Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’deki Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde Gerçekleştirilen Eğitimlerin Tematik Analizi

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 1, 52 - 71, 18.06.2021
https://doi.org/10.51960/jitte.936276

Öz

Bu çalışmada ülkemizde üniversitelere bağlı faaliyet gösteren sürekli eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sürekli eğitim merkezlerinin resmi web sitelerinde yürütülen eğitimler incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemini kullanılmıştır. Veriler döküman incelemesi yoluyla elde edilmiş ve verilerin analizinde içerik analizinden faydalanılmıştır. Veriler iki farklı araştırmacı tarafından kodlanmış ve bu kodlardan temalar elde edilmiştir. Sürekli eğitim merkezlerinde yürütülen eğitimler incelenerek analizleri gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları bu bölümde başlıklar halinde sunulmuştur. Analiz sonuçlarına göre verilen eğitimler Mesleki Gelişim Eğitimleri, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Akademik Gelişim Eğitimleri, Kültür ve Sanat Eğitimleri, Spor Eğitimleri ve Sınavlara Yönelik Hazırlık Eğitimleri olmak üzere altı başlık altında incelenmiştir. Bu çalışmada devlet üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sürekli eğitim merkezlerinin eğitimleri incelenmiştir. Devlet üniversiteleriyle vakıf üniversitelerine bağlı sürekli eğitim merkezlerinin eğitimlerinin karşılaştırıldığı çalışmalar yürütülebilir.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme. International Educational Technology Conference (IECT), 6-8 Mayıs 2008. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Aksoy, B., Koçanci, M., & Namal, M. K. (2019). Girişimcilik motivasyonu: Uygulamalı girişimcilik eğitimi katılımcıları örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 109-129.
 • Aksoy, S. (2017). Değişen teknolojiler ve endüstri 4.0: endüstri 4.0’ı anlamaya dair bir giriş. Sosyal Araştırmalar Vakfı, 4, 34-44.
 • Alaca, B. (2008). Ülkemizde bilişim suçları ve internetin suça etkisi (Antropolojik ve hukuki boyutları ile) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aslay, F. (2017). Siber saldırı yöntemleri ve Türkiye’nin siber güvenlik mevcut durum analizi. Internaional Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 1(1), 24-28.
 • Barros, R. (2012). From lifelong education to lifelong learning. Discussion of some effects of today's neoliberal policies. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 3(2), 119-134.
 • Bryce, J. (2006). Schools and lifelong learners. In J. Chapman, P. Cartwright & E.J. McGilp (Eds.). Lifelong learning, participation and equity, (pp. 243-263). Dordrecht: Springer.
 • Bulut, B. (2009). Sürekli eğitim merkezlerinin ülkemiz ve bazı ülkelerdeki işleyişi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırkkale.
 • Conway, M., & O’Connor, D. (2016). Social media, big data, and mental health: current advances and ethical implications. Current Opinion in Psychology, 9, 77-82.
 • Demirel, M. (2009, May). Yaşam boyu öğrenme ve teknoloji. Paper presented at the Annual Meeting of the 9th International Educational Technology Conference, Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2001). Dokuzuncu kalkınma planı (2007-2013). https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/246/ekutuphane3.4.6.21.pdf?sequence=1&isAllowed=y Sitesinden 22 Nisan 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2001). Sekizinci beş yıllık kalkınma planı: Hayat boyu eğitim ve örgün olmayan eğitim özel ihtisas komisyon raporu. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_HayatboyuEgitimiOrgunOlmayanEgitim.pdf Sitesinden 22 Nisan 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ergen, Y. (2018). Büyük veri, sosyal medya ve etik: Facebook örneğinde bir değerlendirme. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (10), 53-64.
 • Ersoy, A. ve Yılmaz, B. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye’de halk kütüphaneleri. Türk kütüphaneciliği, 23(4), 803-834.
 • Ertuğrul, İ. ve Deniz, G. (2018). 4.0 Dünyası: Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 158-170.
 • Gülseren, A. ve Sağbaş, A. (2019). Endüstri 4.0 perspektifinde sanayide dijital dönüşüm ve dijital olgunluk seviyesinin değerlendirilmesi. European Journal of Engineering and Applied Sciences, 2(2), 1-5.
 • Kagermann, H., Helbig, J., Hellinger, A. and Wahlster, W. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the future of German manufacturing industry; final report of the Industrie 4.0 Working Group. Forschungsunion.
 • Karabacak, Z. İ. ve Sezgin, A. A. (2019). Türkiye’de dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık. Türk İdare Dergisi, 1(488), 319-343.
 • Karaman, F. (2017). Temel eğitimde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretimi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2/1), 104-110.
 • Keşmer, Ö. E. (2019). Sesletim çerçevesinde birinci yabancı dil İngilizce’nin ikinci yabancı dil Fransızca üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılıklı, M. (2008). Türkiye Üniversitelerindeki Sürekli Eğitim Merkezlerinin Yapısı ve İşleyişi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Küçükaltan, D. (2009), Genel Bir Yaklaşımla Girişimcilik, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4(1), 21-27.
 • Martin, K. E. (2015). Ethical issues in the big data industry. MIS Quarterly Executive, 14(2), 67-85.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Mısırdalı-Yangil, F. (2016). Bilgi toplumunda liderlik: Sürdürülebilir liderlik. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 128-143.
 • Miles, M. and Huberman, M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (2th ed.), Thousand Oaks, CA: Sage publications.
 • Murray, H. (2015). Lifelong learning in the twenty-first century: An investigation of the interrelationships between self-directed learning and lifelong learning (Unpublished Doctoral dissertation), Union Institute and University, Cincinnati.
 • Preece, J. (2013). Africa and international policy making for lifelong learning: textual revelations. International Journal of Educational Development, 33(1), 98-105.
 • Selvi, K. (2011). Teachers’ lifelong learning competencies. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 61-69.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2013). Hayat boyu öğrenme kapsamında sürekli eğitim. Eğitim Tercihi, www.egitimtercihi.com/okulgazetesi/12446-hayat-boyu-ogrenme-kapsaminda-surekli-egitim.html adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Timm, I. J. and Lorig, F. (2015, December). Logistics 4.0-A challenge for simulattion. Paper presented at the Annual Meeting of the 2015 Winter Simulation Conference, California.
 • TUSEM, 2021. Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi. https://www.tusemkonseyi.org.tr/ adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Van Laar, E., Van Deursen, A. J., Van Dijk, J. A., & De Haan, J. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in human behavior, 72, 577-588.
 • Yılmaz, E. (2001). İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkin İletişimi Gerçekleştirme Koşulları. Marmara İletişim Dergisi, 11(11), 357-372.
 • Yokuş, İ. (2019). Üniversite öğrencilerinin üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerince verilen eğitimlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

