BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 2 - ISSUE 2, - , 17.11.2013

Öz

Bu çalışmanın genel amacı, öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının ve öz-yeterlik algılarının ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma tarama modelinde ve betimseldir. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ve amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmiş 166 öğrenci oluşturmaktadır.Çalışmada; bilgisayara yönelik tutum, bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutum ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları bakımından erkek öğretmen adaylarının kızlara kıyasla, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim görenlerin İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği’nde öğrenim görenlere kıyasla, dördüncü sınıfta öğrenim görenlerin birinci sınıftakilere kıyasla, kendine ait bilgisayarı olanların olmayanlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek tutumlara ve öz-yeterlik algılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları ile bilgisayar kullandıkları yıl arasında ve günde bilgisayarla geçirdikleri zaman arasında orta düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile bilgisayar kullandıkları yıl arasında düşük düzeyde, günde bilgisayarla geçirdikleri zaman arasında ise orta düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler bulunurken, bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları ile bilgisayar kullandıkları yıl arasında ve günde bilgisayarla geçirdikleri zaman arasında orta düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile bilgisayara yönelik tutumları ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları arasında orta düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler bulunurken, bilgisayara yönelik tutumları ile bilgisayarla ilgili özyeterlik algıları arasında yüksek düzeyde pozitif anlamlı ilişki bulunmaktadır

