Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Adaptation of Tech Check Computational Thinking Tests into Turkish

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 16 - 27, 28.12.2022
https://doi.org/10.51960/jitte.1102904

Öz

Computational thinking is a relatively novel field of Research. Researchers have not reached a consensus about definition and measurement of Computational Thinking. The amount of researches conducted to measure and to evaluate Computational Thinking is not sufficient. Especially studies conducted on kindergarten and primary school levels are limited. This research aims to adapt Computational Thinking tests Tech Check-K, Tech Check-1 and Tech Check-2, which are developed in the language of English, into Turkish. After translation of items of tests into Turkish, a backward translation conducted and original, and final forms of the tests were compared. Field experts, language experts, Teachers from kindergarten, and primary schools worked in collaboration for the process. The Turkish versions of tests were applied to collect data for examination psychometric features of tests. After application of psychometric tests, the items of Tech Check tests were preserved as they were. KR20 values of Tech Check K, Tech Check 1, and Tech Check 2 tests were found .64, .68, and .70 respectively. These values demonstrated an acceptable inner consistency. Due to overall evaluations it is decided that psychometric features of tests in Turkish are acceptable.

Kaynakça

 • Aho, A. V. (2012). Computation and computational thinking. The computer journal, 55(7), 832-835.
 • Akyol, B.E. (2020). Stem etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarinin bilgi işlemsel, eleştirel, yaratici düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Bers, M. U. (2018). Coding as a playground: programming and computational thinking in the early childhood classroom. New York: Routledge.
 • Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. Proceedings of the 2012 Annual Meeting of the American Educational Research Association, Vancouver, Canada.
 • Buyukozturk, S., Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2017). Bilimsel arastirma yontemleri (23. Baski). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin, İ., Şendurur, P. & Top, E. (2021). Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti: Ortaokul. Ankara: TÜBİTAK.
 • Çetin, İ., Üçgü, M., Top, E. & Yükseltürk, E. Robotik ve Kodlama: Lise. Ankara: TÜBİTAK.
 • Çetin, İ., Otu, T., & Oktaç, A. (2020). Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 11(2), 343-360.
 • Dolmacı, A., & Akhan, N. E. (2020). Bilişimsel Düşünme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 9(3).
 • Dubinsky, E. (Ed.). (1995). ISETL: A programming language for learning mathematics. Communications on Pure and Applied Mathematics, 48(9), 1027–1051.
 • Gülbahar, Y. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme ve Programlama Konusunda Değişim ve Dönüşümler. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya içinde (395-409 ss.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kert, S., B. (2018). Programlama Öğretimi İçin Pedagojik Yaklaşımlar. Y. Gülbahar, H. Karal (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi içinde (93-130 ss.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R., Özden, M. Y. (2015). Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeğinin (BDBD) Ortaokul Düzeyine Uyarlanması. Gazi eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 67-86.
 • Korkmaz, Ö., Çakir, R., & Özden, M. Y. (2017). A validity and reliability study of the computational thinking scales (CTS). Computers in human behavior, 72, 558-569.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Papert, S. (1993). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas (2nd ed.). New York, NY: Basic Books.
 • Piaget, J. (1964). Cognitive development in children: Development and learning. Journal of Research in Science Teaching, 2(3), 176–186.
 • Relkin, E. (2021). TechCheck: Creation of an Unplugged Computational Thinking Assessment for Young Children. In Teaching Computational Thinking and Coding to Young Children (pp. 250-264). IGI Global.
 • Relkin, E., & Bers, M. (2021, April). TechCheck-K: A Measure of Computational Thinking for Kindergarten Children. In 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 1696-1702). IEEE.
 • Relkin, E., de Ruiter, L., & Bers, M. U. (2020). TechCheck: Development and validation of an unplugged assessment of computational thinking in early childhood education. Journal of Science Education and Technology, 29(4), 482-498.
 • Relkin, E., de Ruiter, L. E., & Bers, M. U. (2021). Learning to code and the acquisition of computational thinking by young children. Computers & Education, 169, 104222.
 • Román-González, M. (2016). Código alfabetización y pensamiento computacional en educación primaria y secundaria: validación de un instrumento y evaluación de programas (Yayımlanmamış doktora tezi). Universidad Nacional de Educación a Distancia, España.
 • Román-González, M., Moreno-León, J., & Robles, G. (2019). Combining assessment tools for a comprehensive evaluation of computational thinking interventions. In Computational thinking education (pp. 79-98). Springer, Singapore.
 • Sun, L., Hu, L., & Zhou, D. (2021). Improving 7th-graders’ computational thinking skills through unplugged programming activities: a study on the influence of multiple factors. Thinking Skills and Creativity, 42, 100926.
 • Şimşek, İ. (2018). Dünyada Programlama Öğretimi. Y. Gülbahar, H. Karal (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi içinde (38-65 ss.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tang, X., Yin, Y., Lin, Q., Hadad, R., & Zhai, X. (2020). Assessing computational thinking: A systematic review of empirical studies. Computers & Education, 148, 103798.
 • Tsai, M. J., Liang, J. C., & Hsu, C. Y. (2021). The computational thinking scale for computer literacy education. Journal of Educational Computing Research, 59(4), 579-602.
 • Yağcı, M. (2018). A Study on Computational Thinking and High School Students’ Computational Thinking Skill Levels, International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 81-96.
 • Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.
 • Wing, J. M. (2011, February). Research notebook: Computational thinking- what and why? The Link Magazine, 20–23. Erişim adresi: https://www.scs.cmu.edu/link

