Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Durumları ile Teknoloji Kabul ve Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 3, 111 - 124, 07.11.2017

Öz

Öğretmen adaylarının meslek yaşamları öncesinde öğretmenlik
mesleğine yönelik kaygılarının belirlenmesi, bu duruma yönelik varsa
eksikliklerinin giderilmeye çalışılması; kaliteli, nitelikli ve gelişime açık
öğretmenlerin yetiştirilmesi açısından önemlidir. Amacı öğretmen adaylarının
Mesleki Kaygı Durumları ile Teknoloji Kabul ve Kullanım Durumlarının
İncelenmesi olan bu çalışma 243 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleşmiştir.
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından katılımcıların demografik özelliklerinin
belirlendiği demografik bilgi formu, Cabi ve Yalçınalp (2013) tarafından
geliştirilen Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ) ve
Kabakçı-Yurdakul, Ursavaş ve Becit-İşçitürk (2014) tarafından geliştirilen
“Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kabul ve Kullanımları Ölçeği” kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim öğretim yılında Necmettin Erbakan
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde var olan farklı öğretmenlik
branşlarındaki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmada toplanan verilerin
çözümlenmesinde bilgisayar destekli istatistik paket programı olan SPSS
kullanılmış; betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve
basit korelasyon tekniklerinden yararlanılmıştır.

Kaynakça

 • Akgün, A., & Aydın, S. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(20).
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul Okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2).
 • Atav, E., Akkoyunlu, B., & Sağlam, N. (2006). Öğretmen adaylarının internete erişim olanakları ve kullanım amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30).
 • Atmaca, H. (2013). Almanca, Fransızca Ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Electronic Turkish Studies, 8(10).
 • Avcu, D. Ü., & Gökdaş, İ. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kabul ve kullanım niyetleri.
 • Ayaydın, A. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi.
 • Bacanak, A., Karamustafaoğlu, O., & Sacit, K. Ö. S. E. (2003). Yeni bir bakış: eğitimde teknoloji okuryazarlığı. Pamukkale üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 14(14), 191-196.
 • Bozdam, A., & Taşğın, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. , Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. , Demirel, F.(2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cabı, E., ve Yalçınalp S. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki ve eğitim teknolojilerini kullanma kaygı düzeylerine yönelik görüşleri, IV. International Educational Technology Conference, Hacettepe Üniversitesi, S. 579.
 • Cabı, E., & Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44).
 • Cohen, L. , Manion, L.(1994). Research Methods In Education (Fourth Edition), Routledge.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N., & Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).
 • Çakmak, Ö., & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim Ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(14).
 • Çelen, A., & Bulut, D. Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının mesleğe yönelik kaygılarının belirlenmesi (Aibü Örneği).
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2).
 • Çuhadar, C., & Yücel, M. (2010). Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 199-210.
 • Dilmaç, O. (2010). Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi/Vısual arts teacher candıdates from the anxıety levels angle ınvestıgatıon of several varıables. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (24).
 • Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153).
 • Dursun, S., & Karagün, E. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma.
 • Fullan. M.(2007). The New Meaning of Educational Change. Fourth Edition. Teachers’ College Press, New York.
 • Kabakçi-Yurdakul, I., Ursavas, Ö. F., & Becit-Isçitürk, G. (2014). An Integrated Approach for Preservice Teachers' Acceptance and Use of Technology: UTAUT-PST Scale. Eurasian Journal of Educational Research, 55, 21-36.
 • Kafkas, M. E., Mahmut, A. Ç. A. K., Çoban, B., & Karademir, T. (2010). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Koca, M. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojileri kabul ve kullanımı birleştirilmiş modelinin değişkenlerine göre öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımlarının incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Kyriacou, C. & Sutcliffe J. (1979). Teacher stress and satisfaction, Educational Research 21, pp. 89–96.
 • Mahiroğlu, A. (2009). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve Yenilikler. İçinde: Ö. Demirel, Z. Kaya (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Akademi.4. Baskı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikler. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html.
 • Odabaş, H. (2004). İnternet tabanlı uzaktan öğrenim modelinin bilgi hizmetlerine yönelik yükseköğretim programlarında kullanımı.
 • Olkun, S., ve Toluk, Z. (2003). İlköğretim etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özdayı, N. (2000). Eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin mesleki kaygılarının toplam kalite yönetimi açısından değerlendirilmesi.
 • Rosenthal, B. S., Schreiner, A, C. (2000). Prevalence of psychological symptoms among undergraduate students in an ethnically diverse urban public college. Journal of American College Health. 49 (1): 12-18.
 • Serin, M. K., Güneş, A. M., & Değirmenci, H. (2015). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleğe yönelik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 4(1).
 • Surtees, P. G., Wainwright, NWJ., Pharoah, PDP. (2002). Psychosocial factors and sex differences in high academic attainment at Cambirdge University. Oxford Review of Education. 28 (1): 21-38.
 • Şimşek, Ü., & Yıldırım, T. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Aksaray.
 • Tekinarslan, E. (2008). Eğitimciler için temel teknoloji yeterlikleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 26(26).
 • Turan, A. H., & Çolakoğlu, B. E. (2011). Yüksek öğrenimde öğretim elemanlarının teknoloji kabulü ve kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde ampirik bir değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 106-121.
 • Tümerdem, R. (2007). Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(20).
 • Türk Dil Kurumu. (2016). Güncel Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5862478daa57b0.80694917 adresinden 25.10.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Usta, E., Bozdoğan, A. E., & Yıldırım, K. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının Internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Usta, E., & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.
 • Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management science, 46(2), 186-204.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Investigation of Teacher Candidates’ Occupational Anxiety Status and Technology Acceptance and Condition of Use