Kaynakça

 • Abouserie, R., Moss, D., & Barasi, S. (1992). Cognitive style, gender, attitude toward computer‐assisted learning and academic achievement. Educational Studies, 18(2), 151-160.
 • Altun, A. (2003). Öğretmen adaylarının bilişsel stilleri ile bilgisayara yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 56-62.
 • Altun, A. & Cakan, M. (2006). Undergraduate students' academic achievement, field dependent/independent cognitive styles and attitude toward computers. Journal of Educational Technology and Socıety, 9(1), 289.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
 • Berkant, H. G. & Efendioğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ. (s. 951-955).
 • Berkant, H. G. & Efendioğlu, A. (2011). Faculty of education students’ attitudes toward computer and making computer supported education. Paper presented at International Educational Technology Conference (IETC) 2011, 25-27 May 2011, Istanbul, Turkey, (pp. 543-548).
 • Burkhardt, M. E. & Brass, D. J. (1990). Changing patterns or patterns of change: The effects of a change in technology on social network structure and power. Administrative Science Quarterly, 35, 104-127.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için very analizi el kitabı. Ankara: PegemA.
 • Cassidy, S. & Eachus, P. (2002). Developing the computer user self-efficacy (CUSE) scale: Investigating the relationship between computer self-efficacy, gender and experience with computers. Journal of Educational Computing Research, 26(2), 133-153.
 • Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B. & Kisla, T. (2009). A study on science teachers’ attitudes toward information and communication technologies in education. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 20-32.
 • Çelik, H. C. & Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Deniz, L. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları.The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 191-203.
 • Duggan, A., Hess, B., Morgan, D., Kim, S. & Wilson, K. (2001). Measuring students' attitudes toward educational use of the Internet. Journal of Educational Computing Research, 25(3), 267-282.
 • Durndell, A. & Haag, Z. (2002). Computer self efficacy, computer anxiety, attitudes towards the Internet and reported experience with the Internet, by gender, in an East European sample. Computers in Human Behavior, 18(5), 521-535.
 • Eagly, A. H. & Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude. Social Cognition, 25(5), 582-602.
 • Efendioğlu, A., Berkant, H. G. & Çukurova, B. (2012). Using constructivist and collaborative approach to enhance pre-service teachers’ attitudes toward computer in computer course: Learning and using ms excel functions in problem-based scenarios. Paper presented at 2nd World Conference on Educational Technology Researches, 27-30 June 2012, Cyprus.
 • Ekici, G. (2004). Öğretim kademelerine göre öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretim uygulamasına yönelik tutumlarının ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20-22 Aralık 2004, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Ekici, G. & Bahçeci, E. (2006). Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları ile bilgisayarla ilgili öz- yeterlik algılarının değerlendirilmesi üzerine bir çalışma. Ankara: Gazi Üniversitesi: VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006.
 • Ekici, G. & Berkant, H. G. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) lisans öğrencilerinin öğrenme stilleri ile bilgisayara yönelik tutumları ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Paper presented at 1th International Symposium on Computer and Instructional Technologies, 16-18 Mayıs 2007, Çanakkale, Turkey, (pp. 247-267).
 • Erkan, S. (2004). Öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumları üzerine bir inceleme. Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 141-145.
 • Hasan, B. (2003). The influence of specific computer experiences on computer self-efficacy beliefs. Computers in Human Behavior, 19(4), 443-450.
 • Hayashi, A., Chen, C., Ryan, T. & Wu, J. (2004). The role of social presence and moderating role of computer self efficacy in predicting the continuance usage of e-learning systems. Journal of Information Systems Education, 15, 139-154.
 • Johnson, G. & Howell, A. (2005). Attitude toward instructional technology following required versus optional WebCT usage. Journal of Technology and Teacher Education, 13(4), 643-654.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Karsten, R. & Roth, M. R. (1998). The relationship of computer experience and computer self-efficacy to performance in introductory computer literacy course. Journal of Research on Technology Education, 31(1), 14-24.
 • Kessler, G. (2007). Formal and informal CALL preparation and teacher attitude toward technology. Computer Assisted Language Learning, 20(2), 173-188.
 • Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C. & Soran, H. (2007). Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve öz-yeterlik algıları üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,33, 203-209.
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F. & Gültekin, M. (2013). FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 1(2), 1-23.
 • Lambert, J., Gong, Y. & Cuper, P. (2008). Technology, transfer and teaching: The impact of a single technology course on preservice teachers’ computer attitudes and ability. Journal of Technology and Teacher Education, 16(4), 385-410.
 • Langford, M. & Reeves, T. E. (1998). The relationship between computer self-efficacy and personal characteristics of the beginning information systems student. Journal of Computer Information Systems, 38(4), 41-45.
 • Lim, C. K. (2001). Computer self‐efficacy, academic self‐concept, and other predictors of satisfaction and future participation of adult distance learners. American Journal of Distance Education, 15(2), 41-51.
 • Meelissen, M. R. & Drent, M. (2008). Gender differences in computer attitudes: Does the school matter? Computers in Human Behavior, 24(3), 969-985.
 • Murphy, C. A., Coover, D. & Owen, S. (1989). Development and validation of the computer self-efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 49, 893-899.
 • Nihuka, K.A. & Voogt, J. (2011). Instructors and students competences, perceptions and access to e-learning technologies: Implications for e-learning implementation at the open university of Tanzania. International Journal on E-Learning, 10(1), 63-85.
 • Ong, C. S. & Lai, J. Y. (2006). Gender differences in perceptions and relationships among dominants of e- learning acceptance. Computers in Human Behavior, 22(5), 816-829.
 • Pektaş, Ş. T. & Erkip, F. (2006). Attitudes of design students toward computer usage in design. International Journal of Technology and Design Education, 16(1), 79-95.
 • Sadik, A. (2006). Factors influencing teachers’ attitudes toward personal use and school use of computers: New evidence from a developing nation. Evaluation Review, 30(1), 86-113.
 • Teo, T. (2008). Assessing the computer attitudes of students: An Asian perspective. Computers in Human Behavior, 24(4), 1634-1642.
 • Teo, T. (2009). The impact of subjective norm and facilitating conditions on pre-service teachers' attitude toward computer use: A structural equation modeling of an extended technology acceptance model. Journal of Educational Computing Research, 40(1), 89-109.
 • Teo, T. & Noyes, J. (2008). Development and validation of a computer attitude measure for young students (CAMYS). Computers in Human Behavior, 24(6), 2659-2667.
 • Teo, T. & Noyes, J. (2011). An assessment of the influence of perceived enjoyment and attitude on the intention to use technology among pre-service teachers: A structural equation modeling approach. Computers & Education, 57(2), 1645-1653.
 • Torkzadeh, G., Chang, J. C. J. & Demirhan, D. (2006). A contingency model of computer and Internet self- efficacy. Information & Management, 43(4), 541-550.
 • Tuncer, M. & Berkant, H. G. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin İnternete yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ, (s.956-959).
 • Wozney, L., Venkatesh, V. & Abrami, P. (2006). Implementing computer technologies: Teachers' perceptions and practices. Journal of Technology and Teacher Education, 14(1), 173-207.

Ogretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının ve Oz-Yeterlik Algılarının ve Bilgisayar Destekli Egitim Yapmaya Yonelik Tutumlarının Bazı Degiskenler Acısından İncelenmesi

Yıl 2013, Cilt: 2 Sayı: 2 - ISSUE 2, - , 17.11.2013

Öz

Bu çalışmanın genel amacı, öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumlarının ve öz-yeterlik algılarının ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma tarama modelinde ve betimseldir. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş Sütçü İmam Öniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören ve amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmiş 166 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada; bilgisayara yönelik tutum, bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutum ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları bakımından erkek öğretmen adaylarının kızlara kıyasla, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim görenlerin İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliğinde öğrenim görenlere kıyasla, dördüncü sınıfta öğrenim görenlerin birinci sınıftakilere kıyasla, kendine ait bilgisayarı olanların olmayanlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek tutumlara ve öz-yeterlik algılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları ile bilgisayar kullandıkları yıl arasında ve günde bilgisayarla geçirdikleri zaman arasında orta düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile bilgisayar kullandıkları yıl arasında düşük düzeyde, günde bilgisayarla geçirdikleri zaman arasında ise orta düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler bulunurken, bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları ile bilgisayar kullandıkları yıl arasında ve günde bilgisayarla geçirdikleri zaman arasında orta düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya yönelik tutumları ile bilgisayara yönelik tutumları ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları arasında orta düzeyde pozitif anlamlı ilişkiler bulunurken, bilgisayara yönelik tutumları ile bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları arasında yüksek düzeyde pozitif anlamlı ilişki bulunmaktadır.Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli eğitim, tutum, öz-yeterlik algısı, öğretmen adayları

