e-ISSN: 2536-4618
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Iğdır Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Duyuru

Değerli yazar(lar), yazım kuralları 10 Aralık 2022 tarihinde güncellenmiştir, lütfen aşağıdaki linke tıklayınız; https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/writing-rules

Iğdır Üniversitesi FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) elektronik ortamda yayınlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak Dergipark https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist adresinde yayımlanır. Iğdır Üniversitesi FBED fen bilimleriyle ilgili bilim insanları tarafından hazırlanan özgün araştırma makalelerini, derlemeleri ve teknik notları Türkçe ve İngilizce olarak yayınlamaktadır. Dergimiz çift kör hakemli ve açık erişimli uluslararası bir dergidir. Makalelerin tümü yalnızca elektronik olarak yayınlanır, tam metin olarak indirilebilir ve çevrimiçi sürümü ücretsiz olarak kullanılabilir.

Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

2022 - Cilt: 12 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Hypericum L. Cinsine Ait bazı türlerin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Antimikrobiyal etkisi

Araştırma Makalesi

Küçükbaş Hayvancılığa Verilen Desteklerin Çiftçi Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi, Çankırı İli Akkaraman Irkı Koyun Islah Alt Projesi Örneği

Araştırma Makalesi

Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Patates Yumru Mineral Madde İçeriğine Etkisi

Araştırma Makalesi

Electrochemical Synthesis, Characterization and Antibacterial Properties of Silver Nanobranch on Orthodontic Braces

Derleme

Investigation of Usability of Aggregates Obtained from Geopolymer Concrete Wastes in Geopolymer Concrete

Araştırma Makalesi

EPS Daneciklerinin ve/veya Cam Tozunun Killi Zeminlerin Kıvam Limitlerine Etkisi ve Limitlerin YSA ve Regresyon ile Tahmin Edilmesi

Araştırma Makalesi

Prevalence of Deformed wing virus and Chronic bee paralysis virus in Honey Bee Colonies of Bingöl province, Turkey

Araştırma Makalesi

3,5-Di-Tert-Bütil-2-Hidroksibenzaldehit Bileşiğinin Kimyasal Aktivite ve Spektroskopik Çalışmaları

Araştırma Makalesi

LQR+I and Fuzzy Logic Controller Design for DC Motor Position Control

Araştırma Makalesi

Tribonacci-Lucas Dizi Uzayları

Araştırma Makalesi

Geri Dönüşüm Agregalı Betonların Erken Yaş Dayanımlarını Tahmin Eden Matematiksel Modellerin Geliştirilmesi

Araştırma Makalesi

Genome-wide Development and Physical Mapping of SSR Markers in Sugar Beet (Beta vulgaris L.)

Derleme

Evaluations on the Establishment of Wind and Solar Energy Systems in Agriculture and Pasture Areas

Araştırma Makalesi

Komşuluk İlişkilerinin Bitki Deseni Oluşumuna Etkisinin Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi: Mustafakemalpaşa Örneği

Araştırma Makalesi

Kuru Fasulye Tohumlarının Çok Sınıflı Sınıflandırılması İçin Hibrit Bir Yaklaşım

Araştırma Makalesi

Theoretical and Practical Examination of Stability Performance for Power Regulation in Hydroelectric Power Plants

Araştırma Makalesi

Determination of Lepidoptera Species and their Population Densities in the Maize Fields of Sirnak Province

Araştırma Makalesi

Potential of Magnetic Hydrochar Composite Produced from Pomegranate Residue to Remove Pb(II) Ions from Aqueous Solution

Araştırma Makalesi

Effect of Seasonal, Altitudinal and Climatical Variations on SLA and LMA Parameters of Diospyros kaki

Araştırma Makalesi

Investigation of Some Biological Activities of Ajuga chamaepitys subsp. chia Taxon

Araştırma Makalesi

Suzuki-Miyaura Coupling Polymerization: Synthesis, Characterization and Optical Properties

Araştırma Makalesi

Akdeniz – Güneydoğu Anadolu Geçit Kuşağı Koşullarına Uygun Hargreaves Modeli Solar Radyasyon Tahmin Eşitliğinin Geliştirilmesi ve Test Edilmesi

