ISSN: 2146-0574
e-ISSN: 2536-4618
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Iğdır Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED)
FBED, Uluslararası hakemli bir dergi olup yılda dört kez yayınlanır. Dergimiz herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin tümüne açık erişimle ulaşılabilir ve tam metin olarak indirilebilir. 


Makale Gönderme Ön Hazırlığı
1. Makale Dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanır.
2. Benzerlik oranı (iThenticate) PDF olarak hazırlanmalı ve %20’yi geçmemelidir.
3. Makale başlığı formül ve sembol içermeyecek şekilde hazırlanmalı.
4. Matematik formülleri Word (ek program kullanılmadan) programı kullanılarak hazırlanmalıdır.
5. Kapak sayfası Dergipark sayfamızda indirilerek Word dosyası olarak hazırlanmalı.
6. Telif Hakkı Devir Sözleşmesi doldurulmalı ve imzalandıktan sonra PDF dosya formatıda taranmalıdır.
7. Dergipark sayfamızda bulunan hakem öneri dosyası hazırlanmalı.
Herhangi bir sorunuz için lütfen fbed@igdir.edu.tr adresine başvurun.

2022 - Cilt: 12 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Akar ve Burakbey Yemlik Arpa Çeşitlerinin Ekim Sıklığının Araştırılması

Araştırma Makalesi

Kayseri İlinde Şeker Pancarı Kota Uygulamalarının Şeker Pancarı Üretimine Etkileri

Araştırma Makalesi

Işığa Duyarlı n-tipi Katkılı Metal oksit/p-tipi Si Heteroekleminin Elektriksel Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Uçucu Kül Esaslı ve Cüruf Katkılı Geopolimer Betonların Mekanik ve Durabilite Özelliklerinin Araştırılması

Derleme

Hidrojel bazlı biyokompozit adsorbanların sulu çözeltilerden uranyum(VI) adsorpsiyon kapasiteleri üzerine derleme

Araştırma Makalesi

Benzonorbornadien Oksit’in Mikrodalga Destekli ve Montmorillonite-K10 Katalizli Alkolizi: Wagner–Meerwein Düzenlenmesi ile Regioseçici Yeni Alkoksi Alkollerin Sentezi

Araştırma Makalesi

Katalizör Olarak PtAu/CNT Nanokompozit Kullanılarak Sodyum Borhidrür ve Potasyum Borhidrürün Hidrolizinden Hidrojen Üretimi

Araştırma Makalesi

Model Based Demand Order Estimation by Using Optimal Architecture Artificial Neural Network with Metaheuristic Optimizations

Araştırma Makalesi

Classification of Cataract Disease with a DenseNet201 Based Deep Learning Model

Derleme

Effects of Drought on Pome Fruit Species

Araştırma Makalesi

Trabzon İli Atmosferindeki Alerjenik Polenlerin Volumetrik Yöntemle Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Koyun Dalak Dokusundan Saflaştırılan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz ve Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerine Diklofenak Sodyumun İn Vitro Etkileri

Araştırma Makalesi

Yenilebilir Doğal Bitkilerin Etnobotanik ve Gastronomik Açıdan Değerlendirilmesi: Edremit Körfezi (Balıkesir) Örneği

Araştırma Makalesi

New Solution Approaches for Multi-Objective Solid Transportation Problem Using Some Fuzzy Aggregation Operators

Araştırma Makalesi

Suda Ozon Uygulanmış Taze Kesilmiş Pırasada Depolama Boyunca Mikrobiyolojik Yük ve Kalite Değişimi

Araştırma Makalesi

Analysis of Naproxen in Rabbit Plasma by GC-MS Method

Araştırma Makalesi

Analysis Of Emotional Eating Status In University Students

Araştırma Makalesi

UFLC-FD Metodu ile Kayısı Çekirdeğinde Aflatoksin Tayini ve Laboratuvar İçi Metot Validasyonu

Araştırma Makalesi

Polihedral Oligomerik Silseskioksan (POSS) Bileşiklerinin Schiff Bazları ve Cu(II) ve Ni(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Use of Ancient Wheat (Einkorn and Emmer) to Improve the Nutritional and Functional Properties of Gevreks

Araştırma Makalesi

Düşük Maliyetli ve Çevre Dostu Adsorbentler ile Sulardan Arsenik Giderimi

Araştırma Makalesi

The Use of Whey Powder Additions for Grass Silage: Effects on Nutrient Content, Fermentation Properties and Aerobic Stability

Araştırma Makalesi

Sülfonamid Grubu İçeren Yeni Karboksamid Ligandı ve Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Fe(II) Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Çalışmaları

Araştırma Makalesi

Asimetrik Schiff Bazı ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Araştırma Makalesi

Ham ve Genleştirilmiş Perlitin Su Bazlı Sondaj Çamuruna Etkisinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

AISI H13 Sıcak İş Takım Çeliğinin İşlenmesinde Kesme Kuvvetinin Deneysel Nümerik ve İstatistiksel Olarak İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Investigation of inhibition effect of folic acid (vitamin B9) on angiotensin-converting enzyme activity purified from human plasma