Thematic Review of Education Programs Carried Out in Continuing Education Centers of the Universities in Turkey

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 1, 52 - 71, 18.06.2021
https://doi.org/10.51960/jitte.936276

Öz

The purpose of the study was to examine the training programs held in continuing education centers operating under universities in our country. In order to achieve this goal, training programs on the web sites of continuing education centers have been examined. Qualitative research method was used in this study as a research design. In this study, continuing education centers affiliated with public universities have been included. The number of continuing education centers within public universities that are members of Turkish Universities Continuing Education Centers Council in Turkey is 97. The official websites of continuing education centers have been examined, and those who did not provide details about the trainings performed on their websites were not included. The number of continuing education centers included in the study is 78 and the list of the continuing education centers were given in Table 17.
Because the program contents on the websites of the continuing education centers were examined in this study, the data in the study were obtained through document analysis. Content analysis was used in the analysis of the data collected in the study. The themes were obtained by coding the program contents obtained from the websites of the continuing education centers and presented in the Findings section. Coding categories were developed by reading through the data and creating pattern codes. After coding all the relevant data, codes were grouped into themes. During this process, both researchers independently read and analyzed data and then continuously cross-checked codes and themes. The reliability of the codes which are constituted by two researchers is calculated as 0,91.
As a result of the analysis, it was seen that training programs consist of six main titles which were Professional Development Programs, Personal Development Programs, Academic Development Programs, Arts and Culture Programs, Sports Programs, Preparation Programs for Exams. It was seen that most of the trainings carried out in continuing education centers are on professional development training. professional development programs. After the analysis it was revealed that professional development trainings consist of 11 titles: Psychology and Pedagogy Programs, Education Programs, Agriculture, Food and Livestock Programs, Environment and Landscape Programs, Structure and Design Programs, Safety and health Programs, Technical Programs, Business, Politics and Marketing Programs, Information Technologies Programs, Law Programs and Health Programs.
The title with the highest frequency was the Business, Politics and Marketing title and the most remarkable and most repeated codes under this title were digital marketing, logistics, entrepreneurship, data mining and big data. Another high frequency title was Information Technologies Programs which included coding, software and cyber security codes. In the Professional Development Programs title, elocution, effective communication, and drama were most repeated codes. The last high frequency title was Arts and culture programs.
In this study, the training programs of continuing education centers operating under public universities were examined. Studies comparing the programs of continuing education centers affiliated with public universities and private universities can be conducted.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme. International Educational Technology Conference (IECT), 6-8 Mayıs 2008. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Aksoy, B., Koçanci, M., & Namal, M. K. (2019). Girişimcilik motivasyonu: Uygulamalı girişimcilik eğitimi katılımcıları örneği. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 109-129.
 • Aksoy, S. (2017). Değişen teknolojiler ve endüstri 4.0: endüstri 4.0’ı anlamaya dair bir giriş. Sosyal Araştırmalar Vakfı, 4, 34-44.
 • Alaca, B. (2008). Ülkemizde bilişim suçları ve internetin suça etkisi (Antropolojik ve hukuki boyutları ile) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aslay, F. (2017). Siber saldırı yöntemleri ve Türkiye’nin siber güvenlik mevcut durum analizi. Internaional Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 1(1), 24-28.
 • Barros, R. (2012). From lifelong education to lifelong learning. Discussion of some effects of today's neoliberal policies. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 3(2), 119-134.
 • Bryce, J. (2006). Schools and lifelong learners. In J. Chapman, P. Cartwright & E.J. McGilp (Eds.). Lifelong learning, participation and equity, (pp. 243-263). Dordrecht: Springer.
 • Bulut, B. (2009). Sürekli eğitim merkezlerinin ülkemiz ve bazı ülkelerdeki işleyişi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırkkale.