Araştırma Makalesi

Kür Koşullarının Çimento Bulamacı Emdirilmiş Lifli Betonun (SIFCON) Kırılma Enerjisi ve Geçirimlilik Özelliklerine Etkileri

Araştırma Makalesi

Kolon Kanserinde IL-6 Sitokinin Karbonik anhidraz III Gen İfadesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Wharton Jel Kaynaklı Eksozom İzolasyonu: Metot Karşılaştırma Çalışması

Araştırma Makalesi

Ağrı ve Erzurum İllerinde Satılan Buy Otu Tohumu Unlarının Bazı Özelliklerinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Doğrusal Olmayan Adsorpsiyon İzoterm Modellerinin Hata Analizi ile Optimizasyonu

Araştırma Makalesi

Chemical Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite Prepared from Cypraea Annulus

Araştırma Makalesi

Effecet of Rhisobacteria(PGPR) and LiQuid Vermicompost Applications on Yield and Yield Coponents in Lettuce (lettuce sativa L.) Culture

Araştırma Makalesi

Anticancer effects of alpha-Lipoic acid against A172 and U373 human glioblastoma cells

Araştırma Makalesi

Waste Characterızatıon of Karaman Provınce and Determınatıon and Comparıson of Indıvıduals' Waste Approaches

Araştırma Makalesi

Bor ve Arıtma Çamur Uygulamalarının Börülcenin (Vigna unguiculata L.) Mikro Element ve Ağır Metal İçeriğine Etkisi

Araştırma Makalesi

k-type and (k, m)-type slant helices according to the Lorentzian Darboux frame

Araştırma Makalesi

Cervical Cancer Prediction Using SMOTE Algorithm and Machine Learning Approaches

Araştırma Makalesi

Adipoz Doku Kaynaklı Ekstrasellüler Veziküllerin Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkisi

Araştırma Makalesi

PVD Yöntemi Kullanılarak Kaplanan PEEK Numunelerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Göğüs Röntgeni Görüntülerinden Otomatik COVID-19 Teşhisi için Görü Transformatörüne Dayalı Bir Yaklaşım

Araştırma Makalesi

Detection of Monkeypox Among Different Pox Diseases with Different Pre-Trained Deep Learning Models

Araştırma Makalesi

Investigetion Of Effects Of Some Metal Ions And Some Pesticides On Glutathione S-Transferase (GST) Enzyme obtained From Van Lake Fish (Chalcalburnus Tarichi) Kidney

Araştırma Makalesi

Shear and Fracture Characteristics of Nano-silica and GNP Hybrid Nanoparticle Reinforced Single Lap Joints

Sisteme Yüklenecek Formlar

Lütfen aşağıdaki belgeleri bilgisayarınıza indirerek istenen bilgileri doldurunuz ve makaleyi yükleme sırasında sisteme ekleyiniz.
Kapak Sayfası
Kör Makale
İntihal Raporu (iThenticate)
Telif Hakkı Devir Formu

Gönderi Kontrol Listesi

Makaleler, sorumlu yazar tarafından " Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi" web sitesi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist) üzerinden hesap oluşturulduktan sonra elektronik olarak gönderilmelidir. Bu sistem, çevrimiçi makale gönderimine, ön değerlendirmeye ve yayınlanmak üzere hakem değerlendirmesinin gerçekleştirilmesine izin vermektedir.