Tech Check İsimli Bilgi İşlemsel Düşünme Testlerinin Türkçeye Uyarlanması

Yıl 2022, Cilt: 11 Sayı: 2, 16 - 27, 28.12.2022
https://doi.org/10.51960/jitte.1102904

Öz

Bilgi işlemsel düşünme görece yeni bir çalışma alanıdır. Araştırmacılar henüz bilgi işlemsel düşünmenin tanımlanması ve ölçülmesi gibi konularda fikir birliğine varamamıştır. Bilgi işlemsel düşünmenin ölçülmesi üzerine yapılan çalışmalar yeterli değildir. Özellikle anaokulu ve ilkokul seviyesinde yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmada anaokulu ve ilkokul seviyerleri için geliştirilmiş, geliştirilme dili İngilizce olan, Tech Check K, Tech Check 1 ve TechCheck 2 isimli bilgi işlemsel düşünme testlerinin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Uyarlama çalışmasında testlerin Türkçeye çevrilmesinin ardından İngilizceye geri çevrilerek ilk halleri ile geri çevrilmiş hallerinin karşılaştırılması sağlanmıştır. Bu süreç içerisinde alan uzmanları, dil uzmanları, anaokulu öğretmenleri ve ilkokul öğretmenleri ile işbirlikli çalışılmıştır. Çeviri sürecinin tamamlanmasının ardından psikometrik özelliklerinin incelenmesi için testlerin uygulanması gerçekleştirilmiştir. Testlerin uygulanmasının ardından her bir test için maddelerin aynen korunmasına karar verilmiştir. Tech Check K, Tech Check 1 ve Tech Check 2 testlerinin KR20 değerleri sırasıyla 0.64, 0.68 ve 0.70 olarak bulunmuştur. Bu değerler kabul edilebilir iç tutarlılığa işaret etmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda testlerin Türkçelerinin psikometrik özelliklerinin yeterli ve iyi düzeyde olduğuna karar verilmiştir. Araştırmacılar çalışmalarında Tech Check testlerini kullanarak öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerini ölçebilirler.

