ISSN: 2146-0574
e-ISSN: 2536-4618
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Iğdır Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)
FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 


Makale Gönderme Ön Hazırlığı
1. Makale Dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanır.
2. Benzerlik oranı (iThenticate) PDF olarak hazırlanmalı ve %20’yi geçmemelidir.
3. Makale başlığı formül ve sembol içermeyecek şekilde hazırlanmalı.
4. Matematik formülleri Word (ek program kullanılmadan) programı kullanılarak hazırlanmalıdır.
5. Kapak sayfası Dergipark sayfamızda indirilerek Word dosyası olarak hazırlanmalı.
6. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi doldurulmalı ve imzalandıktan sonra PDF dosya formatıda taranmalıdır.
7. Dergipark sayfamızda bulunan hakem öneri dosyası hazırlanmalı.
Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

2021 - Cilt: 11 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Benzinli Bir Motorda Kullanılan Alkol Katkılı Yakıtların Motor Performans ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi

Araştırma Makalesi

An investigation of exciton binding energies in cylindrical quantum wires consist of various coaxial Al, As and Ga alloys under external electric fields

Araştırma Makalesi

Genetic Diversity of Turkish Cultivated Emmer (Triticum dicoccum Schrank) Revealed by Microsatellite Markers

Araştırma Makalesi

A High Available Multi-Controller Structure for SDN and Placement of Multi-Controllers of SDN with Optimized K-means Algorithm

Araştırma Makalesi

Gümüş Nanoparçacıklarının Kribbella turkmenica 16K104 Aracılığıyla Sentezi, Karakterizasyonu, Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi ve Genotoksik Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Spectrum of Discrete Sturm-Liouville Equation with Selfadjoint Operator Coefficients on the Half-line

Araştırma Makalesi

Antioxidant Capacity, Fatty Acid Profile and Volatile Components of the Onopordum Anatolicum and Onopordum Heteracanthum Species Seeds Grown in Van, Turkey

Araştırma Makalesi

Scolymus hispanicus L. Unu İlavesinin Hamurun Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Farklı Sulama Seviyelerinin Bazı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinde Kök ve Sürgün Gelişmesine Etkileri

Araştırma Makalesi

Phylogeographic Structure of Kars Emmer Wheat (Triticum dicoccum Schrank ex Schübl) in Turkey Explained by SSR Markers

Araştırma Makalesi

4-((3-(Triflorometil)piridin-2-il)oksi)benzohidrazit İçeren Yeni Hidrazon Türevi Bileşiklerin Dört Basamakta Toplam Sentezi

Araştırma Makalesi

The Effect of Rosa Pisiformis (Christ) D.Sosn on Some Metabolic Enzyme Activities in STZ Applied Diabetic Rats

Araştırma Makalesi

On Some Identities Involving Cauchy Products of Central Delannoy Numbers

Araştırma Makalesi

Acute Ecotoxicological and Histopathological Effects of Maxilon Blue 5G as an Azo Dye on Earthworms

Araştırma Makalesi

The Effect of Trolox on Oxidative Stress Index and Nitric Oxide Levels

Araştırma Makalesi

Kalkon Grubu Taşıyan Yeni Akrilamit Polimerinin Hazırlanması, Kinetik ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Fenazin Tabanlı Bileşiklerin OLED ve TADF Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Modeling Transport Energy with Artificial Neural Networks

Araştırma Makalesi

Overhauser Dynamic Nuclear Polarization Parameters of a Nitroxide Radical in Liquid

Araştırma Makalesi

In-Silico Molecular Docking Studies of THBF Compound: TD-DFT Simulations and Drug Design

Araştırma Makalesi

Investigation of the Inhibition Effects of Some Antidepressants on Lactoperoxidase Enzyme

Araştırma Makalesi

Tuz ve Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Buğday Bitkisine (Triticum aestivum L.) Silikon Uygulamalarının Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Determination of Total Xylanase Activities of Various Thermophilic Bacteria

Araştırma Makalesi

Variation of Minerals Content and Some Bioactive Compound in Some Wild and Cultivated Edible Plants Grown Naturally İn Kastamonu Region

Araştırma Makalesi

Distilasyon Yöntemlerinin, Sürelerinin ve Fraksiyonlarının Kekik (Origanum onites L.) Uçucu Yağ Oranları ve Bileşenleri Üzerine Etkisi

Derleme

Arıcılıkta Bazı Biyoteknolojik Gelişmelere Bakış

Araştırma Makalesi

Comparison of the Mobile and Fixed Nano/Micro-Scale Systems by Using Monte Carlo Simulation for Different Viscosity Values