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

1. Gönderilecek makale daha önceden yayınlanmamış ve/veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye sunulmamış olmalıdır. (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
2. Makale Dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.
3. Makale A4 sayfasında, kenar boşlukları, üstbilgi ve altbilgi boşlukları ve satır aralığı dergi formatına uygun olarak ayarlanmalıdır.
4. Ana başlıklar ve alt başlıklar dergi formatına uygun olarak düzenlenmelidir.
5. Çizelgeler dergi formatına uygun olarak hazırlanmalı, metin içerisinde bahsedilmeli, eserin metin bölümüne yerleştirilmelidir.
6. Çizelge ve Şekil ek dosya olarak yüklenmemeli ana doküman içerisinde verilmelidir.
7. Şekiller dergi formatına uygun olarak hazırlanmalı, metin içerisinde bahsedilmeli, eserin metin bölümüne yerleştirilmelidir.
8. Eşitlik ve Reaksiyon numaralandırmaları sıralı olarak dergi formatına uygun olarak verilmelidir.
9. Matematik formülleri Word programı (ek program kullanılmadan) kullanılarak hazırlanmalıdır.
10. Orijinal şekiller bütünüyle yazım kurallarına uygun hazırlanmalıdır.
11. Şekil boyutları formata uygun olacak biçimde düzenlenmelidir.
12. Metin içinde şekiller ardışık numaralandırılmalıdır.
13. Kaynaklar yazım kurallarına uygun yazılmalıdır.
14. Muhtemel yazım hataları kelime işlemcinin "Yazım ve Dilbilgisi" denetimi ile kontrol edilmelidir.
15. Türkçe makaleler için, Türkçe Makale Başlığı/Öne çıkanlar/Özet/Anahtar kelimeler ile İngilizce makaleler için, Makale Başlığı/Öne çıkanlar/Özet/Anahtar kelimelerin birbirleri ile aynı olduğu kontrol edilmelidir.
16. İngilizce makaleler için, İngilizce Makale Başlığı/Öne çıkanlar/Özet/Anahtar kelimeler muhakkak eklenmelidir. İstenildiğinde Türkçe Makale Başlığı/Öne çıkanlar/Özet/Anahtar kelimeler eklenebilir.
17. Kapak Sayfası (Cover page): Araştırma alanı, Makale türü, makalenin atıf için hazırlanmış bölümü, Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet, Türkçe ve İngilizce Anahtar kelimeleri, Türkçe ve İngilizce Highlights (Öne Çıkanlar), Yazar(lar)ın ad(lar)ı, Yazar(lar)ın ORCID ID, Yazar(lar)ın Adresi, Yazar(lar)ın iletişim bilgileri, sorumlu yazar bilgilerini, Yazar Katkıları (Author Contributions), Çıkar Çatışması Bildirimi (Conflicts of Interest) ve Teşekkür ve Bilgilendirme (isteğe bağlı) bölümlerini içermelidir. Eğer varsa Kongre Beyanı veya Tez Alıntısı ve Etik Kurul Onayını (Ethics Committee Approval (if needed)) içermelidir. Taslak forma, Kapak Sayfası bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
18. Makalenin sisteme yüklenen ana metninde yazar adları ve adresleri kör hakemlikten dolayı kesinlikle verilmemelidir. Sadece kapak sayfasında yazılmalıdır. Makale gönderirken yazar ad(lar)ı ve adresleri açık olarak yazılmalı, kısaltılmamalıdır.
19. Kör Makale (Blind Manuscript): (Makale Microsoft Office Word 2010 ve üzeri bir kelime işlemci ile hazırlanmalı). Tüm yazar isimleri ve üyelikleri HARİÇ TUTULMALIDIR. Örnek dosya için TIKLAYINIZ.
20. Birden fazla yazarlı makalelerde, 2. Adımda, makalenin tüm yazarlarını, makaledeki sıraya göre YAZAR EKLE seçeneğini kullanarak sisteme eklenmesi unutulmamalıdır.
21. Makale sisteme yüklenirken telif hakkı devir sözleşmesi (Bu form tüm yazarlar tarafından doldurulup imzalanmalı), gerekliyse etik kurul belgesi sisteme yüklenmeli ve kontrol listesi onaylanmalıdır. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi doldurulmalı ve imzalandıktan sonra PDF dosya formatı da taranmalıdır. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi için TIKLAYINIZ.
22. İntihal raporu (iThenticate'ye göre) PDF olarak hazırlanmalı ve sisteme yüklenmelidir. İntihalin makalenin kaynaklar hariç tamamını içerecek şekilde % 20'nin altında olması ve tek kaynak benzerlik oranı ise %5’i geçmemesi gerekmektedir. Örnek dosya için TIKLAYINIZ.
23. "Editöre Not" alanı boş bırakılmamalıdır. Bu alana çalışmanın özgün yönünü ve çalışmanın bilime somut katkısını belirtecek şekilde mutlaka yazılmalıdır.
24. Dergipark sayfamızda bulunan hakem öneri dosyası hazırlanmalıdır.
Lütfen herhangi bir sorunuz için fbed@igdir.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.