Kaynakça

 • Aho, A. V. (2012). Computation and computational thinking. The computer journal, 55(7), 832-835.
 • Akyol, B.E. (2020). Stem etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarinin bilgi işlemsel, eleştirel, yaratici düşünme ve problem çözme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Bers, M. U. (2018). Coding as a playground: programming and computational thinking in the early childhood classroom. New York: Routledge.
 • Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. Proceedings of the 2012 Annual Meeting of the American Educational Research Association, Vancouver, Canada.
 • Buyukozturk, S., Cakmak, E., Akgun, O. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2017). Bilimsel arastirma yontemleri (23. Baski). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin, İ., Şendurur, P. & Top, E. (2021). Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti: Ortaokul. Ankara: TÜBİTAK.
 • Çetin, İ., Üçgü, M., Top, E. & Yükseltürk, E. Robotik ve Kodlama: Lise. Ankara: TÜBİTAK.
 • Çetin, İ., Otu, T., & Oktaç, A. (2020). Adaption of the Computational Thinking Test into Turkish. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 11(2), 343-360.
 • Dolmacı, A., & Akhan, N. E. (2020). Bilişimsel Düşünme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 9(3).
 • Dubinsky, E. (Ed.). (1995). ISETL: A programming language for learning mathematics. Communications on Pure and Applied Mathematics, 48(9), 1027–1051.
 • Gülbahar, Y. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme ve Programlama Konusunda Değişim ve Dönüşümler. Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya içinde (395-409 ss.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kert, S., B. (2018). Programlama Öğretimi İçin Pedagojik Yaklaşımlar. Y. Gülbahar, H. Karal (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi içinde (93-130 ss.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Korkmaz, Ö., Çakır, R., Özden, M. Y. (2015). Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeğinin (BDBD) Ortaokul Düzeyine Uyarlanması. Gazi eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 67-86.
 • Korkmaz, Ö., Çakir, R., & Özden, M. Y. (2017). A validity and reliability study of the computational thinking scales (CTS). Computers in human behavior, 72, 558-569.
 • Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Papert, S. (1993). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas (2nd ed.). New York, NY: Basic Books.
 • Piaget, J. (1964). Cognitive development in children: Development and learning. Journal of Research in Science Teaching, 2(3), 176–186.
 • Relkin, E. (2021). TechCheck: Creation of an Unplugged Computational Thinking Assessment for Young Children. In Teaching Computational Thinking and Coding to Young Children (pp. 250-264). IGI Global.
 • Relkin, E., & Bers, M. (2021, April). TechCheck-K: A Measure of Computational Thinking for Kindergarten Children. In 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) (pp. 1696-1702). IEEE.
 • Relkin, E., de Ruiter, L., & Bers, M. U. (2020). TechCheck: Development and validation of an unplugged assessment of computational thinking in early childhood education. Journal of Science Education and Technology, 29(4), 482-498.
 • Relkin, E., de Ruiter, L. E., & Bers, M. U. (2021). Learning to code and the acquisition of computational thinking by young children. Computers & Education, 169, 104222.
 • Román-González, M. (2016). Código alfabetización y pensamiento computacional en educación primaria y secundaria: validación de un instrumento y evaluación de programas (Yayımlanmamış doktora tezi). Universidad Nacional de Educación a Distancia, España.
 • Román-González, M., Moreno-León, J., & Robles, G. (2019). Combining assessment tools for a comprehensive evaluation of computational thinking interventions. In Computational thinking education (pp. 79-98). Springer, Singapore.
 • Sun, L., Hu, L., & Zhou, D. (2021). Improving 7th-graders’ computational thinking skills through unplugged programming activities: a study on the influence of multiple factors. Thinking Skills and Creativity, 42, 100926.
 • Şimşek, İ. (2018). Dünyada Programlama Öğretimi. Y. Gülbahar, H. Karal (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi içinde (38-65 ss.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Tang, X., Yin, Y., Lin, Q., Hadad, R., & Zhai, X. (2020). Assessing computational thinking: A systematic review of empirical studies. Computers & Education, 148, 103798.
 • Tsai, M. J., Liang, J. C., & Hsu, C. Y. (2021). The computational thinking scale for computer literacy education. Journal of Educational Computing Research, 59(4), 579-602.
 • Yağcı, M. (2018). A Study on Computational Thinking and High School Students’ Computational Thinking Skill Levels, International Online Journal of Educational Sciences, 10(2), 81-96.
 • Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.
 • Wing, J. M. (2011, February). Research notebook: Computational thinking- what and why? The Link Magazine, 20–23. Erişim adresi: https://www.scs.cmu.edu/link
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Cilt 11, Sayı 2
Yazarlar

İbrahim Çetin 0000-0001-5127-0471

Polat Şendurur 0000-0003-2225-2359

Tarık Otu 0000-0001-7282-9297

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çetin, İ., Şendurur, P., & Otu, T. (2022). Tech Check İsimli Bilgi İşlemsel Düşünme Testlerinin Türkçeye Uyarlanması. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 11(2), 16-27. https://doi.org/10.51960/jitte.1102904