 • Conway, M., & O’Connor, D. (2016). Social media, big data, and mental health: current advances and ethical implications. Current Opinion in Psychology, 9, 77-82.
 • Demirel, M. (2009, May). Yaşam boyu öğrenme ve teknoloji. Paper presented at the Annual Meeting of the 9th International Educational Technology Conference, Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2001). Dokuzuncu kalkınma planı (2007-2013). https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/246/ekutuphane3.4.6.21.pdf?sequence=1&isAllowed=y Sitesinden 22 Nisan 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2001). Sekizinci beş yıllık kalkınma planı: Hayat boyu eğitim ve örgün olmayan eğitim özel ihtisas komisyon raporu. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/08_HayatboyuEgitimiOrgunOlmayanEgitim.pdf Sitesinden 22 Nisan 2021 tarihinde alınmıştır.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ergen, Y. (2018). Büyük veri, sosyal medya ve etik: Facebook örneğinde bir değerlendirme. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (10), 53-64.
 • Ersoy, A. ve Yılmaz, B. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye’de halk kütüphaneleri. Türk kütüphaneciliği, 23(4), 803-834.
 • Ertuğrul, İ. ve Deniz, G. (2018). 4.0 Dünyası: Pazarlama 4.0 ve Endüstri 4.0. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 158-170.
 • Gülseren, A. ve Sağbaş, A. (2019). Endüstri 4.0 perspektifinde sanayide dijital dönüşüm ve dijital olgunluk seviyesinin değerlendirilmesi. European Journal of Engineering and Applied Sciences, 2(2), 1-5.
 • Kagermann, H., Helbig, J., Hellinger, A. and Wahlster, W. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the future of German manufacturing industry; final report of the Industrie 4.0 Working Group. Forschungsunion.
 • Karabacak, Z. İ. ve Sezgin, A. A. (2019). Türkiye’de dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık. Türk İdare Dergisi, 1(488), 319-343.
 • Karaman, F. (2017). Temel eğitimde ikinci yabancı dil olarak Almanca öğretimi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2/1), 104-110.
 • Keşmer, Ö. E. (2019). Sesletim çerçevesinde birinci yabancı dil İngilizce’nin ikinci yabancı dil Fransızca üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılıklı, M. (2008). Türkiye Üniversitelerindeki Sürekli Eğitim Merkezlerinin Yapısı ve İşleyişi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Küçükaltan, D. (2009), Genel Bir Yaklaşımla Girişimcilik, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4(1), 21-27.
 • Martin, K. E. (2015). Ethical issues in the big data industry. MIS Quarterly Executive, 14(2), 67-85.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Mısırdalı-Yangil, F. (2016). Bilgi toplumunda liderlik: Sürdürülebilir liderlik. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 128-143.
 • Miles, M. and Huberman, M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. (2th ed.), Thousand Oaks, CA: Sage publications.
 • Murray, H. (2015). Lifelong learning in the twenty-first century: An investigation of the interrelationships between self-directed learning and lifelong learning (Unpublished Doctoral dissertation), Union Institute and University, Cincinnati.
 • Preece, J. (2013). Africa and international policy making for lifelong learning: textual revelations. International Journal of Educational Development, 33(1), 98-105.
 • Selvi, K. (2011). Teachers’ lifelong learning competencies. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 61-69.
 • Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2013). Hayat boyu öğrenme kapsamında sürekli eğitim. Eğitim Tercihi, www.egitimtercihi.com/okulgazetesi/12446-hayat-boyu-ogrenme-kapsaminda-surekli-egitim.html adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Timm, I. J. and Lorig, F. (2015, December). Logistics 4.0-A challenge for simulattion. Paper presented at the Annual Meeting of the 2015 Winter Simulation Conference, California.
 • TUSEM, 2021. Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi. https://www.tusemkonseyi.org.tr/ adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Van Laar, E., Van Deursen, A. J., Van Dijk, J. A., & De Haan, J. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in human behavior, 72, 577-588.
 • Yılmaz, E. (2001). İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkin İletişimi Gerçekleştirme Koşulları. Marmara İletişim Dergisi, 11(11), 357-372.
 • Yokuş, İ. (2019). Üniversite öğrencilerinin üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerince verilen eğitimlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan Şevki Ayvacı 0000-0002-3181-3923

Dilek Özbek 0000-0002-1601-6766

Yayımlanma Tarihi 18 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ayvacı, H. Ş., & Özbek, D. (2021). Türkiye’deki Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde Gerçekleştirilen Eğitimlerin Tematik Analizi. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 10(1), 52-71. https://doi.org/10.51960/jitte.936276