Yıl 2017, Cilt: 6 Sayı: 3, 111 - 124, 07.11.2017

Öz

The determination of the teacher
candidates' concerns about the teaching profession before their professional
lives and the attempt to overcome their deficiencies if they are directed
towards this situation; quality, quality and development are important for the
training of teachers who are open. This study was conducted with the
participation of 243 teacher candidates, which were the Examination of
Occupational Anxiety Situations and Technology Acceptance and Use Situations of
the Target Teacher Candidates. The demographic information form that the
participants 'demographics were determined by the researchers as data
collection tool was developed by Cabi and Yalçınalp (2013) developed by
Kabakçı-Yurdakul, Ursavaş and Becit-İşçitürk (2014), developed by the
"Teacher Candidates' Technology Acceptance and Usage Scale ". The
study group of the study constitutes teacher candidates in the different
branches of education in the Faculty of Education of Necmettin Erbakan
University Ahmet Keleşoğlu in the academic year 2015-2016. SPSS, which is a
computer assisted statistical package program, was used to analyze the data
collected in the study; descriptive statistics, t-test, one-way analysis of
variance and simple correlation techniques.

Kaynakça

 • Akgün, A., & Aydın, S. (2007). İlköğretim fen ve matematik öğretmenliği öğrencilerinin kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(20).
 • Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul Okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2).
 • Atav, E., Akkoyunlu, B., & Sağlam, N. (2006). Öğretmen adaylarının internete erişim olanakları ve kullanım amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30).
 • Atmaca, H. (2013). Almanca, Fransızca Ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Electronic Turkish Studies, 8(10).
 • Avcu, D. Ü., & Gökdaş, İ. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kabul ve kullanım niyetleri.
 • Ayaydın, A. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi.
 • Bacanak, A., Karamustafaoğlu, O., & Sacit, K. Ö. S. E. (2003). Yeni bir bakış: eğitimde teknoloji okuryazarlığı. Pamukkale üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 14(14), 191-196.
 • Bozdam, A., & Taşğın, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. , Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. , Demirel, F.(2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cabı, E., ve Yalçınalp S. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki ve eğitim teknolojilerini kullanma kaygı düzeylerine yönelik görüşleri, IV. International Educational Technology Conference, Hacettepe Üniversitesi, S. 579.
 • Cabı, E., & Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44).
 • Cohen, L. , Manion, L.(1994). Research Methods In Education (Fourth Edition), Routledge.
 • Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N., & Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).
 • Çakmak, Ö., & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim Ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(14).
 • Çelen, A., & Bulut, D. Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının mesleğe yönelik kaygılarının belirlenmesi (Aibü Örneği).
 • Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
 • Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2).
 • Çuhadar, C., & Yücel, M. (2010). Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 199-210.
 • Dilmaç, O. (2010). Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi/Vısual arts teacher candıdates from the anxıety levels angle ınvestıgatıon of several varıables. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (24).
 • Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153).
 • Dursun, S., & Karagün, E. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma.
 • Fullan. M.(2007). The New Meaning of Educational Change. Fourth Edition. Teachers’ College Press, New York.
 • Kabakçi-Yurdakul, I., Ursavas, Ö. F., & Becit-Isçitürk, G. (2014). An Integrated Approach for Preservice Teachers' Acceptance and Use of Technology: UTAUT-PST Scale. Eurasian Journal of Educational Research, 55, 21-36.
 • Kafkas, M. E., Mahmut, A. Ç. A. K., Çoban, B., & Karademir, T. (2010). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).
 • Koca, M. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojileri kabul ve kullanımı birleştirilmiş modelinin değişkenlerine göre öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımlarının incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Kyriacou, C. & Sutcliffe J. (1979). Teacher stress and satisfaction, Educational Research 21, pp. 89–96.
 • Mahiroğlu, A. (2009). Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve Yenilikler. İçinde: Ö. Demirel, Z. Kaya (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Akademi.4. Baskı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikler. http://otmg.meb.gov.tr/YetGenel.html.
 • Odabaş, H. (2004). İnternet tabanlı uzaktan öğrenim modelinin bilgi hizmetlerine yönelik yükseköğretim programlarında kullanımı.
 • Olkun, S., ve Toluk, Z. (2003). İlköğretim etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Özdayı, N. (2000). Eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin mesleki kaygılarının toplam kalite yönetimi açısından değerlendirilmesi.
 • Rosenthal, B. S., Schreiner, A, C. (2000). Prevalence of psychological symptoms among undergraduate students in an ethnically diverse urban public college. Journal of American College Health. 49 (1): 12-18.
 • Serin, M. K., Güneş, A. M., & Değirmenci, H. (2015). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleğe yönelik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 4(1).
 • Surtees, P. G., Wainwright, NWJ., Pharoah, PDP. (2002). Psychosocial factors and sex differences in high academic attainment at Cambirdge University. Oxford Review of Education. 28 (1): 21-38.
 • Şimşek, Ü., & Yıldırım, T. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Aksaray.
 • Tekinarslan, E. (2008). Eğitimciler için temel teknoloji yeterlikleri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 26(26).
 • Turan, A. H., & Çolakoğlu, B. E. (2011). Yüksek öğrenimde öğretim elemanlarının teknoloji kabulü ve kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesinde ampirik bir değerlendirme. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 106-121.
 • Tümerdem, R. (2007). Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(20).
 • Türk Dil Kurumu. (2016). Güncel Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5862478daa57b0.80694917 adresinden 25.10.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Usta, E., Bozdoğan, A. E., & Yıldırım, K. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının Internet kullanımına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Usta, E., & Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.
 • Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management science, 46(2), 186-204.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm 16. SAYI
Yazarlar

Agah Tuğrul Korucu

Hüsniye Biçer

Yayımlanma Tarihi 7 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Korucu, A. T., & Biçer, H. (2017). Investigation of Teacher Candidates’ Occupational Anxiety Status and Technology Acceptance and Condition of Use. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 6(3), 111-124.