Araştırma Makalesi

Investigation of ABO and Rh Blood Group Frequencies in Southern Kazakhstan and North Eastern Anatolian Populations

Araştırma Makalesi

Deprem Etkileri Altındaki Farklı Tiplerde Çelik Yapıların StaSTEEL ve SAP2000 Kullanılarak Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Root Architectures of Hybrid Pepper Variety Candidates with Low Temperature Stress Tolerance

Araştırma Makalesi

Lineer Olmayan Yüklerin Sebep Olduğu Harmoniklerin Nötr Akımına Etkisi

Araştırma Makalesi

Aras Kuş Türlerinin Ses Özellikleri Bakımından Derin Öğrenme Yöntemleriyle Tanınması

Araştırma Makalesi

Investigation of Nirmatrelvir with Different Crystal Structures Effective on SARS-CoV-2 by In Silico Approaches

Araştırma Makalesi

Iğdır İli Hububat Alanlarında Eurygaster Laporte, 1832 Türleri (Hemiptera: Scutelleridae) ve Zarar Durumu Üzerine Araştırmalar

Araştırma Makalesi

Dynamic Investigations of Rare Gas-NO+ Interactions

Araştırma Makalesi

Female and Male Genital Morphology of Labidostomis decipiens Faldermann, 1837 (Chrysomelidae: Clytrinae)

Araştırma Makalesi

Süleymanpaşa İlçesi (Tekirdağ) Badem Ağaçlarında Bulunan Akar Türleri

Araştırma Makalesi

Örtü Altı Domates Üretiminde Enerji Kullanımı ve Sera Gazı Emisyonunun Girdi Optimizasyonu Yaklaşımı ile Azaltılması: Antalya İli Örneği

Araştırma Makalesi

Sonbaharda Dökülen Ağaç Yapraklarının Kimyasal Kompozisyonu ve Metan Üretim Kapasiteleri

Araştırma Makalesi

Association of IL-4 and IL-1 Ra Gene Polymorphisms with the Risk of Bladder Cancer

Araştırma Makalesi

Anticancer, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Extracts from Mediterranean Plants

Araştırma Makalesi

Kahramanmaraş İli Andırın İlçesinde Faaliyet Gösteren Sığırcılık İşletmelerinde Buzağı Yetiştirme Teknikleri

Araştırma Makalesi

Haşlama ve Kızartma Yöntemleri Uygulanan Tavuk Etlerindeki Vitamin B1, B2 ve B3 Pişirme Kayıplarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Mikroplastik ve biyokatı varlığında toprakta nikel toksisitesinin belirlenmesi

Derleme

Biyohidrojen Üretimine Nanopartikül Madde İlavesinin Karanlık Fermantsayon Sürecine Etkisi ve Yaşam Döngü Analizi Yaklaşımı

Derleme

Doğu Akdeniz Bölgesi Florasında Saptanan Zararlı Egzotik Arthropoda Türleri

Araştırma Makalesi

Surface Sterilization Optimization in Seeds of Şalak Apricot Variety (Prunus armeniaca L. cv. Şalak)

Araştırma Makalesi

Kesir Dereceli PI Denetleyici ve Dinamik Talep Cevabı İçeren Zaman Gecikmeli Bir Bölgeli Yük Frekans Kontrol Sistemlerinin Kararlılık Bölgelerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Pencere Şekli, Boyutu ve Konumunun Binaların Doğal Havalandırmasına Etkisi

Araştırma Makalesi

Yoğun Evrişimli Sinir Ağı ile Gökyüzü Görüntülerinden Hava Durumu Tespiti

Araştırma Makalesi

Bibliometric Analysis for Genomic Selection Studies in Animal Science

Araştırma Makalesi

The Effects of Different Sowing and Harvesting Times on Hay Quality of Mountain spinach (Atriplex nitens) Grown in Arid Conditions

Araştırma Makalesi

Investigations of hysteresis based direct torque controlled and field oriented controlled IPM drives for electric vehicle applications

Araştırma Makalesi

Fabrication of Mandarin (Citrus reticulate L.) peel essential oil and nano-calcium carbonate incorporated polylactic acid/polyvinylpyrrolidone electrospun webs

Araştırma Makalesi

PERMÜTASYON ENTROPİ TABANLI KARMAŞIKLIK ANALİZİ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ŞİZOFRENİ TESPİTİ

Araştırma Makalesi

Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Yerfıstığı (Arachis Hypogaea L.) Genotiplerinin Önemli Kalite Unsurlarının Belirlenmesi

Derleme

Defektif Homolog Rekombinasyon DNA Tamiri ve PARP İnhibisyonu Arasındaki Sentetik Letal Etkileşim

Araştırma Makalesi

Yer Kaplaması ve Betonarme Kalıbı İmalatlarının Atık Değerlemesi ve İnşaatının Yönetimi

Araştırma Makalesi

Asymptotic Expressions of Fourth Order Sturm-Liouville Operator with Conjugate Conditions