Kaynakça

 • Abouserie, R., Moss, D., & Barasi, S. (1992). Cognitive style, gender, attitude toward computer‐assisted learning and academic achievement. Educational Studies, 18(2), 151-160.
 • Altun, A. (2003). Öğretmen adaylarının bilişsel stilleri ile bilgisayara yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 56-62.
 • Altun, A. & Cakan, M. (2006). Undergraduate students' academic achievement, field dependent/independent cognitive styles and attitude toward computers. Journal of Educational Technology and Socıety, 9(1), 289.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
 • Berkant, H. G. & Efendioğlu, A. (2010). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları ve bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ. (s. 951-955).
 • Berkant, H. G. & Efendioğlu, A. (2011). Faculty of education students’ attitudes toward computer and making computer supported education. Paper presented at International Educational Technology Conference (IETC) 2011, 25-27 May 2011, Istanbul, Turkey, (pp. 543-548).
 • Burkhardt, M. E. & Brass, D. J. (1990). Changing patterns or patterns of change: The effects of a change in technology on social network structure and power. Administrative Science Quarterly, 35, 104-127.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için very analizi el kitabı. Ankara: PegemA.
 • Cassidy, S. & Eachus, P. (2002). Developing the computer user self-efficacy (CUSE) scale: Investigating the relationship between computer self-efficacy, gender and experience with computers. Journal of Educational Computing Research, 26(2), 133-153.
 • Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B. & Kisla, T. (2009). A study on science teachers’ attitudes toward information and communication technologies in education. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 20-32.
 • Çelik, H. C. & Bindak, R. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 27-38.
 • Deniz, L. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları.The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(4), 191-203.
 • Duggan, A., Hess, B., Morgan, D., Kim, S. & Wilson, K. (2001). Measuring students' attitudes toward educational use of the Internet. Journal of Educational Computing Research, 25(3), 267-282.
 • Durndell, A. & Haag, Z. (2002). Computer self efficacy, computer anxiety, attitudes towards the Internet and reported experience with the Internet, by gender, in an East European sample. Computers in Human Behavior, 18(5), 521-535.
 • Eagly, A. H. & Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude. Social Cognition, 25(5), 582-602.
 • Efendioğlu, A., Berkant, H. G. & Çukurova, B. (2012). Using constructivist and collaborative approach to enhance pre-service teachers’ attitudes toward computer in computer course: Learning and using ms excel functions in problem-based scenarios. Paper presented at 2nd World Conference on Educational Technology Researches, 27-30 June 2012, Cyprus.
 • Ekici, G. (2004). Öğretim kademelerine göre öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretim uygulamasına yönelik tutumlarının ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20-22 Aralık 2004, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Ekici, G. & Bahçeci, E. (2006). Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları ile bilgisayarla ilgili öz- yeterlik algılarının değerlendirilmesi üzerine bir çalışma. Ankara: Gazi Üniversitesi: VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006.
 • Ekici, G. & Berkant, H. G. (2007). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) lisans öğrencilerinin öğrenme stilleri ile bilgisayara yönelik tutumları ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. Paper presented at 1th International Symposium on Computer and Instructional Technologies, 16-18 Mayıs 2007, Çanakkale, Turkey, (pp. 247-267).
 • Erkan, S. (2004). Öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumları üzerine bir inceleme. Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 141-145.
 • Hasan, B. (2003). The influence of specific computer experiences on computer self-efficacy beliefs. Computers in Human Behavior, 19(4), 443-450.
 • Hayashi, A., Chen, C., Ryan, T. & Wu, J. (2004). The role of social presence and moderating role of computer self efficacy in predicting the continuance usage of e-learning systems. Journal of Information Systems Education, 15, 139-154.
 • Johnson, G. & Howell, A. (2005). Attitude toward instructional technology following required versus optional WebCT usage. Journal of Technology and Teacher Education, 13(4), 643-654.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Karsten, R. & Roth, M. R. (1998). The relationship of computer experience and computer self-efficacy to performance in introductory computer literacy course. Journal of Research on Technology Education, 31(1), 14-24.
 • Kessler, G. (2007). Formal and informal CALL preparation and teacher attitude toward technology. Computer Assisted Language Learning, 20(2), 173-188.
 • Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C. & Soran, H. (2007). Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve öz-yeterlik algıları üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,33, 203-209.
 • Kurt, A. A., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Güllüpınar, F. & Gültekin, M. (2013). FATİH projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education. 1(2), 1-23.
 • Lambert, J., Gong, Y. & Cuper, P. (2008). Technology, transfer and teaching: The impact of a single technology course on preservice teachers’ computer attitudes and ability. Journal of Technology and Teacher Education, 16(4), 385-410.
 • Langford, M. & Reeves, T. E. (1998). The relationship between computer self-efficacy and personal characteristics of the beginning information systems student. Journal of Computer Information Systems, 38(4), 41-45.
 • Lim, C. K. (2001). Computer self‐efficacy, academic self‐concept, and other predictors of satisfaction and future participation of adult distance learners. American Journal of Distance Education, 15(2), 41-51.
 • Meelissen, M. R. & Drent, M. (2008). Gender differences in computer attitudes: Does the school matter? Computers in Human Behavior, 24(3), 969-985.
 • Murphy, C. A., Coover, D. & Owen, S. (1989). Development and validation of the computer self-efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 49, 893-899.
 • Nihuka, K.A. & Voogt, J. (2011). Instructors and students competences, perceptions and access to e-learning technologies: Implications for e-learning implementation at the open university of Tanzania. International Journal on E-Learning, 10(1), 63-85.
 • Ong, C. S. & Lai, J. Y. (2006). Gender differences in perceptions and relationships among dominants of e- learning acceptance. Computers in Human Behavior, 22(5), 816-829.
 • Pektaş, Ş. T. & Erkip, F. (2006). Attitudes of design students toward computer usage in design. International Journal of Technology and Design Education, 16(1), 79-95.
 • Sadik, A. (2006). Factors influencing teachers’ attitudes toward personal use and school use of computers: New evidence from a developing nation. Evaluation Review, 30(1), 86-113.
 • Teo, T. (2008). Assessing the computer attitudes of students: An Asian perspective. Computers in Human Behavior, 24(4), 1634-1642.
 • Teo, T. (2009). The impact of subjective norm and facilitating conditions on pre-service teachers' attitude toward computer use: A structural equation modeling of an extended technology acceptance model. Journal of Educational Computing Research, 40(1), 89-109.
 • Teo, T. & Noyes, J. (2008). Development and validation of a computer attitude measure for young students (CAMYS). Computers in Human Behavior, 24(6), 2659-2667.
 • Teo, T. & Noyes, J. (2011). An assessment of the influence of perceived enjoyment and attitude on the intention to use technology among pre-service teachers: A structural equation modeling approach. Computers & Education, 57(2), 1645-1653.
 • Torkzadeh, G., Chang, J. C. J. & Demirhan, D. (2006). A contingency model of computer and Internet self- efficacy. Information & Management, 43(4), 541-550.
 • Tuncer, M. & Berkant, H. G. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin İnternete yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Elazığ, (s.956-959).
 • Wozney, L., Venkatesh, V. & Abrami, P. (2006). Implementing computer technologies: Teachers' perceptions and practices. Journal of Technology and Teacher Education, 14(1), 173-207.
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm THIRD ISSUE
Yazarlar

Hasan Güner Berkant

Yayımlanma Tarihi 17 Kasım 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 2 Sayı: 2 - ISSUE 2

Kaynak Göster

APA Berkant, H. G. (2013). Ogretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının ve Oz-Yeterlik Algılarının ve Bilgisayar Destekli Egitim Yapmaya Yonelik Tutumlarının Bazı Degiskenler Acısından İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 2(2).