ürün Pazarındaki Tüketicilerde Organik Ürün Bilinci

Araştırma Makalesi

Combined Application of Microbial Inoculation and Biochar to Mitigate Drought Stress in Wheat

Araştırma Makalesi

Predicting Filler Metal and Alloying Elements Effects on Solidification Cracking Susceptibility of AZ-Mg Alloys

Araştırma Makalesi

Removal of Rhodamine 6G from Aqueous Solutions by Adsorption Method with Elm (Ulmus glabra) and Mulberry (Morus alba) Sawdust

Araştırma Makalesi

Synthesis and Cyclization and Nucleophilic Substitution Reactions of Substituted Pyrazole Carboxylic Acid

Araştırma Makalesi

Searching for Versatile Polysaccharide-Degrading Alkali-tolerant or Alkaliphilic Bacillus Strains

Araştırma Makalesi

Fotovoltaik Panel Emülatörü Tasarımında Dijital İkiz Kullanımı

Araştırma Makalesi

2-kloro-1-(6-floro-3,4-dihidro-2H-kromen-2yl)ethanon Yapısının Yoğunluk Fonksiyonel Kuramı İle Kimyasal Aktivite Hesaplamaları

Derleme

Yalancı Tahıllarda Çimlendirme Prosesinin Etkileri

Araştırma Makalesi

Derin Öğrenme Modeli ile Duygusal İfadelerin Tespiti

Araştırma Makalesi

Kentleşmenin Safranbolu (Karabük)’nun Kültürel Peyzaj Değişimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Synthesis and Characterization of the Schiff Base-on Functionalized Novel Sporopollenin Microcapsule and Its Use for Effective Adsorption of Cu (II)

Araştırma Makalesi

Ca-Aljinatta Tutuklanmış Paracoccus denitrificans İle Bir Sabit Yatak Biyoreaktörle İçme Sularından Nitrat Giderimi

Araştırma Makalesi

Seri Robot Manipülatöründe Ters Kinematik Problemi Çözmek İçin Kaotik Tabanlı Çiçek Tozlaşma Algoritmasının Uygulanması

Araştırma Makalesi

Determination of DNA Cytosine Methylation Polymorphism Using RAPD Markers in Some Nigella sativa L. Genotypes

Araştırma Makalesi

Cloning and Expression Of Rat (Rattus Norvegicus) Brain Acetylcholinesterase Enzyme in Escherichia coli

Araştırma Makalesi

Fuzzy Logic Proportional Integral Derivative Controller Design using Genetic Algorithm under Overshoot Constrained Conditions for Heat Exchanger Control