Araştırma Makalesi

Study on Consumed Energy of Strenx 1100 Steel During MQL Assisted Hard Milling

Araştırma Makalesi

Farmasötik Preparatlarda Ondansetron Tayini İçin Elektrokimyasal Sensör Geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Bimolecular Interactions Between Graphene Oxide and a New Aza-Bodipy Derivative: 5,5-difluoro-1,3,7,9-tetrakis(4-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)phenyl)-5H-4λ4,5λ4-dipyrrolo[1,2-c:2′,1′-f[1,3,5,2]triazaborinine

Derleme

A Comprehensive Analysis on the Iterated Greedy Algorithm

Araştırma Makalesi

Physiological and Genetic Variation of Hordeum vulgare L. and Triticum aestivum L. Lines Planted in Turkey

Araştırma Makalesi

Structural and Magnetic Characterization of Nickel Doped BiFeO3

Araştırma Makalesi

Şeker Mısırda Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Döneminde Tuz Stresine Karşı Salisilik Asit Ön Uygulamasının Etkisi

Araştırma Makalesi

Computing the Forgotten Topological Index for Zero Divisor Graphs of MV-Algebras

Araştırma Makalesi

Vermikompostlu Ortamda Yetiştirilen Calendula officinalis L. Bitkisinde Tuz Stresinin Morfolojik ve Anatomik Gelişim Parametreleri Üzerindeki Etkisi

Araştırma Makalesi

Osteoporoza Bağlı Kifozlu Hastalara Uygulanan Egzersizlerin Oluşturduğu Denge Değişikliklerine İlişkin Veriler Kullanılarak Yapay Sinir Ağlarının Diğer Sınıflandırma Algoritmalarıyla Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Zaman Gecikmeli Kesir Dereceli Hiper Kaotik Çoklu Çeker Üretimi

Araştırma Makalesi

Effect of Temperature on The I-V and P-V Curves of The Photovoltaic Cell

Araştırma Makalesi

Thymus sipyleus (Boiss.) subsp. rosulans (Borbas) Jalas ve Mentha longifolia subsp. longifolia (Lamiaceae) Ait Uçucu Yağların Bazı Depolanmış Ürün Zararlılarına Karşı Fumigant Etkileri

Araştırma Makalesi

The Effects of the Essential Oil of Pennyroyal (Mentha pulegium L.) on the Germination of Some Weed and Cultivated Seeds

Araştırma Makalesi

A weedy species in agricultural areas and an attractive wildflower in nature: Common poppy (Papaver rhoeas L.) – Can it be used for fruit preservation in the future?

Derleme

Et ve et ürünlerinin tekstürel özelliklerini enstrümantal olarak tespit etme yöntemleri ve tekstür profil analizi üzerine bir derleme

Araştırma Makalesi

Sulfur Removal from Coal with The Basic Extraction Liquid of Oak Ash

Araştırma Makalesi

Gürültünün Hasta ve Hemşirelerin Durumluluk Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

One-Pot Synthesis of Block Copolymers via ATRP and ROP Using PCL Macroinitiator

Derleme

Biyokömürün Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkileri

Araştırma Makalesi

Ca-Aljinatta Tutuklanmış Paracoccus denitrificans İle Bir Sabit Yatak Biyoreaktörle İçme Sularından Nitrat Giderimi

Araştırma Makalesi

Adaptive Responses and Ultrastructural Findings of Onobrychis germanicopolitana Hub.-Mor. & Simon (Fabaceae) Growing Naturally at Gypsum Habitats

Derleme

A review of green composites mechanical properties and applications in automotive industry

Araştırma Makalesi

Investigation of Freeze-Thaw Resistance of Roller Compacted Concretes Produced with Different Aggregates

Araştırma Makalesi

3-Piridin Boronik Asit ve PtCN4 İçeren Yeni [HNC5H4B(OH)2–3].[PtCN4] Bileşiğin Sentezi ve Kristal Yapısı

Araştırma Makalesi

Hippophae Rhamnoides L. ( Yabani İğde) Bitkisinin Meyve Ekstraklarının İn Vitro Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması

Derleme

Kamu Desteklerinin Tarımsal Ürün Piyasalarına Bozucu Etkisi

Araştırma Makalesi

Erzurum İlindeki Tüketicilerin Bal Tüketim Tercihlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Simulation of Wave Solutions of a Mathematical Model Representing Communication Signals

Araştırma Makalesi

Transient structural analysis of a powder mixer